Idéprogram

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Idéprogrammet bygger på en enkät som nästan hundra medlemmar har besvarat (sammanställning), samt medlemsmöten med diskussioner kring frågorna. Sammanställningarna nedan reflekterar de huvudsakliga inriktningarna i fallande ordning efter hur många svarande som lyfte områdena. Vid sammanställning av resultaten noterades både majoritetens hållning och eventuella avvikande åsikter. Om det fanns en stor spännvidd i åsikter söktes formuleringar som återspeglade föreningens komplexitet och mångfald.

Dokumentet är tänkt att användas som en guidning i att uttrycka de åsikter och idéer föreningen Wikimedia Sverige står för. Det kan ligga till grund för föreningens kommunikation, påverkansarbete och prioriteringar i samarbeten och projekt.

Öppenhet för fri kunskap

Ett öppet samhälle främjar informationsspridning och fri tillgång till kunskap. Öppenhet innebär i det här sammanhanget att vi som fria individer kan producera information och kunskap, kostnadsfritt både ta del av och dela med oss av kunskap, och bygga vidare på den kunskap som finns. Det innebär också att det offentliga arbetar öppet och transparent. Liksom öppenhet är en förutsättning för fri kunskap, är fri kunskap en förutsättning för öppenhet. Människor är mindre fria när de saknar tillgång till tillförlitlig, trovärdig och fri kunskap.

Wikimedia Sverige ska verka för det öppna samhället, baserat på fri kunskap.

Fri kunskap för demokrati

Alla människor har en fundamental rätt till kunskap, och att söka, ta emot, dela och sprida information, precis som man har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Det fastslår både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen. De rättigheterna är dessutom grunden för människors makt och inflytande i en demokrati. För att värna och stärka dessa rättigheter behövs fria plattformar och verktyg, där Wikimediaplattformarna utgör starka, stabila och välkända exempel. Med sådana verktyg kan internetanvändare producera information och kunskap tillsammans, förmedla fakta och ge den sammanhang, uttrycka åsikter samt agera utifrån demokratiska principer och konsensussökande. Digitala verktyg som Wikimediaplattformarna ger internetanvändare praktisk träning i källkritik, och möjlighet att ta del av och bidra med källmaterial. Samtidigt är det oerhört viktigt att människors integritet och rätten att bidra anonymt värnas. Det är en självklarhet för oss att prioritera samarbeten med demokratiska aktörer som delar våra syften och mål.

Wikimedia Sverige strävar efter att stärka det demokratiska samhället, genom att verka för spridningen av fri kunskap.

Fri kunskap för forskning och utbildning

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan fri kunskap å ena sidan, och utbildning och forskning å andra sidan. I ett samhälle som värnar utbildning och forskning får den fria kunskapen utrymme att frodas och växa, vilket i nästa led främjar utbildningen och gynnar forskningen.

FN fastslår att utbildning och livslångt lärande är grundläggande mänskliga rättigheter. Därtill är den fria kunskapen grunden för det kritiska tänkandet, som i sin tur stärker människor – oavsett deras bakgrund eller livsvillkor – till att kunna ta en aktiv roll i samhället. Sverige har en stark folkbildningstradition, som främjar livslångt lärande och kritiskt tänkande. I den digitala folkbildningen är Wikimediaplattformarna viktiga både som utbildningsresurser och verktyg för kunskapsspridningen. Plattformarnas mångfacetterade karaktär, både till innehåll och form, bidrar också till att de är viktiga både för det informella och det formella lärandet.

Öppna lärresurser, öppen tillgång och öppen forskning är några ledord i den utvecklingen, liksom utvecklingen kring öppen publicering av forskning samt behovet av öppna forskningsdata. Wikimediaplattformarna kan bli den centrala noden för fria utbildnings- och forskningsresurser, i synnerhet i nära samarbete med bibliotekssektorn.

Wikimedia Sverige strävar efter att stärka kopplingarna mellan forskning, utbildning och fri kunskap, så att de gynnar varandra för ett mer hållbart och jämlikt samhälle.

Fri kunskap för kulturarv

Kulturarvet är resultatet av mänsklighetens gemensamma strävanden och kreativitet, och kulturella rättigheter kopplas av FN till vårt människovärde. Att tillgängliggöra kulturarvet för människor är att göra oss medvetna om vilka vi är och var vi kommer ifrån. I dag är allt för mycket kulturarv otillgängligt, odigitaliserat och okänt. En stor del av kulturarvet är, i brist på digitalisering, även hotat av tidens tand, krig och klimatförändringar. Det är dessutom ofta uppdelat och utspritt på olika platser, och inte sällan bortfört från sin ursprungliga plats. Genom att digitalisera och tillgängliggöra – och på så vis frigöra – kulturarvet ges människor över hela världen tillgång till kunskap bortom det fysiska rummet. Digitaliseringen av kulturarvet för med sig att fler hittar till de fysiska källorna, så att de blir mer kända och sökbara. När kunskapen används, utvecklas, kontextualiseras, berikas, bearbetas och binds samman kan den även ge människor förståelse för, och relationer i, det fysiska rummet.

Med den kunskapen som grund kan både vi som förening och allmänheten i stort bygga vidare på det gemensamma kulturarvet. När kulturarvet blir fritt ges alla lika tillgång till idéer, former och tankar, som bidrar till en ökad kreativitet i samhället och därmed en friare kultur.

Wikimedia Sverige verkar för ett fritt och tillgängligt kulturarv – för ett friare och mer kreativt samhälle där alla människor kan ta del av och bygga vidare på kulturarvet.

Förutsättningar för fri kunskap

För att öppenhet för fri kunskap ska genomsyra samhället verkar Wikimedia Sverige för de fem följande förutsättningarna:

  • Lagstiftning för fri kunskap: Vi behöver ha en nationell och internationell lagstiftning – inte minst på upphovsrättsområdet – som främjar fri kunskap och teknisk utveckling, till exempel för utbildning, forskning och kulturarv. Lagstiftning som främjar fri kunskap är en absolut förutsättning för Wikimediarörelsens verksamhet.
  • Digital infrastruktur för fri kunskap: Samhället behöver, i samverkan mellan olika aktörer, investera i och utveckla en effektiv digital infrastruktur, i huvudsak baserad på öppen mjukvara och öppen källkod. En sådan infrastruktur är väsentlig för att skapa en miljö där fri kunskap enkelt kan delas och underhållas över tid.
  • Digitalisering för fri kunskap: De aktörer som har kunskapen behöver aktivt arbeta med att digitalisera sin verksamhet och sina arbetssätt för att effektivt kunna bidra till fri kunskap online. Alldeles för mycket kunskap inlåst i fysiska rum, vilket är en stor tröskel för människor att ta del av kunskap fritt.
  • Samverkan för fri kunskap: Fler aktörer från olika delar av samhället, nationellt och internationellt, behöver samarbeta med varandra. Kunskap, erfarenhet och kompetens behöver delas, så att man inte behöver uppfinna hjulet om och om igen.
  • Transparens för fri kunskap: Transparens är en fundamental princip som behöver vara ledstjärna i mer verksamhet och fler verksamheter, i synnerhet offentliga. Transparent och lättillgänglig information gör att människor kan fatta välinformerade beslut och göra friare val, och det hjälper samtidigt till att öka tilltron och förståelsen för verksamheter.