Integritetspolicy/Samtycke

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Integritetspolicy     Dataskyddsförordningen     Definitioner     Personuppgiftsbiträdesavtal     Registerförteckning
och rensningsrutiner
    Personuppgiftsincidenter     Bilagor    
  Om kakor     Samtycke     Lista över
domäner
    Lista över
sociala medier
och externa webbplatser
   

Samtycke beskriver de samtycken som Wikimedia Sverige begär in i samband med att vi samlar in personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Denna sida ger även en ökad möjlighet att ge ett fördjupat förklarande.

Bakgrund

Enligt Dataskyddsförordningen får personuppgifter behandlas om man har ett samtycke från den som personuppgifterna avser. I Dataskyddsförordningen ställs det särskilda krav på samtycket, bland annat att det ska vara frivilligt, att det ska lämnas genom ett uttalande eller en entydig bekräftande handling och att det ska ges efter att den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen. Den som behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats av den registrerade.

Intresseavvägning och samtycke

Nedanstående beskriver vårt resonemang kring medlemsregistret. För våra andra register se vår registerförteckning vilken även beskriver våra rensningsrutiner för personuppgifter.

Under Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver varje typ av personuppgiftsbehandling, däribland Wikimedia Sveriges (WMSE) hantering av medlemsuppgifter, en rättslig grund. Den rättsliga grund som vi använder för hantering av medlemsuppgifter är samtycke och intresseavvägning.

Samtycke är den rättsliga grund som används när den vars personuppgifter behandlas uttryckligen godkänner den personuppgiftsbehandling och lagring som sker. I Dataskyddsförordningen ställs det särskilda krav på samtycket, bland annat att det ska vara frivilligt, att det ska lämnas genom ett uttalande eller en entydig bekräftande handling och att det ska ges efter att den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen. I en intresseavvägning vägs om behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset och om det i så fall väger tyngre än den registrerades intresse av att skydda uppgifterna. I båda fallen har den registrerade rätt att antingen invända mot en gjord intresseavvägning eller dra tillbaka ett tidigare givet samtycke.

Wikimedia Sverige ser samtycke som den mest önskvärda rättsliga grunden för personuppgiftshantering, därför efterfrågas ditt samtycke om du idag blir medlem i föreningen via nymedlem.wikimedia.se. Samtidigt anser föreningen att det finns ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med redan existerande medlemmar (t.ex. kalla till medlemsmötet) samt att kunna säkerställa medlemskap (t.ex. vid årsmötet) även i det fall dessa inte i efterhand har loggat in i medlemssystemet och gett sitt samtycke.

Att enbart förlita sig på samtycke skulle kräva att föreningen raderar uppgifterna för alla de medlemmar vars samtycke ännu saknas, vilket i praktiken skulle innebära att deras medlemskap upphör, trots inbetald medlemsavgift. Wikimedia Sverige har därför gjort avvägningen att det är nödvändigt och berättigat att även fortsättningsvis behandla dessa medlemmars uppgifter och att detta väger tyngre än de registrerades intresse av att skydda dessa personuppgifter. Denna avvägning kan komma att ändras i framtiden om andra faktorer tillkommer. Därför uppmanar vi även existerande medlemmar att ge sitt uttryckliga samtycke.

Vår bedömning är att det är nödvändigt och i föreningens och medlems intresse att även under en tidsperiod efter att medlemskapet upphört behålla uppgifterna om medlemmen. Detta för att de skall kunna få information om föreningen och dess verksamhet, för att effektivisera hantering av återkommande medlemmar samt för kontakter där bedömningen är att önskad medlemskapsförnyelse inte har skett ännu. Per intresseavvägning och i enlighet med våra rensningsrutiner behåller vi därför informationen i två år efter det att medlemskapet löpt ut.

För minderåriga

För minderåriga användare, under 13 år, kräver WMSE alltid ett samtycke om medlemskap och att vi lagrar personuppgifterna av vårdnadshavare, se blankett för medgivande. Av denna anledning uppmanas våra medlemmar att under registrering antingen uppge sitt födelsedatum eller uttryckligen meddela oss om de är minderåriga.

Medlemshanteringssystemet

Följande text används för samtycke i medlemshanteringssystemet Zynatic sedan 2018-03-16.

Jag ger mitt samtycke till att Wikimedia Sverige hanterar mina personuppgifter för att uppfylla sina åtaganden gentemot våra medlemmar, såsom: Utskick av kallelse till årsmöte och andra medlemsmöten; Utskick av information om föreningen och event relevanta för medlemmar, i det fall medlemmen accepterat utskick; Utskick av medlemsundersökningar; Utskick om årlig förnyelse av medlemskap, samt efterföljande påminnelser; Sammanställning av anonymiserad statistik om medlemsgruppen. Följande personuppgifter om mig kommer att behandlas av föreningen: namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn och betalningshistorik. För Wikimedia Sveriges integritetspolicy se https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy.

English translation

Note that this translation is offered for convenience only. The Swedish text is the one which is binding.

I give my consent for Wikimedia Sverige to handle my personal data for the intent of fulfilling its obligation towards its members, including: Sending out a call to the Annual general meeting and other member meetings; Sending out information about the organisation and events relevant for members, if the member has accepted mailings; Sending out membership surveys; Mailings about yearly renewal of membership and subsequent reminders; Collating anonymised statistics about the members. The following personal data about me will be handled by the organisation: Name, date of birth, gender, address, e-mail address, phone number, username and payment history. For Wikimedia Sverige's Privacy Policy see https://se.wikimedia.org/wiki/Integritetspolicy.

Externa länkar