Lönepolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 28 juni 2020 (se protokoll för beslut).

Bakgrund

Detta dokument beskriver den policy för lönesättning som tillämpas inom Wikimedia Sverige (WMSE). WMSE är ansluten till kollektivavtalet mellan Fremia och Unionen och löner vid WMSE påverkas därför av den lönebildning som dessa avtal resulterar i. Denna policy utgör också en utgångspunkt i de fall där berörda personer är lokaliserade utanför Sverige, men i dessa fall kan också avvikelser eller tillägg av olika slag förekomma.

Översyn och eventuell justering av denna policy sker i samband med den rutinmässiga översynen av policyer vid WMSE. Revidering kan också ske utifrån erfarenhet från dess användning, men kan också vara motiverad av andra skäl.

Som en icke-vinstdrivande ideell förening, som är beroende av donationer och stöd från dess medlemmar, har föreningen en skyldighet att ansvarsfullt bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt, där en restriktiv lönesättning är en komponent. Föreningen fokuserar på att erbjuda medarbetarna en möjlighet att arbeta med viktiga samhällsförändrande frågor, med ett stort fokus på personlig utveckling och att designa spännande uppgifter som aktivt kan påverkas av personalen.

Syfte

Syftet med policyn är att för anställda vid WMSE tydliggöra den de facto lönepolicy som tillämpas samt att ha en lönesättning som oavsett kön ska verka för sakliga och jämställda löner.

Policy

Lönenivå

Som ideell förening strävar inte Wikimedia Sverige efter att vara löneledande i jämförelse med kommersiella branscher. Däremot skall föreningen erbjuda en lön och andra förmåner som attraherar och möjliggör rekrytering och bibehållande av personer med den kompetens som är nödvändig för genomförande av de åtaganden som verksamheten får från finansiärer, samarbetspartners, medlemmar och andra intressenter.

En individuell lönesättning tillämpas. Lönen beror på arbetsuppgifter, arbetsresultat och på individens och verksamhetens utveckling. Även marknadskrafterna, det vill säga efterfrågan på den yrkeskunskap som en individ har påverkar vilken lön som är möjlig att få.

Detta innebär sammantaget att lönenivåer kan vara differentierade, men avsikten är att ha en relativt platt lönestruktur. Se vidare under Lönesamtal och lönekriterier.

Lönerevidering

WMSE följer den överenskomna lönerevidering mellan Unionen och Fremia, vilket normalt medför en årlig lönerevidering vid en viss fastlagd tidpunkt.

Tidpunkt för lönerevidering kan variera för visstidsanställda personer t.ex. när en viss tjänst förlängs.

Väsentligt förändrade arbetsuppgifter eller ändrad befattning kan också utgöra grund för översyn vid annan tidpunkt än den fastlagda.

Lönesamtal och lönekriterier

Den årliga lönerevideringen ska föregås av lönesamtal. Det primära syftet med lönesamtalet är att medarbetare och lönesättande chef har en dialog med utgångspunkt från lönekriterierna, där arbetsprestation, förväntningar, uppnådda resultat och potentiella förbättringsområden behandlas.

Lönekriterier är de bedömningsgrunder som styr lönesättningen och kan vara områden som är viktiga för verksamhetens framgång och där bidrag från alla är viktigt. Dessa kan variera över tiden och beskrivs närmare i ett särskilt dokument. Utöver gemensamma kriterier kan uppfyllandet av specifika personliga mål också påverka bedömningen.

Uppföljning

I syfte att motverka diskriminering av lön och villkor på grund av kön finns myndighetskrav att på anvisat sätt, årsvis och i omfattning beroende på antalet anställda genomföra lönekartläggning. I tillämpliga fall också dokumentera lönekartläggningsarbetet inklusive nödvändiga handlingsplaner för jämställda löner.

Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att avgöra om förändring av tjänst varit av sådan art att en anställds lön ska revideras. Lönerevidering och -förhandling med all personal leds av verksamhetschefen eller av verksamhetschefen utsett ombud.

Verksamhetschefens lönerevidering och -förhandling hanteras av styrelsens HR-grupp, vilken leds av föreningens ordförande.

Alla anställda har möjlighet att diskutera med facklig representant om lönerevidering inte skett enligt förväntan.

Se även

Denna del är inte en formell del av policyn.