Mångfaldsrapport 2022

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mångfald i Wikimedia Sverige 2022

– Medlemmar är föreningens kärna, men vilka är dessa?

Mångfaldsrapporten som PDF.
Mångfaldsrapporten som PDF.

Bakgrund

Rapporten

Denna rapport ”Mångfald i Wikimedia Sverige 2022”, härefter omnämnd som Mångfaldsrapporten, synliggör hur föreningens medlemskår ser ut år 2022; var de kommer ifrån; vilka de är, etcetera. I denna rapport har vi fokuserat på medlemmar, men i framtida rapporter kommer fler grupper involverade i föreningen att täckas in. Rapportens syfte är att fungera som ett underlag för att, baserat på tillgänglig data, planera insatser för att förbättra mångfalden på olika sätt. Med rätt data att utgå ifrån kan vi sätta mål för föreningens mångfald och utifrån målen planera aktiviteter som når, engagerar och inkluderar personer från grupper där det finns ett glapp idag.

Att öppna upp för fler möjligheter till engagemang i föreningen är ett centralt syfte i sig. Wikimediarörelsen är en pionjär för en civilsamhällesmodell där en digital plattform står i centrum för engagemanget. Vi möjliggör volontärarbete från hemmets trygga vrå och vi vet att exempelvis många personer med olika utmaningar har funnit en inkluderande miljö där deras styrkor har tagits tillvara, vilket skapar mening och värde. Samtidigt skapar vi fysiska och digitala mötesplatser för den som vill. Detta vill vi fortsätta bygga upp.

Med en ökad mångfald och kvalitativ information bidrar projektet till en utbildningsresurs som är relevant för människans hela livssituation.

Årets rapport är även tänkt att fungera som mall för framtida rapportering, och delar av strukturen och de tal vi mäter ska återanvändas från år till år för att lättare följa och utvärdera det arbete som görs. Rapporten/mätetalen bör däremot fortsätta att utvecklas och formas utifrån nya insikter och erfarenheter som föreningen får.

Några områden att undersöka har redan nu identifierats, vissa i samarbete med Deloitte genom deras pro-bonoprogram och några kommer från föreningens tidigare arbete med mångfald. Dessa listas i denna rapport som framtida mätetal som kan vara värdefulla att ta med i arbetet för mångfald. Det inkluderar även faktorer som kan påverka ett engagemang, vilka kan komma att läggas till om vi kan operationalisera dem.

Varför Wikimedia Sverige arbetar för ökad mångfald och vad vi gör idag

Fri kunskap leder till en bättre värld och är centralt för att uppnå Globala målen. Vi ser framför oss en mer digitaliserad och sammanknuten värld där alla kan bidra till både att producera och att konsumera kunskap utan kostnad, där alla kan vara med och bidra med egen kunskap och egna perspektiv, oavsett var i världen personen befinner sig eller vilket språk den talar.

Utdrag från Policy

”Fri kunskap ska vara tillgänglig för alla, och allas perspektiv ska speglas i fri kunskap. Stora och mindre gruppers delvisa eller totala frånvaro i redigerargemenskapen gör att många perspektiv saknas idag. Arbetet med jämställdhet och mångfald ger oss möjlighet att genomföra föreningens vision.”

”För att vara framgångsrik i detta vill vi öka antalet användare och användningen av fri kunskap överlag. Vi vill ha många olika perspektiv hos wikimedianer för att därigenom bibehålla, säkerställa och ständigt förnya relevansen och förtroendet ur ett encyklopediskt perspektiv.”

När människor får tillgång till kunskap får de makt och verktyg i sina egna händer, att förbättra sina egna liv men också att arbeta för ett bättre samhälle. När kunskapen är fritt tillgänglig kan människor skapa sig förståelse för viktiga frågor, och när den går att vidareanvända kan de skapa nya och oväntade lösningar på gemensamma problem. Inte minst är den fria kunskapen viktig för en välfungerande demokrati och för en rikare och mer informerad debatt.

Vad gör och vet vi idag

I projektet Wikipedia för hela Sverige har föreningen påbörjat ett arbete med att öka engagemanget bland grupper i landet som vi idag vet är underrepresenterade i föreningens arbete, det rör sig om ungdomar, äldre och kvinnor. Projektet bidrar till föreningens mål om att bli en folkrörelse med synlighet och aktivitet över hela landet. Även arbetet med att ta fram Mångfaldsrapporten ingår i detta projekt.

En viktig mångfaldsaspekt i det projektet är att ta hänsyn till den skevhet som finns hos Wikipedias volontärgemenskap. Bland de som bidrar är det fler män än kvinnor, fler högutbildade än lågutbildade, fler storstadsbor än landsbygdsbor, fler personer som är födda i Sverige än som har kommit hit från andra länder samt fler personer med stor datorvana än de med lite datorvana.

Det är ett problem då de som inte bidrar har mindre inflytande över vilka perspektiv som får utrymme i encyklopedin. Om vi inte löser obalansen riskerar Wikipedia att förlora trovärdighet. För att kvaliteten på Wikipedia ska nå upp till den höga nivå som krävs av en så pass välanvänd kunskapskälla behöver fler engageras. En mångfald av röster är en förutsättning för att en av Sveriges mest populära informationskällor inte ska tas över av extremister av olika slag, och för att fler röster ska få ta plats och påverka innehållet.

Önskat utfall:

 • Rapporten redovisar data som visar vart vi är idag.
 • Rapporten ger avstamp till ytterligare arbete för diversifierat lokalt engagemang.
 • Verksamhetens framgång kan sedan spåras i uppföljande mångfaldsrapporter.
 • Riktade aktiviteter mot de målgrupper vi vill nå för att rekrytera fler medlemmar/volontärer som vill fördjupa sitt engagemang kan planeras med utgångspunkt i den data som presenteras i rapporten.
 • Riktade rekryteringsaktiviteter mot de målgrupper vi vill nå kan tas fram utifrån den data som finns i rapporten.
 • Rapporten samlar och ger idéer om faktorer som kan påverka engagemang och som potentiellt kan komma att läggas till i framtida målgruppsanalyser. Dessa kan ligga till grund för olika aktiviteter i verksamheten.

Målgruppsanalys 2022

Viktigaste insikterna från vår medlemsdatabas

Här sammanfattas de viktigaste insikterna som identifierats utifrån den data som hämtats ut om föreningens medlemmar. Datan kommer från föreningens medlemssystem Zynatic och berör ålder, ort och kön. Dessa uppgifter är frivilliga att dela med sig av vilket begränsat mängden tillgänglig data. Vilket lyfts under punkt 1.

Viktigt att komma ihåg är att inte alla som engagerar sig i föreningen är medlemmar och syns inte i den statistik som är hämtad från Zynatic. Alla medlemmar engagerar sig inte heller lika mycket.

Datan som vi hämtat ut från Zynatic redovisas mer i detalj senare i rapporten. Totalt hade föreningen 429 medlemmar år 2022. För en förklaring av diskrepansen av siffrorna nedan, se “Bortfall av data” på sidan 9.

Vad innebär det att medlemmar väljer bort att lämna ut uppgifter

Många medlemmar i föreningen väljer att inte dela med sig av fler uppgifter än de behöver. Frågan är, kan det i sig betyda något och vara ett tecken på vilka som är intresserade av föreningen?

Könstillhörighet

I Zynatic kan man välja följande alternativ när man ska uppge kön:

 • Kvinna
 • Man
 • Annat alternativ
 • Osäker
 • Vill ej svara
 • -

Av de 414 medlemmarna valde 215 stycken att redovisa könstillhörighet (kvinna, man, annat alternativ), ca 200 individer blev medlemmar innan könstillhörighet kunde anges och har valt att inte uppdatera denna uppgift.

Ålder

Av 414 personer valde 58 stycken att inte svara på frågan om ålder.

Av dessa kom merparten (33) från gruppen som inte angett kön.

Ort/Samhälle

Av 427 stycken valde 19 att inte ange ort och adress.

Fler män än kvinnor

Föreningen har en övervikt av män bland medlemmarna (bland de medlemmar som valt att dela den personuppgiften).

172 stycken män mot 40 kvinnor och 3 som valt ”Annat alternativ”.

Värt att komma ihåg är de 204 stycken som, medvetet eller ej, inte angett denna uppgift.

Ålder

När vi tagit ut ålder har vi tagit ut dem i tioårsspann, hela tabellen återfinns här.

Vi hittar de flesta av våra medlemmar i kategorin 71-80. Den gruppen är störst bland män och de som inte angett könstillhörighet. Bland kvinnor finns det något fler i åldrarna 41-50 än i övriga kategorier även om det är något mer utspritt där.

Gruppen ålder 41-50 är också näst störst bland män, men väldigt långt ned bland de som ej angett någon könstillhörighet (inkluderat de som ej vill uppge ålder). Bland dem som ej angett kön är ålderskategorin 61-70 näst störst.

Värt att notera är att det 2022 endast fanns en kvinna under 30, och endast 5 under under 40 (av totalt 39 medlemmar).

Geografisk spridning

Vi har viss koncentration av medlemmar kring de tre största storstadsregionerna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Uppsala kommer fyra i totalen.

Bryter man ner och kikar på om det är någon skillnad på var man bor beroende på om man är 1. kvinna 2, man eller 3. annat alternativ (“annat alternativ” klumpas här ihop med de andra kategorierna inklusive “ej angivet” ) så är det ingen större skillnad bland könen.

Föreningen har några medlemmar från andra länder än Sverige. I dagsläget sker dock ingen aktiv kommunikation om möjligheten till medlemskap hos personer utanför Sverige och föreningens medlemskommunikation och -evenemang, såsom årsmöte, sker på svenska.

Avhopp/förändringar i jämförelse med tidigare rapport

Detta kan inte mätas idag då detta är första rapporten. Vi kan heller inte ta fram avhopp utifrån olika grupper via Zynatic.

Framåt kommer denna punkt fyllas med data och redovisa skillnader i antal personer från året innan under varje kategori. När vi har ett CRM eller en funktion som möjliggör att mäta avhopp i realtid kan även den datan komma att redovisas här.

Sammanfattning “Viktigaste punkterna från vår medlemsdatabas”

Den data som vi idag kan hämta ut från systemet visar vissa tendenser, av vilka några är listade ovan, men vi är begränsade av att många valt att inte uppdatera sina uppgifter. Även med bättre siffror är det viktigt att inte stirra sig blind på dessa, utan även titta på parametrar som kan påverka människors möjligheter och förutsättningar att bidra och engagera sig.

Det är också viktigt att komma ihåg att statistik som visar på en ökad mångfald inte nödvändigtvis säger något om det finns praktiska förutsättningarna på plats för att ta vara på ett ökat engagemang, eller om ett arbete som är inkluderande finns på plats när nya personer väl kommer in.

Därför lyfter vi i stycket nedan ett flertal områden som är värda att titta vidare på, och se om de kan och bör inkorporeras i framtida aktiviteter och rapporter. Att mäta avhopp som nämnts tidigare blir väldigt viktig i framtida rapportering.

Individuella faktorer som kan påverka möjligheterna att engagera sig i Wikimedia Sverige

Nedan tas ett flertal mer eller mindre abstrakta faktorer upp vilka bedöms kunna påverka möjligheterna att engagera sig i föreningens verksamhet och som är värdefulla att diskutera vidare. Detta inkluderar interna faktorer som kan påverka föreningens möjlighet att arbeta inkluderande.

Några av faktorerna har identifierats under processen med att ta fram denna rapport eller i tidigare sammanhang där mångfald diskuterats på föreningen. Ytterligare några har identifierats i samarbete med Deloitte under en workshop.

Efter att Mångfaldsrapporten har publicerats är planen att arbetsgrupp/er kommer att organiseras för att diskuteras och se om de olika faktorerna ska undersökas vidare och mätetal tas fram, med mål att följa utvecklingen över tid. De kommentarer som ligger i rapporten idag är initiala reflektioner som ska fungera som underlag till en arbetsgrupp.

Föreningen har under många år arbetat med att minska hur individuella faktorer kan begränsa deltagandet och arbetat för att så många som möjligt skall känna sig inkluderade i föreningens verksamhet. Som en del av detta har Policy för en mångfald av perspektiv samt Riktlinjer för ett inkluderande möte tagits fram.

Motivation/Personlig koppling till föreningens frågor

Under denna rubrik listas faktorer som kan påverka motivationen hos olika undergrupper att gå med i föreningen utifrån deras möjliga personliga koppling till föreningens frågor.

 • Profession – Om man har en yrkesroll som ligger nära vår verksamhet.
 • Fritidsintresse – Ligger de fritidsintressen man har nära vår ideologi eller verksamhet?
 • Eldsjäl – Om man är engagerad i en ideell organisation ökar sannolikheten att man är engagerad i flera.
 • Politisk åskådning – Hur ser man på öppenhet och fri kunskap?
 • Gemenskap – Vill man vara en del av den gemenskap Wikimediarörelsen utgör? Är man nöjd med den gemenskap man har idag eller vill man samverka med fler?

Kommentar

Faktorerna under motivation kan bland annat vara intressanta att ta med inom specifika projekt med tematiska inriktningar. Det kan exempelvis styra inriktningen och innehåll i kommunikation utifrån målgrupp. Men även innehåll i nyhetsbrev kan anpassas för att nå specifika grupper. Utfallet från dessa riktade insatser kan sedan informera det övergripande arbetet kring mångfald.

Minoritetstillhörighet

Det kan finnas hinder i att engagera sig i föreningens verksamhet om man tillhör en minoritetsgrupp. Detta kan exempelvis bero på att man inte ser hur ens perspektiv ryms i föreningens arbete eller att man inte naturligt har stött på föreningen. Föreningen har idag för lite kunskap för att kunna uttala sig om så är fallet samt vilka minoritetsgrupper som i så fall skulle vara påverkade.

Kommentar

Ska detta mätas kan en idé vara att låta människor själva besvara frågan om de anser sig tillhöra en minoritet, och i så fall vilken. För detta skulle en separat insats kunna ske för att ta fram ett underlag kring detta – t.ex. genom att medlemmarna bjuds in för att svara på en enkät om det, men att svaren inte är kopplade till enskild medlem och ingen individuell data sparas. Då detta är känsliga personuppgifter behöver insamling av data ske restriktivt och med ett tydligt syfte och raderas så skyndsamt som möjligt.

Könstillhörighet

Könstillhörighet skulle kunna vara ett hinder för att engagera sig i föreningen. Vi ser idag att vi har en ojämn könsfördelning bland medlemmarna. Om detta beror på föreningsspecifika hinder eller om det är en reflektion av den ojämna könsfördelning som finns i Wikimediagemenskapen saknar vi dock underlag för att avgöra.

Kommentar

Föreningen ger idag medlemmarna möjlighet att svara på frågan om könstillhörighet utifrån olika alternativ, men det är många som inte angett denna uppgift. Det kan finnas ett värde i att arbeta mer med att få fler att välja att ange kön när de blir medlemmar, men även kring att få nuvarande medlemmar att uppdatera sina uppgifter. Om en sådan förfrågan görs är det viktigt att det planeras noga, och att vi kan förmedla varför en sådan förfrågan görs och vilka förbättringar som kan komma från att föreningen vet mer om sina medlemmar.

Även vid föreningsevent och andra möten med koppling till föreningen kan information om könstillhörighet undersökas i samband med att  utvärderingar görs. Utvärderingar efter möten/event brukar skickas ut, men detta behöver systematiseras för att data ska kunna användas här.

Bostadsort/geografisk placering

Att bo på en särskild plats, inte minst i Sverige, är troligen inget stort hinder för att delta i föreningens digitala aktiviteter, även om restid och tillgång till kollektivtrafik kan påverka möjligheterna att ta sig till fysiska aktiviteter som anordnas.

Personers politiska hemvist ser olika ut beroende på var man tenderar att bosätta sig, exempelvis i storstad eller på landsbygden. Här finns också ett element av centrum eller periferi, alltså hur nära makten man upplever att man befinner sig. Föreningens förtroendevalda har medvetet en bred geografisk representation, vilket är tänkt att minska denna spänning. Det har inte undersökts hur detta mottagits eller påverkat engagemanget.

Kommentar

Underliggande data om var medlemmarna bor finns redan. Utifrån denna skulle man kunna ta fram mätetal för t.ex. andel bosatta i storstad. Vi arbetar även på att kartlägga de platser där föreningen genomfört fysiska aktiviteter för att kontrastera detta mot medlemsdata. Även kartläggning av orter som vore lämpliga för evenemang som föreningen ordnar vore av värde, exempelvis var årsmötet anordnas varje år.

Ålder

Ålder skulle kunna vara en främjande faktor för att engagera sig, till exempel utifrån vilken livssituation man vanligtvis befinner sig i vid olika åldrar. Hur förnyelsen ser ut av medlemmar och vilka som engagerar sig är intressant att följa över tid för att se om trenden är en åldrande förening eller om det sker en föryngring av medlemmar kontinuerligt.

Kommentar

Det kan vara värdefullt att arbeta med vikten av att uppge ålder, för att se om det går att sätta in åtgärder som gör att fler stannar i föreningen från en viss åldersgrupp. Det kan även möjliggöra att vi redan i ett tidigt skede kan identifiera eventuella hinder för just en åldersgrupp att engagera sig.

Intressant att titta på framöver är om andelen medlemmar i varje ålderskategori är konstant över tid, vilket skulle vara ett tecken på att föreningen är mest intressant för medlemmar i en viss ålderskategori, eller om föreningen är mest intressant/eller att föreningens budskap framför allt når personer födda under ett visst årtionde.

Det kan även vara intressant att kontrastera åldern bland våra medlemmar mot liknande uppgifter om Wikimediagemenskapen för att förstå om åldersprofilerna skiljer sig åt.

Övriga begränsningar

Vi ser att det utöver faktorer som kan öka individers intresse för att engagera sig även kan finnas faktorer som begränsar deras möjlighet att göra detta om inte strategier/planer för att stötta dem finns på plats.

 • Skriv- eller läsförmåga – Föreningen kommunicerar främst i skrift vilket därmed kan begränsa möjligheterna till engagemang.
 • Digital/teknisk kompetens – Det finns idag en viss teknisk tröskel för att upptäcka och engagera sig på Wikimediaplattformarna. Föreningen använder i stor utsträckning samma plattformar och dessa, tillsammans med våra andra digitala system, utgör därför en tröskel även för engagemang.
 • Mängd fritid – Har man förutsättningar för att engagera sig ideellt eller saknar man tid? Till exempel om man arbetar mycket eller har obekväma arbetstider som krockar med tillfällen då föreningen kan erbjuda stöttning.

Kommentar

Dessa faktorer identifierades tillsammans med Deloitte som möjliga begränsningar. Det skulle behöva säkerställas att dessa är tillämpbara för vår förening. Därefter behöver planer för att möjliggöra deltagande trots begränsningar tas fram, operationaliseras och lämpliga mätetal tas fram.

Information om våra medlemmar

Data kommer från en sökning i Zynatic på privatpersoner som betalat medlemsavgiften för 2022. Från systemet kan vi hämta ut det totala antalet medlemmar och geografisk spridning tas ut. Därtill kan individuella uppgifter såsom namn, telefonnummer och e-post alternativt postadress, könstillhörighet, ålder. De två sista uppgifterna är frivilliga att uppge, och av siffrorna kan vi se att en stor del av föreningens medlemmar väljer att endast uppge de mest nödvändiga uppgifter som ett medlemskap i föreningen kräver.

Totalt antal medlemmar

429 medlemmar under 2022.

Bortfall av data

Då den första data som hämtades ut 2022 inte var komplett och/eller vissa gånger visade fel information behövdes nya uppgifter tas ut 2023. Det senare uttaget redovisar ett bortfall på totalt 15 medlemmar när vi mäter ålder/kön och ett bortfall på två medlemmar när vi redovisar geografisk data. De två personerna är troligtvis medlemmar som begärt att lämna föreningen, de femton bedöms vara ett systemfel. Försök att utifrån äldre uttag ta fram kompletterande data för de 15 saknade medlemmarna var inte framgångsrikt. Av denna anledning redovisas kön och ålder utifrån 414 medlemmar och geografi utifrån 427 medlemmar.

Ålderskategorierna för datauttaget 2023 är också höjda med ett år för att fånga upp korrekt ålderskategori för 2022.

Uppdaterade och förbättrade instruktioner för hur data systematiskt ska tas ut till framtida mångfaldsrapporter kommer att tas fram.

Kön

Det är svårt att säga något säkert om fördelningen av män och kvinnor, eftersom merparten inte har angivit kön (49%). Baserat på siffrorna vi har är endast 8 % kvinnor. Notera att det på grund av tekniska begränsningar i medlemssystemet inte går att lägga till fler svarsalternativ eller tillåta svar i fritext.

Alternativ att välja på i Zynatic
Kvinna Man - Vill ej svara Osäker Annat alternativ Totalt
35 (8,5 %) 165 (39,8 %) 203 (49 %) 7 (1,6 %) 1 (0,2 %) 1 (0,2 %) 414[1]

Ålder

Vi har många medlemmar i det övre åldersspannet. Om man delar in medlemmarna i åldersspann om 10 år, ökar antalet medlemmar i varje spann ända upp till 72-81 år. Just i denna ålderskategori hittar vi de flesta av våra medlemmar. Detta är tydligt när man tittar på medlemmar där kön ej är angivet, men bland kvinnor och män är det något mer utspritt. Notera att det endast finns fem kvinnor under 42, endast en medlem i åldersgruppen under 21 år.

Observera att det är fler som väljer bort att ange ålder än vad det är kvinnor i föreningen.

Kön
Ålder Alla Kvinnor Män - Osäker Annat alternativ Vill ej svara
0-10 0 0 0 0 0 0 0
11-20 1 0 1 0 0 0 0
21-30 11 1 5 4 0 0 1
31-40 27 4 14 7 0 1 1
41-50 56 8 32 14 0 1 1
51-60 59 6 22 31 0 0 0
61-70 78 5 26 43 1 1 2
71-80 93 3 34 55 0 0 1
81-90 31 1 14 16 0 0 0
91- 0 0 0 0 0 0 0
Uppgift saknas 58 7 17 33 0 0 1
TOTAL 414[2] 35 165 203 1 3 7

Enligt SCB[3] är ideellt arbete vanligast i åldern 35-49. Att utöka andelen medlemmar i den gruppen skulle potentiellt kunna göra att vi får fler medlemmar som engagerar sig som volontärer i föreningen.

Enligt en undersökning om gåvor till välgörande ändamål i Sverige, är det åldersgruppen 60-74 som donerar oftast, men åldersgruppen 30-59 som donerar störst belopp.[4]

Fördelning geografiskt

Vi har viss koncentration av medlemmar i storstadsregionerna. I övriga regioner finns det ett tiotal medlemmar.

Observera att till skillnad från åldersredovisningen så går det att få ut data på de 13 medlemmar som ej syns i ålderstatistiken.

alt=Cirkeldiagram som visar fördelningen av medlemmarna per län. Följande värden står utskrivna: Stockholm: 43,3%, Västra Götaland: 14,1%, Skåne: 8,9%, Uppsala: 5,2%, Dalarna: 3,2%, Östergötland: 2,7%, Gävleborg: 2,2%, Kalmar: 2,2%, Västerbotten: 2,2%, Jönköping: 2,0%, Värmland: 2,0%, Västernorrland: 1,7%,
alt=Cirkeldiagram som visar fördelningen av medlemmarna per län. Följande värden står utskrivna: Stockholm: 43,3%, Västra Götaland: 14,1%, Skåne: 8,9%, Uppsala: 5,2%, Dalarna: 3,2%, Östergötland: 2,7%, Gävleborg: 2,2%, Kalmar: 2,2%, Västerbotten: 2,2%, Jönköping: 2,0%, Värmland: 2,0%, Västernorrland: 1,7%,
Län Antal medlemmar Per 100 000 invånare
Stockholm 175 7,1
Västra Götaland 57 3,2
Skåne 36 2,5
Uppsala 21 5,2
Dalarna 13 4,5
Östergötland 11 2,3
Gävleborg 9 3,1
Kalmar 9 3,6
Västerbotten 9 3,2
Jönköping 8 2,2
Värmland 8 2,8
Halland 7 2,0
Kronoberg 7 3,4
Västernorrland 7 2,9
Västmanland 6 2,1
Örebro 6 1,9
Gotland 5 8,2
Norrbotten 5 2,0
Södermanland 5 1,7
Blekinge 0 0,0
Jämtland 0 0,0
Utanför Sverige 4
Okänd ort 19

Könstillhörighet geografiskt

Observera att systemet endast medger att ta ut geografisk data efter kön för de som angett alternativen kvinna eller man. Övriga svar, inkl. där könstillhörighet ej är angivet, finns redovisade i den blå kolumnen.

Värt att uppmärksamma om man kikar på dessa listor är att i den blå kategorin ökar andelen som inte vill ange ort.

Kvinnor Män Övriga svar samt medlemmar där uppgift saknas.
Stockholm 17 42,50% Stockholm 71 41,28% Stockholm 87 40,47%
Västra Götaland 6 15,00% Västra Götaland 29 16,86% Västra Götaland 22 10,23%
Södermanland 3 7,50% Skåne 13 7,56% Skåne 20 9,30%
Skåne 3 7,50% Östergötland 6 3,49% Uppsala 13 6,05%
Uppsala 2 5,00% Uppsala 6 3,49% Dalarna 6 2,79%
Dalarna 2 5,00% Dalarna 5 2,91% Östergötland 5 2,33%
Kronoberg 2 5,00% Västernorrland 4 2,33% Gävleborg 4 1,86%
Gävleborg 1 2,50% Jönköping 4 2,33% Kalmar 5 2,33%
Kalmar 1 2,50% Gävleborg 4 2,33% Västerbotten 7 3,26%
Halland 3 1,74% Jönköping 4 1,86%
Utanför Sverige 1 2,50% Kronoberg 3 1,74% Värmland 5 2,33%
Okänd ort 2 5,00% Värmland 3 1,74% Halland 4 1,86%
Örebro 3 1,74% Kronoberg 2 0,93%
Kalmar 3 1,74% Västernorrland 3 1,40%
Gotland 2 1,16% Västmanland 5 2,33%
Södermanland 2 1,16% Örebro 3 1,40%
Västerbotten 2 1,16% Gotland 3 1,40%
Norrbotten 2 1,16% Norrbotten 3 1,40%
Västmanland 1 0,58%
Utanför Sverige 0 0,00%
Utanför Sverige 3 1,74% Okänd ort 14 6,51%
Okänd ort 3 1,74%

Befolkningsfördelning i Sverige 31 december 2022 (totalt 10 521 556 personer)[5]. Observera att SCB endast sammanställer statistik fördelat på kvinnor och män.

År Kvinnor Män Totalt
2022 5 223 232 5 298 324 10 521 556

Fotnoter

 1. Se Bortfall av data ovan.
 2. Se Bortfall av data ovan.
 3. https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/ideellt-arbete-vanligt-i-norden/
 4. http://esh.diva-portal.org/smash/get/diva2:846966/FULLTEXT01.pdf
 5. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/sveriges-befolkning/