Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2009-03-14

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • Plats: Kungliga Biblioteket
 • 14 mars 14:00

Årsmötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Upprättande av röstlängd

 • Röstlängden bestämdes till de 23 medlemmarna som registrerat sig vid ingången.

Val av mötespresidium

 • Karl Sigfrid valdes till mötets ordförande.
 • Jan Ainali valdes till mötets sekreterare.

Val av rösträknare och justerare

 • David Öhlin valdes.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

 • Utlysande beslutades ha skett enligt stadgarna.

Fastställande av föredragningslista

 • Den föreslagna dagordningen fastställdes.
 • Lennart Guldbrandsson föredrog verksamhetsberättelsen.
 • Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
 • Anders Wennersten föredrog den ekonomiska berättelsen.
 • Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
 • Mötets ordförande föredrog revisionsberättelsen.
 • Mötet beslutade att lägga den till handlingarna.

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

 • Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
 • Lennart Guldbrandsson och Anders Wennersten föredrog verksamhetsplanen.
 • Mötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och lägga den till handlingarna.
 • Anders Wennersten föredrog budgeten.
 • Mötet beslutade att godkänna budgeten och lägga den till handlingarna.

Motioner och propositioner

 • Frågan bordlades då inga inkommit.
 • Mötet beslutade att medlemsavgift för 2010 skall vara 100 SEK.
 • Micke Nordin föredrog valberedningens förslag.
 • De föreslagna kandidaterna presenterade sig.

Val till ordförande

 • Mötet godkände valberedningens förslag att välja Lennart Guldbrandsson till ordförande.

Val av styrelseledamöter

 • Mötet godkände valberedningens förslag att välja Jan Ainali, Lars Aronsson, Kristoffer Mellberg, Johan Schiff, Einar Spetz och Anders Wennersten till styrelseledamöter.

Val av revisorer och en revisorssuppleant

 • Mötet godkände valberedningens förslag att välja Staffan Sjöberg och Titti Jacobsson till revisorer och Stefan Berg till revisorssuppleant.

Val av valberedning

 • Mötet valde Jonathan Lindborg, Anna Duran, Erik Johansson och Carl Henrik Bramelid till valberedning.
 • Mötet beslutade att valberedningen inom sig skall utse en sammankallande.

Övriga frågor

 • Mötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att hantera frågor om upphovsrätt.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.

Justering

 • Ordförande: Karl Sigfrid 16 mars 2009 kl. 08.48 (CET)
 • Sekreterare: Jan Ainali 15 mars 2009 kl. 22.36 (CET)
 • Justerare: David Öhlin 16 mars 2009 kl. 22.36 (CET)