Mötesprotokoll/Protokoll 2009-01-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Hannibal 21 januari 2009 kl. 16.54 (CET) [svara]
Sekreterare Ainali 12 januari 2009 kl. 21.27 (CET)[svara]


12 januari 19:30-, via Skype Närvarande: Jan Ainali, Lennart Guldbrandsson (utan tal), Kristoffer Mellberg, Einar Spetz och Anders Wennersten. Lars Aronsson från och med Projekt:Wikipedia Academy.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av ordförande

 • Anders valdes.

Val av sekreterare

 • Jan valdes.

RAPPORTERING OCH BESLUT

Rapportering om händelser i vår omvärld av vikt för vår förening

Svenska samhället, media, riksdag

 • DN har haft en artikel om fundraisern och Joakims donation och kulturbloggen.

Medlemsaktiviteter, återkoppling från medlemmar

 • Inget att rapportera.

Wikimedia världen: WMF, Chapters

 • New York har blivit godkänt som subnational chapter av WMF styrelse.

Rapportering från våra projekt

Projekt:Wikipedia Academy 2009

 • Einar har varit i kontakt med Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.

Fundraising 2008/2009

Onlinebetalning

 • Avvaktar epostadress. Lennart mailar Erik Moeller igen.

Donationssida

Sponsorärendet (Lennart)

 • Har slutförts väl av Lennart.

Ev Omstart av att hänga med WMFs fundraiser (Jan)

 • Fundraisern slut.

Ev donation till WMF

 • Vi ska donerar 2000 USD till WMF. Detta ska ses som donationen avsedd från 2008.

Projekt:Årsmöte 2009

Ev extra programpunkter och klockslag

 • Avses att hållas på Kungliga biblioteket 14 mars 14.00-16.00.
 • Slutgiltigt besked avvaktas från KB.

Verksamhetsberättelse 2008

 • Anders har påbörjat verksamhetsberättelsen. Lennart kompletterar och Jan kommer att sätta en layout.
 • Diskussion om format och upplaga.
 • Målsättningen är att ha pdf-versionen klar 18/1.

Verksamhetsplan 2009

 • Diskussionspunkt.

Eventuella stadgeändringar

 • Diskussionspunkt.

Utskick kallelse

 • Skickas ut den 25/1.

Rapportering från andra föreläsningar etc

 • Inget att rapportera.

Rapportering om nyhetsbrev och pressmeddelanden etc

 • Det förra nyhetsbrevet har blivit översatt till engelska.
 • Nästa nyhetsbrev kommer i februari.

Rapportering om vårt marknadsmaterial (Jan)

Rapportering om vår ekonomi mm

Medlemsstatus och ekonomisk redogörelse (Anders)

 • Vi har nu 170 medlemmar.

Inbetalning av årsavgift för 2009

 • Anders gör utskick.

Bokslut

 • Bokslutet är klart.

Budget 2009

 • Anders har påbörjat en budget

Revision

 • Revisorerna har fått efterfrågat material.

Fakturering och ansökan till fonder (Anders)

Längmanska kulturfonden (15 jan)

 • Lennart har varit i kontakt med kontakten från Uppsala Universitet angående astronomiåret.

VERKSAMHETSPLANERING

Frågor från vårt planeringsmöte

Bildspåret, programförklaring

 • Anders rapporterade om hur förstudien har startat.

Lokala kontaktpersoner

 • Diskussionspunkt.

Lobbying

 • Frågan bordlades.

Presskontaktperson

 • Lennart fortsätter med stöd av Jan.

Samarbeten och partnering

Svenska Turistföreningen

 • Inget att rapportera.

Föreläsningar och mässor

Skolforum

 • Einar har varit i kontakt med skolforum och fått priser mm.
 • Lennart och Einar har fortsatt kontakt för att försöka få till stånd att vi kan hålla

Vår wikicommunity

 • Diskussionspunkt.

Övrig verksamhetsplanering

Chaptermötet i april

 • Diskussionspunkt.

AVSLUTNING

Övriga frågor

 • Frågan bordlades.

Nästa möte

 • 2/2 19.30 via Skype-

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.