Mötesprotokoll/Protokoll 2023-05-24

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 29 maj 2023 kl. 18.29 (CEST)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 28 maj 2023 kl. 21.58 (CEST)[svara]


Tid
Onsdag 24 maj 2023 klockan 19.00–20.20 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Bengt Oberger, Sven-Erik Jonsson, Karl-Magnus Johansson, Johanna Berg, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Ylva Pettersson, Brit Stakston, Per Hasselberg, Sofie Jansson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2023

Budgetuppföljning

 • Ekonomisk sammanställning, som hade skickats ut inför mötet, gicks igenom och diskuterades.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John redogjorde, samt svarade på frågor.
Ansökningar
 • En reviderad version av ansökan till Wikimedia Foundation för hubben har tagits fram med fokus på kapacitetsbyggande. Ansökan är på ca. 500 000 kr.
 • Wikimedia Foundation har inte gett några uppdateringar om finansiering för konsultuppdraget åt OpenRefine, på cirka 100 000 kr, för utvecklingsarbete av verktyget. Bedömningen är att chansen att säkra finansiering är låg.
 • En grund för ansökan till Allmänna arvsfonden har kommit igång. Kontakter med samarbetspartners har påbörjats. Diskussioner planeras ske med finansiären under nästa vecka.
 • De sista förberedelserna för deltagande i projektet Rätten till kunskap har skett. Projektet fokuserar på politiskt påverkansarbete och att skapa opinion runt frågor som är viktiga för fri kunskap. Finansieringen för projektet har efter förhandlingar ökat till närmare 300 000 kr (en fördubbling från tidigare underlag).
 • En ansökan om finansiering förbereds till Svenska institutet för ett projekt som syftar till att fördjupa samarbeten med Wikimediaorganisationer i Östeuropa. Fokus är på hotat kultur- och naturarv. Arbete relaterat till hubben kommer att bakas in i ansökan. En projektgrupp med representanter från Wikimediaorganisationer i regionen har upprättats. Vi planerar att söka för ett pilotprojekt under 2023 (på 400 000 kr) och ett större projekt som börjar 2024 (på 1 miljon kr). Pengarna kommer att delas med flera partner.
 • En ansökan om finansiering förbereds till Vinnova för ett projekt som syftar till att engagera allmänheten i aktiviteter som dokumenterar hotat kulturarv så att det enklare kan skyddas. Arbete relaterat till hubben kommer att bakas in i ansökan. 2 miljoner kan sökas. Arbetet startar i oktober 2023.
Viktiga händelser
 • Intervjuer med möjliga värvare inför insamlingsarbete med Face2Face pågår.
 • Rapportpaketet till Svensk Insamlingskontroll samt Insamlingsstatistik till Giva Sverige har färdigställts.
 • Experimentella evenemang för att återanvända och berika bildmaterialet från 100 000 Bildminnen har framgångsrikt genomförts.
 • Arbetet med Riktlinjer för föreningsengagemang vidareutvecklas. Ett antal frågor kommer att behöva diskuteras av styrelsen då det handlar om större strategiska vägval och positioneringar.
 • Sammanställning av enkäten om värderingar är i stort sett färdig.
 • Finansieringsplanen har reviderats.
 • Wiki Loves Earth har genomförts under maj månad.
 • Uppladdningar av data för att möjliggöra Wiki Loves Earth i ytterligare 3 länder har skett (totalt 8 stycken länder har fått stöd i år: Tunisien, Peru, Egypten, Zambia, Guinea, Serbien, Benin, Gabon).
 • Flera viktiga inspel med material till Upphovsrättsutredningen har skickats in.
 • Diskussioner om koordinering av tekniskt arbete har skett med Wikimedia Norge och Wiki Movement Brazil User Group.
Kommande händelser
 • Detaljerade planer för årets projekt färdigställs. Detta fördröjdes då personalsamlingen ställdes in på grund av sjukdom.
 • Verksamhetsmålen färdigställs och godkänns av styrelsen.
 • Etablering av arbetsgrupperna för den tematiska hubbens Helpdesk påbörjas.
 • En plan för vilken typ av initiativ vi kan lansera med Utrikesdepartementet för att ersätta WikiGap tas fram.
 • Diskussioner med internationella organisationer som kan tänkas arbeta med oss runt fortsatt internationellt koordinering av WikiGap initieras.
 • Årliga lönerevisioner kommer att ske nu när nytt kollektivavtal finns.
 • Diskussioner sker med svenska delegationen till Unesco om ett evenemang riktat till de afrikanska medlemsländerna på Unesco samt andra potentiella initiativ som kan drivas tillsammans.
 • Upprättandet av en kravspecifikation för ett CRM-system samt initiala diskussioner med och offerter från lämpliga leverantörer färdigställs och delas med styrelsen.
 • Banners på Wikipedia.se utvecklas för att använda den för insamlingsarbete.
 • En ny årlig mångfaldsrapport kommer att publiceras.
 • Diskussionerna planeras fortsätta om hur stöd bäst kan ges till volontärer i länder som är på USA:s sanktionslista och där Wikimedia Foundation inte kan ge ekonomiska bidrag.
 • Presentation i Rom med FN:s arbetsgruppen för open access.
 • Workshop på WMEU:s årsmöte om hur hubbar kan samarbeta.
 • Presentation på RightsCon om strategier för påverkansarbete inom Wikimediarörelsen.
 • Ansökan till Allmänna arvsfonden kommer att slutföras.
 • Ansökan till Svenska institutet om hotat kulturarv i Östeuropa utvecklas. Detta fördjupar samarbetet med den regionala hubben CEE Hub.
 • Ansökan till Vinnova om crowdsourcing för att digitalisera hotat kulturarv i Sverige kommer att slutföras.

Personalfrågor

 • Redogjordes för i verksamhetschefens rapportering.

Övriga frågor

 • Wikimedia Foundation Affiliates Strategy: Mattias hade skickat ut mejl från WMF till styrelsen för kännedom. Bengt och Mattias diskuterar, så som styrelsens ansvariga för internationella samarbeten, Wikimedia Sveriges deltagande i de möten, som det bjudits in till.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.