Mötesprotokoll/Protokoll 2023-04-23

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 14 maj 2023 kl. 21.08 (CEST)[svara]
Justerare MissWord (diskussion) 5 maj 2023 kl. 10.57 (CEST)[svara]


Tid
Söndag 23 april 2023 klockan 10.30–15.30 på kontoret och via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Ylva Pettersson, Sofie Jansson (online), Bengt Oberger, Johanna Berg, Brit Stakston (online), Karl-Magnus Johansson till klockan 11.45 (online), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Per Hasselberg

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Johanna Berg valdes.

Presentation av styrelsens ledamöter

 • Karl-Magnus Johansson hälsades välkommen och alla närvarande presenterade sig för varandra.

Styrelsens arbete/Schema för styrelsemöten

 • Styrelsen beslöt att hålla följande styrelsemöten under verksamhetsåret:
  • Onsdag 24 maj klockan 19.00–20.30 (online)
  • Lördag 17 juni klockan 10.30–17.00 på kontoret. John med online.
  • Lördag 9 september klockan 10.30–17.00 på kontoret
  • Lördag 14 oktober klockan 10.30–17.00 på kontoret och söndag 15 oktober klockan 10.00–16.30 på kontoret. Ämne: Strategi om finansiering.
  • Lördag 18 november klockan 10.30–17.00 på kontoret. Möte med personalen.
  • Lördag 20 januari 2024 klockan 10.30–17.00 på kontoret
  • Tisdag 20 februari 2024 klockan 19.00–20.30 (online)
  • Lördag 16 mars 2024 klockan 10.30–17.00 på kontoret
  • Lördag 20 april 2024 – årsmöte
  • Söndag 21 april 2024 – styrelsemöte
 • Inget styrelsemöte hålls i juli, augusti och december.
 • Plats för årsmötet 2024: Preliminärt Stockholm.
 • Årscykeln uppdaterades.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2023

Budgetuppföljning

 • Ekonomisk sammanställning hade skickats ut inför mötet, men den gicks inte igenom på mötet.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John redogjorde, samt svarade på frågor.
Ansökningar
 • Ansökan på 1,544 miljoner till Wikimedia Foundation för nästa steg av hubbarbetet har avslagits. De har begärt in en reviderad version av den på ca. 500 000 kr.
 • Finansiering från OpenRefine, på cirka 100 000 kr, för utvecklingsarbete av verktyget väntar ännu på svar från Wikimedia Foundation. Bedömningen är att chansen att säkra finansiering har minskat.
 • Arbetet med ansökan till Allmänna arvsfonden har kommit igång.
 • Föreningen har erbjudits att delta i det fleråriga projektet Rätten till kunskap, som fokuserar på politiskt påverkansarbete och att skapa opinion runt frågor som är viktiga för fri kunskap. Projektet leds av International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) och har fått finansiering från brittiska Arcadia Fund. Finansieringen för projektet är cirka 150 000 kr.
 • En ansökan om finansiering förbereds till Svenska institutet för ett projekt som syftar till att fördjupa samarbeten med Wikimediaorganisationer i Östeuropa. Fokus är på hotat kulturarv. Arbete relaterat till hubben kommer att bakas in i ansökan. En projektgrupp med representanter från Wikimediaorganisationer i regionen har upprättats. Vi planerar att söka för ett pilotprojekt under 2023 och ett större projekt som börjar 2024.
Viktiga händelser
 • Dokument för Årsmötet har färdigställts och även översatts till engelska för att göra det tillgängligt för den internationella Wikimediarörelsen.
 • Den årliga klimatpåverkansrapporten har publicerats. En mycket noggrannare metodik har implementerats sedan 2022 och det finns tydlighet hur arbetet kan tas vidare 2023.
 • Årsmötet och Wikipediadagen har genomförts. Ett avtal med IFLA om deltagande i projektet Rätten till kunskap har tagits fram.
 • Arbetet med Riktlinjer för föreningsengagemang har plockats upp igen och dokumentet vidareutvecklas. Ett antal frågor kommer att behöva diskuteras av styrelsen då det handlar om större strategiska vägval och positioneringar.
 • WikiGap 2023 har lanserats och vi genomförde ett evenemang i Umeå.
 • En plan och budget för insamlingsarbete med Face2Face har tagits fram för 2023. En annons för värvare har publicerats på wikin, men ännu inte spridits.
 • En representant från föreningen har deltagit på WIPO-mötet i Genève, där Wikimediarörelsens deltagande som observatör i arbetsgruppen för upphovsrätt tyvärr än en gång stoppats av Kina.
 • Wiki Loves Earth förbereds, inklusive en uppdatering av det kartverktyg vi utvecklat förra året.
 • Uppladdningar av data för att möjliggöra Wiki Loves Earth i fem länder har skett.
 • En större workshop för GLAM-personal om hur Wikidata och OpenRefine kan användas för att koppla samman auktoritetsdata har genomförts.
 • Finessen för Wikispeech är nu överfört till Wikimedia Foundations molntjänst, Wikimedia Cloud Service. Innebär en kostnadsbesparing och förenkling av vår egna serverinfrastruktur.
Kommande händelser
 • Detaljerade planer för årets projekt färdigställs.
 • Verksamhetsmålen färdigställs och godkänns av styrelsen.
 • Etablering av arbetsgrupperna för den tematiska hubbens Helpdesk påbörjas.
 • En plan för vilken typ av initiativ vi kan lansera med Utrikesdepartementet för att ersätta WikiGap tas fram.
 • Diskussioner med internationella organisationer som kan tänkas arbeta med oss runt fortsatt internationellt koordinering av WikiGap initieras.
 • Diskussioner sker med svenska delegationen till Unesco om ett evenemang riktat till de afrikanska medlemsländerna på Unesco samt andra potentiella initiativ som kan drivas tillsammans.
 • Upprättandet av en kravspecifikation för ett CRM-system samt initiala diskussioner med lämpliga leverantörer färdigställs och delas med styrelsen.
 • Banners på Wikipedia.se utvecklas för att använda den för insamlingsarbete.
 • En ny årlig mångfaldsrapport kommer att publiceras.
 • Diskussionerna fortsätter om hur stöd bäst kan ges till volontärer i länder som är på USA:s sanktionslista och där Wikimedia Foundation inte kan ge ekonomiska bidrag.
 • Ansökan till Allmänna arvsfonden kommer att slutföras.
 • Ansökan till Svenska institutet om hotat kulturarv i Östeuropa utvecklas. Detta fördjupar samarbetet med den regionala hubben CEE Hub.
 • Experimentella evenemang för att återanvända och berika bildmaterialet från 100 000 Bildminnen har planerats och äger rum i slutet av april.
 • Effektrapporten till Giva Sverige färdigställs.

Policyer

Styrelseutbildningar

 • Tips om utbildningar för styrelseledamöter:
  • Styrelseakademin 26/4 alternativt 3/5, kostar 3 900 kr
 • John skickar ut Koncept för fortbildning av styrelsen.

Personalfrågor

 • Redogjordes för i verksamhetschefens rapportering.

Övriga frågor

 • Placeringspolicy#Likvida tillgångar. Diskussion om att uppfyllandet av policyn beträffande placering i flera institut är svår att uppfylla och kräver mycket administration.
  • Styrelsen beslöt att inte utöka antalet institut, men att öka de likvida medlen i Nordea, samt att ge Sven-Erik, Mattias och John i uppdrag att undersöka möjliga placeringar i räntefonder istället för bankkonton.
 • Jävsriktlinjer – Bengt redogjorde för bakgrunden till Deklaration beträffande möjlig intressekonflikt/möjligt jäv i mitt arbete i Wikimedia Sverige, vilka skall undertecknas av nyvalda ledamöter eller om det har skett några förändringar, som gör att underskrift behöver förnyas.
  • Karl-Magnus uppmanades att underteckna dokumentet.
 • Riktlinjer för föreningsengagemang – presenteras på mötet i september.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.