Mötesprotokoll/Protokoll 2023-03-18

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 28 mars 2023 kl. 20.51 (CEST)[svara]
Justerare Boberger (diskussion) 28 mars 2023 kl. 20.05 (CEST)[svara]


Tid
Lördag 18 mars 2023 klockan 10.30–17.00 på kontoret/via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Bengt Oberger, Johanna Berg, Sofie Jansson, Brit Stakston (online), John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Olle Terenius (avgått 2022-09-15), Ylva Pettersson, Per Hasselberg

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Bengt Oberger valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2023

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året skickas ut i nästa vecka.
  • Enligt Årscykel: Styrelsen granskar utfall av intäkter och kostnader. I protokoll redovisas även de två senaste tillfällena för granskning av utfall. Uppföljningar har skett 2022-11-19 och 2022-10-01.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Sammanställning över föreningens förbättringsarbete hade skickats ut inför mötet.
 • Rapport hade skickats ut till styrelsen inför mötet. John redogjorde, samt svarade på frågor.
Ansökningar
 • Vi har ännu inte fått något svar på ansökan på 1,544 miljoner till Wikimedia Foundation för nästa steg av hubbarbetet. Ansökan skickades in 15 december.
 • Finansiering från OpenRefine, på cirka 100 000 kr, för utvecklingsarbete av verktyget väntar ännu på svar från Wikimedia Foundation.
 • Arbetet med ansökan till Allmänna arvsfonden har kommit igång.
 • Föreningen har erbjudits att delta i det fleråriga projektet Rätten till kunskap, som fokuserar på politiskt påverkansarbete och att skapa opinion runt frågor som är viktiga för fri kunskap. Projektet leds av International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) och har fått finansiering från brittiska Arcadia Fund. Finansieringen för 2023 är cirka 165 000 kr.
 • En ansökan till Svenska institutet kunde inte avslutas i tid. Idén är att genom projektet arbeta tillsammans med bland annat Wikimedia Community User Group Uganda för att i Östafrika bygga upp strukturer för partnerskap samt sänka trösklarna för att framför allt kvinnor ska kunna bidra till Wikipedia på engelska och olika regionala språk. Ansökan kommer att skickas in i början av 2024 då nästa utlysning sker.
 • En ansökan om finansiering förbereds till Svenska institutet för ett projekt som syftar till att fördjupa samarbeten med Wikimediaorganisationer i Östeuropa. Fokus är på hotat kulturarv. En projektgrupp med representanter från Wikimediaorganisationer i regionen har upprättats. Vi planerar att söka för ett pilotprojekt under 2023 och ett större projekt som börjar 2024.
Viktiga händelser
 • Arbetet med dokument för Årsmötet har förberetts.
 • Nya projektnamn har antagits.
 • Föreningswikin har utvecklats med information som beskriver hur föreningen arbetar med projekt.
 • Slutrapporter för 2022-års projekt har publicerats på wikin.
 • Detaljerad projektplanering för 2023-års nya projekt pågår.
 • Wikipedia för hela Sverige har initierat ett evenemang med partnerorganisationer i de fyra länen (Skåne, Östergötland, Uppland, Västerbotten). Detta inkluderar evenemang med fokus på pensionärer i samarbete med ex. PRO.
 • De första uppladdningarna inom ramen för projektet 100 000 Bildminnen har genomförts.
 • Föreningen stod värd för evenemanget NVL Digital Stockholm som ordnats av Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande (NVL) Digital, där vi engagerat oss under ett par år.
 • Den första internutbildningen har genomförts, där personal delar kunskap inom ett expertområde med övriga personalgruppen. Fokuset var på översättningsverktyget translatewiki.net.
 • Planering och förberedelse inför årsmötet och Wikipediadagen har skett. Logistiken är på plats och det som återstår är att spika programmet på Wikipediadagen.
 • Wikipedia.se har fått en större uppdatering av innehåll och format.
 • Arbetet med Riktlinjer för föreningsengagemang har plockats upp igen och dokumentet vidareutvecklas. Ett antal frågor kommer att behöva diskuteras av styrelsen då det handlar om större strategiska vägval och positioneringar.
 • WikiGap 2023 har lanserats och vi genomförde ett evenemang i Umeå.
 • En plan och budget för insamlingsarbete med Face2Face har tagits fram för 2023. En annons för värvare har publicerats på wikin, men ännu inte spridits.
 • En representant från föreningen har deltagit på WIPO-mötet i Genève, där Wikimediarörelsens deltagande som observatör i arbetsgruppen för upphovsrätt tyvärr än en gång stoppats av Kina.
Kommande händelser
 • Upprättandet av en kravspecifikation för ett CRM-system samt initiala diskussioner med lämpliga leverantörer pågår. Diskussioner förs med flera Wikimediaorganisationer om lämplig kravspecifikation.
 • Etablering av arbetsgrupperna för den tematiska hubbens Helpdesk påbörjas.
 • Diskussioner med Utrikesdepartementet om ett initiativ som kan ersätta WikiGap kommer att fortsätta.
 • Diskussioner sker med svenska delegationen till Unesco om ett evenemang riktat till de afrikanska medlemsländerna på Unesco samt andra potentiella initiativ som kan drivas tillsammans.
 • Banners på Wikipedia.se utvecklas för att använda den för insamlingsarbete.
 • Den årliga klimatpåverkansrapporten kommer att publiceras.
 • En ny årlig mångfaldsrapport kommer att publiceras.
 • Diskussionerna fortsätter om hur stöd bäst kan ges till volontärer i länder som är på USA:s sanktionslista och där Wikimedia Foundation inte kan ge ekonomiska bidrag.
 • Svar mottas från Wikimedia Foundation om hubbprojektet.
 • Ansökan till Allmänna arvsfonden kommer att slutföras.
 • Ansökan till Svenska institutet om hotat kulturarv i Östeuropa utvecklas. Detta fördjupar samarbetet med den regionala hubben CEE Hub. Ett avtal färdigställs med IFLA om deltagande i projektet Rätten till kunskap.

Årsmötesplanering

 • Årsredovisning, inklusive Förvaltningsberättelse 2022 godkänd av revisorn och ute för digital signering av styrelsen innan den signeras av revisorn.
 • Verksamhetsberättelse 2022: Utskickad för genomläsning och inga kommentarer har framförts. Måltalssammanställning återstår att göra.
 • Verksamhetsplan 2023: John redogjorde för vissa förändringar gällande testamenten och sociala medie-insamlingskampanj. Styrelsen hade inga invändningar. Även storleksomfattningar justeras. Förslag till måltalsformuleringar hade skickats ut till styrelsen och godkändes.
 • Budget 2023: Underlag för budget hade skickats ut till styrelsen, liksom förslag till budgetfördelning mellan de olika programmatiska områdena.
  • Styrelsen diskuterade förslaget och ställde sig bakom det.
  • Styrelsen beslöt att fortsätta med teknikpoolen och förnya kamerautrustningen, samt att det för lån av utrustning krävs medlemskap i föreningen.
  • Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2024 diskuterades.
 • Agenda Årsmöte 2023 gicks igenom.
 • Motioner: Två motioner hade inkommit:
  • Underteckna Wikimedia Affiliates Environmental Sustainability Covenant
  • Möjliggör medlemskap för civilsamhällets ideella organisationer!
  • Styrelsen diskuterade de inkomna motionerna. Yttranden över dem kommer att diskuteras vidare av styrelsen skriftligt och publiceras på motionssidan i god tid inför årsmötet.
 • Propositioner: Inga propositioner kommer att läggas fram.
 • Medlemsavgift 2024: Styrelsen föreslår årsmötet besluta att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för privatpersoner, 500 kr för stödmedlemskap och 5 000 kr för organisationsmedlemmar, vilket är oförändrat mot föregående år. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år (avser nya medlemskap).

Wikimedia-priset

 • Två nomineringar till Wikimedia-priset 2023 hade inkommit. Styrelsen diskuterade de inkomna nomineringarna och utsåg årets mottagare. Tillkännagivande kommer att ske på Wikipedia-dagen 2023.

Styrdokument ekonomisk uppföljning

Möjliga medlemskap

 • Vid styrelsemötet 2022-11-19 gav styrelsen John i uppdrag att undersöka eventuellt medlemskap i Ideell Arena och Konstfrämjandet. Ett memo hade tagits fram, vilket även tog upp medlemskap i UN Global Compact Network Sweden.
 • Styrelsen beslöt att ansöka om medlemskap i Konstfrämjandet och UN Global Compact Network Sweden. Vidare beslöts att söka medlemskap i Ideell Arena när så befinns lämpligt för att ta del av deras utbildningar.

Personalfrågor

 • Redogjordes för i verksamhetschefens rapportering.

Övriga frågor

 • Undertecknande av ett öppet brev från Free Software Foundation Europe diskuterades. Styrelsen beslöt att inte underteckna det.
 • John informerade om att uppgifter om Wikimaniapresentationer skall lämnas in senast den 28 mars.
 • Placeringspolicy#Likvida_tillgångar. Diskussion om att uppfyllandet av policyn beträffande placering i flera institut är svår att uppfylla och kräver mycket administration. Sköts till nästa gång.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.