Mötesprotokoll/Protokoll 2023-03-01

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Historiker (diskussion) 9 mars 2023 kl. 21.07 (CET)[svara]
Justerare JONSSSVE (diskussion) 9 mars 2023 kl. 20.27 (CET)[svara]


Tid
Onsdag 1 mars 2023 klockan 18.30–20.00 via Google Meet.
Närvarande
Mattias Blomgren, Sven-Erik Jonsson, Sofie Jansson, Bengt Oberger, Johanna Berg, Per Hasselberg, Brit Stakston, John Andersson (föredragande)
Frånvarande
Olle Terenius (avgått 2022-09-15), Ylva Pettersson

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av justerare

 • Sven-Erik Jonsson valdes.

Anmärkningar från senaste mötesprotokollet

Projekt/budget 2023

Budgetuppföljning

 • Prognos för kommande året.
  • Gicks ej igenom vid detta möte.

Ledningsrapporter för projekt

Rapportering från verksamhetschefen

 • Ingen rapport skickades ut inför detta mötet utan redovisas till mötet den 18 mars.

Dokument och rapporter inför årsmötet

 • Årsredovisning, inklusive Förvaltningsberättelse 2022. Beräknas att vara klart den 10 mars. Inga synpunkter framfördes på det hittills framtagna dokumentet.
 • Verksamhetsberättelse 2022. Stories och failfests publicerade. Fler är på gång och kommer, tillsammans med omgivande text, att publiceras i nästa vecka.
 • Verksamhetsplan 2023. Arbete pågår och vid nästa styrelsemöte kommer verksamhetsmål att diskuteras. Målen påverkar budget och utgör strategisk inriktning.
 • Budget 2023. Grundstrukturen är till 99 % färdig.
 • Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2024. Mycket är fast genom att det är flerårsprojekt. Diskuteras mer på nästa möte.

Projektnamn/struktur

 • Förslag presenterades för diskussion och dokument var utskickat. John redogjorde för bakgrunden och arbetet. Styrelsen framförde synpunkter. Fler synpunkter kan läggas in i dokumentet framöver.

Wikimedia Europes årsmöte 9-10/6 i Prag

 • John informerade och en diskussion om deltagande fördes.

Företrädare Swedbank

Styrelsen beslutade att utse

 • Mattias Blomgren (personnummer ********-****)
 • Sven-Erik Jonsson (personnummer ********-****)
 • John Andersson (personnummer ********-****)

till fullmaktshavare och företrädare enligt Swedbanks fullmakt ideell förening, var för sig.

Not: Personnummer och fullständigt skrivs ej i protokollet på wikin, utan fylls i på Swedbanks fullmaktsblankett och i särskilt protokollsdokument.

Efterlevnad placeringspolicy

 • Revisorn hade framfört att det behövde göras förtydligande gällande placeringspolicyn:
  • Styrelsen beslöt att rapportering om efterlevnad av placeringspolicyn årligen tas upp, och eventuellt beslut om försäljning av värdepapper fattas, vid styrelsemötet i mars varje år. Uppgiften förs in i årscykeln.
  • Styrelsen beslöt att förtydliga att det just nu är intern förvaltning som tillämpas, vilken utförs av behöriga firmatecknare (ordförande, kassör och verksamhetschef).

Personalfrågor

 • Inga personalfrågor behandlades.

Övriga frågor

 • Riskanalys: Sven-Erik redogjorde för förslag där månatlig rapportering görs enbart för eventuell förändring i risker med medel eller hög sammanvägd riskbedömning, samt eventuella nya risker i dessa nivåer. Genomgång av hela risklistan görs en gång per år av utsedd arbetsgrupp, på motsvarande sätt som görs med finansieringsplanen. Styrelsen godkände förslaget.

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.