Placeringspolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 14 oktober 2021 (se protokoll för beslut).

Bakgrund

Detta dokument beskriver den policy för placering av tillgångar som tillämpas inom Wikimedia Sverige (WMSE). WMSE är innehavare av 90-konto och medlem i branschorganisationen Giva Sverige. Av detta följer att WMSE ska ha sin placeringspolicy anpassad till de riktlinjer som anges av Giva Sverige.

Översyn och eventuell justering av denna policy sker i samband med den rutinmässiga översynen av policyer vid WMSE. Revidering kan därutöver ske utifrån erfarenhet från dess användning, men kan också vara motiverad av andra skäl.

Som en icke-vinstdrivande ideell förening, är WMSE beroende av finansiellt stöd från Wikimedia Foundation (WMF), samarbetspartners, medlemmar och donationer. Detta innebär att föreningen har en skyldighet att med lågt risktagande förvalta tillgängliga medel på ett förtroendefullt sätt.

WMSE har inget krav på avkastning eller utdelning. Däremot har WMSE i överenskommelse med WMF en mindre buffert som kan utnyttjas för att minska en negativ påverkan p.g.a. tidsmässiga variationer i intäktsflödet.

Genom donationer och testamenten kan WMSE komma att få större tillgångar, vilka kan placeras för att utgöra en långsiktig finansiering av föreningens verksamhet. Dessa placeringstillgångar kan placeras på ett sätt som ger en högre avkastning än räntebärande bankkonton.

Syfte

Syftet med policyn är att tydliggöra och säkerställa att de tillgångar i form av kapital som finns hos WMSE uppfyller kraven från Giva Sverige och hanteras på sådant sätt att föreningens ekonomi ej blir utsatt för risker som kan medföra allvarlig skada i dess verksamhet.

Avkastningsmål

Vid förvaltningen av Wikimedia Sveriges medel är första prioritet en långsiktig värdesäkring av kapitalet. I det kortare perspektivet ska förvaltningen ske så att en god avkastning kan uppnås.

Avkastningsmålet för den långsiktiga medelsförvaltningen är att förvaltningen ska generera en sammanlagd avkastning motsvarande KPI + tre procentenheter, över en rullande femårsperiod. Den verkliga avkastningen kommer att variera mellan åren beroende på utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Organisation och ansvarsfördelning

 • Styrelsen fattar årligen beslut om placeringspolicyn och eventuell revidering av den.
 • Styrelsen följer upp att placeringspolicyn och rapporteringskrav efterföljs.
 • Styrelsen kan inom sig utse en, eller flera personer, som är behöriga att besluta om och godkänna placeringar inom ramen för denna placeringspolicy.
 • Verksamhetschefen träffar avtal med eventuell extern förvaltare.

Intern kontroll och rapportering

En intern skriftlig portföljrapportering sammanställs på halvårsbasis av förvaltaren. En mer frekvent rapportering kan ske vid behov, efter beslut av kassör och verksamhetschef. Förvaltaren ska årligen lämna en skriftlig rapport över portföljens utveckling och genomförda förvaltningsåtgärder till styrelsen. Förvaltaren ska omgående informera styrelsen vid tillfälliga avvikelser från placeringspolicyns regler eller andra förändringar av större vikt inom förvaltningen.

Förvar av värdepapper

Samtliga värdepapper ska förvaras hos värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap 1 § lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

Tillåtna placeringar

Ansvarsfulla investeringar

Wikimedia Sverige stödjer den vision om en global hållbar utveckling som ligger till grund för FN:s Globala Mål som världssamfundet åtagit sig att uppnå till år 2030.

För långsiktig medelsförvaltning ska en etisk och miljömässig bedömning göras av bolag innan investering sker. Värderingsgrund för denna bedömning är FN:s förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, de angränsande FN-konventionerna, FN:s Global Compact, ILO:s åtta kärnkonventioner samt Rio-deklarationen om hållbar utveckling.

Placeringar får inte ske i företag som handlar med tobak, alkohol, vapen, fossila bränslen, samt kommersiell spelverksamhet eller pornografi.

Om placering av misstag skett i verksamhet som inte klarar några av de etiska kriterierna bör engagemanget upphöra så snart det är praktiskt genomförbart (riktmärke senast inom sex månader efter att det upptäckts). Detsamma gäller om ett innehav går från att vara godkänt enligt de etiska kriterierna till att bli ej godkänt (till exempel vid förvärv och fusioner).

Likvida tillgångar

Med likvida medel avses de tillgångar som används i den löpande verksamheten och de omfattar bland annat medel från Wikimedia Foundation (WMF) och projektpengar från andra finansiärer och samarbetspartner.

 • Föreningen ska placera likvida tillgångar företrädesvis på konton med hög ränta.
 • Kontona ska vara i svenska kronor och omfattas av den svenska insättningsgarantin.
 • De likvida tillgångarna ska vara fördelade på olika kreditinstitut för att maximera insättningsgarantin. Detta utvärderas årligen av kassör och verksamhetschef.
 • För förfogande på konton med mer än 25 000 kr ska det behövas två i förening som gör uttag till konton som inte ägs av föreningen.
 • Om mängden kapital i föreningen är av sådan omfattning att det med hänsyn till insättningsgarantin krävs ett svårhanterligt antal kreditinstitut med låg avkastning kan andra lågriskplaceringar, till exempel i värdepapper, ske. Vid sådan placering ska ett lågt ekonomiskt risktagande för föreningen prioriteras framför potentiell värdehöjning. Förslag på placering av sådant slag ska godkännas av styrelsen innan genomförandet.
 • Tillgångarna får bindas efter verksamhetens behov, dock högst med tre månaders bindningstid.

Tillåtna tillgångsslag

Wikimedia Sveriges tillgångar får endast placeras i följande tillgångsslag. Placeringar i värdepapper som inte anges i denna placeringspolicy kräver särskilt beslut av styrelsen. Placeringar får göras direkt i respektive tillgångsslag, genom diskretionär förvaltning eller genom fonder i nedan angivna tillgångsslag.

 • Svenska räntebärande värdepapper och likvida medel. Nominella och reala räntebärande värdepapper och räntefonder samt bankkonto i svensk bank.
 • Svenska aktier och aktierelaterade instrument, såsom exempelvis konvertibla skuldebrev, inlösenrätter, teckningsrätter, teckningsoptioner samt depåbevis. Aktier i svenska aktiebolag ska vara föremål för regelbunden handel på reglerad marknad och bör ha en väl avvägd riskspridning. Värdepappersfonder ska ha en placeringsinriktning definierad som svenska aktier eller med en sammansättning av fonder enligt motsvarande definition.
 • Utländska aktier. Placeringar i utländska aktier får endast göras i värdepappersfonder med placeringsinriktning definierad som globala aktier eller med en sammansättning av fonder enligt motsvarande definition.
 • Övriga tillgångsslag. Placeringar får göras i övriga tillgångsslag efter beslut av styrelsen. Som exempel på övriga tillgångsslag kan nämnas hedgefonder och råvaror samt strukturerade produkter.
  • Fastighetsinnehav som har karaktären verksamhetslokaler och innehåller egen verksamhet ingår inte i placeringsverksamheten.
  • Placering i andra fastigheter får inte göras.
  • Placering i konst eller kryptovalutor får inte göras.

Godkända motparter

 • Transaktioner i värdepapper får göras med svenska värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 2 kap 1 § lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) eller med utländska institutioner med motsvarande tillstånd.
 • Placeringar får göras i fondbolag som har Finansinspektionens tillstånd enligt lagen om investeringsfonder (2004:46).
 • Diskretionär förvaltning eller annan extern förvaltning får upphandlas av motparter som har Finansinspektionens tillstånd enligt 2 kap 1 § lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) eller med utländska institutioner med motsvarande tillstånd som ovan.
 • Förvaltaren ska förbinda sig att följa Wikimedia Sveriges placeringspolicy.

Placeringsstrategi

Normalportfölj

Placeringsstrategin ska uttryckas i form av en normalportfölj som anger fördelningen mellan tillgångsklasserna. Normalportföljen ska väljas utifrån en bedömning av förväntad avkastning och risk. Förväntad avkastning ska uppfylla avkastningsmålet och förväntad risk ska inte överstiga en risknivå som är acceptabel för Wikimedia Sverige.

Riskmandat

Riskmandatet uttrycks i beloppsgränser per tillgångsslag och i form av tillåtna avvikelser från normalportföljen.

Tillgångssammansättning

Portföljens allokering/limiter för tillgångsslagen

Tabellen anger högsta och lägsta andel som respektive tillgångsslag får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. Den långsiktiga strategiska fördelningen av portföljens tillgångsslag anges som "normalportfölj".

Tillgångsslag Portföljen totalt (%)
Min Normal* Max
Aktierelaterade finansiella instrument

varav svenska

varav utländska

30 %

20 %

0 %

50 %

50 %

0 %

75 %

60 %

30 %

Räntebärande finansiella instrument samt likvida medel i svensk valuta 25 % 50 % 70 %
Alternativa investeringar 0 % 0 % 10 %

*Normalportföljen innebär en fördelning 50/50 mellan svenska aktierelaterade och räntebärande instrument och inga alternativa investeringar förekommer.

Vid beräkning av portföljens värde och tillgångsslagens andelar används gällande marknadsvärde. Vid överskridande, eller underskridande, av limiterna skall tillgångsslag avyttras, eller anskaffas, så snart som möjligt, dock senast inom 60 dagar efter det att det upptäckts.

Ränterisk

Placeringarna i nominella räntebärande värdepapper får ha en genomsnittlig räntebindningstid om i snitt 2–4 år och högst 5 år. En god spridning av löptider ska eftersträvas. Realränteplaceringar kan ha längre bindningstid.

Valutarisk

För utländska värdepapper ska valutarisken beaktas. Valutasäkring kan, men behöver inte ske.

Likviditetsrisk

De finansiella instrument, som det förvaltade kapitalet är investerat i, ska kunna försäljas omgående eller allra senast inom 15 dagar till relevant marknadspris.

Övriga riktlinjer för förvaltningen

Utlåning av värdepapper

Utlåning, respektive lån, av värdepapper i portföljen är inte tillåtet.

Derivat

Handel med optioner och terminer är inte tillåtet.

Kryptovalutor

Handel med kryptovalutor är inte tillåtet.

Belåning

Upplåning i placeringssyfte är inte tillåtet.

Värdepappersfonder/Investeringsfonder

Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet i utlandet. För fondernas placeringar gäller fondbestämmelserna, vilka kan avvika mot vad som stadgas i denna placeringspolicy.

Förvaltningsordning

Taktik

Taktiska beslut fattas av kassören och verksamhetschefen i samråd inom de av styrelsen fastställda riktlinjerna. Rapportering sker till styrelsen genom den ordinarie förvaltningsrapporteringen.

Extern/intern förvaltning

Extern förvaltning innebär att förvaltningsuppdrag lämnats till professionella förvaltare utanför Wikimedia Sveriges kansli och styrelse. Intern förvaltning innebär att förvaltningen utförs av behöriga firmatecknare.

Donationer/testamenten

Förbehåll och restriktioner

I de fall Wikimedia Sverige erhåller en donation eller testamenterade medel med förbehåll ska styrelsen pröva om förbehållen ryms inom placeringspolicyn. Skulle förbehållen stå i strid med placeringspolicyn avstår föreningen från donationen eller de testamenterade medlen.

Eventuella förbehåll i donationer eller testamenterade medel, och som inte står i strid med placeringspolicyn, tillgodoses av Wikimedia Sverige.

Överensstämmelse med ansvarsfulla/etiska placeringar

Om en donation eller testamenterade medel omfattar värdepapper som ej står i överensstämmelse med de etiska reglerna, kan dessa tas emot, men ska avvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Överensstämmelse med tillåtna tillgångsslag

Om en donation eller testamenterade medel omfattar tillgångsslag som ej står i överensstämmelse med vad som anges under Tillåtna tillgångsslag, kan dessa tas emot, men ska avvecklas på ett ansvarsfullt sätt.

Se även

Denna del är inte en formell del av policyn.