Årsmöte 2023/Motioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Platshållare inför årsmötet.

Enligt stadgarna: "Varje medlem har rätt att lägga motioner till årsmötet. Dessa skall ha inkommit till styrelsen senast sex veckor innan årsmötet." Du kan mejla din motion till styrelsen@wikimedia.se.

Nedan följer ett förslag på hur en motion kan se ut. Den har en titel, en bakgrund och så själva förslaget man fattar beslut om. Detta förslag kallas yrkande eller att-sats, eftersom man föreslår årsmötet ATT besluta om något. Det är bra om det framgår tydligt vad som är själva att-satserna, eftersom man inte fattar beslut om bakgrundstexten utan bara yrkandena.

Titel på motionen

Som inledning på motionen är det bra att beskriva det upplevda problemet, och vad som är den föreslagna lösningen. Detta hjälper andra medlemmar att förstå sammanhang, bakgrund och möjligheter kopplat till motionen.

Bakgrund

Förslag till beslut

  • ATT göra x
  • ATT göra y

Underskifter


Underteckna Wikimedia Affiliates Environmental Sustainability Covenant

Wikimedia Sverige har sedan en tid påbörjat ett miljöarbete och det finns en god och klar inriktning. Samtidigt har rörelsen tagit fram en överenskommelse som syftar till att sporra varandra till att hålla detta i fokus: Wikimedia Affiliates Environmental Sustainability Covenant.

Det borde inte vara ett stort merarbete för föreningen att uppfylla alla åtaganden som överenskommelsen innebär, och för det som behöver göras är överenskommelsen en välkommen påminnelse. Ett undertecknande kommer också att skicka signaler till resten av rörelsen genom att föreningen, som en av de sista större föreningarna, ansluter sig.

Bakgrund

Överenskommelsen skapades 2021 och har undertecknats av lokalföreningarna Wikimedia Deutschland, Wikimedia France, Wikimedia Italia, Wikimedia Nederland, Wikimedia South Africa och Wikimedia UK samt tre användargrupper varav vilken Wikimedians for Sustainable Development var den första signatären av alla.

Förslag till beslut
ATT underteckna Wikimedia Affiliates Environmental Sustainability Covenant,
ATT utvärdera vilka av åtgärder i överenskommelsen föreningen inte redan uppfyller, och om inte alla redan är uppfyllda;
ATT åtgärda alla identifierade brister – med redovisning på nästa årsmöte
Underskifter
  1. Ainali (diskussion) 11 februari 2023 kl. 23.29 (CET)[svara]
  2. Adville (diskussion) 12 februari 2023 kl. 00.07 (CET)[svara]
  3. LevandeMänniska (diskussion) 12 februari 2023 kl. 14.44 (CET)[svara]
  4. Tommy Kronkvist (diskussion) 12 februari 2023 kl. 15.34 (CET)[svara]
  5. LittleGun (diskussion) 13 februari 2023 kl. 15.10 (CET)[svara]
  6. StenS (diskussion) 13 februari 2023 kl. 15.23 (CET).[svara]
  7. Abbe98 (diskussion) 16 februari 2023 kl. 12.53 (CET)[svara]
  8. Gulundin (diskussion) 22 april 2023 kl. 07.57 (CEST)[svara]
Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar för motionen. Styrelsen beslöt vid styrelsemöte 2021-10-14 att inte underteckna Wikimedia Affiliates Environmental Sustainability Covenant baserat på de kommentarer som sammanställts i följande dokument.

Rent generellt kan det som framförs och som skrivs under förefalla okontroversiellt. Vi ser dock att miljömässig hållbarhet är bredare än vad som avhandlas i dokumentet, där fokus läggs på flygresor och energiförbrukning. I samband med arrangemanget av Wikimania 2019 lade föreningen fokus på att göra det till ett grönt evenemang genom insatser på flera olika områden. Dokumentet fokuserar dock på att föreslå möten och arrangemang, som hålls på distans. Det är ingen tvekan om att antalet möten och arrangemang, som sker på distans, har ökat under de senaste åren till följd av pandemin, men styrelsen ser ändå att möten på plats i många fall är värdefulla i en internationell rörelse, som Wikimediarörelsen är. Att sätta begränsningar på antalet flygresor kan inverka negativt på föreningens framtida verksamhet. Därmed inte sagt att nyttan med och behovet av att genomföra resorna, inte skall prövas.

Dokumentet är i flera fall detaljerat och förbinder till att använda särskilda lösningar, istället för att vara teknikneutrala och öppna för att kontinuerligt pröva vad som utgör lämpliga åtgärder för att minska klimat- och miljöpåverkan och ta fram bästa praxis för det.

Styrelsen finner det också oklart vad undertecknare av dokumentet förbinder sig till, till exempel för vilken tidsperiod. Det är även oklart vad som händer om en undertecknande organisation inte uppfyller åtagandet; inträder några sanktioner, eller är dokumentet mest symboliskt?

Det är även oklart vad som avses med “Most Affected People and Areas” och vilka konsekvenserna av att "affiliates related to Most Affected People and Areas shall only have limited responsibilities in this regard, and shall receive support from other affiliates to meet them”.

I dokumentet talas även om att drastiskt minska antalet flygresor, men det framgår inte vad som avses med “drastiskt” och i förhållande till vad det skall mätas.

Styrelsen har under 2022 antagit en ny miljöpolicy där det fastslås att föreningen strävar efter att arbetet för att uppfylla föreningens mål ska ske på ett hållbart sätt, och att vi vill bidra till Sveriges nationella miljömål. Föreningen har även tagit fram en miljöredovisning, som redogör för föreningens hållbarhetsarbete.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

ATT avslå motionen.

Möjliggör medlemskap för civilsamhällets ideella organisationer!

Bakgrund

Enligt Wikimedia Sveriges stadgar 2 § är föreningen "öppen för alla fysiska och juridiska personer” samt att "Medlem kan den bli, som förklarar sig vilja verka i enlighet med föreningens syfte, och betalar föreningens medlemsavgift.” Idag finns två medlemskap; privatpersoner som för närvarande betalar 100 kronor i medlemsavgift samt organisationer som betalar 5000 kronor i medlemsavgift. Medlemsavgifterna är tydligt segmenterande, där fysiska personer betalar 100 kronor och juridiska personer betalar 5000 kronor om de vill vara medlemmar. Nuvarande struktur av medlemskap förutsätter att en juridisk person är en finansiellt stark aktör som kan avvara 5000 kronor i sin årliga budget. Detta utestänger i praktiken civilsamhällets ideella aktörer organisationer som önskar förklara sin vilja att verka i enlighet med föreningens syfte.

Förslag till beslut
ATT ge styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en alternativ nivå av organisationsmedlemskap i Wikimedia Sverige, riktat mot civilsamhällets ideella aktörer.
Motionären önskar ge förslag till styrelsen att ta vidare i det arbetet; detta medlemskap bör riktas i huvudsak till ideella föreningar och liknande inom civilsamhället, såsom hembygdsföreningar, vänföreningar, ideella arbetslivsmuseer, intresseföreningar mfl. som delar Wikimedia Sveriges vision och som förklarar sig vilja verka i enlighet med föreningens syfte. Medlemsavgiften för denna typ av organisationer bör vara högst 250-500 kronor per år. Medlemskap av denna typ bör dock inte beredas för riksorganisationer, förbund och andra organisationer som i sig själva samlar olika medlemsföreningar då det riskerar att innebära svåröverskådliga dubbelmedlemskap och indirekta/passiva medlemskap. Möjligheten att söka medlemskap som ideell förening bör betraktas som ett sätt att aktivt och kontinuerligt visa uppskattning och samarbetsvilja, samtidigt som medlemsrelationen innebär en ökad potential i Wikimedia Sveriges möjligheter att etablera och stärka samarbeten med dessa civilsamhällets organisationer.
Underskifter

– Gustav Fröjdlund

Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar för motionen. Som en del i arbetet med Wikipedia för hela Sverige ökar föreningens samarbete med andra ideella civilsamhällesorganisationer, vilka kan vara intresserade av att visa sitt stöd för Wikimedia Sverige, genom att själva bli medlemmar hos oss. För den typen av organisationer kan 5 000 kr utgöra en stor kostnad, som inte gör det möjligt för dem att bli medlemmar. Styrelsens uppfattning är att medlemsavgiften inte skall utgöra ett hinder för medlemskap och medlemsavgifter utgör inte en stor intäktskälla för föreningen. Inriktningen skall istället vara att växa som en folkrörelse genom att få fler medlemmar och därmed kunna påvisa att många står bakom våra idéer.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

ATT bifalla motionen.