Miljöpolicy

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Antagen av föreningens styrelse den 19 november 2022 (se protokoll för beslut).

Bakgrund

Wikimedia Sverige strävar efter att alltid agera så ansvarsfullt och hållbart som möjligt, och vill därför minska den negativa effekten av våra aktiviteter på miljön. Miljön prioriteras även om det uppkommer en viss extrakostnad.

En mycket hög transparens är central för föreningen och mätningar av vår miljöpåverkan kommer att kommuniceras regelbundet och detaljerat. Föreningen strävar efter att göra detta både löpande och i rapporter.

Föreningens miljöpåverkan kommer från olika delar av verksamheten. Det innefattar kansliets arbete, olika evenemang och aktiviteter föreningen anordnar, inköp av material, våra servrar samt de aktiviteter och insatser som drivs av föreningens volontärer. Eftersom föreningen verkar inom en internationell kontext är resor nödvändiga för att möjliggöra ett aktivt utbyte med andra delar av Wikimediarörelsen, såväl som med partnerorganisationer. Detta är nödvändigt för att genomföra verksamheten effektivt.

Eftersom det är Wikimedia Foundation som står värd för Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata och de övriga Wikimediaplattformarna ligger utsläppen som servrarna medför bortom Wikimedia Sveriges kontroll. Föreningen deltar dock i diskussioner och samtal om hur Wikimediarörelsen som helhet kan minska sin miljöpåverkan.

Delar av föreningens verksamhet bidrar till att medvetandegöra och utbilda kring ekologisk hållbarhet.

Denna policy kompletterar föreningens placerings-, rese- samt inköpspolicy.

Syfte

Syftet med policyn är att beskriva hur föreningen ska arbeta för att bli mer medveten om, samt även minska, sin miljöpåverkan.

Policy

Wikimedia Sverige strävar efter att arbetet för att uppfylla föreningens mål ska ske på ett hållbart sätt och vill bidra till Sveriges nationella miljömål.

Detta betyder att hänsyn ska tas till vilken miljöpåverkan föreningens olika aktiviteter och inköp har, till exempel mat, trycksaker, resor, städmaterial, kontorsutrustning m.m. Miljökrav ska ställas på samarbetspartner och leverantörer, och vi ska i första hand välja miljövänliga och miljömärkta alternativ. Föreningen ska regelbundet mäta sin miljöpåverkan och baserat på bästa möjliga data, samt vad som bäst bidrar till att uppnå visionen, kommer aktiva val att göras som minskar dess miljöpåverkan.

Föreningen ska återanvända eller återvinna i så hög grad som möjligt, även elektroniska produkter.

Vid placering av kapital ska miljöhänsyn tas, i enlighet med vad som anges i föreningens placeringspolicy.

Vid resor och transporter ska det transportsätt som genererar lägst utsläpp av växthusgaser företrädesvis väljas, exempelvis tåg framför flyg.

Föreningen strävar efter att erbjuda lösningar för digital delaktighet på de möten som anordnas så att deltagarna kan välja att inte resa. Vid personalens resor vägs in om likvärdigt deltagande skulle kunna ske digitalt istället.

Ansvar

All anställd personal ansvarar för att policyn efterlevs inom respektive ansvarsområde. Föreningens ledning har dock det övergripande ansvaret för att miljöarbetet efterlevs och följs upp regelbundet.

Förtroendevalda och volontärer som genomför aktiviteter för föreningens räkning har ett ansvar att anpassa sina aktiviteter för att minimera sin miljöpåverkan och att policyn efterlevs.

Föreningens kansli ansvarar för att förbereda ett underlag om föreningens miljöpåverkan. Styrelsen tar utifrån underlaget beslut om vilka typer av åtgärder som bör prioriteras varje år.

Kansliet ansvarar för att möjliggöra att föreningens personal, medlemmar och förtroendevalda har kunskap om hur man genomför eller deltar vid ett digitalt möte för att resor ska kunna undvikas.

Se även

Denna del är inte en formell del av policyn.