Mallen för tidsbegränsad anställning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Sidan under bearbetning! Se även en allmän beskrivning inför att Anställa personal.

Anställningsavtal för projektarbete inom XXX

Parter

 • Den anställdes namn och personnummer: XXX ÅÅMMDD-NNNN
 • Den anställdes adress:

 • Arbetsgivarens namn och organisationsnummer: Wikimedia Sverige, 802437-8310 (WMSE)
 • Arbetsgivarens besöksadress och kontor:

Tillträdesdag

ÅÅMMDD

Placeringsort

 • Alt. 1: Arbetet utförs på distans från den anställdes hemort. Se "Parter"
 • Alt. 2: Arbetet utförs vid arbetsgivarens kontor. Se "Parter".

Den anställdes befattning

 • Yrkesbenämning eller tjänstetitel: Projektassistent inom projektet XXX
 • Arbetsuppgifter samt ansvarsområde: Att på ett självständigt sätt men i samråd med projektledaren utföra de uppgifter som åliggs Wikimedia Sverige inom projektet XXX. Exempel "Wiki skills": Förutsatt att "Wiki skills" projektbeskrivning inte förändras innebär detta:
  • arbete med en behovsanalys. Wikimedia Sverige skall organisera arbetet med behovsanalysen, samla in alla parters erfarenheter och formulera en rapport.
  • spridning av projektets resultat vidare till Wikimedia-gemenskapen
  • att definiera, skapa och anpassa träningsmaterial riktat mot vår målgrupp. Wikimedia Sveriges plan är så klart att använda Wikipedia och andra Wikimedia-projekt som goda exempel på wikier.
  • organisera wiki-kurser i Sverige
  • att i övrigt bidra till projektet
 • Personalansvar: Ja/Nej

Anställningsform och uppsägning

 • Anställningsform: En provanställning som övergår i en tidsbegränsad anställning (allmän visstidsanställning) efter sammanlagt x upparbetade timmar.
 • Tjänstens varaktighet: Från och med tillträdesdagen till och med slutdagen ÅÅMMDD
 • Hur kan tjänsten avslutas i förtid? Förutsättningar för att anställningen ska upphöra

Beträffande uppsägningstid räcker det med hänvisning till gällande kollektivavtal.

Lön

 • Timlön: X SEK/h vilket, vid sammanliggande timmar, motsvarar en heltids månadslön på X SEK/mån. Kan resultatbaserad, även kallad rörlig lön vara något att överväga?
 • Lönerevision: Nej. Den angivna lönen gäller under hela anställningens varaktighet om inte annat avtalas separat.
 • Löneutbetalning: I slutet av månaden i efterskott när den anställde har en sammanlagd upparbetad tid på mer än X timmar. Senast vid anställningens slutdag betalas eventuellt resterande upparbetade timmar ut.

Övertidsersättning

Nej. Inte relevant för denna typ av anställning.


Semester

Semesterlönen utgör 12% av den semesterlönegrundande inkomsten enligt semesterlagens procentregel 16 b §.

 • Alt 1: Anställning kortare än 3 månader: 5 § När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning. Vad menas med att en anställning pågr i högst tre månader? Gäller det start och slutdatum för tjänsten eller den sammanlagda arbetstiden?
 • Alt 2: Anställning längre än 3 månader: Den anställde har rätt till semesterersättning Lag (2009:1439). Har man rätt att avtala bort semesterledighet och låta den anställda välja att ta ut semesterersättning istället för ledighet?

Semesterlagens bestämmelser får avtalas bort och ersättas med andra regler i kollektivavtal som är mer fördelaktiga för den anställde. Kollektivavtalen innehåller ofta en bestämmelse om komplettering med ett semestertillägg på 0,8 procent av månadslönen per semesterdag.

Arbetstider

Längden på normal arbetsdag eller -vecka Beträffande arbetstidens längd räcker det med hänvisning till gällande kollektivavtal.

Förtroendearbetstid på x antal timmar.

Ambulerande arbetstider.

Tillämpligt kollektivavtal

Ange vilket kollektivavtal som gäller, om sådant finns.

Villkor för utlandsstationering

om den pågår längre än en månad.

Inte relevant.

Pensionsförmåner

Arbetsgivaren ansluter sig till SPP gällande ITP (tilläggs-pension)och TGL (tjänstegrupplivförsäkring) och avsätter 12% av lönen till pensionsförmåner.

Utöver lagstadgad pension kan arbetsgivaren ansluta sig till SPP gällande ITP (tilläggs-pension)och TGL (tjänstegrupplivförsäkring). Om ditt företag har kollektivavtal behöver du inte förhandla om pension själv

Tjänsteresor

Vilka resekostnader ersätts? Vilka traktamenten med beloppsnivåer gäller för resor inom och utom Sverige?

Vilka bilersättningar gäller för tjänsteresor inom Sverige?

Restidsersättning Traktamente


http://www.personalekonomi.se/artikel/restidsersattning.aspx Arbetsmiljöverket om "Vilka arbetstider gäller vid tjänsteresa?" Alla villkor som beskrivs i kollektivavtal (oavsett fackförening) gäller enbart på svensk mark. Vid utlandsresor är det vanligt med ett policydokument som reglerar.


Försäkringar

Wikimedia har tecknat försäkringar för anställda i FORA. Det är ett paket som innehåller Avtalsgruppsförsäkring AGS

Avtalspension SAF-LO

Försäkring om avgångsbidrag AGB

Premieförsäkring i Avtalspension SAF-LO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA

Länkar