Medlemsmöte 2014-08-23/Anteckningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Medlemsmöte 2014-08-23

Agenda: 10.30 - 10.45 Introduktion 10.45 - 11.30 Gruppuppdelad utvärderingssession 11.30 - 12.30 Diskussion och sammanfattning av utvärdering 12.30 - 13.30 Lunch 13.30 - 14.30 Gruppuppdelat målarbete 14.30 - 15.00 Diskussion och sammanfattning av mål 15.00 - 15.15 Rast 15.15 - 16.15 Idéer till projekt - gruppövning baserat på målarbetet 16.15 - 17.00 Prioritering

Vision

 • Visionen gicks igenom. Föreslogs att komplettera med WMF:s vision som en ingress/introduktion.
 • Förtydliga med en punkt om funktionshindrade, på motsvarande sätt som i WMF:s vision. Förslag till omformulering: Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt. -> Alla användare oavsett förutsättningar kan hitta relevant information snabbt och lätt.
 • Diskuterades om journalister bör läggas till som målgrupp, då de kommer att behöva använda Wikipedia som referens, då det blir svårare att underhålla tidningsarkiven.

Strategi

 • Strategin gicks igenom.
  • Det konstaterades att strategin känns relevant i det dagliga arbetet.
  • Det diskuterades att lyfta fram bibliotekarier som målgrupp och eventuellt samarbeta med biblioteksutbildningen.
  • Skolbiblioteken kan inkluderas i ett utbildningsprojekt.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen gicks igenom och målen diskuterades.

 • Notera WMF:s mätetal:
 • https://se.wikimedia.org/wiki/Ledningsrapport_2014
 • Vision och strategi är kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna/gemenskapen, medan målen är kommunikationen mellan styrelsen och kansliet.
 • Målen behöver skilja på push och pull aktiviteter.
  • efterfrågade skrivstugor istället för påtryckta skrivstugor: skrivstugorna var efterfrågade av x personer
 • Det behöver tydligare framgå att det som tillhandahållits av innehållsägare har kommit projekten till nytta, t ex artiklar har illustrerats.
 • Kan vara värt att sätta upp ett Skribentmål om underlättat nytjande av material som släpps av innehållsägare?
 • Inom Läsare befanns målen vara bra.
 • Kan vi få mer mogna mål inom Kunskapsspridare, då vi arbetat länge med det, dvs mäta effekter oavsett ursprung - indirekta effekter?
 • Främjare av kunskap är omoget. Vi har inte kunnat lägga FDC-medel på det.

Utvärdering

Nya mål

Gruppdiskussioner om nya mål fördes.

Innehållsägare

Gruppdeltagare: Bengt, Håkan W, André, Kristina

Vision

 • Blanda inte in "innehållsgivare" i begreppet
 • "För begreppsbeskrivningar se strategi"

Strategi

 • Fotnot som definierar skribent resp. innehållsägare (för att skilja mellan instutitioner, privatpersoner, samt att skribent även gäller de "editor" i de andra projekten)
 • Följande två syftar inte till att förändra innebörden, enbart förtydliga
  • 1. Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser. --> Föreningen ska sprida information och främja kunskap om fria licenser.
  • 3. Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens. -- > Föreningen ska ge praktiskt stöd för att göra material tillgängligt under fri licens.
 • Tanken med ovanstående är att inte exkludera t.ex. stora privata samlingar.

Verksamhetsmål

 • Föreningen skall skapa och sprida information och kunskap om fria licenser. -- OBS! Ändrad
  • Målet är att publicera minst en debattartikel om varför fria licenser är viktigt. --> Denna punkt bör flytta till Främjare av kunskap (då kan den även vidgas till Wiki(p|m)edia)
  • Målet är att förenkla och sprida enkla sätt att påtala[6] felanvändning av fritt material.
  • Målet är att minst en presstjänst får stöd att göra det lätt att välja fri licens och användarna förstår vad det innebär. (titta på denna igen senare år)
 • Föreningen skall påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.
  • Förklaring: För att få en stabil grund för ett långsiktigt kontinuerligt arbete från insitutionerna (även värt att vi arbetar med stora)
  • Målet är att minst 50% av de organisationer som släppt material under fria licenser fortsätter att göra det under året.[7]
  • Målet är att föreningen skall informera om goda exempel på organisationer som släpper material under fri licens.[8]
  • Det bör finnas en motsvarande punkt under Skribenter kring information om befintligt fritt material så att de kan användas internt
  • Målet är att minst 5? nya organisationer använder fria licenser för material de distribuerar.
 • Föreningen skall ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens. -- OBS! Ändrad
  • Målet är att ta fram dokumentation/rutiner för hur man för över en större mängd media till Wikimedia Commons som är användbara för GLAM-anställda.
  • Målet är att alla organisationer som vill släppa sitt material under fri licens skall få det stöd de behöver för att göra det tillgängligt, så att de även kan göra mer själva fortsättningsvis.

Kunskapsspridare+Främjare av kunskap

Gruppdeltagare: Arild, Sara, Håkan E, Ylva

 • Ändra i verksamhetsplanen från Wikipedia till Wikimediaprojekten
 • Vi diskutera om fri kunskap och fria licenser har för liten plats, och om verksamhetsplanen fokuserar för mycket på Wikimediaprojekten?
 • Saknar mål mot att sprida kunskap om fria licenser bland lärare.
 • Färdigt paket för gymnasium finns, och målet kan tas bort och bli utgångspunkten för ett nytt mål

Förslag på nya mål:

 • X antal goda exempel på OER

(om Främjare av kunskap - Almedalen, debattartikel, visa att föreningen är med i samtalet, från Kristina och André.)

Skribenter, Läsare

Gruppdeltagare: Anders, Holger, Mattias

 • Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
  • Målet är att hjälpa minst 5? wikimedianer med kompetens och arbetstid.
  • Målet är att hjälpa minst 20? olika wikimedianer med att få tillgång till andra resurser de behöver för att lösa visst problem.
  • Målet är att genomföra en internationell Bot Academy. (Bearbeta till en icke projektspecifik formulering.)
 • Föreningen skall arbeta för ett mer diversifierat[1] användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter.
  • Målet är att få minst 13? nya användare som är aktiva[2] i minst tre månader efter avslutad aktivitet[3] genom Wikimedia Sveriges insats.
  • Målet är att x % av alla nya användarna känner sig bekväma och uppskattade i gemenskapen.
 • Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.
  • Målet är att det finns återkommande[4] möten[x] på fem orter i Sverige med inriktning på intresset bland aktiva wikipedianer på orten.
   • [x] Med möten avses wikifikor, skrivstugor...
  • Målet är att föreningen aktivt ger stöd till minst fyra? av gemenskapen initierade aktiviteter som är öppna för alla wikimedianer och involverar fler än två? personer.
 • Föreningen skall ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  • Målet är att testa och dokumentera koncept för att locka ämnesexperter och ge rekommendationer.
   • Kan genomföras skrivstugor för expertnärvaro, t ex spårvagnsexperter (behöver alltså inte vara akademiska experter).
  • Målet är att få 10 artiklar kvalitetsbedömda[5] av ämnesexperter.
   • Målet utgår.
 • Nya fria resurser på Wikimedia Commons/Wikidata annonseras på Bybrunnen.
 • Föreningen skall verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
  • Målet är att skapa ett regelbundet nyhetsbrev mot media och allmänheten om Wikimediaprojekten och fri kunskap, vilket har minst 50 abonnenter.
  • Målet är att öka antalet proaktiva berättelser om Wikimediaprojekt i media[1].
   • Denna punkt kan delas upp i en där vi initierat, respektive där det skrivs genom medias initiativ
 • Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.
  • Målet är att tekniska problem som upptäcks rapporteras och försöker om möjligt lösas/hitta möjlig orsak inom en vecka.
  • Målet är att översättningsgraden till svenska av Wikimediaprojektens gränssnitt ej ska understiga 95% under mer än en månad.[2]
  • Målet är att nya tillägg från Wikimedia Foundation[3] skall översättas så snabbt att språket inte är ett hinder för aktiveringen.
  • Målet är att implementera minst en funktion som förbättrar läsarupplevelsen.

Idéer till projekt

Innehållsägare

Gruppdeltagare: Bengt, André, Kristina

 • Nytt namn för organisationspåverkan e.g. Främja Y
 • CMS Bra men skriv ut förkortningen
 • Gruppen anser att WiRanställningar kan begränsas till punkter istället för kontraktsmall. men vi tror på leverans 2014
 • Batchuppladdningshjälp: Viktig men prio (nya/gamla, trygga/otrygga, intressant material, eller först till kvarn) vilket ska prioriteras?
  • Snarare än en teknisk manual skulle man behöva ett dokument som viktar Wikimediarelevansen på materialet, arbetsinsats av Institution och batchkunnig, gör som mall som kan fyllas i av GLAMs
 • Wikidata: Ett projekt med mer fokus på x antal exempel importer, alternativt mot aggregerade auktoriteter
 • Api projekt kan vara intressant igen
 • Förbättring av statistik som kommer från GLAM-tillgängliggörande (samt kommunikation av denna)
 • Identifiera nya innehållsägare utanför GLAM-sektorn
 • Nytt uppladdningsprojekt med ny typ av material (ljud/video/modernt material etc.)
 • Punktinsatser för instutitioner som är på gång men som inte är redo att be om hjälp (kartläggning?). (Vad ska punktinsatsen bestå av?)

Kunskapsspridare+Främjare av kunskap

Gruppdeltagare: Arild, Sara, Håkan E, Håkan W

 • Kurser om
  • skapa kurs på Wikiversity
  • Wikipedia-kurs
  • Hur du delar med dig av ditt material på Wikimediaprojekten - skapa OER!
 • Projekt med högskola om att släppa material och forskning med öppna licenser.
 • Fortsatt satning på wikimini.
 • Undersöka användarvänligheten i wikibooks och wikiversity för att ge förslag till förbättringar som tekniskt underlättar delning och spridning etc. Inbäddning av sidor på wikibooks i bloggar till exempel.
 • open badges, externt för validering av pedagogers kunskaper och också internt för gemenskapen ex på nyare wikibooks etc.
 • Skapa podd som lyfter bra exempel.
 • material för studieförbund och folkbildning för deras kurser.
 • Folkhögskolor.

Skribenter, Läsare

Gruppdeltagare: Holger, Mattias

 • Föreningen skall stödja aktiva skribenter både med kompetens och andra resurser.
  • Supporttelefon/-kontakt - utöka utanför kansliet, dvs dra nytta av gemenskapen
  • Förbättra informationen till gemenskapen om vilken kompetens/resurser som finns.
  • Wikidata Academy - Sverige
  • Internationell Bot Academy
  • Mall-Workshop
 • Föreningen skall arbeta för ett mer diversifierat[1] användarunderlag och ett inkluderande klimat med låga trösklar för nya skribenter.
  • Skrivarläger för ungdomar
  • Informationskampanj
  • Temaworkshop istället for kvinnaworkshop
 • Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter.
 • Föreningen skall ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.
  • Temaskrivstugor med inbjudna ämnesexperter.
 • Föreningen skall verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.
 • Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.
  • Buggtesta i tidiga projektfaser
  • Aktivt försöka få återkoppling från gemenskapen om nya programkomponenter

Noteringar

Dessa punkter kom upp under diskussionerna.

Utvärdering av projekt/aktiviteter

 • Det bör tas fram hjälpmedel för utvärdering av olika aktiviteter, för att kunna förbättra pågående projekt. Exempel: Enkät till deltagare i skrivstugor.

(se förslag till deltagarenkät för WMSEs evenemang https://docs.google.com/forms/d/1R5LtGyltCZQKcSZZq2ASKITxOr3sseOx0WYqiowKGNI/edit )

 • Webbenkät till användare av Teknikpoolen, Minibidrag, mm. mejlas ut vid återlämnande av utrustning.
 • Mer genusmedvetet perspektiv för att vara mer inkluderande.

Övrigt

Dessa punkter kom upp under diskussionerna:

 • Glöm inte bort andra språkversioner än svenska.
 • Allmänt bra om volontärtankar (kompetens, intresse, vägledning, vård) lyfts in mer konkret i alla projekt
 • Dokument för att få lov att samla in info om medlemmar, deltagare på evenemang etc.

Prioritering

 • Ingen prioritering genomfördes.

Sammanfattning - synpunkter

Mötet avslutades med att deltagarna fick lämna synpunkter på hur de upplevt dagen.

 • Bra med deltagare från kansliet och medlemmar.
 • Nyhetsbrevet gav inspiration att komma. Kul att träffa er.
 • Segt på förmiddagen.
 • Mer grupparbeten från början. Kul på eftermiddagen.
 • Ha det såhär varje vecka. Väldigt kul!
 • Processledare.
 • Bra mix av personal, medlemmar och styrelse.
 • Fungerat väldigt bra - intressant.
 • Roligt, produktivt.
 • Viktigt att titta på det som inte fungerar för att lära sig.
 • Kul med grupparbeten.
 • Mixen viktig med olika perspektiv.
 • Träffade dem jag hade tänkt träffa.
 • Lyssnat och lärt om projekten.
 • Kände att jag bidrog med idé.
 • Kul och intressant med volontärer.
 • Ibland kom höga idéer, som man skulle sorterat bort.
 • Bästa projekten i år:
  • Mediamässigt kvinnoprojektet. Lyfta upp/öka medvetenhet.
  • Umepedia, många var inblandade.
  • Stämningen av Wikimedia Sverige.
  • Batchprojektet
  • Samarbetet med Lund
 • Det som saknas:
  • Sara: i alla projekt: kommunikatör
 • Värsta projektet:
  • Skolfederation
  • Batch-dokumentation, funkar inte att lägga på institutionernas bord.

Noter

 1. Med media avses en kanal som i huvudsak behandlar media, det vill säga till exempel inte en myndighets vanliga blogg. Under 2013 hade vi 21 sådana.
 2. MediaWiki (core) och Extensions used by Wikimedia
 3. avsedda för allmän aktivering