Politisk påverkan/Centerpartiet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På den här sidan listar vi information om Centerpartiet. All användbar information i arbetet uppskattas. Information om partiet finns att hitta på centerpartiets egen hemsida.

Partiprogram och riktlinjer

I Centerpartiets idéprogram står att läsa: "Ett öppet samhälle bygger på mångfald, där människors olikheter bejakas och berikar helheten. Det är ett samhälle i ständig utveckling. Ett öppet samhälle befinner sig i ständig utveckling genom att olika idéer kan framföras och prövas, värderas och diskuteras öppet och fritt.Det civila samhället kan beskrivas som den arena som varken är stat eller marknad. Det formas av människors frivilliga samverkan i olika former – bland grannar och arbetskamrater, i informella nätverk, föreningar eller kooperativ – för att ta tillvara gemensamma intressen. Men det krävs också att man formar ett samhälle där alla har en plats, ett samhälle som är öppet för alla generationer och där rådande generationsklyftor upphävs."[1]


Politiska talespersoner/kontakt

Ulrika Carlsson Riksdagsledamot, Västra Götalands län östra, Utbildningspolitisk talesman

ulrika.carlsson@riksdagen.se

Senaste motioner av Ulrika Carlsson

Motion 2012/13:U328
Uigurernas situation
Motion 2012/13:Fö260
Elöverkänslighet
Motion 2012/13:Fö252
Begränsning av Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar


Per Lodenius Riksdagsledamot, Stockholms län, kulturpolitisk talesperson

per.lodenius@riksdagen.se

Senaste motioner av Per Lodenius

Motion 2012/13:Fö260
Elöverkänslighet
Motion 2012/13:A364
Underlätta för företag att växa
Motion 2012/13:Ju381
Mer synlig poliskår


Per-Ingvar Johansson Riksdagsledamot, Skåne läns norra och östra, ledamot konstitutionsutskottet

per-ingvar.johnsson@riksdagen.se

Senaste motioner av Per-Ingvar Johansson

Motion 2012/13:Kr327
Möjligheten för unga arbetslösa att välja folkhögskola för gymnasiebehörighet
Motion 2012/13:MJ403
Säljakt
Motion 2012/13:MJ402
Förutsättningarna för det kustnära yrkesfisket


Johan Linander Riksdagsledamot, Skånes läns södra, rättspolitisk talesperson

johan.linander@riksdagen.se

Senaste motioner av Johan Linander

Motion 2012/13:Fö252
Begränsning av Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar
Motion 2012/13:Fö226
Hjärtstartare räddar liv
Motion 2012/13:K214
Skåne som en riksdagsvalkrets


Kalendarium Centerpartiet 2013

22/3 2013 Extra Partistämma

Motioner med relation till Wikimedias vision om fri kunskap

Motion 2010/11:N273

Återgivning av konstverk i digital form

Motion 2010/11:N273 inlämnad 2010-10-26 Anders Åkesson (C) och Staffan Danielsson (C)

Det är en rimlig avvägning mellan upphovsrättsintresset och informationsintresset. För att kunna diskutera och kritisera olika samhälleliga företeelser på ett begripligt sätt måste det vara möjligt att återge relevanta delar av det som diskussionen eller kritiken handlar om, t ex ett konstverk, vilket i upphovsrättslig mening även omfattar fotografiska verk och bilder. Bestämmelsen är emellertid försedd med en viktig begränsning – återgivandet får inte ske i digital form. Denna begränsning tillkom i samband med att EU:s s k Infosocdirektiv – där en motsvarande begränsning uppställs – genomfördes i svensk rätt. Detta är både ologiskt och opraktiskt. Mycket av samhällsdebatten och samhällskritiken förekommer i medier där innehåll publiceras i såväl tryckta som digitala kanaler, och de motiv som bär upp möjligheten att i dessa sammanhang återge konstverk i analog form har naturligtvis samma giltighet när det sker i digital form. Det är mot bakgrund av detta rimligt att riksdagen uppdrar till regeringen att inleda en översyn av möjligheterna att utvidga bestämmelsen om rätten att återge offentliggjorda konstverk, så att den omfattar även återgivanden i digital form, samt att, om så erfordras, inom EU verka för de eventuella förändringar av Infosocdirektivet som kan behövas.[2]

Utskottets förslag till beslut:'
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut:'
Kammaren biföll utskottets förslag.

Motion 2008/09:N298

Tillsättande av en upphovsrättskommission

Motion 2008/09:N298 inlämnad 2008-10-03 Annie Johansson (Lööf) (C)

Bland dem som i dag skapar nya verk finns många som reagerat mot den upphovsrättsliga regleringen. Det har lett till att ett alternativ till den traditionella upphovsrätten tagits fram, s.k. Creative Commons. Det är en sorts licensieringssystem som ger möjlighet för upphovsmannen att förbehålla sig några men inte alla rättigheter som ges av den traditionella upphovsrätten.

...I det nya digitala landskapet kommer vi förmodligen att se mer av licensiering, till exempel i form av Creative Commons. Precis som Stim i dag ger licenser för att spela musik på krogen kommer vi troligen att se en form av licensiering på fildelning av musik, böcker och film på Internet. Dessa olika licensformer kommer att ha en tydlig roll mellan aktörerna för den digitala upphovsrätten. Kanske kommer vi att se en europeisk klareringsorganisation som fördelar licenser under begreppet Creative Commons. [3]

Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag

Referenser

Noter

  1. http://www.centerpartiet.se/Documents/%C3%96vriga%20dokument/Centerpartiets-ideprogram-partiprogram.pdf
  2. http://data.riksdagen.se/fil/9382A532-FB7C-4981-B131-57C80694ED9B
  3. http://data.riksdagen.se/fil/2C353C5D-4EC8-42D7-B8B7-917B1376B283

Källor