Politisk påverkan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Även om Wikimedia Sverige enligt stadgarna är partipolitisk obunden betyder det inte att att vi inte kan verka för att Sveriges politik ska utformas så att den gynnar frigörandet och spridandet av kunskap.

Mål

Att...

 • verk finansierade via offentlig sektor ska vara publicerade under en fri licens
 • politiska beslutsfattare vet hur viktig fri kunskap är inom hela samhället och att det är en viktig del inom utbildningen
 • via offentlig sektor finansierade bidrag i radio och TV ska ha en fri licens
 • alla publikationer på högskolor och universitet skall publiceras som Open Access


”There is a new kind of public sector organization emerging: open government. This is government that opens its doors to the world; co-innovates with everyone, especially citizens; shares resources that were previously closely guarded; harnesses the power of mass collaboration; drives transparency throughout its operations; and behaves not as an isolated department or jurisdiction, but as something new—a truly integrated and networked organization. ” - Don Tapscott


Med politisk påverkan ingår i arbetet


 • Föreningen ska ge råd till politiker om fri kunskap.

Först och främst inriktar vi oss på politiker med relation till de frågor vi önskar ta upp. Med detta innebär representanter i Justitieutskottet , Kulturutskottet och Utbildningsutskottet. Vi bör även ha som mål att få politiker medvetna om vår existens och den målsättning Wikimedia har. Kontakter tas även med de enskilda partierna, främst inriktat på Moderaterna och Socialdemokraterna eftersom de är de två största i Svensk politik och därmed har störst påverkan på dagordningen.

Vi har även som långsiktigt mål att samarbeta med partiernas ungdomsförbund. Detta hoppas jag leder till en spridning av Wikimedias idéer bland ungdomarna inom partierna och förhoppningsvis i framtiden även inom partierna själva.


 • Målet är att etablera nya och underhålla befintliga relationer med beslutsfattare.

Vi etablerar kontakter genom att delta på frukostmöten, seminarier och föreläsningar. Kontakt bör även tas genom privata tillställningar och möten med representanter. Detta kommer kräva en budget för att ha möjlighet att påverka. Lobbyingverksamhet kräver att vi kan uppvisa en representativ sida som till exempel middagar med enskilda politiker.


 • Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.

Vilka licenser är det vi vill påverka? Gäller det alla eller endast ett fåtal? Hur ska förändringen av licenserna gå till? Vi måste komma med konkreta förslag till politikerna. Det är viktigt att i sammanhanget påpeka allmännyttan av spridning av den fria kunskapen och koppla detta till licenserna. Här är det viktigt att påpeka respekten för sekretessbelagt material och att vårt arbete inte står i konflikt med detta.


 • Mål är att fria licenser ska hamna på den politiska agendan.

Om licenserna ska hamna på den politiska agendan krävs konkreta förslag och exempel. Vi bör välja ut politiker med överensstämmande åsikter som kan föra vidare våra idéer till högre instans. Vi bör ha ett realistiskt perspektiv och inte förvänta oss för mycket. Arbetet ska genomföras med ett långsiktigt mål och allt arbete sker inom ramen för de förändringar vi vill se ske.


 • Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens

Detta kräver att vi konkret utarbetar argument för allmännyttan av den öppna myndigheten. Vilka välfärdsvinster finns det i att göra material fritt och verka under en fri licens. Återkoppling till samarbetet med museer och skolor. Vad har vi lärt oss av detta samarbete och hur kan vi använda detta i vårt arbete med politiker? Vi bör peka på det engagemang för den fria kunskapen som finns hos samarbetspartners som kommuner, skolor och institutioner. Att vi samarbetar med dem tror jag ökar vårt organisationsvärde och gör våra erfarenheter till ett eftertraktat område för folkvalda.

Strategi

Jag tänker mig lite av ett” manifest”, inspirerat av Open Government av Daniel Lathrop and Laurel Ruma. Open Government (Kanske något att skicka till partierna?)


Vårt ledord: Varje bidrag till Wikipedia är en fri gåva till mänskligheten.

Spridningen av den fria kunskapen är något som gynnar både medborgare, myndigheter och näringsidkare. Den offentliga verksamheten har stora mängder material och kunskap som via fri förmedling kan bidra till ett främjande av allmännyttan och demokratin. Via engagerade medborgare kan materialet fritt användas, förbättras och utnyttjas till att starta nya företag, bidra med ny forskning och sprida intresse bland allmänheten.

Vi på Wikimedia Sverige arbetar för fria licenser där materialet är fritt att använda för den som vill. Våra erfarenheter med världens största encyklopedi Wikipedia, och dess engagerade användare och läsare visar att det medborgerliga engagemanget för kunskap är oändligt. Det totala antalet artiklar uppgår till över 17 miljoner och de svenska till över 768 000. Varje dag tillkommer nya artiklar som bidrar till den samlade kunskapen för hela mänskligheten och intresset för att ta del av denna kunskap ökar alltjämt. Vårt mål och ambition är att sprida denna kunskap och då även inkludera myndigheter och riksdagen. Sveriges riksdag och myndigheter har tillgång till material som, om det görs fritt tillgängligt för allmänheten, kan bidra till ett ett ökat medborgarengagemang för demokratin och intresse för lärandet.

Vi tror att Sverige, och i förlängningen hela mänskligheten, gynnas av den fria kunskapen. Tillsammans kan 6 miljarder människor bidra med sin personliga kunskap till de resterande världsmedborgarna. Vi tror att Sverige har möjlighet att vara ett föregångsland i detta arbete. Det digitala samhälle som utgör Sverige som nation utgör en grund för arbetet med denna spridning. Sverige har även som forskningsland en framstående plats bland världens nationer och en samlad kunskap hos sina medborgare som få andra länder kan stoltsera med.

Den nya digitala åldern kommer med utmaningar som vi inte kan bortse från, men därom kommer även nya möjligheter. Samhället kan inte motverka möjligheterna utan bör arbeta med och för möjligheterna till fri kunskap. Samhället bör inte försvåra för medborgarna att ta del av informationen, utan underlätta och utveckla tillgängligheten. Detta tror vi görs genom en omvärdering av de fria licenserna.


Möjligheterna finns, kunskapen finns och engagemanget hos medborgarna är oändligt.

Vi vill arbeta för att främja den fria kunskapen

Wikimedia Sverige

Generella tips om Strategi:

 • Arbeta långsiktigt och sätt upp mål för en längre strategi och agera sedan inom denna långsiktiga plan. Gör exempelvis en fem- eller tioårsplan för de budskap vi vill nå ut med. Fall inte offer för marknadslogik med kortsiktiga resultat.
 • Undvik alltför mycket ad-hoc-arbete.
 • Politiker har begränsade utredningsresurser och är beroende av allierade i organisations- och företagsvärlden som kommer med input och kunskap.
 • Många politiker är bloggare, för att lära känna en persons tankesätt är det bra att följa deras bloggar
 • Det är viktigt att veta vem inom politiken och ett parti som har en viss roll och kan få upp frågor på den mediala agendan. Håll koll på de politiker som arbetar med organisationens sakfrågor.
 • Upprätta en kontaktplan över politiker som vi vill nå och arbeta strategiskt med att skapa kontakt med dessa.
 • Skriv motionsunderlag till riksdagsledamöter, men välj ut en person. Skicka inte samma motionsunderlag till flera politiker.
 • 98 procent av motionerna till Sveriges riksdag blir avslagna, men kan vara ett bra sätt att få upp en fråga på agendan.
 • Det är viktigt att ha bra koll både på oppositionen och på majoriteten.
 • Partier är ovana att få beröm, så att ge beröm kan vara en bra inledning om man vill bygga upp en relation med en politiker.
 • EU-parlamentariker täcker många områden, vilket gör att de ofta har sämre detaljkunskap och där kan organisationer bidra med sakkunskaper.

Wikimedias Strategi

 • Vi ska synas

Synas gör vi genom debattartiklar, delta på möten och konferenser. Genom att bygga upp Varumärket Wikimedia skapar vi en kunskap om vår organisation och lägger således en bred grund för vidare arbete inom politisk påverkan.

 • Vi ska höras

Vi ska höras genom att yttra vår vision om fri kunskap genom de medier som ger oss möjlighet till detta. Vi ska delta i debatter där vi med goda argument kan debattera för vår vision.

 • Vi identifierar exempel på användare och bjuder in dessa till samarbete

För att påvisa värdet av fri kunskap ska vi gärna ha konkreta exempel att peka på. Detta gör vi genom att identifiera användare som nyttjat eller vill nyttja det material som vi gör fritt tillgängligt. Därigenom kan vi påvisa ett stöd och framgång i vårt arbete.

Material

Här försöker vi lista material vi kan använda i vårt arbete med politiker

 • I Projekt:Fri offentlig information är tanken att vi ska använda oss av en broschyr, FundedByMe som ska delas ut till politiker, myndigheter, kommun, län och landsting

Den engelska översättningen: iRights CC NC Guide English

Kontakt

Jag föreslår att vi tar kontakt med följande:

Vi kan även ta kontakt med:

 • Utbildningsutskottet
 • Justitieutskottet
 • Kulturutskottet
 • Näringsutskottet

Tillvägagångssätt

Förslagna tillvägagångssätt

 • Kontakt med partierna via e-mail.
 • Delta på seminarier, frukostmöten och föreläsningar.
 • Delta på partiernas egna tillställningar
 • Partikongresser, partistämmor och partidagar

Partiernas kongresser, stämmor och dagar under 2013:

 • Socialdemokraterna 3-7 April, Svenska Mässan Göteborg

Länk till S partikongress

 • Moderaternas Sverigemötet 15-16 Mars, Karlstad

Länk till M Sverigemöte

 • Miljöpartiets kongress 24-26 Maj, Aros Congress Center Västerås

Länk till MP kongress

 • Folkpartiet Liberalt Riksmöte 9-10 Mars Aros Congress Center Västerås

Länk till FP Liberalt Riksmöte

 • Vänsterpartiet Partikongress


 • Centerpartiet Partistämma 22-25 September Åre

Länk till C partistämma

 • Kristdemokraternas Riksting 26-29 September Karlstad


En bra pdf med viktigt som händer på den politiska arenan: Länk till Pdf

Se även