Politisk påverkan/Socialdemokraterna

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På den här sidan listar vi information om Socialdemokraterna. All användbar information i arbetet uppskattas. Information om partiet finns att hitta på socialdemokraternas egna hemsida

Partiprogram och riktlinjer

Socialdemokraterna, liksom de andra riksdagspartierna, värnar om kunskapssamhället. I socialdemokraternas fall utgår detta ifrån det socialistiska arbetarperspektivet och i partiprogrammet står att läsa, "Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och växande likaväl som för samhällets utveckling och för ekonomisk tillväxt och välfärd. Kunskap och kultur ger människor möjlighet att växa och vidga sina perspektiv, frigör människors tankar och människors skapande förmåga."[1]

Detta överensstämmer väl med Wikimedias vision om den fria kunskapen och därmed en god grund för oss att påbörja vårt arbete med socialdemokraterna.

Politiska talespersoner/kontakt

Ibrahim Baylan Riksdagsledamot, Västerbotten och utbildningspolitisk talesperson

ibrahim.baylan@riksdagen.se

Senaste motioner av Ibrahim Baylan

Motion 2012/13:Ub6
Motion med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
Motion 2012/13:Fi302
Fler jobb för Sverige
Motion 2012/13:Ub498
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning


Gunilla Carlsson Riksdagsledamot, Göteborgs kommun och kulturpolitisk talesperson

gunilla.c.carlsson@riksdagen.se

Senaste motioner av Gunilla Carlsson

Motion 2012/13:Kr1
Motion med anledning av prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film
Motion 2012/13:Fi302
Fler jobb för Sverige
Motion 2012/13:Kr320
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid


Björn von Sydow Riksdagsledamot, Stockholms län och gruppledare i riksdagens konstitutionsutskott

bjorn.von.sydow@riksdagen.se

Senaste motioner av Björn von Sydow

Motion 2012/13:Fi302
Fler jobb för Sverige
Motion 2012/13:N371
Kunskap och arbete bygger Stockholmsregionen
Motion 2012/13:A357
Aktiva åtgärder för ökad jämställdhet


Morgan Johansson Riksdagsledamot, Skåne län, ordförande Justitieutskottet

morgan.johansson@riksdagen.se

Senaste motioner av Morgan Johansson

Motion 2012/13:Ju6
Motion med anledning av prop. 2012/13:45 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Motion 2012/13:Ju3
Motion med anledning av prop. 2012/13:38 En ny tidbegränsad vapenamnesti
Motion 2012/13:Fi302
Fler jobb för Sverige


Kalendarium Socialdemokraterna 2013

21/2 (S)amverkan i Kristianstad Årsmöte ABF-lokal kl 18:30
23/2 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
25/2 Möte för nya medlemar kl 17:00-19:00. ABF lokaler, fackens hus.
25/2 Näsby (S)-förening årsmöte kl 18:00 Kommendantsvägen
26/2 Norra Åsum (S)-förening årsmöte kl 18:30 Gränsgatan 27
27/2 Vä/skepparslöv (S)-förening årsmöte Ringelund kl 18:30
4/3 VU kl 17:00
7/3 Fullmgrp kl 18:30
11/3 Ak-styrelsen kl 18:00
25/3 Arbeterekommunen årsmöte kl 18:30 Gäst: Tomas Eneroth
30/3 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
10/4 Åhus (S)-förening styrelsemöte kl 18:00
27/4 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
1/5 Traditionellt 1:a maj firande. Talare: Håkan Juholt
21/5 Åhus (S)-förening styrelsemöte kl 18:00
21/5 Åhus (S)-förening medlemsmöte kl 19:00
25/5 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
8/6 Sommarfest Gamlegården
19/6 Åhus (S)-förening styrelsemöte kl 18:00
31/8 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
19/9 Åhus (S)-förening styrelsemöte kl 18:00
19/9 Åhus (S)-förening medlemsmöte kl 19:00
28/9 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
30/9 Arbetarekommunmöte kl 18:30
26/10 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
6/11 Åhus (S)-förening styrelsemöte kl 18:00
30/11 Saker och ting marknad Gamlegården kl 09:00-13:00
2/12 Åhus (S)-förening styrelsemöte kl 18:00
2/12 Åhus (S)-förening medlemsmöte kl 19:00
14/12 Julmarknad/fest Gamlegården kl 09:00-13:00


Motioner med relation till Wikimedias vision om fri kunskap

Motion 2012/13:Kr248

Folkbilda för att få med alla i it-samhället

Motion 2012/13:Kr248 inlämnad 2012-10-04 Monica Green (S)

"Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati men då behöver fler få kunskap om hur det går till. Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet."[2]


Beredning i utskottet
Beredning 2013-04-18
Justering 2013-05-14
Omröstning och beslut
Bordläggning 1 2013-05-21
Bordläggning 2 2013-05-22
Behandling 2013-05-23

Motion 2012/13:Ub478

Digitalisera undervisning och lärande

Motion 2012/13:Ub478 inlämnad 2012-10-05 Monica Green (S)

"För att fullgöra detta uppdrag borde det i dagens samhälle vara självklart att it ska vara helt integrerat i skolans arbete. Skolan ska vara bland de främsta i att använda it i pedagogiken och undervisa om it:s möjligheter och risker. EU har ”digital kompetens” som en av nyckelkompetenserna för framtida konkurrenskraft. Skolan ska erbjuda elever och lärare moderna hjälpmedel. Ambitionen måste vara att förutsättningarna ska vara lika i alla skolor i Sverige. Det bör vara lika villkor avseende tillgång till it i samtliga Sveriges grundskolor för både elever och lärare. Genom uppdrag till Skolverket säkerställs att det finns en nationell strategi för användningen av it i skolan. Uppdra åt lärarhögskolorna att forska för att utveckla kunskap och hjälpmedel, relaterat till it, för skolans pedagogik. Uppdra åt Vinnova att utveckla ett program avseende it:s användning i pedagogiken. Se över läroplanerna så att digital kompetens återfinns som ett uppdrag. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta individer." [3]


Beredning i utskottet
Beredning 2013-03-12
Justering 2013-04-11
Trycklov 2013-04-15
Omröstning och beslut
Bordläggning 1 2013-05-14
Bordläggning 2 2013-05-15
Behandling 2013-05-16

Motion 2010/11:T275

Digitala klassklyftor

Motion 2010/11:T275 inlämnad 2010-10-26 Eva-Lena Jansson (S)

"Sökmotorer tillgängliggör alla typer av information, såväl upphovsrättsskyddat som fritt att dela för vem som helst till vem som helst. Men i den här kunskapsbanken dyker frågor upp om hur fri informationen ska vara. Från att ha varit som världens största bibliotek med ständiga öppettider och alla välkomna in att ta del av informationen förändras det till att bli fler och fler låsta rum. I diktaturer blockeras medborgare att ta del av information av politiska skäl. I demokratiska länder växer betaltjänster upp då det uppstår en marknad för informationsutbyte. Resultatet har blivit ett ökat fokus på äganderätten till information och kunskap. Något som riskerar att leda till en utveckling där informationen blir en fråga om makt och ekonomi, inte om demokratiskt inflytande och ökad transparens. Samtidigt kan man konstatera att skyddstiden för ett upphovsrättsverk är orimligt lång. En tid som förlängdes vid en harmonisering på EU-nivå. Den stora utmaningen ligger i att finna en rimlig balans som respekterar såväl medborgarnas informationsfrihet som upphovsrättsägarnas intressen." [4]

Utskottets förslag till beslut:
Avslag på motionerna.

Riksdagens beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag.

Motion 2012/13:Kr249

Gör kulturen mer tillgänglig genom digitalisering

Motion 2012/13:Kr249 inlämnad 2012-10-04 Monica Green (S)

"Snabba på digitalisering av det svenska kulturarvet. Idag finns oändliga mängder med svensk kultur, film, litteratur och andra samlingar inlåsta i arkiv till ingen eller ringa nytta. Det är en kulturskatt som få har möjlighet att ta del utav. En modern upphovsrätt: En central kulturpolitisk fråga är tillgänglighet till kulturellt innehåll. Det regleras huvudsakligen av upphovsrätten och de avtals- och licensmodeller som bygger på denna lagstiftning. För att kunna skapa attraktiva, konsumenttillvända digitala kulturtjänster behöver de företag som utvecklar och tillhandahåller sådana tjänster verka på samma villkor som etablerade kulturförmedlare. Därför behöver regeringen skyndsamt utreda hur upphovsrätten bättre kan stödja utveckling och användning av digitala kulturtjänster."[5]


Beredning i utskottet
Beredning 2013-01-22
Justering 2013-02-21
Trycklov 2013-02-27
Omröstning och beslut
Bordläggning 1 2013-03-12
Bordläggning 2 2013-03-13
Behandling 2013-03-14

Motion 2010/11:Ub296

Digitala hjälpmedel i skolorna

Motion 2010/11:Ub296 inlämnad 2010-10-26 Désirée Liljevall (S)

Ett av de stora skälen till att skolan i bred mening inte har tagit till sig nyttan av modern teknik är den bristande tillgängligheten. Även om de flesta svenska barn och ungdomar är användare av den nya tekniken så finns det undantag, dessutom avspeglar sig socioekonomiska förhållanden i hur barn och ungdomar använder IT utanför skolan och det påverkar deras användande av verktyg i lärandet. Skolverkets uppföljning, som presenterades våren 2009, visar att det finns betydande skillnader mellan skolorna. I en modern skola är tillgången till digitala hjälpmedel en central del.[6]


Referenser

Noter

  1. Socialdemokraternas partiprogram, antaget vid partikongressen 2001 s. 30
  2. http://data.riksdagen.se/fil/DEE833C0-0250-40BF-A853-39349C68763E
  3. http://data.riksdagen.se/fil/3415FD60-D8EA-4787-8237-0644F72ED88F
  4. http://data.riksdagen.se/fil/1B542E5C-FC6D-4279-9822-AA6BD73A6C6E
  5. http://data.riksdagen.se/fil/832F4EEC-CB72-4767-852A-3BEDB74FE86C
  6. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Digitala-hjalpmedel-i-skolorna_GY02Ub296/?text=true

Källor