Politisk påverkan/Moderaterna

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

På den här sidan listar vi information om Moderaterna. All användbar information i arbetet uppskattas. Inforamtion om partiet finns att hitta på moderaternas egen hemsida

Partiprogram och riktlinjer

I moderaternas partiprogram finns idén om ett öppet och sammanhållet Sverige, där står att läsa "I en värld med allt högre utbildningsnivå, mer demokrati och större öppenhet växer Sveriges möjlighet att vara ett framgångsrikt land. Vi kan erbjuda våra kunskaper, tjänster och produkter till allt fler människor. Samtidigt kommer allt fler att utmana oss och vi måste ständigt bli bättre och tillvarata våra fördelar."[1]

Politiska talespersoner/kontakt

Tomas Tobé Riksdagsledamot, Gävleborgs län utbildningspolitisk talesperson. Ordförande i utbildningsutskottet

tomas.tobe@riksdagen.se


Senaste motioner av Tomas Tobé

Motion 2011/12:Sk356
Det ska löna sig att arbeta
Motion 2011/12:MJ375
Strandskyddet i glesbyden


Cecilia Magnusson Riksdagsledamot, Göteborgs kommun, leder moderaterna i kulturutskottet

cecilia.magnusson@riksdagen.se

Senaste motioner av Cecilia Magnusson

Motion 2012/13:Ju319
Västsvensk polishögskola
Motion 2012/13:So547
Förbättringar i den nationella läkemedelsstrategin
Motion 2012/13:U337
Dawit Isaak


Per Bill Riksdagsledamot, Uppsala län, vice ordförande konstitutionsutskottet

per.bill@riksdagen.se

Senaste motioner av Per Bill

Motion 2012/13:MJ366
Rökta matprodukter
Motion 2012/13:MJ321
Bekämpning av mygg
Motion 2012/13:Ub336
Jämn utbildningskvalitet med peer review i skolan


Krister Hammarbergh Riksdagsledamot, Norrbottens län, gruppledare riksdagens Justitieutskott

krister.hammarbergh@riksdagen.se

Senaste motioner av Krister Hammarbergh

Motion 2012/13:C315
En snabbare plan- och bygglovsprocess
Motion 2012/13:MJ342
Skyddsjakt på säl
Motion 2012/13:Fi230
Trygg kontanthantering


Kalendarium Moderaterna 2013

Måndag 11/2
Grupp-och medlemsmöte
19.00, Vårgårda Värdshus
Onsdag 27/2
Kommunfullmäktige, gruppmöte
17.00, Kulturen
Torsdag 28/2
Årsmöte M-föreningen
18.30, Sundlergymnasiet
Måndag 4/3
Grupp-och medlemsmöte
19.00, Vårgårda Värdshus
Måndag 11/3
Grupp-och medlemsmöte
19.00, Vårgårda Värdshus
Tisdag 12/3
Nästa utbildningsträff (Prel. mötesteknik/nämndsmöten)
18.30, Vårgårda Värdshus
Onsdag 27/3
Kommunfullmäktige, gruppmöte
17.00, Kulturen

Motioner med relation till Wikimedias vision om fri kunskap

Motion 2009/10:Kr252

It och kultur

Motion 2009/10:Kr252 inlämnad 2009-10-02 Eliza Roszkowska Öberg (M)

"Kulturarvet kan även erbjuda många en spännande yrkeskarriär. I denna utveckling spelar IT en nyckelroll. IT blir alltmer en kulturbärare och skapar incitament för nya kulturformer, såsom Youtube. En ”tvåvägskultur” håller på att breda ut sig. Vi lyssnar och tittar inte längre enbart på existerande verk, utan vi skapar numera även innehållet i kulturen.

Nämnda utveckling ställer i sin tur nya krav på kulturpolitiken. För det första måste statsmakten skapa neutrala marknadsvillkor. För det andra måste kulturarvet digitaliseras, så att kulturarvet kan tillgängliggöras för ännu fler människor. Inte minst yngre generationer efterfrågar kultur via nya medier."[2]

Utskottets förslag till beslut:

Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Riksdagens beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag.

Motion 2012/13:Kr276

Bibliotekens hantering av e-böcker

Motion 2012/13:Kr276 inlämnad 2012-10-04 Jessica Polfjärd (M)

"I takt med teknologins frammarsch är en av bibliotekens primära uppgifter att underlätta och uppmuntra användandet av e-böcker. För att biblioteken ska fortsätta kunna vara aktiva i sin roll som förmedlare av litteratur krävs förändringar i avtal och regler. De kommunala folkbiblioteken bör även fortsättningsvis ha kontroll över sitt utbud där biblioteken själva ska ha möjlighet att tillföra verk och välja bort andra. Regler och förordningar som försvårar denna valfrihet behöver ses över i takt med dagens teknikförändringar. Bibliotekens uppgift är att främja alla, barn som vuxna, till mer läsning genom en ökad tillgång till litteratur. Det är även viktigt att biblioteken kan erbjuda likvärdiga tjänster över hela landet. Med anledning av ovanstående bör en översyn göras av regelverket kring bibliotekens hantering av e-böcker."[3]

Beredning i utskottet
Beredning 2013-03-14
Justering 2013-04-18

Omröstning och beslut

Bordläggning 1 2013-04-26
Bordläggning 2 2013-04-29
Behandling 2013-05-02

Motion 2010/11:Fi238

Mer öppna myndighetsdata

Motion 2010/11:Fi238 inlämnad 2010-10-26 Henrik von Sydow (M)

"Möjligheterna med att göra den offentliga informationen och datan sökbar är oändliga, och potentialen beskrivs som omfattande. Svenska myndigheter är i världsklass vad gäller att samla in uppgifter och information om vår samhällsutveckling. Den informationen kan ligga till grund för nya företag och för nya jobb – om den enkelt och billigt görs tillgänglig. Och det är just vad alliansregeringens reform syftar till; att stärka en marknad för svenska informationsentreprenörer och att fler företagare kan tillvarata Internetekonomins potential.

Ökad öppenhet och tillgång till myndigheters data är också en internationell reformtrend. Barack Obama har förstärkt öppenheten i USA kring den offentliga datan. David Camerons regering i Storbritannien visar att den tar frågan på allvar och ser potentialen för nya företag och jobb. Värdet på den samlade myndighetsdatan är också omfattande; marknaden för offentlig information i Europa värderas för upp mot 50 miljarder euro enligt en EU-studie. Ingen lag är bättre än dess tillämpning och den politiska avsikten är klar; det ska bli billigare och lättare att komma åt myndigheternas data. Just detta är en viktigt pusselbit för att Sverige tillvaratar det digitala samhällets möjligheter, öppnar för nya jobb i Internetekonomin och att vi krattar i manegen för att nästa Google faktiskt ska kunna utvecklas här i Sverige."[4]


Utskottets förslag till beslut:
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut:
Kammaren biföll utskottets förslag.

Motion 2011/12:Fi249

Förenklad åtkomst till statlig data

Motion 2011/12:Fi249 Inlämnad 2011-10-04 Johan Hultberg (M)

Att få tillgång till statlig data i Sverige är idag inte helt enkelt. Inte sällan tillgängliggörs endast ett litet urval eller ingen data alls. I många andra länder offentliggörs däremot statlig data i både större omfattning och på ett mer lättillgängligt sätt, dessutom helt utan eller till en låg kostnad. Den bristfälliga åtkomsten till statlig data i Sverige riskerar att leda till att svenska företag flyttar utomlands och leder redan idag till att svenska företag vänder sig till motsvarande myndighet i andra länder för att få åtkomst till den data som behövs för att t.ex. kunna utveckla olika typer av it-baserade tjänster. Ett konkret exempel som väl illustrerar problemet är Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) som tar ut orimligt höga avgifter för tillhandahållandet av sina väderdata medan motsvarande myndighet i Norge erbjuder samma data helt kostnadsfritt. Detta hämmar innovation och inte minst tillväxten av nya arbetstillfällen. Att en myndighet tar ut någon form av avgift för merarbete och för investeringar i bättre servrar, it-system etc. är dock fullt rimligt men denna avgift bör inte överskrida den faktiska kostnaden.[5]


Referenser

Noter

  1. http://www.moderat.se/sites/default/files/ideprogram_2011_a4.pdf Moderaternas Idéprogram s. 17
  2. http://data.riksdagen.se/fil/E7A897BC-296B-4E77-ACAE-756D67C480AA
  3. http://data.riksdagen.se/fil/C011BBC2-38C3-4690-988B-75591C9DEBB6
  4. http://data.riksdagen.se/fil/E98A4C50-0290-4F0B-9BE5-BDE2C1003B54
  5. http://data.riksdagen.se/fil/D5D6FD22-C9D6-4835-87B5-F588ED28C5FA

Källor