Projekt:Öppna data 2015/Ansökan till Vinnova/Basrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Syfte och mål *

Syftet är att genom en trevlig video introducera beslutsfattare på myndigheter om värdet av att öppna upp sin data.

Projektet har följande mål:

  • Skapa en video om vad öppna data är med främst myndigheter som målgrupp.
  • Se till att den finns översatt till minst tre språk av volontärer.
  • Minst 500 visningar efter ett år.

Förväntade effekter och resultat *

En språkoberoende video ger en första grundförståelse för värdet av öppna data och vad som behövs av dataägaren kan skynda på införande av öppna data. Vi hoppas kunna sprida den till flera av Sveriges myndigheter genom personer i vårt nätverk samt genom riktade utskick.

Kan vi få myndigheter att släppa sin data fritt kan vi återanvända den på Wikidata, vilket är vårt databasprojekt. Wikidata kommer inom något år att börja berika Wikipedias 288 språkversioner med olika typer av grunddata för artiklarna, och därigenom hjälpa Wikipedias 500 miljoner läsare.

Planerat upplägg och genomförande *

Först måste vi planera videon och fastslå vad vi hoppas att tittaren skall lära sig och vilken längd som är lämplig. Det ligger till grund för det manus vi skriver. Vi skall även enas om visuell stil på videon. Därefter handlar det om att börja produktionsarbetet och slutligen arbetet med klippning, musiksättning m.m.

För projektet kommer Wikimedia Sverige antingen att anställa en sommarjobbare alternativt anställa en kommunikatör med erfarenhet av videoproduktion. Den personen gör videon medan existerande personal bidrar med sin expertis om öppna data.

Syfte och mål på engelska *

The purpose is to, through an enjoyable video, introduce decision makers at agencies about the value of opening up their data.

The project has the following goals:

  • Create a video about what open data is with agencies as a target group.
  • Get it translated to at least three languages by volunteers.
  • At least 500 views after a year.

Förväntade effekter och resultat på engelska *

A language neutral video that gives a basic understanding of the value of open data and what is needed from the data owner may speed up the usage of open data. We hope to spread it to several of Swedens agenicies through people in our network and through targeted mailings.

If we can get agencies to release their data freely we can reuse it on Wikidata, our data repository. Wikidata will within a few years start enriching the 288 Wikipedia language version with different basic data and through thar help the 500 million readers of Wikipedia.

Planerat upplägg och genomförande på engelska *

First we need to plan the video and set the target for what we hope the viewer will learn and what length is appropriate. It will be the base for the script. We will decide a visual style on the video. After that we start the production and end with editing, music, etc.

For this project Wikimedia Sverige will either hire a temporary position for the summer or hire a communicator with experience of video production. That person will make the video while existing staff provide expertise on open data.