Projekt:Öppna data 2015/Ansökan till Vinnova 2/Basrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Syfte och mål *

Syftet är att introducera GLAM-personal om värdet av arbetet med öppna data genom att göra en trevlig video och lättförstådd video.

Projektet har följande mål:

  • Skapa en video om hur GLAM kan använda sig av öppna data.
  • Visa videon på minst två konferenser och evenemang för minnesinstitutioner.
  • Minst 100 visningar online.

Förväntade effekter och resultat *

En video som ger en första grundförståelse för värdet av hur öppna data för GLAM-institutioner kan skynda på införande av öppna data. Den data som en GLAM-institution sitter på kan genom Wikidata berikas och kopplas till andra dataset vilket kan skapa nya insikter och ökade värden.

Kan vi få fler GLAM-institutioner att släppa sin data kan vi återanvända den på Wikidata, vilket är vårt databasprojekt. Wikidata kommer inom något år att börja berika Wikipedias 288 språkversioner med olika typer av grunddata för artiklarna, och därigenom hjälpa Wikipedias 500 miljoner läsare.

Planerat upplägg och genomförande *

Videon kommer att vara uppbyggd på intervjumaterial från centrala personer inom GLAM-sektorn. Vi kommer att sammanställa deras svar i en kort video. Wikimedia Sverige samarbetar med Centralmuseernas Samarbetsråd och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd där vi kan nå personer att intervjua.

Först planeras videon där vi fastslår vad vi önskar att tittaren skall lära sig och vilken längd som är lämplig. Det ligger till grund för manus och beslut om visuell stil på videon. Därefter börjar intervjuer och inspelning och slutligen arbetet med bearbetning och färdigställande.

Syfte och mål på engelska *

The purpose is to introduce GLAM staff about the value of open data through an enjoyable and easily understood video.

The project has following targets:

  • Create a video about how GLAM can use open data.
  • Show the video at at least two conferences or events for heritage institutions.
  • At least 100 views online.

Förväntade effekter och resultat på engelska *

A video that gives a basic understanding about the value of open data for GLAM institutions may speed up the introduction of open data. The data that a GLAM institution has can through Wikidata be enriched and be linked to other datasets which may create new insights and increased value.

If we can get more GLAM institutions to release their data we can reuse it in Wikidata, which is our data repository. Wikidata will in a few years start enriching the 288 language versions of Wikipedia with its various basic data and through that help the 500 million readers of Wikipedia.

Planerat upplägg och genomförande på engelska *

The video will be based on interviews with central people within the GLAM sector. We will compile their answers in a short video. Wikimedia Sverige is collaborating with the Council of Central museums and The Working Life Museums Co-operation Council where we can find people to interview.

First we plan the video and decide what we want the viewer to learn and what length is suitable. It will be the base for the script and decision of the visual style of the video. After that we do the interviews and recording and finally the work with postproduction and finalization.