Projekt:Translatewiki.net 2014/Ansökan till Internetfonden

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.
Ansökan
Organisation: [1]
Sista ansökningsdatum: 2014-02-11 13:00
Max bidrag: 399 000
Bedömd chans:
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 5 (mycket högt)
Beslutsdatum: Slutet av mars
Uppföljning inför inskick:

Personuppgifter (finns på sidan Hem)

Persondata/kontaktuppgifter

 • Namn:
 • e-post:
 • Titel:
 • Personnummer:
 • Organisation: Wikimedia Sverige
 • Postadress:
 • Postnummer:
 • Ort: Stockholm
 • Telefon, arbete:
 • Mobiltelefon:
 • Personlig webbplats:
 • CV:
 • CV/Presentation av projektledare [Observera! Utan någon information vid CV kan man inte skicka in ansökan.]

Projekt (första fliken)

Projekttitel

En expandering av Translatewiki.net
- Förbättrad svensk lokalisering av öppen källkod, för enklare onlinedeltagande

Område

[Med område menar vi det insatsområde som resultatet kommer att beröra. Alternativ är: Forskning, Information, Standardisering, Beslutsunderlag/Styrning, Teknik, Webbtjänst, Utbildning]

Webbtjänst (även Forskning, Information, Utbildning, Teknik)

Målgrupp

[Med målgrupp menar vi den grupp användare som främst kommer att tillgodogöra sig resultaten dvs slutanvändare. Alternativ är: Allmänheten, Skola, Äldre, Funktionshindrade, Professionella, Ungdomar, Forskare.]

Allmänheten (även Professionella)

Projektets startdatum

2014-05-01

Projektets slutdatum

2015-02-28

Totalt sökt belopp

337 000:-

Ev. medsökande

 • MetaSolutions
 • Professor Mikael Wiberg (Umeå universitet/BRICKSdesign AB)

Uppdragstyp

[Alternativ är: Forskningsuppdrag, Utbildningsuppdrag, Stipendium. Uppdrag ges till organisationer medans stipendier ges till privatpersoner]

Utbildningsuppdrag

Projektsammanfattning

[Idé och mål, omfattning, nyttan för Internet/.SE max 4000 tecken, ca 3000 tecken rekommenderas. Delar av texten kommer att publiceras i samband med beviljad ansökan. Tänk på att inledningsvis tydligt och kortfattat formulera projektets SMARTa mål.]

Idén är att stödja öppen programvara genom att förenkla lokalisering till svenska och andra språk. Detta kommer att vara till stor nytta för internets infrastruktur då fler personer kan dra nytta av den öppna programvaran på sitt eget språk. I projektet fokuserar vi specifikt på Translatewiki.net, ett av de största översättningsprojekten. Där finns redan 25 stora projekt upplagda för översättning, däribland kan ex. nämnas MediaWiki, som används av Wikimedias projekt (Wikipedia m.m.), Blockly, ett program som gör det lätt för barn att lära sig programmera och OpenStreetMap, en fri världskarta. Projektet kommer att stärka den nuvarande översättargemenskapen genom skapandet av ett återkopplingssystem, generera buggrapporter, anordnandet av flera event samt förbättrad dokumentation och instruktionsmaterial för att förenkla deltagande. Därtill kommer vi att göra det enklare för fler svenska projekt att få deras öppna programvara översatta. Detta sker genom en pilotstudie i samarbete med MetaSolutions AB vars produkt EntryScape blir det första svenska projektet på Translatewiki.net. Ett svenskskapat verktyg för länkad data kommer alltså att kunna lokaliseras och kunskapen spridas genom projektet. Anslutningen av Dojo kommer att öppna för fler projekt i framtiden.

Genom att samarbeta med Umeå universitet ser vi till att projektets resultat får en djupare vetenskaplig analys och akademisk spridning och vi får även in idén om att förbereda öppen programvara för lokalisering som ett naturligt inslag bland morgondagens utvecklare. Projektet kommer även att integreras som ett delmoment inom det nystartade masterprogrammet i MDI & Sociala medier där ett masterprojekt under titeln "Öppen programvara för översättningsstöd" kommer att erbjudas.

Detta projekt har fem övergripande mål:

 • Att öka antalet, och produktiviteten hos de, personer som hjälper till att översätta meddelanden i gränssnitt för öppen programvara så att svensktalande enklare kan använda programmen, främst på Translatewiki.net;
 • Att genom designen av ett återkopplingssystem göra volontärarbetet mer attraktivt;
 • Att EntryScape, som gör länkad data enklare att använda, läggs till på Translatewiki.net och som fallstudie gör det enklare för fler utvecklare i Sverige att använda Translatewiki.net för sina egna öppna programvaror;
 • Att rutiner utvecklas/utökas för hur ytterligare öppna programvaror från svenska utvecklare kan läggas upp för översättning på tjänsten Translatewiki.net, inklusive buggrapporter med förbättringsförslag;
 • Produktionen av en vetenskaplig rapport/artikel om arbetet och dess utfall.

Dessa mynnar ut i en serie SMARTA mål:

 • Att rutinerna för hur deltagande går till har sammanställts, d.v.s. fler och bättre dokumentationssidor.
 • Att 5 instruktionsfilmer om hur man kan bidra till projektet har skapats.
 • Design och implementationsplan av ett användbart återkopplingssystem (med "Badges") inskickat till Wikimedia Foundations utvecklare.
 • 4 översättningssprint skall anordnas.
 • Minst 10 nya svenska översättare skall ha engagerat sig på Translatewiki.net och angett detta på svenskaportalen (https://translatewiki.net/wiki/Portal:Sv).
 • Att ytterligare 5 av de återstående 14 projekt som i dagsläget är aktiva på Translatewiki.net skall vara färdigöversatta till svenska.
 • Buggar och förbättringsförslag skall rapporteras in senast 1 vecka efter att vi fått vetskap om dem.
 • Att EntryScape har lagts till på Translatewiki.net och att erfarenheterna från detta arbete har dokumenterats i en fallstudierapport.
 • 1 vetenskaplig rapport/artikel om resultatet och lärdomarna har framställts.
 • 1 masteruppsats skrivs om öppna programvara för översättningar.
 • Minst 8 omnämnanden i tidningar och bloggar om projektet.

Sökande (andra fliken)

Organisationstyp

[Med organisationstyp menar vi den sökandes organisationsform. Alternativ är: Aktiebolag, Offentlig verksamhet, Organisation, Privatperson, Enskild firma, Universitet och Högskola]

Ideell allmännyttig organisation

Uppdragstagaren är momsregistrerad

[Ja/Nej]

Nej

Organisation [Nedanstående fält fylls ej i om sökande är privatperson]

 • Namn: Wikimedia Sverige
 • Adress: Box 500
 • Postnr.: 10129 Stockholm
 • Ort: Stockholm
 • Telefon: 0729-672048
 • Organisationsnummer: 802437-8310
 • Firmatecknare: Jan Ainali, jan.ainali(at)wikimedia.se, 0762122776
 • Organisationens webbplats: https://www.wikimedia.se/
 • Presentation av organisation: Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell allmännyttig förening. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten med väsentlig teknik.

Wikimedia Sverige har sedan första halvåret 2012 ett kansli i Stockholm med fem stycken anställda med olika typer av spetskompetens samt en aktiv och erfaren styrelse bestående av ideellt arbetande volontärer. Wikimedia Sverige har genom åren införskaffat en omfattande erfarenhet och kunskap om öppen källkod, olika utvecklingsprojekt och evenemang med syfte att öka andelen volontärer i projekt som genererar fri kunskap.

Frågeställning (tredje fliken)

Bakgrund

[Bakgrund till projektet, idéns ursprung, erfarenheter, målgruppens behov, tidigare relevanta projekt och studier, max 3000 tecken]

Öppen källkod kan vidareutvecklas och förbättras av alla som är intresserade. Detta innefattar även möjligheten att lokalisera materialet för att tillgängliggöra det för en större publik. Wikimedia Sverige har som mål att stödja alla fria läroresurser och har som uttalat mål att under 2014 öka tillgängligheten för svensktalande genom att fokusera på översättningar av öppen programvara. Genom översättningarna kan en ökad användarbas för öppen programvara nås vilket är något som hela internetinfrastrukturen kommer att gagnas av.

Wikimedia-rörelsen använder sig främst av en tjänst som kallas Translatewiki.net där över 5 000 översättare från hela världen arbetar med att översätta öppen programvara till över 200 olika språk. Det här projektet syftar främst till att stödja plattformen Translatewiki.net, men även de övriga plattformarna kommer att gagnas av projektets resultat genom att fler får medvetenhet om behovet. Det finns redan en aktivt gemenskap på Translatewiki.net, men den svenska är dock för liten för att säkerställa en god kvalité på materialet inom rimlig tid efter att nya tillägg och förändringar läggs till. Ett översättningssprint, det första vi känner till, den 24 okt 2013 visade på möjligheterna att ändra detta.

På Translatewiki.net finns totalt finns 25 projekt varav ex. följande kan nämnas: MediaWiki, programvaran bakom Wikipedia, världens sjätte största webbplats; OpenStreetMap, en fri världskarta; samt Blockly, ett program skapat för att lära barn att programmera. 13 av dem har ännu meddelanden som måste översättas till svenska för att de ska vara fullt användbara för svenskar.

Det finns dock även ett behov av att behålla existerande volontärer på de olika översättningsplattformarna. Därför kommer vi att utveckla ett återkopplingssystem med s.k. "Badges". Dessa kommer att bygga på en öppen standard. Det möjliggör för organisationer, institutioner och enskilda att skapa och utfärda digitala märken som ett intyg eller certifikat för förmågor, prestationer, deltagande, utbildning, erfarenheter, intressen etc. Det är ett sätt att digitalt kunna verifiera och synliggöra informellt lärande och fungerar som ett komplement till formella kvalifikationer.

För ögonblicket finns inte heller något program tillagt som är skapat av svenska utvecklare – vi hoppas på att förändra detta med ett konkret exempel som vi kan sammanställa lärdomar från! MetaSolutions kommer inom projektet att lägga upp sitt program EntryScape, en plattform för länkad öppna data, för översättning för att vi därigenom ska kunna samla erfarenheter att dela med andra utvecklare. Att öka medvetenhet hos befolkningen om möjligheten att hjälpa till med denna typ av översättning kommer att gagna även andra översättningsverktyg. Därför kommer vi även att satsa mycket på kommunikation, event och akademisk rapportering.

Framgångsfaktorer

[Ange varför du tror att projektet kommer att lyckas och vad som är nyskapande med det]

I Sverige finns det tusentals personer som är intresserade och inblandande i skapandet av fri kunskap och open source-lösningar – problemet är att flertalet inte känner till Translatewiki.nets existens. När de får veta om möjligheterna är chansen väldigt stor att de vill hjälpa till ytterligare. Vi har väldigt många med teknisk kompetens på engelska som kan hjälpa till med översättningar. Sverige har förhållandevis många som har både teknisk kompetens och goda språkkunskaper för att kunna hjälpa till med översättningar från engelska (vilket alla projekt på Translatewiki.net utgår ifrån). Det finns därtill en mobilapp för Translatewiki.net som gör det enkelt att bidra med korrekturläsning då man väntar på bussen och liknande. Alla dessa faktorer stärker våra möjligheter att öka antalet volontäröversättare.

Wikimedia Sverige anordnade för första gången ett översättningssprint i slutet av 2013. Detta pilot-evenemang fokuserade på redan aktiva volontärer, men även några nybörjare dök upp. Piloten bekräftade det stora värdet den typen av evenemang kan ha för översättarnas produktivitet och ökade deras intresse att bidra. Vi drog flera lärdomar om längd, behov av instruktioner m.m. från piloten som möjliggör ökad effektivitet på framtida evenemang. Oss veterligt har fysiska träffar för att gemensamt fokusera på översättningar av öppen programvara, s.k. översättningssprint, aldrig någonsin anordnats innan vår pilot.

Vi har dock inte tidigare fokuserat på att nå helt nya grupper. Därför kommer vi att förbereda ordentliga presentationer/workshops för nya översättare. En helt ny uppsättning fritt licensierat utbildningsmaterial kommer då att behöva skapas. Då Wikimedia Sveriges personal har omfattande erfarenhet av tekniska workshops och presentationer samt produktion av pedagogsikt informationsmaterial är vi övertygade om att materialet kommer att hjälpa oss nå framgång i att säkra ett större antal volontärer. Det arbetet är nära kopplat till utvecklingen av onlinedokumentation som till stor del är bristfällig i dagsläget. Detta kommer alltså att säkerställa att projektmål 1 uppfylls.

Genom att det för första gången anordnas denna typ av gemensamma översättningsevenemang kan vi enklare diskutera problem som uppkommer och Wikimedia Sveriges personal kan hjälpa till att rapportera in problem och förslag på förbättringar till utvecklarna. Wikimedia Sveriges personal har omfattande erfarenhet av detta och nära kontakter med utvecklarna i USA. Siebrand Mazelands och Niklas Laxströms involvering från start säkerställer ett gott samspel med Wikimedia Foundation. Det gör det även möjligt att snabbt utvärdera vilken typ av data vi kan få tag på för våra Badges. Detta kommer att säkerställa att mål 4 uppfylls.

Badges innebär att volontärerna får en ackreditering för sina bidrag och insatser i form av ett ett elektroniskt diplom som kan synliggöras för andra för att stärka ens konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Detta är något som länge har efterfrågats på Translatewiki.net och kan även fungera som en motiverande faktor. Att förbereda implementering av Badges för översättningsprojekt kommer att leda till projektets långsiktiga framgång. Wikimedia Sverige har in-house-expertis som kan ta fram den pedagogiska designen av lämpliga Badges vilket säkerställer att det vid projektslut kommer att finnas en lämplig pedagogisk design färdig att implementera. Genom de evenemang vi anordnar kan vi samla in kontaktuppgifter till intresserade översättare så att vi senare kan be dem utvärdera våra badges samt under evenemanget diskutera möjliga nya badges som de skulle vara intresserade av. Utan evenemang är det svårt att få tag på personerna som översätter då det är möjligt, och väldigt vanligt, att vara helt anonym på Translatewiki.net. Det är möjligt att olika nationer har olika intressen av badges, men genom detta fokus kan vi se till att vi skapar en uppsättning badges som är lämpliga för att öka storleken och aktiviteten på den svenska översättningsgruppen. Detta kommer att säkerställa att mål 2 uppfylls.

EntryScape är en fritt tillgänglig webbapplikation med öppen källkod som utvecklats i olika projekt sedan 2008 av både akademiska, offentliga och kommersiella partners. Plattformen tillhandahålls som en konfigurerbar webbapplikation som stödjer samarbete och hanterar objekt tillsammans med rik beskrivande information (metadata). Plattformen kan enkelt hantera en mängd olika slag av objekt: texter, bilder, länkar, historiska händelser, geografiska platser, föremål, etc. EntryScape har i dagsläget stöd för externa söktjänster som t.ex. DBpedia, K-samsök, Europeana och Norvegiana. De objekt som hittas via sådana sökningar kan anpassas till olika situationer genom att ytterligare metadata tilläggs i EntryScape, t.ex. för att skapa undervisningsmaterial. EntryScape kommer att anpassas för Translatewiki.net och de olika stegen kommer att dokumenteras noggrant. Webbapplikation är alltså en verktyg för att göra det enklare för användare att använda och anamma länkad data och det är viktigt att denna blir lokaliserad till fler språk. Genom denna anpassningen kommer Translatewiki.net även att utökas med stöd för det populära ramverket Dojo Toolset vilket gör att fler projekt kan läggas till på Translatewiki.net efter projektets slut, något som i dagsläget inte är möjligt. Kunskapen om hur svenska projekt kan lägga till sina meddelanden på Translatewiki.net kommer att spridas på lämpliga konferenser och genom sociala medier, samt i det omfattande kontaktnät projektdeltagarna besitter. MetaSolutions omfattande erfarenhet säkerställer att detta kommer att dokumenteras och implementeras på ett bra sätt. De har ett stort intresse av att deras produkt blir tillgängligt på fler språk och har avsatt resurser för fortsatt implementering av översättningar.

Genom presentationer av Translatewiki.net och dess fördelar samt vad det rent konkret innebär att lägga till nya open source-projekt kommer vi att sprida kännedom till fler utvecklare om möjligheten att använda Translatewiki.net och andra liknande tjänster. Wikimedia Sverige har genom åren haft ett nära samarbete med organisatörerna för både Wikimania och FSCONS vilket ökar våra möjligheter att få presentera där. Genom samarbetet med MetaSolutions kommer vi att samla in värdefulla erfarenheter som grund för våra tips och råd. Detta kommer att hjälpa till att säkerställa att mål 3 uppfylls.

Professor Mikael Wibergs inblandning i projektet innebär en möjlighet att vetenskapligt analysera projektresultaten och säkerställer att lärdomar kommer att samlas in och kommuniceras ut på ett effektivt sätt. Wikimedia Sverige har tidigare inte haft forskare direkt involverade i våra Internet-projekt och Mikaels inblandning kommer att vara väldigt värdefullt för att förbättra vår interna kompetens. Genom att de externa projektpengarna går genom BRICKSdesign AB kan overheadkostnaderna hållas till ett minimum för Mikael Wibergs arbete. Detta kommer att säkerställa att mål 5 uppfylls.

Avgränsningar

[Ange vad projektet inte omfattar]

Aktiviteterna är inriktade mot personer som redan har datorvana då översättningarna innehåller många facktermer som är svåra att översätta korrekt utan tidigare kunskap. De som saknar datorvana eller god engelska är därför inte fokusgruppen i det här projektet, då det inte finns resurser för att lära dem de sakerna.

Gällande återkopplingssystemet med badges är målet begränsat till att under 2014 sätta samman en design och ett koncept. Implementeringen i MediaWiki kommer att äga rum tidigast 2015, detta då WMF:s planering är låst och de för närvarande inte har utvecklartid tillgängligt. Om all konceptutveckling och design är färdig, med tydliga instruktioner bedöms det dock som relativt snabbt att implementera.

MetaSolution kommer inom ramen för projektet att inkludera EntryScape i Translatewiki.net, men själva översättningen till andra språk ligger utanför projektets tidsram. Dock bör det ses som troligt att översättningsarbetet kommer att påbörjas redan under projekttiden.

Risker

[Ange vad som kan göra att projektet inte lyckas]

Att översättning av programvaran anses vara för svår för att deltagarna skall kunna bidra på ett effektivt sätt, eller att deras översättningar inte håller tillräckligt hög kvalité. Därför är god dokumentation, välgjort material samt workshops viktiga för att hjälpa översättarna.

Att EntryScapes utvecklarteam stöter på tekniska problem när de anpassar sin kod och portar sina översättningsfiler till format som Translatewiki.net stödjer.

Resultat (fjärde fliken)

Aktiviteter (startdatum – slutdatum, rubrik samt beskrivning)

[Redogör för de resultat som ska presteras i projektet d.v.s. vad ni avser leverera och producera. Beskriv detta som beslutspunkter eller milstolpar]

Startdatum Slutdatum Resultat Beskrivning
2014-05-15 2014-05-16 Kommunikation En pressrelease och ett blogginlägg om projektstartskickas ut.
2014-05-15 2014-06-15 Kommunikation En kommunikationsplan för projektet fastställs (fördelning avuppgifter, lämpliga verktyg, media/aktörer vi bör kontakta m.m.).
2014-05-15 2014-09-30 Kommunikation Vid varje evenemang kommer en pressrelease att skrivas samt ett sammanfattande blogginlägg.
2014-05-15 2014-11-01 Inkludering av EntryScape på Translatewiki.net samt dokumentering Kvalitetssäkring av existerande textsträngar att översätta.
2014-05-15 2014-06-15 Fem projekt färdigöversatta till svenska Wikimedia Sverige förbereder statistisk sammanställning av vad som behöver översättas och en prioriteringsordning.
2014-05-15 2014-12-31 Fem projekt färdigöversatta till svenska Samtliga fem projekt är översatta.
2014-05-15 2014-06-15 Översättningssprint Ett översättningssprint för etablerade översättare.
2014-05-20 2014-12-31 Ett återkopplingssystem med Badges färdigställs Arbetet med Badges påbörjas.
2014-05-20 2014-12-31 Ett återkopplingssystem med Badges färdigställs Nyckelindikatorer för motivering fastställda.
2014-05-20 2014-08-01 Ett återkopplingssystem med Badges färdigställs Mock-up färdig för presentation.
2014-05-20 2014-10-15 Ett återkopplingssystem med Badges färdigställs Kriterier för individuella Badges fastställda.
2014-05-20 2014-12-15 Ett återkopplingssystem med Badges färdigställs Design slutförd och överlämning till Wikimedia Foundation.
2014-06-01 2014-10-31 Dokumentationen av Translatewiki.net sammanställs Buggar och andra förbättringsförslag som upptäcks av evenemangsdeltagarna i projektet rapporteras systematiskt in till Translatewiki.net. Allt eftersom det åtgärdas uppdateras dokumentationen.
2014-06-01 2014-10-31 Dokumentationen av Translatewiki.net sammanställs Dokumentationen på Translatewiki.net har förbättrats för att minska tröskeln. Detta arbete kommer dock att pågå under hela projekttiden då det är rimligt att förvänta sig att frågor och problem som uppkommer när nybörjare börjar försöka bidra kommer att vara relevanta för oss att inkludera i dokumentationen. Detta kan exempelvis handla om steg-för-steg-instruktioner eller en lista över förslag på översättningar för olika termer som används för standardisering inom projekten.
2014-06-01 2014-11-30 Kommunikation Kontinuerligt under projektets olika faser kommer vi att ha en omfattande närvaro på social media. I anslutning till varje större evenemang kommer blogginlägg samt pressreleaser att skrivas.
2014-06-01 2014-06-30 Dokumentationen av Translatewiki.net sammanställs Den befintliga dokumentationen på Translatewiki.net och online sammanställs för att kunna bearbetas med ett helhetsperspektiv.
2014-06-01 2014-07-01 Översättningstävling Organisera översättningstävling.
2014-06-01 2014-07-15 Översättningssprint En workshop för nybörjare hur de kan delta samt efterföljande översättningssprint.
2014-06-01 2014-09-30 Dokumentationen av Translatewiki.net sammanställs En serie instruktionsvideos för hur man bidrar till Translatewiki.net skapas som ett komplement till dokumentationen (några idéer finns redan).
2014-07-01 2014-12-15 Produktion av vetenskaplig rapport/artikel om projektet Forskningsresultaten rapporteras löpande samt vid projektets slut.
2014-07-15 2014-08-15 Evenemang äger rum En workshop för nybörjare hur de kan delta samt efterföljande översättningssprint.
2014-08-01 2014-12-31 Produktion av vetenskaplig rapport/artikel om projektet Masterprojekt genomförs.
2014-08-15 2014-11-01 Inkludering av EntryScape på Translatewiki.net samt dokumentering Anpassning av Dojo Toolsets i18n för inkludering i Translatewiki.net.
2014-08-15 2014-11-01 Inkludering av EntryScape på Translatewiki.net samt dokumentering Dokumentering av MetaSolutions lärdomar och specificering av de olika stegen (en guide).
2014-09-01 2014-10-01 Översättningssprint En workshop för nybörjare hur de kan delta samt efterföljande översättningssprint.
2014-11-30 2014-12-31 Fem projekt färdigöversatta till svenska Wikimedia Sverige går systematiskt igenom översättningarna för de fem projekten för att säkerställa en god kvalité och identifierar brister.
2015-01-01 2015-01-31 Slutrapportering av projekt Analys av enkätsvaren från workshopdeltagare.
2015-01-01 2015-01-31 Slutrapportering av projekt Fallstudierapport av inkluderingen av EntryScape sammanställs.
2015-01-15 2015-02-28 Slutrapportering av projekt Sammanställning av resultat och slutrapport.
2015-01-15 2015-02-28 Kommunikation En pressrelease och ett blogginlägg om projektets slut skickas ut.

En gång per månad kommer ett uppsamlingsmöte att hållas för att gå igenom hur partnernas arbete går och om det finns problem som gemensamt behöver arbetas med.

Mål (specifikation/mått samt antal/mätetal)

[Ange vilka mål projektet avser att uppfylla. Både mätbara under projekttiden och långsiktiga effekter]

Mål Specifikation/mått Antal/mätetal
Att öka antalet, och produktiviteten hos de, personer som hjälper till att översätta meddelanden i gränssnitt för öppen programvara så att svensktalande enklare kan använda programmen, främst på Translatewiki.net. * Att rutinerna för hur deltagande går till har sammanställts, d.v.s. fler och bättre dokumentationssidor.
 • Att fem instruktionsfilmer om hur man kan bidra till projektet har skapats.
 • Fyra översättningssprint skall anordnas.
 • Minst tio nya svenska översättare skall ha engagerat sig på Translatewiki.net och angett detta på svenskaportalen( https://translatewiki.net/wiki/Portal:Sv ).
Att fler projekt är färdigöversatta till svenska. Att ytterligare fem av de återstående 14 projekt som i dagsläget är aktiva på Translatewiki.net skall varafärdigöversatta till svenska. 5
Att genom designen av ett återkopplingssystem göra volontärarbetet mer attraktivt. Design och implementationsplan av ett användbart återkopplingssystem (med"Badges") inskickat till Wikimedia Foundations utvecklare.
Att EntryScape, som gör länkad data enklare att använda, läggs till på Translatewiki.net och som fallstudie gör det enklare för fler utvecklare i Sverige att använda Translatewiki.net för sina egna öppna programvaror. Att EntryScape har lagts till på Translatewiki.net och att erfarenheterna från detta arbete har dokumenterats i en fallstudierapport.
Att rutiner utvecklas/utökas för hur ytterligare öppna programvaror från svenska utvecklare kan läggas upp för översättning på tjänsten Translatewiki.net, inklusive buggrapporter med förbättringsförslag. Buggar och förbättringsförslag skall rapporteras in senast en vecka efter att vi fått vetskap om dem.
Produktionen av en vetenskaplig artikel om arbetet och dess utfall. En vetenskaplig rapport/artikel om resultatet och lärdomarna har framställts. 1
Produktionen av en vetenskaplig artikel om arbetet och dess utfall. En masteruppsats skrivs om öppna programvara för översättningar. 1
En bredare kännedom om Translatewiki.net. Omnämnanden i tidningar och bloggarom projektet. 8

Långsiktiga effekter

På lång sikt förväntas effekterna av projektet vara att en större gemenskap av översättare kommer att finnas på svenska så att översättningarna går snabbare och håller en högre kvalité än tidigare samt att den förbättrade dokumentationen kommer att göra det enklare för de som är aktiva att bidra på ett effektivt sätt. På lång sikt kommer även fler svenska öppen programvara-projekt att läggas upp för översättning på Translatewiki.net.

Plan (femte fliken)

Projektkalkyl (arbetstimmar, timkostnad samt övriga utlägg)

[Sammanfatta antalet timmar och kostnader som omfattas av projektet]

 • Arbetstimmar: 1 229
 • Timkostnad: 450
 • Övriga utlägg: 70 000

Projektdeltagare (roll, person/organisation och telefon/e-post)

[Beskriv deltagare om det är flera personer som arbetar i projektet]

John Andersson, Wikimedia Sverige, är projektledare. John har jobbat som projektledare sedan 2013 för Wikimedia Sverige och var bl.a. projektledare för EU-projektet Europeana Awareness, Wikimedia Sveriges största projekt till dags dato. John har därifrån stor vana på rapportering och projektuppföljning. John har en master i Europastudier från Göteborgs universitet. Kontaktuppgifter: john.andersson(at)wikimedia.se, tel 0733 - 96 51 89.

Dr. André Costa, Wikimedia Sverige, har under många år som volontär bidragit som utvecklare till Wikimedia Foundations olika projekt och jobbar sedan 2013 heltid med teknisk utveckling hos Wikimedia Sverige. André studerade och doktorerade i Edinburgh. Kontaktuppgifter: andre.costa(at)wikimedia.se, tel 0733 - 96 45 74.

Sara Mörtsell, Wikimedia Sverige, har innan hon började arbeta heltid för Wikimedia Sverige varit drivande i det Digitala Skollyftet. Sara är ansvarig för utvecklandet av återkopplingssystemet "Badges" samt överser utvecklingen av allt pedagogiskt material som behövs för att förenkla deltagandet i projektet. Sara studerade i Cambridge. Kontaktuppgifter: sara.mortsell(at)wikimedia.se, tel 0733 - 83 26 70.

Siebrand Mazeland och Niklas Laxström driver Translatewiki.net men jobbar annars för Wikimedia Foundation, USA. Translatewiki.net är fristående från Wikimedia Foundation som dock har ett stort intresse av Translatewikis.nets fortlevnad och har därför avsatt 15% av Siebrand Mazelands arbetstid till att arbeta med Translatewiki.net. Kontaktuppgifter: smazeland(at)wikimedia.org, tel +31 6 50 69 1239.

Professor Mikael Wiberg, inom Informatik vid Umeå universitet, är knuten till projektgruppen och kommer att vetenskapligt undersöka processerna och genom publicering i vetenskapliga tidsskrifter av projektresultaten sprida kunskap om projektet inom den akademiska värden samt säkerställa att viktiga lärdomar samlas in. Mikael kommer även att vara en länk till Umeå universitets IT-studenter som kommer att bjudas in till översättningssprint. Kontaktuppgifter: mikael.wiberg(at)umu.se, tel 0907 - 86 61 15.

Dr. Matthias Palmér, MetaSolutions AB, ansvarar för den tekniska utvecklingen av EntryScape. Matthias har en doktorsexamen från KTH i medieteknik med inriktning mot Technology Enhanced Learning och Semantic Web. Kontaktuppgifter: matthias(at)metasolutions.se, tel 0737 - 31 84 31.

Hannes Ebner, MetaSolutions AB, ansvarar för affärsutveckling och den tekniska utvecklingen av EntryStore, som är backend till EntryScape. Hannes kommer att disputera på KTH under våren 2014 med en doktorsexamen i medieteknik med inrikting mot samarbetsverktyg baserade på länkade (öppna) data. Kontaktuppgifter: hannes(at)metasolutions.se, tel 0737 - 31 84 31.

Arbetsformer

[Beskriv hur arbetet genomförs, metoder, intern organisation, extern organisation, styrning etc.]

Wikimedia Sverige, är huvudansvarig för projektet och samordnar det hela. Projektet använder sig av SMARTA mål för att kontinuerligt kunna utvärdera och anpassa arbetet.

Mikael Wiberg är anställd av Umeå universitet men kommer att få ett arvode för att täcka sinakostnader. Forskningsfokuset kommer att bestämmas i samråd med Wikimedia Sverige.

MetaSolutions AB ansvarar för utvecklingen av EntryScape. Företagets båda grundare kommer att bidra aktivt till projektet.

Ekonomi (sjätte fliken)

Kostnader (aktivitet, datum, kostnadstyp och belopp)

[Specificera hur de sökta projektmedlen ska användas (lön, konsultarvoden, material, server, resor etc.). Det ska gå att förstå hur medlen är tänkta att användas och avgöra om kostnadsberäkningen är rimlig]

Aktivitet Datum Kostnadstyp Belopp
Projektledning/rapportering 2014-05-01 Personal 94 000
Evenemangsplanering och genomförande samt marknadsföring 2014-05-01 Personal 69 000
Pedagogiskt material (ink. Badges och dokumentering) 2014-05-01 Personal 70 000
Evenemangskostnader (marknadsföring, catering, priser etc.) 2014-05-01 14 000
Inkludering av EntryScape på Translatewiki.net samt dokumentering 2014-05-01 Personal 190 000 (MetaSolutions täcker 80 000)
Produktion av vetenskaplig rapport/artikel om projektet 2014-05-01 Personal 80 000 (UmU täcker 50 000)
Masterprojekt inom masterprogrammet MDI & Sociala medier 2014-05-01 Personal 50 000 (täcker UmU)
Resor: 2 resor t/r á 5 000 kr (evenemangen) 2014-05-01 Köp av material 10 000
Totalt 577 000 (varav 337 000 sökt från .Se)

Samfinansiering (finansiär, sökt belopp och erhållit belopp)

[Redovisa annan finansiering med relevans för det aktuella projektet som huvudsökande eller medsökande erhållit, sökt eller ämnar söka från andra anslagsgivare. Även egen medfinansiering anges här]

Finansiär Sökt Erhållit För att
Wikimedia Sverige 60 000 60 000 Koordinera volontärernas arbete och bidra med översättningar. Egna medel.
MetaSolutions 80 000 80 000 Förbereda EntryScape för översättningen. Egna medel.
Umeå universitet 100 000 100 000 Genomföra den vetenskapliga analysen (motsvarande 10% forskningstid). Egna medel.
Totalt 240 000 240 000

Framtid (sjunde fliken)

Spridning

[Beskriv hur projektresultatet ska spridas, till vem och när, marknadsföring, PR-aktiviteter mm.]

Utöver deltagande/presentationer på konferenserna (se evenemangsschemat) ovan kommer riktad kommunikation i marknadsföringssyfte att äga rum kontinuerligt under projektet. Följande är några centrala hållpunkter:

 • 15 maj: Blogginlägg samt pressrelease om start av projektet. Detta riktar sig till både existerande översättare men framförallt till allmänheten för att skapa intresse för att börja bidra.
 • 15 maj: Instruktionsvideos börjar planeras. Dessa riktar sig till nya översättare för att de enklare skall komma igång och genom viral spridning av videorna kommer fler att få kännedom om projektet.
 • Maj-november: En serie med blogginlägg om de olika översättningssprinten. Detta syftar till att informera allmänheten om behovet av deras hjälp och aktiva deltagande samt vad som ägt rum på evenemanget.
 • 30 november: Instruktionsvideos är färdigredigerade och uppladdade på Wikimedia Commons under CC-BY-SA, detta följs av pressrelease och blogginlägg. Detta syftar till att informera allmänheten om behovet av deras hjälp och aktiva deltagande.
 • 18 december: Avslutande blogginlägg om projektet. För att våra medlemmar och partners skall få veta vad arbetet lett till.
 • TBD: Pressrelease om tillägg av ny programvara på Translatewiki.net. Exakt tidpunkt avgörs av när delmomenten är avklarade.
 • 2014/2015: Följeforskning och vetenskaplig publicering av projektresultaten. Detta syftar till att informera den akademiska världen om arbetet som skett inom ramen för projektet. Om resultaten kan anses ha allmänintresse kommer även en pressrelease att skickas ut. Själva publiceringen sker troligtvis först 2015 p.g.a. att peer-review-tiden är så pass lång.
 • 2015: Masteruppsatsen är färdigskriven, godkänd och tillgängliggörs online.
 • 2015: Blogginlägg riktat mot Wikimedia-sfären om introduktionen av Badges på Translatewiki.net.

Projektet kan även komma att presenteras på Umeå universitet för studenter i informatik.

Förvaltning

[Med förvaltning avses hur projektresultatet fortlöpande i framtiden kommer att tillhandahållas åt användarna samt hur det kommer att vidareutvecklas och fortsätta spridas. Beskriv hur och vem som långsiktigt ska finansiera, tillhandahålla och vidareutveckla projektresultaten]

 • Translatewiki.net:
  • Tillhandahåller en användarplattform för översättningar;
  • Uppdaterar de anslutna projektens källkod med nya översättningar och språk;
  • Utför tillsammans med Wikimedia Foundation den tekniska implementationen av Badges på Translatewiki.net.
 • MetaSolutions:
  • Tillhandahåller fortsatt stöd till översättare för de texter som rör EntryScape;
  • Bedriver fortsatt aktivt utvecklingsarbete av EntryScape och inkluderar nya/uppdaterade texter på Translatewiki.net.
 • Wikimedia Sverige:
  • Tillhandahåller fortsatt aktivt stöd till det svenska översättar-communityt;
  • Tillhandahåller en plats där dokumentationen och lärdomarna från projektet finns tillgängliga.

Translatewiki.net får sedan 7 år tillbaka sin infrastruktur finansierad av Netcup och får utvecklartid finansierat av Wikimedia Foundation sedan 5 år. Translatewiki.net är även en kritiskt del av implementeringen av MediaWiki-mjukvaran på Wikipedia varför framtida drift och finansiering av tjänsten även fortsättningsvis borde vara säkrad.

Upphovsrätt

[Beskriv hur projektresultatets upphovsrätt ska hanteras. Projektresultatet ska tillhandahållas allmänheten under valfri licens. Ange även hur .SE ska få del av projektresultatet.]

Projektets deltagare behåller var och en upphovsrätten till sitt arbete men kommer att göra källkod/resultat fritt tillgängligt för allmänheten under en fri licens:

 • Översättningar på Translatewiki.net: CC-BY 3.0
 • Moduler till MediaWiki samt Dojo: GPL eller likvärdig öppen licens
 • Badges kommer att bygga på öppna standarder. Allt eget material som utformas i anslutning till badges, inklusive det pedagogiska bakgrundsmaterialet, kommer att göras tillgängligt under CC-BY-SA 3.0 eller friare.
 • Akademiska publikationer kommer att vara OpenAccess tidskrifter (t.ex. World of Computer Science and IT Journal)
 • All övrig dokumentation samt rapportering: CC-BY-SA 3.0 eller friare licens.

Kontinuerlig uppdatering av projektarbetet (inkl. budget) sker via Wikimedia Sveriges wiki, webbplats och blogg i enlighet med vår policy om transparens. Utöver detta kommer en slutrapport sammanställas för .SE.

Bidrag till .SE:s domännamnsverksamhet

[Ange hur .SE kan nyttja resultatet i sin dagliga verksamhet, samt vilka möjligheter till exponering .SE får som en följd av projektet. Peka gärna på specifik del av .SE:s verksamhet som kan nyttja resultaten.]

.SE kommer att omnämnas i kommunikation av projektet, i vår egen blogg och i Wikimedia Foundations internationella blogg samt pressreleaser. .SE kan också stå omnämnd som samarbetspartner på filmsidorna samt i filmvinjetterna.

Uppföljning

[Ange möjligheten att följa upp projektresultatet efter projektets slut, samt vid senare tillfällen, t.ex. efter 1 och 3 år]

Uppföljningen av det som producerats under projektet kan enkelt följas på Translatewiki.net. Där kan man kontinuerligt gå in och enkelt få en översikt över statistiken för översättningarna av programvaran. På Translatewiki.net finns funktionen 'historik' vilken tämligen enkelt ger möjligheten till att jämföra versioner av artiklar vid olika tillfällen. Detta kan användas för att senare följa upp vad som skett med det material som producerats under detta pilotprojekt.

Det finns flera tjänster för att se hur välciterade de vetenskapliga publikationerna från professor Mikael Wiberg blivit.

Övrigt (åttonde fliken)

Bilaga

[Endast en bilaga kan bifogas denna ansökan och måste vara i PDF-format och max 2MB. Lämpliga bilagor kan vara tex förstudier, skärmdumpar, budgetkalkyl, GANTT-schema.]

Övrig information

[Här kan övrig textinformation läggas till som inte får plats i ansökan.]

Övriga interna anteckningar

Om ansökningar till Internetfonden

Vi hoppas särskilt att projekt som är av tekniskt karaktär och främjar internets infrastruktur söker, men alla typer av projekt är självklart välkomna!

Projektet ska vara tydligt avgränsat med en välformulerad projektplan, tidperiod på maximalt ett år och rekommenderat sökt belopp lägre än 399 000 kronor. Projektet ska bidra till utveckling av infrastrukturen eller användningen av Internet. Projektresultatet ska vara fritt tillgängligt och tillhandahållas via Internet. Resultatet ska bidra med ny kunskap eller ha nyhetsvärde. Upphovsrätt ska regleras av öppna licenser. Komplett ifylld ansökan, inlämnad enligt utlysningens tidramar. Sökande ska ha svenskt organisations- eller personnummer. http://www.internetfonden.se/ansok/krav-och-kriterier/