Projekt:Befintliga gemenskaper 2023/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning. Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

 • Den huvudsakliga målgruppen är hela den existerande Wikimediagemenskapen i Sverige. Genom projektet ges stöd för att de ska kunna genomföra sina insatser, projekt och kunna förverkliga sina idéer. I anslutning till den huvudsakliga målgruppen, gemenskapen, finns flera undergrupper, fler speciellt avgränsade gemenskaper och enskilda intressenter som ska ges möjligheter att arbeta inom projektet med dess resurser.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2023 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet Befintliga gemenskaper 2023 arbetar aktivt och framåtsyftande för gemenskapen och uppfyller därigenom en del av föreningens vision. Vi är en demokratisk plattform för fri kunskap som i det praktiska arbetet delas mellan flera olika intressenter så som volontärer och organisationer som den stödjer visionen. Genom statistik och att vi visar på nyttan med fri kunskap vill vi fler organisationer och privatpersoner att upp ögonen för våra plattformar. Den fortsatt höga trafiken på Wikimedias plattformar är ett resultat av detta arbete.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Genom stödet till gemenskapen och till enskilda evenemang skapas mycket material som bidrar till en ökning av den fria kunskapen. Melodifestivalen och Almedalsveckan är två bra exempel på detta arbete som teknikpoolen och ackrediteringar är ett resultat av.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra?
  • Att aktivt engagera sig i gemenskapens diskussioner, fånga upp intressanta förslag och vara proaktiv är centralt. Att föreslå och närvara vid evenemang i rätt tid är viktigt för att fånga ögonblicket på bild. Genom att återanvända listor över evenemang och skapa sammanfattningar underlättas planeringen, vilket ökar möjligheten att delta i och dokumentera relevanta och spännande händelser.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Användningen av återkommande mallar och strukturer har varit framgångsrik och utvecklingsbar över tid. Genom att förbättra och återanvända dessa resurser underlättas arbetet avsevärt. När volontärer återvänder till samma projekt effektiviseras processen för ansökningsinsamling och rapportering. Den bekanta ramen underlättar för volontärerna att följa riktlinjer och säkerställer en effektiv hantering av projektets administrativa delar.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Att anpassa verksamheten enligt budgeten är relativt enkelt, men det är också viktigt att behålla en viss flexibilitet för smidig projektgenomförande mot årets slut. Balansen mellan anpassning och flexibilitet är nyckeln för att hantera ekonomiska förutsättningar och säkra framgång i projekt. Projektets budget användes inte upp utan det fanns medel kvar att använda vid årets slut.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Genom att effektivisera och optimera resursanvändningen kan man potentiellt öka resultatet inom samma tidsram. En grundlig analys av resursfördelningen är avgörande för att identifiera områden där förbättringar kan göras, vilket i sin tur maximerar verksamhetens effektivitet och resultat.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Den nuvarande balansen är positiv, och insatserna har genererat framstående resultat. Det framgångsrika utfallet indikerar effektiva arbetsinsatser som positivt påverkar verksamhetens framsteg. Det är en uppmuntrande signal att fortsatt arbete i samma riktning kan leda till ytterligare framgång och utveckling.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Våra gemenskaper i Sverige är förhållandevis trygga med våra insatser och vi kommer fortsätta att aktivt stödja dess tillväxt och välmående. Dess styrka ligger i deras vitalitet och engagemang, och genom att fortsätta vårt stöd hoppas vi kunna ytterligare stärka banden. Det är vår ambition att vara en pålitlig kraft för att främja samhörighet och trivsel.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2024 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • En återkommande önskan är att se en ökning av fler deltagare som bidrar med mer fri kunskap till Wikimediaplattformarna. Att öka deltagandet och mångfalden av användare på alla delar av Wikimedias plattformar skapar förutsättningar för en rikare och mer mångsidig förändring. Vi strävar efter att strategiskt främja en bredare närvaro och engagemang över alla plattformar för att öka tillgängligheten och mångfalden av perspektiv och kunskap.