Projekt:CMS 2014/Samarbetsavtal

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Utkast under bearbetning

Avtal mellan X och Wikimedia Sverige om projekt P

 • Ev. avtals-id X
 • Ev. avtals-id Wikimedia Sverige


Paragraf 1 Avtalsparter och firmatecknare

 • [X:s fullständiga, officiella namn], organisationsnummer [000000-0000], adress: [ ]. Firmatecknare: N N
 • Den ideella föreningen Wikimedia Sverige, organisationsnummer 802437-8310, adress: Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm. Firmatecknare: Jan Ainali.

Paragraf 2 Samarbetets omfattning och avtalsparternas relation

Mellan X och Wikimedia Sverige har avtal träffats om samarbete beträffande workshops om Wikimedias projekt och fria licenser, syftande till att ge X:s mer kännedom om fri kunskap. X är en finansiär av projektet som genomförs av Wikimedia Sverige i enlighet med föreningens ändamålsenliga syfte (§1 i stadgarna).

Paragraf 3 Wikimedia Sveriges åtagande och ansvar

Wikimedia Sverige åtar sig att hålla workshops på följande datum:

 • ..

Paragraf 4 X åtagande och ansvar

X åtar sig att finansiera genomförandet av Projektet till timkostnad om 330 SEK och högst sammanlagt 40.000 SEK. X åtar sig att svara på frågor om deltagares förkunskaper, samt genomföra enkätundersökning bland deltagarna efter föreläsning och leverera svar till Wikimedia Sverige. X åtar sig att stå för eventuella nödvändiga resekostnader.

Paragraf 5 Hantering av överföring av medel

X överför medel till Wikimedia Sverige vid levererad slutrapport enligt Paragraf 6. Av X överförda medel ska insättas på Wikimedia Sveriges bankgirokonto nr …....).

Paragraf 6 Rapportering

Wikimedia Sverige ska rapportera om Projektets framskridande enligt följande:

 1. Rapport inom en månad efter det att Projektet avslutats, inklusive en rapport om projektets slutliga kostnad, senast 2014-12-15.

Paragraf 7 Ägande av resultat

Presentationsmaterial som skapas i projektet ägs av Wikimedia Sverige och licensieras enligt bilaga 1: Creative Commons - Erkännande - Dela lika 3.0 (CC-BY-SA-3.0) eller friarevilket ger X nyttjanderätt av resultat på lika villkor som för annan part.

Paragraf 8 Ändringar

Ändringar i detta avtal kan endast ske skriftligen, och i överenskommelse mellan bägge parter.

Paragraf 9 Kontaktuppgifter

 • X
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • X:s postadress


 • Wikimedia Sverige
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • Box 500
 • 101 29 STOCKHOLM

Paragraf 10 Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från datum för undertecknande tills dess parterna fullgjort sina åtaganden, dock längst till 2014-12-15.

Uppsägning kan ske antingen av Wikimedia Sverige eller av X, om grundad anledning finns att anta att projektet inte kan slutföras inom x månader efter beräknat slutdatum enligt paragraf 3, om projektet inte har startats inom x månader från avtalets ingående eller vid avtalsbrott. Om uppsägning sker av X, ska Wikimedia Sverige snarast tillse att pågående projektaktiviteter medförande kostnader i projektet avslutas och inga nya sådana påbörjas. Wikimedia Sverige ska inom en månad från uppsägningsdatum till X redovisa projektets upplupna kostnader, inklusive vad som följer av redan före uppsägningsdatum avtalade åtaganden.

Parterna ska inom två månader från uppsägning av avtalet ha reglerat sina ekonomiska mellanhavanden.

Paragraf 11 Tvister

Tvister avgörs i svensk domstol.

Avtalstecknande


 • Stockholm den dag månad år


 • X


 • namnunderskrift
 • namnförtydligande
 • befattning/firmatecknare • Wikimedia Sverige


 • namnunderskrift
 • Jan Ainali
 • verksamhetschef


Bilagor