Projekt:EU-ansökan för HOT 2015/Om projektet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

See English text below

Humanitärt bistånd 2.0 – en fråga om liv och död

Hur kan tekniska lösningar underlätta och förbättra humanitärt biståndsarbete och hjälpa till att rädda liv? Det är vad detta projekt syftar till att undersöka.

Biståndssektorn har brottats med många kluriga problem i åratal. Hur når man ut med humanitärt bistånd på ett effektivt sätt? Hur gör man bedömningar av risker i förväg så att de kan förberedas för? Hur får man reda på hur många som behöver hjälp och vilken typ av hjälp de behöver? Hur övervakar man en utveckling i det område man arbetar i över tid? Hur minskar man de psykiska påfrestningarna för sin personal? Hur engageras allmänheten i mottagarlandet och omvärlden i arbetet och de problem som behöver lösas?

Projektet undersöker hur tjänster, verktyg och data kan kopplas samman och integreras till en helhet. Vi undersöker vad som finns, vad som saknas och utvecklar en verktygslåda med tekniska lösningar som lätt kan användas i biståndsarbetet.

Insamling, koordinering och bearbetning av ett omfattande informationsunderlag är en central del för att lösa problemen beskrivna ovan, och moderna tekniska verktyg skapar möjligheter som aldrig tidigare har funnits. Informationsunderlaget kan ofta sammanställas med en begränsad insats från hjälparbetaren på fältet genom att utnyttja den uppdämda kapacitet som finns hos lokalbefolkningen och från frivilliga som på distans, via Internet, kan bidra från hela världen. Genom fria licenser kan olika aktörers resurser kombineras och dubbelarbete undvikas. Grunden för dessa verktyg finns redan men de är inte sammanförda till en helhet, en del komponenter är inte anpassade till de specifika behov som biståndssektorn har, och personalen känner ofta inte till möjligheterna.

Informationsunderlag är ofta kopplat till geografiska platser och fritt och tillgängligt kartdata är därför centralt. OpenStreetMap är en användargenererad världskarta som alla kan bidra till – vars täckning redan än bättre kommersiella lösningar i många utvecklingsländer. På grund av flexibiliteten och mängden data som redan finns är detta det grundläggande verktyg vi utgår från. I OpenStreetMap går det att inkludera existerande fritt licensierade dataset som olika organisationer har samlat in under åren. Projektet Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) arbetar på att förbättra kartdata för just områden där bistånd bedrivs före under och efter en katastrof, ex. ebolautbrottet i Västafrika, jordbävningen i Haiti eller vid återuppbyggnadsarbetet för att beräkna befolkningsmängd m.m. Nya verktyg och metoder kommer att utvecklas för att analysera och utvärdera den data som finns, vilket hjälper till att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt.

Bildmaterial gör att det snabbt, och med hög detaljgrad går att utveckla kartdata samt samla in andra typer av information. Möjligheten att automatiskt och semi-automatiskt utvinna data genom bildigenkänning från bilder på gatunivå, tagna av användarna via den nyutvecklade tjänsten Mapillary samt bilder från UAVs samt flyg- och satellitfoton för att berika de gemensamma resurserna kommer att undersökas (ex. var objekt såsom sjukhus, vägar, landningsplatser är lokaliserade, om skador på byggnader, m.m.). Det kan även användas för att förbereda räddningspersonalen för det stressfulla jobb de kommer att påbörja.

Dessa verktyg har redan enorma användarbaser och bygger på crowdsourcing. Den gemenskap som existerar måste behållas men även utökas med experter och lokalbefolkning. Det betyder att nytt utbildningsmaterial behöver sammanställas och utvecklas i nära samarbete med biståndsorganisationerna och andra slutanvändare så att tekniken kan inkluderas i deras organisationer och arbetsflöden på ett bra sätt.

OpenStreetMap kan även inkluderas även på Wikipedia för att berika de encyklopediska artiklarna och kartan hamnar i en kontext. Wikipedia är, med en halv miljard besökare/månad, en av de huvudsakliga informationskällorna för allmänheten. Vid ex. ebolautbrottet i Västafrika användes Wikipedia mer än någon annan informationskälla av lokalbefolkningen och en bättre integration av kartmaterial hjälper de som behöver informationen att få en bättre överblick.

Vi söker forskare och praktiker med kompletterande kompetenser som vill skapa de verktygslådor som behövs för att hjälparbetarna skall bli effektivare och fler liv kan räddas.

Humanitarian Aid 2.0 – a matter of life and death

How can technical solutions facilitate and improve work with humanitarian aid and help save lives? That is what this project aims to investigate.

The humanitarian aid sector has struggled with many tricky problems for years. How do deliver humanitarian aid in an effective manner? How do you make risk assessments in advance so that the risks can be prepared for? How do you find out how many people need help and what kind of help they need? How do you monitor developments in an area you are working in over time? How can the risk for trauma and PTS be reduced for the deployed staff? How can one engage both the general public in the host country and in the world in the work that is done, and with the problems that need solving?

The project examine how services, tools and data can be connected and integrated into a whole. We investigate what is available, what is missing, and develop a toolbox of technical solutions that can be easily used in the aid work.

Collection, coordination and processing of a comprehensive information base is a central aspect to solve the problems described above, and modern technology tools creates opportunities that never before existed. The information base can often be compiled with limited effort by an aid worker on the ground, and instead use the pent-up capabilities of the locals and volunteers who remotely, via the Internet, can contribute from all over the world. Through free licenses resources can be pooled together from different actors and duplications can be avoided.

The basis of these tools already exist but they are not merged into a whole, some components are not adapted to the specific needs that the aid sector has, and the staff are not aware of the possibilities.

The information base needed is often linked to geographical locations and freely available map data is therefore central. OpenStreetMap is a user-generated world map that everyone can contribute to – with better coverage of developing countries than commercial solutions. Because of the flexibility and the amount of data that already exist, this is the basic tool we start with. In OpenStreetMap, it is also possible to include existing freely licensed dataset that different organizations have collected over the years. The project Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) is working to improve map data for areas where aid activities are carried out before, during and after a catastrophe, e.g. the Ebola outbreak in West Africa, the earthquake in Haiti or during the reconstruction of an area with risk reduction or with population censuses etc. New tools and methods will be developed to analyse and evaluate the data and help to ensure the data quality in the short and long term.

Imagery make it possible to quickly, and in extreme detail, develop map data and collect other types of information. The possibility to automatically or semi-automatically extract data through image recognition from street level images that are taken by users via the newly developed service Mapillary and images from UAVs and aerial and satellite photos to enrich the common resources will be investigated (e.g. where objects such as hospitals, roads, places to land helicopters or damages on buildings). The imagery can also be used to better prepare the aid workers for the stressful work they will engage in.

These tools already have huge user bases and are based on crowdsourcing. The community that exists must be maintained but also expanded with experts and locals. This means that new training material needs to be compiled and developed in close cooperation with aid organizations and other end users, so that the technology can be included in their organizations and their work flows in a good way.

OpenStreetMap can also be included on Wikipedia for enriching the encyclopaedic articles, and put the map in a context. Wikipedia has nearly half a billion visitor each month and is one of the main sources of information for the public. For example during the Ebola outbreak in West Africa the locals used Wikipedia more than any other information source and a better integration of maps will help the ones that need the information to get a better overview.

We are looking for researchers and professionals with complementary skills who want to help us to create the toolsets needed to help aid workers be more effective – so that more lives can be saved.