Projekt:Europeana Awareness 2012/Wiki Loves Public Art/Ansökan till Kulturbryggan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Genomförandestödet kunde man i år söka från och med 17 februari till och med 16 mars (så däromkring lär det väl troligtvis vara även nästa år). Vi har alltså fram till dess att arbeta på det hela.


TITEL PÅ PROJEKTET (NÅGRA IDÉER? Kanske WIKIN OCH KONSTEN - Allmänhetens bidrag till bevarandet av de sköna konsterna)

Sökt summa: 725 000:- Önskemål om bedömarens kompetensområden: Kännedom om digitalisering och Internet.

Projektbeskrivning

Wikimedias påverkan på den kulturella sfären

Wikipedia, den fria encyklopedin som alla kan redigera, har under de senaste tio åren kommit att bli världens femte största webbplats med globalt över 476 miljoner unika besökare förra året (för ytterligare statistik, se här). I Sverige, där 87 procent av befolkningen har Internet, klickar sig svenskar in på olika sidor på Wikipedia, eller någon av de andra fria projekten som Wikimedia Foundation driver, över 130 miljoner gånger. Varje månad! I snitt besöker alltså varje svensk som har Internet oss sexton gånger per månad. Året om!

Då Wikipedia har blivit den centrala platsen som allmänheten kommer till för att söka efter kunskap har allt fler arkiv, bibliotek och museer (vad som på Wikimedia ofta kallas för ABM-sektorn) börjat intressera sig för samarbeten med Wikimedia. Wikimedias olika projekt har helt enkelt de besökare de vill nå och blir därför ett fantastiskt värdefullt verktyg för ABM-sektorn att nå ut med sitt material. Inte nog med att materialet når ut till en oerhört stor del av allmänheten, de tusentals volontärer som bidrar på Wikimedias olika projekt hjälper även till med att förbättra material genom att bildredigera foton, strukturera upp materialet och göra det sökbart och inte minst kontextualisera det. Samarbetet mellan ABM-institutionerna och Wikimedia sker vanligtvis genom de nationella stödföreningarna, av vilken Wikimedia Sverige är en.

ABM-institutionerna har på grund av de många fördelarna börjat genomföra omfattande donationer av både bildmaterial till Wikimedia Commons, vilket är den bild- och fildatabas som är kopplad till bland annat Wikipedia, de har lagt upp information på Wikipedia samt delat med sig av sina omfattande databaser. Faktum är att det skett med en sådan fart att Wikimedias volontärer inte har hunnit med att hantera alla erbjudanden om samarbeten och förslag på projekt. En begränsning är att det finns för få volontärer som är skickliga på att programmera och kan utveckla nya verktyg eller modifiera och förbättra redan existerande. Detta inkluderar arbetet med att genomföra så kallade batch-uploads, vilket innebär en automatiskt uppladdning av stora partier med bilder (ofta flera tusen) efter att bilderna donerats av ABM-institutionerna. Detta sker med hjälp av ett specialprogrammerat datorprogram som behöver modifieras vid de olika donationerna. En annan begränsning är att vi behöver göra det enklare för de som vill bidra till Wikimedia Commons så att antalet volontärer ökar, utan att det krävs speciellt mycket datorvana för dem att göra det. I dagsläget hinner Wikimedia Sverige och alla våra volontärer helt enkelt inte med att hjälpa institutionerna i tillräckligt hög takt vilket inverkar menligt på fortsättning och vidareutveckling av andra samarbeten. Genom det här projektet hoppas vi dock kunna utveckla och producera innovativa lösningar för att råda bot på detta.

Utöver donationerna med bilder som museerna redan digitaliserat så hjälper Wikimedia även till med själva digitaliseringsprocessen genom att tillsammans med ABM-institutionerna anordna speciella tillställningar och tävlingar för att ta bilder på konstverk och andra objekt som ännu saknar fria bilder. Detta görs ofta parallellt med de första donationerna för att ge ABM-institutionerna ett ytterligare incitament till att delta. Detta arbete har gjort många av dem positivt inställda till att samarbeta med Wikimedia Sverige och att inkludera volontärer. Det har även fått dem och många andra inom ABM-sektorn att börja fundera på att även släppa mer material fritt.

Genom att förbättra samarbetet med ABM-sektorn ökar även chansen att nå framgång i andra tävlingarna då de sitter på stor kunskap och stora mängder data som vi behöver för att kunna anordna många av tävlingarna. Genom tävlingarna i sin tur ökar allmänhetens intresse och inblandning i arbetet med att digitalisera vårt kulturarv och inblandning i att kontextualisera och på andra sätt tillföra ytterligare värde till det kulturellt värdefulla material som ABM-institutionerna släppt under en fri licens och därmed möjliggjort för användning inom de olika Wikimedia projekten. De två delarna är alltså intimt sammanbundna.

Vårt nya koncept: Wiki Loves Public Art

Nästa år, genom ett samarbete med Europeana (http://europeana.eu), kommer en tävling kallad Wiki Loves Public Art (WLPA) att under maj månad 2013 anordnas för första gången som en pilot. WLPA syftar till att med bilder och filmer dokumentera alla de fantastiska konstverk som står på allmän plats. Wikimedia Sverige agerar som internationell koordinator för tävlingen då den kommer att anordnas i många olika länder över hela Europa. Alla bilderna kommer att ligga under en fri licens så att de kan användas på alla möjliga spännande sätt! Tävlingen har inspirerats av tävlingen Wiki Loves Monument, där bilder tas på olika kulturminnesmärken. Wiki Loves Monument har anordnats årligen sedan 2010. och under förra årets tävling laddades det globalt upp över 160 000 bilder på olika kulturminnesmärken, av 5 000 volontärer. En majoritet av bidragsgivarna hade aldrig bidragit till Wikimedias projekt tidigare.

Wiki Loves Public Art kommer troligtvis inte att ha lika många deltagare under det första årets tävling, men vi räknar med att flera tusen bilder kommer att laddas upp från de deltagande länderna. Denna första tävlingsomgång kommer dock att ge oss värdefulla insikter för att vidareutveckla konceptet för nästkommande år. Planerna för nästa års tävling drar igång direkt i juni 2013 men utvecklingen av en del av produkterna kan med fördel börja tidigare än så.

I samband med tävlingen hoppas vi även kunna anordna ett flertal event där vi bjuder in allmänhet och experter till att kontextualisera materialet (det vill säga skriva artiklar som bilderna kan illustrera), lära sig ta bättre bilder m.m. Trots att svenskspråkiga Wikipedia har över 400 000 artiklar så handlar bara en bråkdel av dem om konst och detta är något vi vill förändra genom detta. I de flesta länderna anordnas tävlingen dock endast i form av en mindre pilotstudie och vi vill kunna fortsätta arbetet med att få ABM-institutionerna och andra aktörer att släppa fri den data vi behöver, bygga upp den infrastruktur som behövs samt skapa ytterligare medvetenhet om tävlingen.

Förberedelserna

Minst lika spännande är det hårda arbete som pågår bakom kulisserna inför WLPA med att få olika ABM-institutioner att släppa sina databaser fria så att vi kan skapa listor med de konstverk som vi vill att folk ska ta bilder av, samt olika häftiga verktyg för att visa upp vart konstverken står någonstans samt vilka bilder som finns på dem. Det finns olyckligtvis ingen central databas för konstverk på allmän plats utan ett mycket stort antal olika donationer måste därför komma till skott för att våra listor över konstverk skall bli heltäckande och inkludera alla objekt i hela Sverige. Vårt mål är högt satt, att vi om några år skall ha bidragit till att ha sammanställt den första kompletta databasen över alla de konstverk som står på allmän plats i hela Sverige samt finna sätt att på ett bra sätt visa all data och koppla samman det med utbildningsmaterial! Vi vill att folk skall lämna sina hem och gå ut och titta på den fantastiska konst som finns runt omkring oss och lära sig mer om den. Projektets form och innehåll tänjer fältet för hur konstverk bevaras, visas upp och får information knuten till sig. De lärdomar vi får från denna första tävlingsomgång kan vi använda för attt vidareutveckla konceptet och lära av detta första försök.

Tillgängliggörandet

En del problem som vi står inför har vi identifierat redan nu medan många andra säkert kommer att uppenbara sig när tävlingen redan är igång. Det centrala problemet är att för att kunna ta tillvara på det stora engagemanget från ABM-sektorn och allmänheten och kunna hantera (och öka!) alla de donationer av material som görs av museer och privatpersoner så behöver vi förbättra användarvänligheten. Detta planerar vi att göra genom att vidareutveckla och förbättra vår programvara (MetaWiki) samt ett stort antal verktyg som används för att göra Wiki Loves Public Art så spännande som möjligt, vi behöver utveckla nya funktioner (exempelvis mobilappar, se nedan under sektion Utveckling av programvara för en lista) samt förbättra vårt instruktionsmaterial (för att göra det lättare för nybörjare). Allt detta syftar till att göra det enklare, snabbare och inte minst roligare att bidra. För att möta behovet krävs det även att vi snabbt kan hjälpa till och skapa de specialprogrammerade datorprogram som behövs för att kunna ladda upp bilddonationer från ABM-institutionerna, på så sätt kan vi undvika att volontärer lägger tid på att ta bilder på sådant som redan finns digitaliserat. Genom det här projektet kommer vi att utveckla nya lösningar och bättra på ett grundkoncept som redan visat sig vara mycket framgångsrikt, men göra det i ny tappning. Vi vill med det här projektet snabba på arbetet så att våra fantastiska svenska kulturskatter kan digitaliseras och genom Wikimedia gratis nå hundratals miljoner människor överallt i världen.

För att underlätta volontärernas engagemang och deltagande kommer vi att arrangera minst sex stycken olika event i samarbete med ABM-sektorn, till exempel editathon, fotosafarier, hackathon m.m.

Uppföljningen

Som en uppföljning till tävlingen skulle vi vilja sätta upp QR-koder, det vill säga en kod som kan läsas av en smartphone och som tar en till en specifik webbplats, bredvid de konstverk som efter tävlingen har artiklar. För detta krävs det att vi får till ett samarbete med kommuner och landsting så att de är med på noterna och tillåter oss att sätta fast dessa små skyltar eller dekaler bredvid konstverken. När någon läser in koden med sin smartphone kommer de automatiskt till Wikipedia-artikeln om ämnet. Om den person som skannar in QR-koden med sin smartphone har spanska inställt som språk på sin smartphone så kommer det automatiskt bli till den spanskspråkiga Wikipedia-artikeln om ämnet som visas upp (om det finns en artikel skriven om ämnet så klart, på det språket, annars kommer de till den svenskspråkiga Wikipedia-artikeln).

Vad vi behöver

För att nå framgång behöver Wikimedia Sverige anställa en event manager som kan arbeta med att få den data donerat som kan användas för att öka kännedomen om våra konstskatter och anordna de event som kommer leda till att fler volontärer involveras i projektet. Det behövs även en kunnig programmerare som kan arbeta med utvecklingsarbete av de olika funktionerna på heltid (eller möjligen två personer med halvtidstjänster, beroende på deras kompetens och önskemål). Det finns redan många verktyg skapade för Wiki Loves Monument, men dessa måste modifieras och i vissa fall vidareutvecklas för att fungera med Wiki Loves Public Art. Vi har även flera idéer på nya verktyg som verkligen skulle kunna göra Wiki Loves Public Art till en framgång och få än fler människor att engagera sig. Att skapa verktygen är centralt, men för att öka medvetenheten om tävlingen och få så många som möjligt att bidra behöver vi även en kommunikationsexpert och en budget för att göra PR för tävlingen och anknytande event. Slutligen innebär det hela en relativt stor overhead-kostnad för föreningen (nyanställningar, lönehantering, arbetsutrustning, kontorsutrymme m.m.) och vi har lagt till en specifik post för detta.

Utveckling av programvara

Tidigare erfarenheter

WMSE har erfarenheter av att:

 • skapa vinnande koncept som leder till ökad takt i digitaliseringsarbetet;
 • anordna den mycket framgångsrika tävlingen Wiki Loves Monument i Sverige under två års tid;
 • vara ansvariga för den internationella planeringen, koordinationen och organiseringen av Wiki Loves Public Art när den anordnas på för första gången;
 • samarbeta med ett flertal olika ABM-institutioner (exempelvis Riksantikvarieämbetet och Centralmuseernas samarbetsråd samt samarbeten med ett stort antal andra mindre institutioner);
 • arbeta med och involvera stora mängder volontärer.

Preliminär tidsplan

 • Februari 2013: Lägger ut annonser efter personal (främst programmeraren som behövs så tidigt som möjligt).
 • April 2013: Projektet startar.
 • April 2013: Anställning av programmerare
 • April-maj 2013: Anställning av övrig personal.
 • Maj 2013: Programmeraren sätter sig in i konceptet och får börja med att lösa en del buggar som inte fixats tidigare.
 • Maj 2013: Wiki Loves Public Art hålls för första gången.
 • Juni 2013: Övrig personal börjar sitt jobb och får börja sätta sig in i projektet.
 • Maj-juli 2013: Programmeraren utvärderar de verktyg som finns skapade med öppen källkod och vad som behöver göras för att modifiera dem för att passa WLPA.
 • Juni-augusti 2013: Event managern samlar in lärdomar från den första tävlingen för att se vad som kan förbättras. Förberedelserna startar för 2014-års tävling (inklusive sammanställande av information om tillgängliga databaser).
 • Augusti 2013-mars 2014. Programmeraren skapar eller vidareutvecklar mobilapplikationer för tävlingen.
 • September-november 2013: Event managern Kontaktar ABM-sektorn och andra relevanta aktörer om att tillgängliggöra deras databaser med konstverk.
 • September 2013-maj 2014: Event managern anordnar tillsammans med kommunikationsexperten ett antal event med syfte att öka antalet volontärer som är involverade i projektet på olika sätt och få dem att bidra mer samt på bättre sätt och bli medvetna om den kommande tävlingen (exempelvis utbildningar i hur man redigerar, hur Wikimedia Commons fungerar, hur man tar bra bilder på konstverk, hur man i efterhand bearbetar bilderna digitalt, olika event för programmerare så att de kan bidra, förberedelser för en vandringsutställning av de bästa bilderna från tävlingen efter att den avslutats).
 • December-april: Event managern, programmeraren och volontärer skapar de listor och annan infrastruktur som behövs för tävlingen med hjälp av de donerade databaserna.
 • April 2014: Programmeraren lägger sista handen på programkoden och åtgärdar om möjligt även buggar i MediaWiki och annat som kan försvåra för tävlingen att bli framgångsrik.

Budget

(Max 1 000 000:- kan delas ut av Kulturbryggan, minst 50% måste komma från annat håll, varav minst en privat (WMF fungerar alltså)) Alla lönerna är räknade på 30 000/månad (gånger två för arbetsgivaravgifter etc.)

 • Halvtidsanställning av en event manager för Sverige i 12 månader. Event managern kommer att delvis understödja den internationella koordineringen men framförallt fokusera på den svenska sidan av tävlingen. Total kostnad: 360 000:-, varav 180 000:- från Kulturbryggan.[1] [2]
 • En heltidstjänst för en programmerare i 12 månader. Programmeraren skall arbeta med att utveckla nya verktyg och anpassa redan existerande (bland annat mobilappar) med anknytning till Wiki Loves Public Art, samt arbeta med batch-uploads samt förbättra MediaWikis programvara för att påskynda spridningen av det digitaliserade kulturella materialet. Kostnad: 720 000:- totalt, varav 360 000:- från Kulturbryggan.[3]
 • Deltidsanställning av en kommunikationsansvarig under 12 månader (25%). Den kommunikationsansvariga skall arbeta med att skapa informationsmaterial med mera om de tillställningar och tävlingar som anordnas för volontärer för att digitalisera och kontextualisera vårt kulturarv online. Kostnad: 180 000:- totalt, varav 90 000:- från Kulturbryggan.[4]
 • Reklam/trycksaker inför tillställningar och tävlingar. Total kostnad: 50 000:-, varav 25 000:- från Kulturbryggan.
 • Overhead-kostnader Total kostnad: 100 000:-, varav 50 000:- från Kulturbryggan.
 • Resor: För att kunna anordna event i hela Sverige samt för event managern att delta på någon av de årliga internationella Wikimedia-konferenserna för att utbyta erfarenheter och lärdomar med personal och volontärer. Total kostnad: 40 000, varav 20 000:- från Kulturbryggan.

Andra källor som kan täcka den andra halvan: Wikimedia Foundation; Stiftelsen för Internetinfrastruktur; Europeana; Google; Ask.com (alla har en historia av tidigare samarbeten med Wikimedia Foundation och Wikimedia Sverige).

Noter

 1. Kommentarer: Jag tänker mig att de övriga 50 procenten kan vara för föreningens andra projekt, som då skulle tas ur föreningsbudgeten.
 2. Kommentarer: Många av event managerns uppgifter (som de beskrivits ovan) går ju delvis in i vad Axel ska jobba med/skulle kunna jobba med och Axel kan ju då antingen jobba tillsammans med event managern för Sverige eller så kan ju en del arbetsuppgifter flyttas runt.
 3. Kommentarer: En stor del av de projekt som programmeraren arbetar på skulle även direkt gagna Wiki Loves Monuments (många av programmen behöver säkerligen endast begränsade förändringar för att kunna passa även till den tävlingen).
 4. Kommentarer: Jag tänker mig att de övriga 75 procenten kan vara för föreningens andra projekt, som då skulle tas ur föreningsbudgeten.

Externa länkar

http://www.kulturbryggan.se/ansokare/