Projekt:Föreläsningar 2021/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning.

Frågorna nedan kan besvaras i löpande text, som kortare sammanfattningar.

Måluppfyllnad

 • Uppfylldes projektmålen för året? Jämför med sammanställningen i dokumentet Uppföljning verksamhetsmål 2017–2021.
  • Målen uppnåddes för deltagande i eller anordnande av nya evenemang samt spridning av finansiering.
  • Målen uppnåddes inte för antalet organisationer som tar del av information om fria licenser, direktkontakter med innehållsägare samt identifierade ämnesexperter som bidrar till innehållet på plattformarna.
 • Om ja, var det något särskilt arbetssätt eller upplägg som bidrog till ett framgångsrikt genomförande?
 • Om nej, finns det några särskilda skäl till detta?
  • Att vi inte fokuserade så mycket på uppsökande föreläsningsverksamhet för att väga upp de siffrorna.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2021 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Vi kunde sprida information om fri kunskap till fler.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Föreläsningarna gjordes för externa parter.

Arbetsinsats

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra? Om ja, varför? Skulle något kunna göras annorlunda?
  • Nej, inte i sak.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Föreläsningsmaterial som vi hade sedan tidigare som kan anpassas till nästa föreläsning är alltid en bra grund att stå på.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande?
  • Ja
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Vi tog inte fram samlat material för vilka föreläsningar vi kan erbjuda utifrån personalens samlade kunskap. Detta var en prioriteringsfråga.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Det är svårt att förutse aktiviteterna eftersom det beror på hur många föreläsningar vi har möjlighet att få betalt för under året.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Inget särskilt

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2022 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • Vi kan fundera mer över hur våra kunskaper inom personalen, i linje med strategin, kan användas för att skapa och hålla externa föreläsningar.