Projekt:Fri offentlig forskning 2013

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sammanfattning

Wikimedia Sverige är en ideell stödförening till Wikipedia, den fria encyklopedin på nätet. Föreningens syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla och som en del i det arbetet vill vi under året 2013 börja verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens, så att den lättare kan komma medborgarna som redan har betalat för det en gång till nytta.

Projektbeskrivning

Bakgrund

Arbetet och idén att göra forskning finansierat av offentliga medel fritt tillgänglig är inte ny. Dessvärre går utvecklingen mot det alldeles för långsamt. Behovet av det är stort och har ett stort värde för många grupper i samhället.

Wikimedias långsiktiga strategi

Wikimedias strategi bygger på fem grupper med fokusområden. Alla våra projekt kopplas till dessa fokusområden för att på lång sikt uppfylla vår vision om att göra kunskap fritt tillgängligt. De projekt vi genomför ska ligga i linje med vår verksamhetsplan och den öppna fria databasen för publik konst passar väl in i detta arbete. I enlighet med vår verksamhetsplan ska vi arbeta för att:

 • Arbeta med främjare av kunskap – genom att ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap och fria licenser. Huvudpunkten för detta projekt, att göra offentligt betald forskning tillgänglig och få politieker att fundera på vad fri kunskap och fria licenser innebär.
 • Påverka innehållsägare – vi vill påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Här handlar det bland annat om att få dem att släppa existerande verk och data under fria licenser och fundera på detta när de skapar sådant i framtiden.
 • Uppmuntra kunskapsspridare – så att utbildningsinstitutioner och dess lärare kan integrera Wikipedia i utbildningen. Genom att kunna använda sig av aktuell forskning som källa har utbildninginstitutionerna en god position för att kunna disseminera den till allmänheten genom Wikipedia.
 • Aktivera skribenter – för att ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Om skribenterna och ämnesexperterna har tillgång till forskning så att de kan dels skriva med högre kvalitet och med en högre verifierbarhet så övervinner vi hindret med avsaknad på sådan.
 • Vara relevant för läsare – medverka till ökad användbarhet av plattformen. Lätt tillgänglig forskning kan bidra till att vi kan skapa bättre artiklar.


Behovet av och fördelarna med en öppen och fritt tillgänglig forskning

Att forskning är fritt tillgänglig gör det möjligt för forskare och studenter runt om i världen att ta del av materialet utan ekonomiska eller praktiska hinder. Att följa med i vad andra forskare skriver är viktigt och det ligger i alla intressen att materialet sprids. Men frågan är mycket större än så. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slås fast att alla har rätt att ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Det är också den tredje uppgiften för de svenska universiteten och högskolorna att dela med sig av kunskap.

Fördelarna är flera:

 • Forskning publicerad under en fri licens för det enklare för studenter och lärare runt om i världen att ta del av materialet. Ingen blir beroende av om de (eller högskolan) har råd att prenumerera på en forskningsdatabas. Det har en positiv bieffekt som varje forskningsfinansiär bör beakta; bättre spridning och användning av det finansierade materialet.
 • Den intresserade allmänheten kan ta del av den forskning som de varit med och finansierat.

Sverige bör arbeta för att att bli ett föregångsland när det gäller att göra forskning fritt tillgänglig för alla. Ett första steg är att all forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens. Helt i linje med både FN:s deklaration och högskolelagen. Forskningen publicerad under en fri licens skapar mervärden både för akademiska världen och för medborgarna utan att det kommer att kosta mera.

Genomförande

Projektet kommer att bestå av två steg genomförde under våren och sommaren 2013. Under våren kommer vi ta fram ett kampanj- och informationsmaterial som lyfter fram fördelarna med att publicera forskning under fria licenser. Genom debattartiklar och aktivitet på sociala medier kommer vi att försöka lyfta upp frågan på den politiska dagordningen. Det andra steget består av närvaro i Almedalen där vi kommer att sprida kampanj- och informationsmaterialet direkt till makthavarna och själva delta som ambassadörer för frågan.

Vi kommer att använda oss av våra erfarna skara av volontärer för det mesta av arbetet, inklusive närvaron på Gotland. Planeringen för resan och hjälp med framtagande av ett professionellt informations- och kampanjmaterial kommer att göras av anställda. Volontärer kommer hela tiden att vara delaktiga och behjälpliga i arbetet som vi i vår egen tradition av öppenhet kommer att ha öppet på vår Wiki.

Informationsmaterial

För att det ska bli lätt att ta till sig budskapet om en sådan här förändring behöver ett pedagogiskt informationsmaterial tas fram. Informationsmaterialet behöver fokusera på att peka på vinsterna med ett sådant införande. Ett par fallstudier från liknande situationer bör hittas och inkorporeras. Det är också av vikt att vanföreställningar om att forskning inte kan bedrivas på ett sådant sätt bemöts på ett sakligt sätt.

Debattartiklar

Det är viktigt att frågeställningen blir allmänt känd, det är ju för de flesta inget kontroversiellt alls, men för att påverka politikerna ordentligt behöver det komma krav från den breda röstarskaran och frågan till politikerna borde vara 'Varför har vi inte redan detta?' och 'När kommer det att införas?'.

Almedalen

I Almedalen kommer en lågbudget 'gerillataktik' att användas. Istället för att ordna egna tillställningar kommer terrängen att sonderas så att volontärerna kan närvara på alla tillställningar där frågorna kan vara relevanta eller där deltagarna är del av målgruppen för budskapet. Genom att göra så och att ha förberett frågor och en sorts pratmanus kan förhoppningsvis många bli uppmärksammade på att frågan drivs aktivt. Alla volontärer kommer också att förses med likadana kläder med ett klart budskap så att det syns varhelst de går och det framtagna informationsmaterialet.

Avgränsningar

Projektet inbegriper inte att försöka påverka universitet, detta då det beräknas att få en större effekt att påverka de som sitter på pengarna och styrmedel.

Risker

Då det redan är rätt sent inpå Almedalen finns risken att boende och resa blir dyrare. Om så är fallet kommer ytterligare ansträngningar att göras för att täcka de kostnaderna med andra medel än Wikimedia Foundations.

En annan risk är att media ser detta som en icke nyhetsvärdig fråga och helt enkelt låter bli att ta upp den. Detta kan i viss mån lindras genom att satsa hårdare i egna medier som bloggar, Newsmill och sociala medier.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser.

Det vore mycket fördelaktigt om en sådan här fråga kunde lyftas i Global Axess i samband med Almedalen för större genomslagskraft. Det vore också värdefullt att diskutera en sådan här fråga på Engelbergsseminariet, frågan är ju inte bara aktuell för Sverige utan är en filosofisk fråga om vilket deltagande medborgare ska ha möjlighet till.

Projektet kommer också att lämna in en ansökan om att få presentera projektet på Wikimania, den årliga Wikimediakonferensen som i år går av stapeln i Hong Kong.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation och andra intressenter att följa under hela projektet.

Smarta mål

 • Två publicerade debattartiklar
 • Ytterligare två omnämnande i traditionell media
 • Informationsmaterialet personligen överlämnat till 100 beslutsfattare

Detta kommer alltså att knyta an till följande mål i verksamhetsplanen:

 • Frågan om fria licenser (även viasavi Open Acess) uppmärksammas på olika offentliga sätt och av olika instanser.

Projektplan

 • 2013-01-02 Projektstart
 • 2013-01-31 Innehåll till informationsmaterial framtaget
 • 2013-02-15 Informationsmaterial tryckt
 • 2013-02-28 Planering Almedalen klar
 • 2013-03 Ansökan till Wikimania
 • 2013-03-28 Debattartikel 1 skriven
 • 2013-06 Eventuellt deltagande på Engelbergsseminariet
 • 2013-06 Eventuellt deltagande i Global Axess
 • 2013-07-01 - 2013-07-07 Genomförande Almedalen
 • 2013-07-22 Debattartikel 2 skriven
 • 2013-08-07 - 2013-08-11 Eventuell presentation på Wikimania
 • 2013-08-30 Utvärdering klar

Budget

Lön (inkl skatt och sociala avgifter)
50 000 kr
Tryck av informationsmaterial
11 000 kr
Resa till Gotland
1 000 kr * 4 pers = 4 000
Boende på Gotland
1 000 kr * 4 pers * 8 dagar = 32 000
Total budget
50 000 + 11 000 + 4 000 + 32 000 = 97 000 kr

Finansiering

Se även

/Projektfakta