Projekt:Fri offentlig forskning 2013/Ansökan till Karl Staafs fond

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Stiftelsen Karl Staaffs fond
Sista ansökningsdatum: 2013-04-01
Max bidrag: 100 000 kr
Bedömd chans: 5%
Väntevärde: 5 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:
Stiftelsen ger i enlighet med testamentena ekonomiskt stöd dels till aktiviteter som har anknytning till Folkpartiet liberalernas verksamhet, dels till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse.

Sammanfattning

Wikimedia Sverige är en ideell stödförening till Wikipedia, den fria encyklopedin på nätet. Föreningens syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla och som en del i det arbetet vill vi under året 2013 börja verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens, så att den lättare kan komma medborgarna som redan har betalat för det en gång till nytta.

Till största del finansieras vår förening av Wikimedia Foundation, den ideella stiftelsen i USA som driver Wikipedia, men till den här typen av påverkande verksamhet är de förhindrade att ge bidrag (för att de är klassade som en non-profit charitable organization).

Projektbeskrivning

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wiktionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter, mindre donationer, årliga bidrag från Wikimedia Foundation från 2012 samt ett fåtal projektbidrag från EU och ett mindre antal stiftelser.

Wikimedia Sverige är alltså en stödförening till Wikipedia som även verkar på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt. En grundförutsättning för mycket av det arbetet är att rådata finns tillgängligt för att kunna förädlas på olika vis. Därför är det naturligt för föreningen att även arbete för att öppna upp tillgången till forskning.

Bakgrund

Arbetet och idén att göra forskning finansierat av offentliga medel fritt tillgänglig är inte ny. Dessvärre går utvecklingen mot det alldeles för långsamt. Behovet av det är stort och har ett stort värde för många grupper i samhället.

Wikimedias långsiktiga strategi

Wikimedias strategi bygger på fem grupper med fokusområden. Alla våra projekt kopplas till dessa fokusområden för att på lång sikt uppfylla vår vision om att göra kunskap fritt tillgängligt. De projekt vi genomför ska ligga i linje med vår verksamhetsplan och den öppna fria databasen för publik konst passar väl in i detta arbete. I enlighet med vår verksamhetsplan ska vi arbeta för att:

 • Arbeta med främjare av kunskap – genom att ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap och fria licenser. Huvudpunkten för detta projekt, att göra offentligt betald forskning tillgänglig och få politiker att fundera på vad fri kunskap och fria licenser innebär.
 • Påverka innehållsägare – vi vill påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Här handlar det bland annat om att få dem att släppa existerande verk och data under fria licenser och fundera på detta när de skapar sådant i framtiden.
 • Uppmuntra kunskapsspridare – så att utbildningsinstitutioner och dess lärare kan integrera Wikipedia i utbildningen. Genom att kunna använda sig av aktuell forskning som källa har utbildninginstitutionerna en god position för att kunna disseminera den till allmänheten genom Wikipedia.
 • Aktivera skribenter – för att ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Om skribenterna och ämnesexperterna har tillgång till forskning så att de kan dels skriva med högre kvalitet och med en högre verifierbarhet så övervinner vi hindret med avsaknad på sådan.
 • Vara relevant för läsare – medverka till ökad användbarhet av plattformen. Lätt tillgänglig forskning kan bidra till att vi kan skapa bättre artiklar.

Behovet av och fördelarna med en öppen och fritt tillgänglig forskning

Att forskning är fritt tillgänglig gör det möjligt för forskare och studenter runt om i världen att ta del av materialet utan ekonomiska eller praktiska hinder. Att följa med i vad andra forskare skriver är viktigt och det ligger i alla intressen att materialet sprids. Men frågan är mycket större än så. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slås fast att alla har rätt att ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. Det är också den tredje uppgiften för de svenska universiteten och högskolorna att dela med sig av kunskap.

Fördelarna är flera:

 • Forskning publicerad under en fri licens för det enklare för studenter och lärare runt om i världen att ta del av materialet. Ingen blir beroende av om de (eller högskolan) har råd att prenumerera på en forskningsdatabas. Det har en positiv bieffekt som varje forskningsfinansiär bör beakta; bättre spridning och användning av det finansierade materialet.
 • Den intresserade allmänheten kan ta del av den forskning som de varit med och finansierat.

Sverige bör arbeta för att att bli ett föregångsland när det gäller att göra forskning fritt tillgänglig för alla. Ett första steg är att all forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens. Helt i linje med både FN:s deklaration och högskolelagen. Forskningen publicerad under en fri licens skapar mervärden både för akademiska världen och för medborgarna utan att det kommer att kosta mera.

Genomförande

Projektet kommer att bestå av två steg genomförde under våren och sommaren 2013. Under våren kommer vi ta fram ett kampanj- och informationsmaterial som lyfter fram fördelarna med att publicera forskning under fria licenser. Genom debattartiklar och aktivitet på sociala medier kommer vi att försöka lyfta upp frågan på den politiska dagordningen. Det andra steget består av närvaro i Almedalen där vi kommer att sprida kampanj- och informationsmaterialet direkt till makthavarna och själva delta som ambassadörer för frågan.

Vi kommer att använda oss av våra erfarna skara av volontärer för det mesta av arbetet, inklusive närvaron på Gotland. Planeringen för resan och hjälp med framtagande av ett professionellt informations- och kampanjmaterial kommer att göras av anställda. Volontärer kommer hela tiden att vara delaktiga och behjälpliga i arbetet som vi i vår egen tradition av öppenhet kommer att ha öppet på vår Wiki.

Informationsmaterial

För att det ska bli lätt att ta till sig budskapet om en sådan här förändring behöver ett pedagogiskt informationsmaterial tas fram. Informationsmaterialet behöver fokusera på att peka på vinsterna med ett sådant införande. Ett par fallstudier från liknande situationer bör hittas och inkorporeras. Det är också av vikt att vanföreställningar om att forskning inte kan bedrivas på ett sådant sätt bemöts på ett sakligt sätt.

Debattartiklar

Det är viktigt att frågeställningen blir allmänt känd, det är ju för de flesta inget kontroversiellt alls, men för att påverka politikerna ordentligt behöver det komma krav från den breda röstarskaran och frågan till politikerna borde vara 'Varför har vi inte redan detta?' och 'När kommer det att införas?'.

Almedalen

I Almedalen kommer en lågbudget 'gerillataktik' att användas. Istället för att ordna egna tillställningar kommer terrängen att sonderas så att volontärerna kan närvara på alla tillställningar där frågorna kan vara relevanta eller där deltagarna är del av målgruppen för budskapet. Genom att göra så och att ha förberett frågor och en sorts pratmanus kan förhoppningsvis många bli uppmärksammade på att frågan drivs aktivt. Alla volontärer kommer också att förses med likadana kläder med ett klart budskap så att det syns varhelst de går och det framtagna informationsmaterialet.

Avgränsningar

Projektet inbegriper inte att försöka påverka universitet, detta då det beräknas att få en större effekt att påverka de som sitter på pengarna och styrmedel.

Risker

Då det redan är rätt sent inpå Almedalen finns risken att boende och resa blir dyrare. Om så är fallet kommer ytterligare ansträngningar att göras för att täcka de kostnaderna med andra medel än Wikimedia Foundations.

En annan risk är att media ser detta som en icke nyhetsvärdig fråga och helt enkelt låter bli att ta upp den. Detta kan i viss mån lindras genom att satsa hårdare i egna medier som bloggar, Newsmill och sociala medier.

Extern kommunikation

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skriva pressreleaser under projektets olika faser.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Rapportering av projektet kommer att kontinuerligt ske på Wikimedia Sveriges wiki och är tillgängligt för Karl Staafs fond och andra intressenter att följa under hela projektet.

Smarta mål

 • Två publicerade debattartiklar
 • Ytterligare två omnämnande i traditionell media
 • Informationsmaterialet personligen överlämnat till 100 personer

Projektplan

 • 2013-06-01 Projektstart
 • 2013-06-15 Innehåll till informationsmaterial framtaget
 • 2013-06-15 Planering Almedalen klar
 • 2013-06-25 Informationsmaterial tryckt
 • 2013-06-30 Debattartikel 1 skriven
 • 2013-07-01 - 2013-07-07 Genomförande Almedalen
 • 2013-07-22 Debattartikel 2 skriven
 • 2013-08-07 - 2013-08-11 Eventuell presentation på Wikimania
 • 2013-08-30 Utvärdering klar

Budget

Lön (inkl skatt och sociala avgifter)
50 000 kr
Tryck av informationsmaterial
10 000 kr
Resa till Gotland
1 000 kr * 4 pers = 4 000
Boende på Gotland
1 000 kr * 4 pers * 8 dagar = 32 000
T-shirts
3 000 kr
Total budget
50 000 + 10 000 + 4 000 + 32 000 + 3 000 = 99 000 kr

Relevanta intyg

såsom referenser, CV etc som kan styrka din ansökan

Bidragsmottagare

Wikimedia Sverige är en ideell förening med syfte är att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt (Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikiversity, Wictionary etc.).

Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, förbättra dess innehåll, främja användande av dem, samt stötta för projekten väsentlig teknik. Fri kunskap innebär information som är tillåten att kopieras, återanvändas och spridas vidare, inklusive för kommersiella syften, utan kostnader eller andra restriktioner än attribuering.

Wikimedia Sverige är en organisation driven av frivilliga och vi ser att frivilliga även fortsatt spelar en central roll i alla våra aktiviteter. Sedan första halvåret 2012 har vi också ett mindre kansli i Stockholm med anställd personal.

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Wikimedia Sverige har tidigare blivit beviljade bidrag från:

 • .SE Internetstiftelsen i Sverige
 • EU (i projekten Wiki skills och Europeana Awareness)
 • Vinnova
 • Stiftelsen Chelha
 • Wikimedia Foundation

Bidragsmottagarens firmatecknare

Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige, jan.ainali(at)wikimedia.se, 076-2122776

Holger Motzkau, kassör, Wikimedia Sverige, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076-2152696

Bidragsmottagarens projektledare

Projektägare: Arild Vågen, styrelseledamot, Wikimedia Sverige

Projektledare: Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige

Jan Ainali, 36 år, är Wikipedian sedan 2006 och har varit medlem i föreningen Wikimedia Sverige sedan grundandet och de senaste åren som ordförande. Utbildad innovations- och designingenjör har han jobbat som produktdesigner, systems engineer, kravanalytiker och förvaltningsledare inom först försvarindustri med stora krav på kvalitet och sedan som konsult i IT-branschen där leveranspunktlighet och budgetar är A och O.

Fullständig CV finns på http://se.linkedin.com/in/janainali/