Projekt:Fundraising/90-konto

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige utreder om vi skall skaffa 90-konto. Ett 90-konto beviljas för viss tid, högst tre år. Normalt beviljas 90- konto för en ny organisation endast under kortare tid. Tiden för kontots giltighet kan efter skriftlig ansökan förlängas.

Statistik: http://213.131.156.10/xpo/bilagor/20091207153915.000000.pdf

Krav

För att kunna ansöka krävs att:

  • WM Sverige bedriver offentlig insamling, dvs. insamling bland allmänheten.
  • minst tre ordinarie styrelseledamöter och tre suppleanter dvs. minst sex personer i styrelsen.
  • Om styrelsen förändras innan ansökan är beviljad måste denna förändring genast anmälas till Svensk insamlingskontroll (SFI). Det avtal som ingås mellan SFI och insamlingsorganisationen är alltid med de personer som sitter i styrelsen. Förändringar av styrelsen ska därför alltid omedelbart anmälas till SFI.

Årlig administration

  • 90-kontoinnehavarna ska varje år utan anmodan snarast möjligt dock senast sju månader efter räkenskapsårets slut inge årsredovisningen - i förekommande fall även en särskild berättelse över verksamheten - samt av SFI framställda blanketter för redovisning. Någon påminnelse sänds således inte. Annars: extra årsavgift

Kostnad

  • 5000 kr i startavgift
  • Årsavgiften beräknas efter 0,065 % av verksamhetsintäkter minus kostnader för näringsverksamhet. Lägsta årsavgift är 5000 kr.
  • Vid för sent inlämnad redovisning debiteras kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift.

För att ansöka

Följande handlingar ska skickas in till SFI:

Blanketten Ansökan om 90-konto

uppgifter om organisationen, ombud för organisationen, ledamöter (styrelsemedlemmar antar jag), suppleanter (har vi några sådana?), Auktoriserad eller godkänd revisor (personnummer etc), firmatecknare (Rutorna med firmatecknare ifylls om det inom organisationen har beslutats att någon annan än hela styrelsen ska kunna företräda organisationen utåt t.ex. en eller flera styrelseledamöter eller om någon utanför styrelsen (t.ex. en verkställande tjänsteman). ), underskrifter Egenhändiga namnteckningar (samtliga styrelseledamöter, suppleanter och utomstående firmatecknare) och namnförtydligande

Insamlingsorganisationens stadgar eller andra föreskrifter

Senaste årsredovisning

Blankett avseende Mottagande organisation i Sverige och utlandet

WMF gissningsvis.

Förteckning över mottagare i Sverige och utomlands samt beskrivning av hur dessa kontrolleras

Organisationer som har mottagande organisationer i Sverige eller utomlands, ska komma in med en förteckning över dessa organisationer med uppgifter om deras ändamål, plats och land där de verkar samt en beskrivning av hur organisationen säkerställer att de medel som överlämnats till organisationerna används utan onödiga kostnader för att främja avsett ändamål. SFI tillhandhåller en blankett för anmälan av mottagande organisationer i Sverige och utlandet. Anmälan kan i stället för blankett ske genom egna upprättade förteckningar med det innehåll som anges i paragrafen. Anmälan ska göras bara när medel överlämnas till andra organisationer, dvs. inte när privatpersoner är mottagare.

Budget för insamlingsperioden/kommande verksamhetsår

  • Budget på SFI-blankett (skall avse kommande verksamhetsår). Ordförande ska underteckna budgeten.

checklista budgetblankett

Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-konto hos PlusGirot och/eller om ett Bankgironummer

Enbart bankgironummer är aktuellt?

Blanketterna Ansökan om att bli godkänd som innehavare av ett 90-konto hos PlusGirot och Ansökan om 90-bankgironummer till Bankgirot ska ifyllas och skickas in. Blanketterna ska vara undertecknade av firmatecknarna för organisationen. När SFI beviljat 90-konto skickas originalet tillbaka. Detta ska lämnas in till PlusGirot respektive Er bank i samband med att Ni ansöker om att få ett 90-konto respektive ett 90-nummer. När blanketterna fylls i se till att insamlingens ändamål på blanketterna är densamma som det ändamål som anges för insamlingen i ansökningsblanketten till SFI.

Beslut om organisationsnummer och registreringsbevis

Skattemyndighetens beslut om organisationsnummer

Protokoll

Protokoll där det framgår hur styrelsen valts och firmatecknare

Insamlingsorganisationen ska inge protokoll som visar vilka som utsetts som styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare samt protokoll från konstituerande styrelsesammanträde som visar hur styrelsen är sammansatt.

Kreditupplysningar för samtliga ledamöter och suppleanter

Till ansökan ska bifogas kreditupplysningar beträffande samtliga ledamöter och suppleanter. En sådan upplysning får inte vara äldre än fyra veckor. Kreditupplysningen ska vara utfärdad av ett företag som fått godkännande av Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet, se www.datainspektionen.se .

Kreditupplysning är gratis från kreditupplysningsföretag om den söks av styrelseledamot eller suppleant själv, men då kan det ta ett par veckor innan den kommer. Den person som det gäller får skriva till kreditupplysningsföretaget och hänvisa till sin rätt att enligt 26 § i personuppgiftslagen få ett registerutdrag. Personen ska uppge sitt personnummer, namn och adress. Om organisationen vill begära att få kreditupplysningen själv eller vill ha en snabbare behandling tar upplysningsbyrån ut en avgift. Observera 2 § femte stycket i föreskrifterna. En styrelseledamot eller en suppleant som har betalningsanmärkningar och/eller obetalda skatteskulder måste avgå ur styrelsen om organisationen ska kunna beviljas 90-konto.