Projekt:GLAM 2015/CMS-rapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rapport inför CMS Diggruppsmöte 2015-03-30 och CMS-möte 2015-04-15.

Bakgrund

Våren 2012 inledde Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige ett samarbete. Avsiktsförklaringen gick ut på att GLAM-institutionerna skulle förbättra sin närvaro på Wikipedia och i dom andra Wikimediaprojekten för att bidra med kunskap inom sina ämnen, framför allt riktat mot ungdomar och till skolområdet. Samarbetet har bedrivits i pilotform, och olika aktiviteter har testats och utvärderats under åren. Nu ska pilotaktiviteterna avslutas och erfarenheterna från den här och tidigare utvärderingar ligga till grund för GLAM-institutionernas planering av wikimediaaktiviteter i ordinarie verksamhet.

I inledningen av pilotprojektet var aktiviteterna inriktade på introduktionsutbildning i att skriva och redigera artiklar samt att ladda upp enskilda bilder till Wikimedia Commons. Under projektets gång har det även varit aktiviteter riktade mot chefer i att ta fram statistik och följa upp aktiviteter för att se nyttan med insatserna och planera för var jobbet gör mest nytta. Mot slutet har fokus flyttats till att genomföra skrivstugor och rent kunskapsproducerande insatser.

Utvärdering

Den här utvärderingen tittar på antalet redigeringar, tillagda byte samt skapade sidor och uppladdade bilder på alla wikimediaprojekt under 2014. Då det vid pilotprojektets början inte fanns en tydlig riktlinje om att skapa användarnamn med riktiga namn eller koppling till institution finns det inte någon komplett lista med personal från centralmuseer. Urvalet är dom konton som genom olika listor eller beskrivningar identifierats som personal vid centralmuseer, samt i några fall genom kontakt med samordnare som har listor över vilka som redigerar vid respektive institution. Urvalet är inte komplett då många konton inte identifierar sig som personal vid ett centralmuseum varken genom kontonamn eller beskrivning, och därför inte kommer med i statistiken. En till felkälla är att användare redigerar utanför tjänsten med samma konto, men stickprov ger att det saknas fler konton än vad användningen utanför tjänsten väger upp för. Totalt består gruppen av 49 användare, men alla har inte varit aktiva under året.

Skillnaden i aktivitet mellan museerna går inte att se i den här statistiken då användarnamn oftast inte är kopplade till någon institution. Insatserna varierar dock kraftigt då några myndigheter är nästan självgående både gällande var deras fokusområden är och i att internt utbilda personal i att redigera och ladda upp bilder medan andra fortfarande både är osäkra på var deras insatser gör mest nytta och vilka ur personalen som ska redigera. En positiv trend är dock att institutioner som tidigare varit skeptiska till att bidra till Wikimediaprojekten eller med material under fria licenser svängt och blivit mer positiva till att bidra baserat på erfarenheter från mer aktiva institutioner. Några institutioner har aktivt börjat använda undersidor till Projekt:GLAM för att samla personal, statistik, bevakningslistor och aktiviteter. Det gör det även enklare för den befintliga Wikipediagemenskapen att både följa vad personal som redigerar i tjänsten gör samt att aktivera sig i och hjälpa till med projekt dom finner intressanta.

Skapade artiklar och uppladdade bilder

Av användarna i gruppen har 18 personer laddat upp bilder eller skapat nya artiklar. 24 artiklar har skapats på svenska och en på tyska.

Totalt 227 bilder har laddats upp manuellt till Wikimedia Commons, fördelat från 82 av den som laddat upp flest ner till enstaka bilder av andra användare. Vid manuell uppladdning är det oftast bilder som behövs i artiklar, så bilderna som laddas upp kommer direkt till användning.

Redigeringar

Antalet redigeringar säger en del om aktiviteten, men eftersom en redigering kan vara allt mellan rättningen av ett stavfel och sparandet av en ny lång artikel är det svårt att dra allt för stora växlar av det. Totalt sett är det 30 personer som redigerat nånting under året, utspritt från över 400 redigeringar till enstaka redigeringar. Mer imponerande är att redigeringar gjorts på 21 språk och fem projektwikis. Att det är många språk beror på att det går att lägga in bilder utan att ha kunskap om språket, så det är i många fall inte text som lagts in utan bilder som kommer till användning i artiklar. Redigeringarna på olika projekt består bland annat i att skriva i nyhetsbrev eller delta i disussioner. Av det totala antalet redigeringar har ungefär en tredjedel (639/2280) gjorts i november, och många av dom går att knyta till skrivstugan om stormaktstiden som Vasamuseet, Livrustkammaren och Skoklosters slott arrangerade.

Antal byte

Antalet tillagd text till projekten är ungefär 225 000 byte, och som en jämförelse är artikeln om Sverige 100 000 byte och blir 23 sidor lång vid utskrift. Utöver dom tillagda byten har ungefär 20 000 byte tagits bort från artiklar genom att ta bort felaktigheter eller förenkla och förtydliga språket. Fördelningen är att 25 användare varit aktiva på 23 olika språk och projekt. Även här sker en stor del av aktiviteten under november och skrivsugan om stormaktstiden.

Förbättringar

Sen pilotprojektet startade och dom första introduktionsutbildningarna hölls har Wikimedia Foundation utvecklat både Visual editor och Uppladdningsguiden. Båda dessa verktyg har förenklat redigeringen och uppladdningen av bilder vilket gör att mindre fokus behövs på tekniska detaljer och mer tid kan läggas på diskussioner runt policy och riktlinjer. Till exempel relevanskriterier, verifierbara källor, intressekonflikt och hur ämnesexperter ska förhålla sig till originalforskning får mer tid och utrymme när mindre behövs till det tekniska.

Utveckling