Projekt:GLAM 2019/Riksantikvarieämbetet 2019/Ansökan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.


Projektinriktning

Bakgrund

Svenska museer innehåller samlingar som byggts upp under mycket lång tid. Samlingarnas dokumentation, den metadata som beskriver innehållet, är av sin tid. Metadatan är tidskapslar från förr, och ofta fyllda med material som idag ses som problematiskt. Den kan till exempel innehålla grovt rasistiska skildringar eller presentera information på ett sätt som kan uppfattas som kränkande eller provocerande. Även bildmaterialet i sig själv kan vara etiskt tveksamma och behöva hanteras vid ett tillgängliggörande, ett exempel är de bilder på "rastyper" som Svenska rasbiologiska institutet tog och publicerade.

Detta är förstås ett problem som inte är specifikt för Sverige utan de flesta länder har skäl att fundera på hur historiskt material som de tillgängliggör ska hanteras. Denna fråga blir mycket intressant att undersöka när informationen aktivt tillgängliggörs via Wikimediaplattformarna som nyttjar crowdsourcing för att få spridning. Hur kan GLAM-institutionerna tydliggöra sin syn på materialet och hur det bör betraktas? Ska allt material spridas? Var ska frågor kunna ställas och hur ska institutionen agera om frågor uppkommer?

Nu pågår en mycket stor förändring av Wikimedia Commons där innehållet ska representeras som strukturerad data. Hur kan denna typ av problematiskt material bäst representeras i strukturerad form?

Syfte och påverkan

Syftet med detta projekt är att genomföra en fallstudie där existerande erfarenheter sammanställs och där en explorativ insats görs. Fallstudien kommer att ge GLAM-institutioner stöd och guidning när de tillgängliggör historiskt material med problematiskt innehåll. Vi tror att detta kommer att:

 • Öka beredvilligheten att tillgängliggöra material för GLAM-institutioner då frågan har belysts ur olika perspektiv och lösningar presenterats.
 • Minska svårigheterna då material och dokumentation kommer att tillgängliggöras baserat på den explorativa insatsen.
 • Öka kontakterna mellan ett antal GLAM-institutioner med problematiska samlingar genom att de deltar i den referensgrupp och det nätverk som ordnas.
 • Bidra till en ökad uppskattning för GLAM-institutioner och deras samlingar.

Mål

 • Undersöka GLAM-personals erfarenheter av tillgängliggörande av material med problematiskt innehåll.
 • Metodutveckla samt skapa dokumentation för att underlätta framtida uppladdningsprojekt.
 • Sätta upp tekniska lösningar och struktur för att vid massuppladdningar markera upp materialet.
 • Baserat på de sammanställda erfarenheterna ge guidning för hur och i vilken omfattning material ska tillgängliggöras i framtiden.
 • Skapa ett nätverk av GLAM-personal och Wikimediaexperter som fortsätter att diskutera dessa frågor och problematisera denna typ av uppladdningar.

Förväntade resultat

Genom projektet kommer ett nätverk ha organiserats för att diskutera hur historisk metadata, för exempelvis bildsamlingar, som idag av olika anledningar är olämplig (exempelvis rasistisk) ska hanteras när den delas med allmänheten.

En fallstudie på engelska kommer att ha sammanställts innehållande:

 • En lista med argument för tillgängliggörande av dylikt material.
 • En lista med argument emot tillgängliggörande av dylikt material.
 • Best practise från tidigare initiativ där material tillgängliggjorts.
 • Lärdomar från andra plattformar där material tillgängliggjorts om så är lämpligt.
 • En sammanställning över vilken typ av verktyg och rutiner som behöver utvecklas ytterligare.
 • Förbättrad eller nyskapad stöddokumentation för de metoder och verktyg som använts.
 • En riskanalys som beskriver vad den typen av tillgängliggörande kan leda till för problem.

Fallstudien blir en del av den vitbok som kommer att skapas inom ramen för projektet FindingGLAMs. Relevanta delar av fallstudien kommer även att översättas till svenska.

Begränsningar

Omfattning och begränsningar

Innehållet i fallstudien kan komma att justeras efter diskussion med nätverket.

En uppladdning av material kan komma att ske. Då detta är beroende på hur snabbt materialet kan tillgängliggöras av våra GLAM-partners kan det av nödvändighet bli så att det under projekttiden endast kan diskuteras på en teoretisk nivå och att endast förberedelserna inför uppladdningen kan ske, utan att den tilltänkta samlingen faktiskt tillgängliggörs.

Tidsbegränsningar

Projektet pågår 1 december 2018–1 juni 2019.

Budgetavgränsningar

Vi förväntar oss att nyttja minst 100 000 kr och uppåt 200 000 kr för arbetstid. Därtill

20 000–50 000 kr i resor för nätverkets medlemmar. Max 100 000 från RAÄ.

Prioriteringar

Alla deltagare har för avsikt att bidra till en öppen process, med öppen källkod och att tillgängliggöra resultatet.

Organisation

Projektägare

John Andersson, verksamhetschef, Wikimedia Sverige

Team

 • André Costa, operativ chef, Wikimedia Sverige
 • Alicia Fagerving, utvecklare, Wikimedia Sverige
 • Axel Pettersson, projektledare GLAM, Wikimedia Sverige

Deltagande organisationer

 • Wikimedia Sverige
 • Riksantikvarieämbetet
 • Statens museer för världskultur
 • Internationella GLAM-institutioner

Referenspersoner och experter att konsultera

En blandning av aktiva GLAM-wikipedianer och GLAM-personal som arbetar praktiskt med att hantera och utveckla samlingarna.

Vi kommer även att konsultera följande personer:

 • Sandra Fauconnier, Program Officer, Wikimedia Foundation
 • John Cummings, Wikimedian in Residence, UNESCO
 • Albin Larsson och David Haskiya gällande intern koordinering, Riksantikvarieämbetet

Vi kommer bl.a. att diskutera med dem för att identifiera GLAM-institutioner nationellt och internationellt som kan vara relevanta att engagera eller runt arbetet med strukturerade data på Wikimedia Commons.

Beroende och relaterat arbete

Resultatet från det här projektet kommer att inkluderas som en del av den vitbok som kommer att produceras i projektet FindingGLAMs, som finansieras av Postkodstiftelsen. FindingGLAMs skjuter till mellan 20 000 och 150 000 kr beroende på behov i projektet, utöver den finansiering som kommer från Riksantikvarieämbetet för delar av arbetstiden.

Säkerhet

Inga säkerhetsrisker har identifierats.

Överlämnade

Alla partner, därtill Postkodstiftelsen, kommer att hållas informerade om vad som sker under projektets gång och den färdiga fallstudien kommer att presenteras för samtliga. Fallstudien kommer även att aktivt kommuniceras till den internationella Wikimediagemenskapen.

Om möjligt kommer resultatet även att presenteras på relevanta konferenser av någon eller några av projektdeltagarna.

Samtliga projektresultat – rapporter, källkod, presentationer, etc. – kommer att vara offentligt tillgängliga under öppen licensiering.