Projekt:GLAM 2021/Unika historiska Kalmar län/Förslag på upplägg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sammanfattning

Upplägget nedan är framtaget utifrån de målsättningar som Kalmar läns museum delgav Wikimedia Sverige i samband med ett första möte i april 2021:

 • Tillgängliggörande av kulturarvet för allmänheten
 • Tillgängliggörande av kulturarvet för speciella målgrupper som inte tittar på webben utan som kommer till själva besöksmålen
 • Affärsutveckling för företagen
 • Affärsutveckling för t.ex. hembygdsföreningar som underleverantör för kunskap för företagen

Den planering som följer här under är för den första halvan av projektet, alltså 2021, och omfattar även hälften av de budgeterade medlen. Anledningen till att hälften av tiden och hälften av resurserna i detta stadie har planerats är vår uppfattning att den bästa planeringen för den andra halvan, när det kommer till användning av resurser och upplägg på arbete, först kan göras när vi – Wikimedia Sverige – förstår de involverade parternas närmare önskemål, har en närmare uppfattning om deras kompetens och ambition, och ser vad man har lyckats åstadkomma under den första halvan.

Föreslagna datum är bara platshållare, som absolut går att flytta eller byta efter behov.

Förslag på mötestillfällen

Introduktionstillfälle

Under detta tillfälle ligger fokus på vad Wikipedia är (på en djupare nivå), hur det fungerar, vilka typer av artiklar och material som platsar, och vilka avgränsningar en artikel har. Det kommer också att gå in på upphovsrätt och upphovsrättsliga licenser, vilket är centralt för hur användning och återanvändning kommer att kunna fungera (särskilt viktigt för deltagande hembygdsföreningar).

Wikimedia Sverige kommer inför detta tillfälle att efterfråga en mindre inventering från de inblandade företagens sida, vilket kommer att ligga till grund för en diskussion om vilka typer av artiklar och material som företagen och hembygdsföreningarna tänker sig. Workshopstillfället är även en möjlighet för företagen att påbörja en dialog om hur de kommer att vilja använda sig av materialet, i affärsutvecklingssyfte. Tillfället kommer att mynna ut i ett val av lämpliga artiklar (rimligtvis motsvarande ungefär en artikel per person som deltar i mötet).

Mellan detta tillfälle och nästa får hembygdsföreningarna i uppdrag att ta fram källmaterial och bildmaterial. Wikimedia Sverige ger vid behov stöd för upphovsrättsliga och andra Wikipediarelaterade frågor under tiden. Materialet ska skickas till Wikimedia Sverige en vecka innan det följande tillfället.

 • Föreslaget datum: 25 maj
 • Föreslagen tidsåtgång för mötet: 4 timmar

Att komma igång på Wikipedia

Detta tillfälle inleds med att deltagarna tillsammans går igenom det käll- och bildmaterial som har kommit in. Wikimedia Sverige går igenom hur man redigerar på Wikipedia, samt hur man laddar upp bilder. Konkreta exempel kommer att stå i fokus. Flera av deltagarna ska själva få testa på att redigera artiklar och ladda upp bilder, för att få en förståelse för hur det fungerar.

Mellan detta tillfälle och nästa får alla deltagare i uppgift att skriva en artikel var, minst, i sin sandlåda.

 • Föreslaget datum: 10 juni
 • Föreslagen tidsåtgång för mötet: 3 timmar

Genomgång av skrivna artiklar

Efter sommaren har förhoppningsvis deltagarna skrivit ett utkast vardera i sin sandlåda. Under tillfället går deltagarna tillsammans igenom de artiklar som har skrivits, och diskuterar innehållet och hur det kan förbättras. Fokus kommer även att ligga på hur man lägger in bilder i artikeln, hur man förbättrar stil och disposition, hur man lägger in källor korrekt, hur man kategoriserar artiklarna och länkar till andra artiklar. Förhoppningen är att någon av artiklarna under detta tillfälle ska kunna flyttas till den vanliga namnrymden, och med andra ord bli en “riktig” artikel.

Till nästa tillfälle får alla deltagare, utifrån de lärdomar som har gjorts, i uppgift att göra klart sina egna artiklar.

 • Föreslaget datum: 19 augusti
 • Föreslagen tidsåtgång för mötet: 3 timmar

Seminarium för alla intresserade

Wikimedia Sverige har förstått det som att intresset bland hembygdsföreningar för projektet är större än vad man har kapacitet att hantera. För att ändå visa på möjligheterna, och bjuda in andra intresserade att börja tänka i sådana här banor, är vårt förslag att bjuda in till ett öppet seminarium för hembygdsföreningar och andra intresserade. Någon av de skribenter som redan har fått klart en artikel berättar om sina erfarenheter. Calle Eklund, erfaren Wikipedian som har använt sig av QR-koder i nära samarbete med hembygdsrörelsen i Hedemora, berättar om hur man kan använda Wikipedia och Wikimedia för storytelling i turism- och besöksnäringsyfte. Målet är att skapa intresse för detta inom den lokala hembygdsrörelsen, även de som inte får förmånen att delta i det aktiva skrivandet.

 • Föreslaget datum: 9 september
 • Föreslagen tidsåtgång för mötet: 1,5 timme

Färdigställande av artiklar

Vid detta tillfälle ska alla artiklar vara färdigställda. Deltagarna går igenom och flyttar alla till artikelnamnrymden. Vi tittar på vad som har hänt med dem, och diskuterar upplevelsen av processen och arbetet: hur gick det?

Därefter tittar vi framåt. Hur tar vi det här vidare? Vilket ytterligare arbete krävs för att täppa igen kunskapsluckorna? Är det fler Wikipediaartiklar som behövs, fler bilder, eller ska vi gå in på Wikidata och andra Wikimediaplattformar som bjuder in till visualisering och strukturerad information på ytterligare vis?

Målet med detta tillfälle är att få en bild av var deltagarna upplever att de befinner sig, och vad de skulle vilja göra vidare för att främja möjligheterna till storytelling och kunskapsspridande kring sin egen verksamhet och omgivningar.

 • Föreslaget datum: 29 oktober
 • Föreslagen tidsåtgång för mötet: 2,5 timme

Vidare planering

Wikimedia Sverige tar med sig erfarenheterna från det tidigare tillfället, sina egna erfarenheter, och planerar det vidare arbetet under 2022 utifrån detta. Planeringen kommer förslagsvis att pågå redan under tiden, men målet är att den ska vara fastställd innan november månads slut, för att delge till deltagarna innan årsskiftet.