Projekt:Innehållspartner 2023/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund och syfte

Årsrapporten sammanfattar vad som har genomförts i projektet under ett år, identifierar svagheter och möjligheter, och blickar framåt. Den är ett tillfälle i verksamheten att stanna upp och fundera över projektets riktning. Frågorna nedan besvaras i löpande text, punkter eller som kortare sammanfattningar.

 • Den huvudsakliga målgruppen i arbetet är innehållspartners i Sverige, det vill säga de organisationer som har exempelvis data, mediafiler, dokument eller liknande, med vilka vi arbetar för att tillsammans tillgängliggöra material och göra det användbart. I anslutning till den huvudsakliga målgruppen finns också gemenskapen som egentligen består av flera gemenskaper och intressenter med många möjligheter att arbeta med det material som tillgängliggörs.

Påverkan

 • På vilka sätt bidrog projektet under 2023 till att föra föreningen mot dess vision?
  • Projektet Innehållspartner 2023 arbetar aktivt med flera olika sorters innehållspartners och uppfyller därigenom en del av föreningens vision. Vi är en demokratisk plattform för fri kunskap som i det praktiska arbetet delas mellan flera olika intressenter så som privatpersoner och organisationer som stödjer visionen. Påverkan sker genom statistiken och att vi visar på nyttan med fri kunskap får fler organisationer upp ögonen för våra plattformar. Den fortsatt höga trafiken på Wikimedias plattformar är ett resultat av detta arbete och det kan vi använda i kommunikationen mot nya intressenter.
 • Uppmärksammades projektet eller dess resultat av några externa aktörer, såsom våra partner eller media?
  • Genom att arbeta med innehållspartner skapas mycket material som bidrar till en ökning av den fria kunskapen. Arbetet skapar även aktuella goda exempel som vi använder i vår kommunikation för att förbättra kännedomen om vårt viktiga arbete. Våra partners använder också resultaten i sin kommunikation.

Arbetsinsatser

 • Var detta ett krävande och/eller stressigt projekt att genomföra?
  • Att lyckas med ett uppdrag kräver att man är väl informerad om aktuella händelser och det som pågår runt våra innehållspartner och inom gemenskapen. Det handlar om att aktivt följa med i diskussioner och fånga upp förslag som kan vara av intresse. Att ha framförhållning är också avgörande för att kunna föreslå och närvara vid evenemang i rätt tid för att fånga ögonblicket på bild. En praktisk metod för att underlätta detta arbete är att återvinna listor över evenemang och skapa sammanställningar av sidor för till exempel att söka ackreditering. Denna strategi förenklar planeringen och ökar chansen att delta i och dokumentera relevanta och spännande händelser.
 • Kunde du återanvända material från tidigare projekt? Om nej, varför inte?
  • Användningen av mallar och strukturer har varit framgångsrik och utvecklingsbar över tid. Genom att återanvända och förbättra dessa resurser från år till år underlättas arbetet avsevärt. När organisationer återkommer och engagerar sig i samma projekt blir det en smidigare process att samla in ansökningar och genomföra rapportering. Den bekanta ramen underlättar för organisationerna att följa riktlinjer och säkerställer en mer effektiv hantering av projektets administrativa delar.
 • Var budgeten tillräckligt stor för projektets genomförande? Om inte, fanns det särskilda anledningar? Behöver budgeten förändras nästa år?
  • Att göra justeringar i verksamheten i enlighet med budgeten är förhållandevis enkelt, men det är lika viktigt att bevara en viss grad av flexibilitet för att säkerställa att projekt kan genomföras smidigt även mot årets slut. Balansen mellan anpassning och flexibilitet är nyckeln till att hantera ekonomiska förutsättningar och säkra framgångsrika projektgenomföranden.
 • Höll tidsplanen? Om inte, finns det något att utveckla kring varför?
  • Genom att effektivisera och optimera resursanvändningen kan man potentiellt öka resultatet inom samma tidsram. En noggrann analys av resursfördelningen kan vara avgörande för att identifiera områden där förbättringar kan göras för att maximera verksamhetens effektivitet och resultat.
 • Finns det något som kan göras för en om möjligt ännu bättre balans mellan arbetsinsats och resultat?
  • Den nuvarande balansen ser positiv ut och insatsen har genererat goda resultat. Det framgångsrika resultatet är ett tydligt tecken på att arbetsinsatserna har varit effektiva och bidragit positivt till verksamhetens framsteg. Det är en uppmuntrande indikation på att fortsatt arbete i samma riktning kan leda till fortsatt framgång och utveckling.

Lärdomar

 • Vad tar du med dig från arbetet med projektet under året, framåt i ditt arbete?
  • Gemenskapen som finns tillsammans med våra innehållspartners är robust och levande och vi kommer fortsätta att aktivt stödja dess tillväxt och välmående. Styrkan hos innehållspartners ligger i deras vitalitet och engagemang och genom att fortsätta med vårt stöd hoppas vi kunna ytterligare stärka banden. Det är vår ambition att vara en pålitlig kraft för att främja samhörighet och trivsel.

Strategisk förändring

 • Behöver fokus och aktiviteter i projektet förändras något under 2024 för att motsvara föreningens nya strategiska inriktning?
  • En återkommande önskan är att se en ökning av användare på olika platser inom Wikimedia-plattformarna. Att öka deltagandet och mångfalden av användare på olika delar av Wikimedia skapar en rikare och mer mångsidig dynamisk gemenskap. Vi strävar efter att främja en bredare närvaro och engagemang över hela plattformen för att öka tillgängligheten och mångfalden av perspektiv och kunskap.