Ansökan Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 2011

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.

Ansökningstid till 11-11-01

Ansökan skall innehålla

Ansökan skall innehålla: uppgift om Postgiro eller bankkonto.

 1. Fullständig uppgift om den verksamhet varom är fråga och det ändamål för vilket bidrag sökes.
 2. Uppgift om det sökta anslages storlek och uppgift om vilka anslag som söks och eventuellt redan erhållits, för samma ändamål, från annat håll.
 3. Kostnadsberäkning / finansieringsplan. Uppgift om föreningens pg el. bankgirokonto.
 4. Fullständig adress samt namn och tel nr till kontaktperson. Ansökan skall vara undertecknad av föreningens firmatecknare. ( Ej fotostatkopia ).

Ansökan skall åtföljas av:

 1. Verksamhetsberättelse samt balans – och resultaträkningar för närmast föregående år. Om dessa ej föreligger klara medsändes samma handlingar för året dessförinnan.
 2. Ekonomisk plan (budget) för det år ansökan avser.


Ansökan

Wikimedia Sverige, ideell förening, ansöker härmed om 150.000 kronor för projektet "Referenslitteratur åt Wikipedia".

Uppgift om den verksamhet som är i fråga

Wikimedia Sverige, en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige, är den lokala stödföreningen till Wikimedia Foundation, en amerikansk stiftelse som driver några av världens största fria kunskapskällor: Wikipedia, den fria encyklopedin, grundades 2001 och finns idag på 270 olika språk. Det är en av världens mest besökta webbplatser, och når 400 miljoner människor. På flera av dessa språk utgör Wikipedia den mest omfattande encyklopedin genom tiderna. Ett annan projekt är Wikimedia Commons, en databas för fria bilder, videofilmer samt musik och ljud med mer än 11 miljoner filer. Ytterligare projekt är t.ex. Wikisource, ett arkiv för tidigare publicerade böcker och historiska dokument, Wikibooks, en fri ordbok, Wikiquote, en fri samling av citat osv. Gemensam till alla projekt är att det skapas av hundratusentals frivilliga över hela världen, och att dess innehåll är fritt för vem som helst att återanvända. Föreningen verkar för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik. Wikimedia anordnar forskarkonferenser, utbildningar och insamlingar av exempelvis bilder i public domain. Föreningen har systerföreningar i ett trettiotal andra länder. Wikimedia Sverige grundades oktober 2007 och har cirka 200 medlemmar.

Några punkter ur Wikimedia Sveriges vision är:

 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.
 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt bidrar till projekt för fri kunsap.
 • Alla bidrar oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.
 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.
 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.
 • Begreppet fri och öppen är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan fri kunskapsrörelsen och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Ändamål för vilket bidrag sökes

Den svenskspråkiga grenen av Wikipedia innehåller 400.000 artiklar, som har skrivits av tusentals frivilliga medarbetare. Av dessa är 3200 ännu aktiva och 130 är så aktiva att de bidrar med över 100 redigeringar varje månad. Det är till dem det föreslagna projektet riktar sig. För att skriva en användbar och tillförlitlig encyklopedi krävs högkvalitativ sekundärlitteratur och källhänvisningar till referenslitteratur, något som ibland har varit en brist. Samtidigt är referenser till specialiserade litteratur det viktigaste verktyget att verifiera kvaliteten. Sådan referenslitteratur som de behöver i sitt frivilliga arbete med Wikipedia, vill vi kunna ställa till deras förfogande. Detta görs genom inköp, hjälp till utlåning, eller kontakter för att få tillgång till särkilda databaser och arkiv. Målet är att under år 2012 förbättra och källbelägga 100 artiklar med stöd från Literaturprojektet.

Literaturprojekt i Tyskland

Projektet ska genomföras i Sverige och riktar sig i första hand till den svenskspråkiga grenen av Wikipedia, den fria encyklopedin. Projektet har en direkt förebild i Tyskland och Österrike, där det sedan 2007 har genomförts av våra systerföreningar Wikimedia Deutschland och Wikimedia Österreich. Erfarenheterna därifrån ligger till grund för det svenska genomförandet. Det tyska projektet skapades först med fokus på biologiartiklar. Under första året stödjes 13 skribenter med monografier som använde det för 270 nya eller väsentlig förbättrade artiklar, alltså i genomsnitt mer än 20 artiklar per bok. Under de följande åren utökades projektet successivt till andra områden än biologi, och sedan sommaren 2011 finns inga tematiska begränsningar längre. Den intilliggande illustrationen förklarar utvecklingen i Tyskland, observera att siffrorna för 2011 endast omfattar perioden till början i oktober där den stora utökningen av projektet började. Två viktiga slutsatser kan dras ur detta: Först ökades antalet av utdelade böcker inte mycket trots att nya tematiska områden kom till, det vill säga att en visst mättnad i områden nås snabbt. Den andra effekten som man kan se är en ökning av nya artiklar varje år som leder till en exponentiell tillväxt över detn totala antalet artiklar. Utdelade böcker har alltså en hållbar effekt i projektet.

Lärdomar från det tyska projektet är olika sätt att minimera de administrativa utgifterna och att vara flexibel i reglerna utan att öka risken för missbruk. Stöd ges till skribenter som bidragit produktivt under en längre tid. Böckerna ägs alltid av föreningen och lånas ut tills vidare. Låntagaren åtar sig att svara på förfrågningar från andra skribenter, och måste en gång varje år rapportera kortfattat hur mycket hjälpmedlen har använts. Kraven på referensverken är öppna: De kan kosta mellan 30 och 250 euro, de ska vara lämpliga att hänvisa till och användbara inom ett tillräckligt brett område. Stödet har gått till fackuppslagsverk, läroböcker, monografier, biografier, även på media som CD, DVD eller individuell åtkomst till särskilda databaser.

Tillgång till elektroniska onlinedatabaser skapas och redovisas i ett extra delprojekt. Då sådan tillgång normalt är mycket mer kostsam än tryckt facklitteratur går man annorlunda till väga: Den tyska föreningen ordnar en kostnadsfri, tidsbegränsad tillgång till databaser för ett större antal (5-100) skribenter. Detta delprojekt är arbetsintensivt, men har låga omkostnader.

Wikipedias rykte har även öppnat dörrar till arkiv, bibliotek och samlingar som annars inte är offentligt tillgängliga. Ett exempel här är Nobelmuseets forskningsbibliotek som nu är tillgängligt för Wikipedias skribenter genom ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Nobelmuseet. Föreningen kan bidra till att knyta sådana kontakter och göra dem kända internationellt inom Wikimedia-rörelsen.

Det sökta anslagets storlek

 • 150 000 SEK
 • Wikimedia Sveriges grundläggande verksamhet skall täckas av en stöd från Wikimedia stiftelsen i USA, dock endast 20 h arbetstid och 2 000 kr. Sakkostnader avsätts för det här projektet.

Kostnadsberäkning

De sökta medlen ska användas till:

 • Inköp av verk och licenser: 50 000 SEK
 • Projektledning och utvärdering: 40 h
 • Programutveckling: 20 h. Målet är att implementera den tyska programmet på svenskspråkiga Wikipedia och sätter upp nödvändiga rutiner inom föreningen för handläggning, utvärdering och rapportering.
 • Kommunikation: 80 h. Alla kontakter med de som söker och annonsering av att projektet finns och hur man söker.
 • Handläggning: 80 h. Alla kontakter med databasinnehavare, inköp av böcker och postning av dessa.

Totalt: 220 h. En kalkylerad timkostnad om 450 kr/timme har använts.

Adress, kontaktperson

Wikimedia Sverige
Box 500
101 29 Stockholm

Bankgiro 5822-9915

Kontaktperson:
xxxx, 076xxx

Verksamhetsberättelse, balans– och resultaträkning 2010

För år 2011 finns månatliga verksamhetsrapporter på engelska som Chapter reports, och en budget.

Verksamhetsplan/Budget 2012

Verksamhetsplan och budget för 2012 är ett utkast från styrelsen, som ännu inte antagits av årsmötet. Det bifogade materialet är därför ännu inte bindande.

staff Investments
FTE SEK
Community Support
Technology 0.03 100 000
Reference works 0.01 2 000
Community driven projects 0.05 75 000
Edit-a-thons 0.06 30 000
Total 0.15 207 000
Quality
Surveys 0 0
Content donations 0.2 30 000
Identify quality deficiences 0 0
Aerial photos 0.01 10 000
Total 0.21 40 000
Outreach
Wiki-skills 0.26 77 382
PPI 0 0
Student clubs 0 0
Establish relationships 0 0
Europeana Awareness 0.73 20 000
Total 0.99 97 382
Enabling
Admin 0.07 30 000
Internal communications 0.06 5 000
Accounting 0.03 25 000
PR 0.2 30 000
Fundraising 0.15 10 000
Legal 50 000
Office rent 80 000
Office equipment 40 000
Board travels 50 000
Staff travels 50 000
Assemblies 10 000
Total 0.24 380 000


One FTE corresponds to costs of 700 000 SEK. 1 SEK = 0.109 EUR.

Staff Investments Total
Per focus area FTE SEK % SEK % SEK %
Community support 0.15 105 000 6% 207 000 11% 900 500 17%
Quality 0.21 147 000 8% 40 000 2% 674 000 10%
Outreach 0.99 693 000 38% 97 382 5% 1 157 382 43%
Enabling 0.24 168 000 9% 380 000 21% 967 000 30%
Total 1.59 1 113 000 61% 724 382 39% 3 698 882 100%


SEK %
A Costs 1 837 382 94.4
B General provision (security) 111 300 5.62
C Total 1 948 682 100
D non-WMF project grants total 615 200 31.57
D.1 Wiki skills 203 000 10.42
D.2 Europeana Awareness 412 200 21.15
E Other revenues total 95 000 4.88
E.1 Surplus / reserves 2010 50 000 2.57
E.2 Member fees 15 000 0.77
E.3 Donations 30 000 1.54
F WMF grant 1 238 482 63.55

Ansökan : alternativ formulering

Wikimedia Sverige, ideell förening, ansöker härmed om 150.000 kronor för projektet "Referenslitteratur åt Wikipedia".

De sökta medlen ska användas till

 • Inköp av referenslitteratur och licenser: 50.000 kr.
 • Projektledning och utvärdering: 40 timmar.
 • Programutveckling: 20 timmar.
 • Kommunikation: 80 timmar.
 • Handläggning: 80 timmar.

En kalkylerad timkostnad om 450 kr/timme har använts.

Projektet ska genomföras i Sverige och riktar sig i första hand till den svenskspråkiga grenen av Wikipedia, den fria encyklopedin. Projektet har en direkt förebild i Tyskland och Österrike, där det sedan 2007 har genomförts av våra systerföreningar Wikimedia Deutschland och Wikimedia Österreich. Erfarenheterna därifrån ligger till grund för det svenska genomförandet.

Wikipedia, den fria encyklopedin, grundades 2001 och finns idag på 270 olika språk. Det är en av världens mest besökta webbplatser. På flera av dessa språk utgör Wikipedia den mest omfattande encyklopedin genom tiderna. Dess maskineri drivs av en amerikansk stiftelse, Wikimedia Foundation, men innehållet skrivs av frivilliga över hela jorden. För att skriva en användbar och tillförlitlig encyklopedi krävs källhänvisningar till referenslitteratur, något som ibland har varit en brist. Det föreslagna projektet syftar till att överkomma denna brist.

Den svenskspråkiga grenen av Wikipedia innehåller 400.000 artiklar, som har skrivits av tusentals frivilliga medarbetare. Av dessa är 3200 ännu aktiva och 130 är så aktiva att de bidrar med över 100 redigeringar varje månad. Det är till dem det föreslagna projektet riktar sig. Sådan referenslitteratur som de behöver i sitt frivilliga arbete med Wikipedia, vill vi kunna ställa till deras förfogande. Detta görs genom inköp, hjälp till utlåning, eller kontakter för att få tillgång till särkilda databaser och arkiv.

Lärdomar från det tyska projektet är olika sätt att minimera de administrativa utgifterna och att vara flexibel i reglerna utan att öka risken för missbruk. Stöd ges till skribenter som bidragit produktivt under en längre tid. Böckerna ägs alltid av föreningen och lånas ut tills vidare. Låntagaren åtar sig att svara på förfrågningar från andra skribenter, och måste en gång varje år rapportera kortfattat hur mycket hjälpmedlen har använts. Kraven på referensverken är öppna: De kan kosta mellan 30 och 250 euro, de ska vara lämpliga att hänvisa till och användbara inom ett tillräckligt brett område. Stödet har gått till fackuppslagsverk, läroböcker, monografier, biografier, även på media som CD, DVD eller individuell åtkomst till särskilda databaser.

Tillgång till elektroniska onlinedatabaser skapas och redovisas i ett extra delprojekt. Då sådan tillgång normalt är mycket mer kostsam än tryckt facklitteratur går man annorlunda till väga: Den tyska föreningen ordnar en kostnadsfri, tidsbegränsad tillgång till databaser för ett större antal (5-100) skribenter. Detta delprojekt är arbetsintensivt, men har låga omkostnader.

Wikipedias rykte har även öppnat dörrar till arkiv, bibliotek och samlingar som annars inte är offentligt tillgängliga. Ett exempel här är Nobelmuseets forskningsbibliotek som nu är tillgängligt för Wikipedias skribenter genom ett samarbete mellan Wikimedia Sverige och Nobelmuseet. Föreningen kan bidra till att knyta sådana kontakter och göra dem kända internationellt inom Wikimedia-rörelsen.

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen verkar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Det mest kända av dessa projekt är Wikipedia, den fria encyklopedin.

Wikimedia Sverige utgör den svenska avdelningen inom Wikimedia Foundation och har systerföreningar i över 30 länder. Wikimedia Sverige grundades i oktober 2007 och har cirka 200 medlemmar.

Några punkter ur Wikimedia Sveriges vision är:

 • Alla efterfrågar och förstår värdet av fri och tillgänglig kunskap.
 • Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt.
 • En tillräckligt stor välmående gemenskap som interagerar på ett produktivt sätt bidrar till projekt för fri kunsap.
 • Alla bidrar oavsett bakgrund, ålder eller kön.
 • Alla inser att delandet av kunskap är fördelaktigt för alla.
 • Alla innehållsgivare (contributors of content) släpper det de producerar under en fri licens.
 • Allt pedagogiskt innehåll (educational content) är lättillgängligt, gratis och i en öppen standard.
 • Alla utbildingsinstitutioner omfamnar konceptet fri kunskap.
 • Skapandet av ny fri kunskap är en integrerad del av undervisning och forskning.
 • Begreppet fri och öppen är så vedertaget att det inte behöver förklaras.
 • Gränserna mellan fri kunskapsrörelsen och främjare av kunskap och utbildning (promoters of knowledge and education) är utsuddade och vi arbetar tillsammans mot samma mål.

Länk