Projekt:Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida används för samordning av fas 2 i projektet Kunskapsbank för maskin- och teknikhistoriskt kulturarv‏ på Wikibooks. Fas 1 som pågår nu (oberoende av WMSE) är en förstudie som Ida Wedin genomför och som ska vara klar till årsskiftet. Fas 2 är ett modulbyggt genomförandeprojekt där kunskap och material som arbetslivsmuseer runt om i landet har ska samlas, dokumenteras och sammanställas på Wikibooks.

Inblandade

  • Ida Wedin, Industriantikvarie
  • Axel Pettersson, Wikimedia Sverige
  • Torsten Nilsson, Arbetets Museum och Arbetsam

Fas 2

Förstudien (fas 1) ska vara klar vid årsskiftet 2012/2013 och därefter ska fas 2 ta vid. Under hösten och början av vintern ska projektansökningar skrivas och kontakter tas för att kunna följa upp med fas 2 under vintern och våren. Steg ett är att bestämma samarbetspartners och formulera en projektbeskrivning för Wikimedia Foundation som ska inarbetas i höstens budget. Steg två är att formulera ansökningar till (och i diskussion med) riksantikvarieämbetet och kulturbryggan, ansökningar som ska in under våren.

För att få pengar från Kulturbryggan krävs 50 % medfinansiering varav minst en privat (ej offentligt finansierad).

Tänkbara finansiärer

Vad vill vi göra i fas två? Etablera ett samarbete med Arbetsams medlemmar för att skapa ett intresse av egendokumentation och att själva lägg upp information på Wiki-books. För detta behövs dels ett mer etablerat samarbete med särskilt intresserade museer/organisationer, och dels en bred utbildnings/seminarieverksamhet för museerna att själva lära sig att lägga upp information i Wiki-books. Detta kan inledas med ett inspirerande seminarium om möjligheterna med Wikibooks på förslagsvis Arbetsams årsmöte och sedan fortsätta med några seminarietillfällen under året 2013.

Vi behöver också arbeta in rubriker för detta i Wiki-books. Vilka ämnen ska vi lägga upp? Hur strukturerar vi dessa ämnen och hur läggs respektive ämne upp i huvudrubriker och underrubriker mm.


Vilka resurser krävs för ett sådant genomförande? En redaktionell insats från wikimedias håll, där både aktivt arbetande och bearbetande med information som läggs upp, struktur och rubriker. Dels i utbildningsinsatsen. x antal veckor?

En redaktionell insats från Arbetsams håll, där grundinformation om x antal ämnen kan läggas in och struktureras upp, för att liksom bädda för att lägga in mer information från museernas håll. Även i viss mån lägga in information som museer förmedlar men inte själva mäktar lägga in av en eller annan anledning. Detta som en hjälp i ett inledningsskede. x antal veckor?

Kan man tänka sig att detta projekt är självgående efter 2013 i och med wikibooks struktur och ideella medlemsarbete? Eller tror vi att detta projekt behöver en fortsatt insats ytterligare tid?

Argument för ett sådant projekt Detta är ett sätt att hjälpa de ideella arbetslivsmuseerna till självhjälp. Genom att lära dem detta system och uppmuntra till att använda det kan de sjävla få ett lätthanterligt arbetsredskap för att dokumentera sin teknikhistoriska kunskap. Viljan finns att bevara kunskap och samla den. Kan vi omvandla denna till wiki-vana har vi:

  • Hjälpt museerna själva att samarbeta över landet.
  • Hjälpt wikimedia i Sverige att få fart på sin wiki-books som ännu används sparsamt.
  • Försäkrat oss om att ytterligare en del teknikhistorisk kunskap kan bevaras för framtida generationer historiker och hantverkare.

Dessutom:

  • Får vi igång ett fungerande samarbete med arbetslivsmuseer så är det stor chans att detta kan användas även för att arbeta upp ett liknande samarbete med hembygdsföreningar, släktforskarföreningar mm. Detta för att skapa liknande värden i dessa sammanhang.
  • Detta är ett pilotprojekt på ett sätt att hjälpa utövarna av immateriellt kulturarv, enligt Unescos konvention om det immateriella kulturarvet, att själva dokumentera och bevara sin kunskap teoreriskt.

Fas 1