Projekt:Kunskapsspridning om öppna data och fria licenser 2015/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall

1500 tecken

Vi bedömer att projektet var mycket framgångsrikt. Wikidata var något väldigt många inom öppna data-Sverige tyckte var intressant och vi hade goda möjligheter att få delta på evenemang. Totalt nådde vi minst 36 olika innehållsägande organisationer med information om hur de kan dela sitt material på Wikidata. Det samanlagda antalet deltagare var dock hela 479 personer så antalet organisationer som hade en representant närvarande på de evenemang vi deltog i är troligtvis avsevärt större. I vårt nära samarbete med ABM-sektorn kunde Wikidata inkluderas. Mot akademin diskuterade vi möjligheterna med forskningsdata och vi såg intresse, men då all data passar på Wikidata är det svårt att välja vad de bör släppa. Vi fokuserade på företag i uppstartningsfasen med tanken att kostnadsfria lösningar att integrera i produkterna är extra viktiga för dem.

Därtill kommer projektets att ha ett fortsatt värde då vi har kunnat skapa en grund för Wikimedia Sveriges fortsatta arbete med Wikidata. Vi har nu det material vi behöver både i tryckt och digital form.

Översättningar av instruktionssidor online hade kunnat starta tidigare än vad vi gjorde men broschyrerna täckte in det viktigaste så påverkan var minimal. De viktigaste översattes under projekttiden.

Vi har sett detta mynna ut i flera vidareutvecklingar av projektet samt nya samarbeten, bland annat med GLAM-sektorn där Nobel Media AB vill dela information om Nobelpristagare samt berika sin information med den kontext Wikimedias projekt ger. Det har även gett en ny infalsvinkel i flera existerande samarbeten om att även data är något att tillgängliggöra och vi har påbörjat diskussioner om ett framtida deltagande på Vetenskapsfestivalen i Göteborg m.m.

Mål för projektet - uppfyllelse

1500 tecken

 • Skapa lättfattligt informationsmaterial (nå minst 30 organisationer).
  • Vi satte samman tre broschyrer för forskare, företag samt minnesinstitutioner samt nischade presentationer; vi designade och införskaffade nya profilprodukter som delades ut på evenemangen; översatte centrala sidor om Wikidata samt information om licenserna (baserat på rekommendationer från Creative Commons Sverige) till svenska; samt skapade några instruktionsvideos. Vi nådde långt fler än 30 och det riktade informationsmaterialet var ett värdefullt komplement då det även delades internt efter eventen.
 • Ordna 3 evenemang på universitet för forskare och studenter.
  • Mötesplats Open Access i Malmö (forskare & bibliotekarier); KTH (presentation för studenter); Göteborgs universitet och Chalmers (presentation på Länkade Öppna Data); Vetenskapsfestivalen (först för forskningskommunikatörer sedan allmänhet). På de fyra eventen nådde vi en bredd inom akademin och fick ta del av många funderingar som vi kunde lära av vid utvecklingen av materialet.
 • Ordna 3 evenemang för företag (SME).
  • KTH för studenter och forskare som är på gång att starta företag; Hack for Sweden (myndigheter och företag); samt på Smaka på Stockholm (för restauranger, se separat slutrapport).
 • Delta i 3 evenemang i ABM-sektorn.
  • Presentationer på konferensen Digikult samt vid Museernas Vårmöte (två av de största konferenserna för minnesinstitutioner i Sverige); samt på ett möte för cheferna i Centralmuseernas samarbetsråd. Genom eventen nådde vi en stor del av ABM:s huvudaktörer med en första introduktion och satte deras data i fokus. Då vi även presenterade för cheferna fick detta ett direkt genomslag och vi har initierat flera pilotprojekt.

Publik redovisning

Syfte och mål - uppfyllelse

500 tecken

Projektets syfte var att öka kunskapen om öppna data och fria licenser hos akademi, näringsliv samt ABM-sektorn genom bättre instruktionsmaterial samt målgruppsriktade evenemang. Vi bedömer att syftet har uppnåtts då samtliga mål har uppnåtts med råge. Vi har nått väldigt många personer med kontroll över värdefull data som är positiva samt knutit nya samarbeten vilket kommer att möjliggöra fortsatt kunskapsspridning.

Resultat och förväntade effekter - utfall

500 tecken

Omfattande material har satts samman om öppna data och fria licenser. 10 evenemang genomfördes riktade mot akademi, näringsliv samt ABM-sektorn hölls där 479 deltagare fick info. Samtal med minst 36 olika organisationer. Därtill genomförde en workshop med 6 svenska myndigheter, med SMHI som värd, om hur de kan dela sin data.

Vi räknar med att arbetet kommer att bära frukt de närmaste åren när olika org. kommit vidare i sitt interna arbete. Flera nya projekt utvecklas redan nu från dessa möten.

Upplägg och genomförande - analys

500 tecken

Att skapa trycksaker och profilprodukter initialt var viktigt då de var efterfrågade och uppskattade vid eventen och flera deltagare tog med till kollegor och spridningen ökade därför.

Wikidata upplevs nytt och spännande. Vi kunde därför delta med programpunkter i flera större event, och nådde en större publik än vad vi räknat med samt god geografisk spridning.

Samarbetena ledde till lägre kostnader, bättre urval av material att arbeta med samt intressanta seminarier på eventen.

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska

500 tecken

The project's aim was to increase awareness of open data and free licenses amongst academia, industry and the GLAM sector, through improved instructional materials and events targeted to different audiences. Our estimate is that the aim has been achieved as all goals have been reached by far. We have met a lot of people that are in control of valuable data that have expressed interests in Wikidata and we have established new partnerships which will enable further dissemination of knowledge.

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska

500 tecken

A comprehensive set of material has been created regarding open data and free licenses. 10 events were held and a total of 479 participants received information. At least 36 different org. discussed with us. On top of that, a workshop on how they can share data was held with 6 Swedish authorities, hosted by SMHI.

This work will bear fruit in the coming years when the various org.'s internal work have further progressed. Already, several new projects are being developed from these meetings.

Upplägg och genomförande - analys - på engelska

500 tecken

Creating printed materials and promotional products at the initial stage were important as they were in demand at the events. Several participants brought with material to colleagues - increasing reach.

Wikidata feels new and exciting and we were able to participate in program activities in several major events, and reached a wider audience than expected and geographical spread.

The collaborations resulted in lower costs, better selection of material and interesting seminars at the event.

Förklaring av budget

Vi hade tur med biljettpriser och då vi genom samarbetena fick kostnaderna för lokalerna täckta på samtliga event samt vid flera tillfällen catering m.m. täckt av våra partners kunde glädjande nog de direkta kostnaderna för eventen hållas nere ordentligt mycket (d.v.s. Övriga direkta kostnader inkl. resor). Vi kunde tack vare detta investera mer tid i det direkta arbetet och genomföra ytterligare aktiviteter och förbereda materialet bättre.

Genom beslutet om stöd för projektet Restauranger och Wikidata förde vi över totalt 30 000 kr från den här budgeten till det projektet. I det här projektet har vi dock behövt arbeta över en del varför det återstående inte är exakt 30 000 kr (totalt har vi alltså överspenderat 3 995 kr).