Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svaren på frågorna i slutrapporten i den form den skickades in till Ungdomsstyrelsen. (Inledningen och revisorsdelen som innehöll kontaktuppgifter och telefonnummer har plockats bort.)

Genomförande

Beskriv vilka verksamheter eller aktiviteter som genomförts med bidrag från Ungdomsstyrelsen.
 • Under projektet har vi ordnat 18 skrivstugor på åtta orter och nått ut till över 100 deltagare. Deltagarna har fått lära sig grunderna i att redigera, om wikipediakultur och upphovsrätt samt fått med sig broschyrer och annat informationsmaterial.
 • Vi har byggt upp en välkomstsida, Fikarummet, för att möta nya användare på ett vänligare sätt. Tyvärr har den inte fått nog med besökare för att kunna utvärderas ordentligt.
 • Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2013 finns en komplett genomgång av aktiviteter och projektet.
Beskriv vad ni anser att ni lyckats bra med (särskilda aktiviteter, metoder, framgångsfaktorer mm.).
 • Vi har lyckats bra med att hitta samarbetspartners på de olika orterna som har varit med och bjudit in deltagare i sina nätverk. Lokala organisationer har varit med och ordnat fram lokaler och deltagit på skrivstugorna.
 • Vi har nått ut bra till media och har varit med i lokala eller rikstäckande kanaler vid ungefär 15 tillfällen. Bland annat har projektet och obalansen mellan kvinnor och män omnämnts i P3 Nyheter, Aftonbladet och TV4 Värmland.
Beskriv vad ni anser att ni lyckats mindre bra med (aktiviteter som inte blivit av, hinder, motgångar mm.).
 • Även om vi har nått ut till många personer har några av skrivstugorna inte lockat några deltagare. I några fall har deltagare som varit anmälda avanmält sig precis innan skrivstugan eller inte kommit utan att avanmäla sig.
 • Många som varit med på skrivstugorna är inte aktiva efteråt. Även om dom fått med sig kunskap om Wikipedia och den obalans som råder fortsätter dom inte redigera utan är bara aktiva under själva skrivstugan.
 • Fikarummet, välkomstsidan för nya användare, har inte lockat till sig några användare och vi har inte inom projektet lagt någon kraft på att bjuda in nya användare dit.
Om projektet förändrats efter att det beviljades, ange på vilket sätt och förklara orsaken.
 • Effektivisering av skrivstugorna och samordning med ett annat projekt gjorde att vi kunde genomföra fler skrivstugor än vad som angavs i ansökningen, och på så vis nå ut till fler deltagare. Projektet har även förlängts med ungefär tre månader.
Beskriv vilka mål som har uppnåtts genom projektet och hur dessa mål förhåller sig till de mål som angavs i ansökan.
 • Målet för projektet var att få en 5-procentig ökning av antalet skribenter som är kvinnor i Wikimedia Foundations användarundersökning 2013 och en 15-procentig ökning i användarundersökningen 2014. Eftersom Wikimedia Foundation inte genomförde någon användarundersökning förra året och inte planerar att göra det i år heller går det inte att mäta ökningen där. Genom egen uppföljning och kontakt med deltagare har vi god anledning att tro att vi har nått upp till förra årets mål men att vi inte riktigt når upp till årets mål.
Beskriv vilka ni nådde med projektets verksamhet. Var det den planerade målgruppen eller andra?
 • Genom skrivstugorna nådde vi ut till över 100 kvinnor i blandade åldrar och med olika bakgrund och inriktning på många platser i landet, eftersom den uttalade målgruppen var kvinnor, och vi inte gick in på närmare detaljer var det den rätta målgruppen. Uppmärksamheten i media gjorde dessutom att vi nådde ut till många fler än målgruppen. Vid en konferens om mångfald på Wikimediaprojekten i Berlin med X deltagare från hela världen diskuterades sätt att få fler kvinnor att redigera genom tematiska skrivstugor, detta med utgångspunkt från ett antal modeskrivstugor som genomfördes i ett annat projekt.
Beskriv vilka effekter ni anser projektet haft (för exempelvis målgrupp eller samhället).
 • Genom uppmärksamhet i media har många, både inom och utanför målgruppen, lärt sig mer om hur Wikipedia fungerar samt vilka som redigerar och inte redigerar. Genom skrivstugorna har deltagare inom målgruppen fått direkt kunskap i att redigera på Wikipedia och delta i Wikimediaprojekten.

Fortsättning av projektet

Beskriv om ni eller någon annan har planer för en fortsättning av verksamheten.
 • Projektet lever vidare med stöd av MUCF i form av Kvinnor på Wikipedia version 2.0
Avser ni att sprida de erfarenheter som gjorts genom verksamheten, och i sådana fall hur?
 • Under projektets gång har ett antal blogposter skrivits på Wikimedia Sveriges blog, alla finns samlade här. Erfarenheter har även delats med både de svenska och internationella Wikimediagemenskaperna genom de ständigt pågående diskussioner som är på maillistor, sociala medier och på diskussionssidor. Kunskap och erfarenhet följer även med in i Kvinnor på Wikipedia version 2.0 och kommer det projektet till godo.

3. Självvärdering

Genomförda aktiviteter och måluppfyllelse

1. Inte alls 2. I ganska liten utsträckning 3. I ganska stor utsträckning 4. I mycket stor utsträckning

I projektet har vi: 1 2 3 4
tagit fram ny kunskap om målgrupp eller verksamhet som dokumenterats* 2
tagit fram nya metoder eller arbetsätt (kring exempelvis breddat deltagande, jämställdhet eller att organisera målgruppen i föreningar)* 3
haft erfarenhetsutbyte kring metoder eller arbetssätt (inom den egna organisationen eller med andra)* 3
utvecklat samverkan med andra föreningar, kommun eller företag* 4
haft internationella kontakter* 2
drivit opinionsbildning kring avgränsade frågor inom projektet* 2
genomfört utbildning eller kurser* 4
bidragit till att uppnå stödformen syfte* 3
nått uppsatta mål i projektet* 2
nått avsedd målgrupp* 4

4. Ekonomisk översikt och redovisning

Ekonomisk redovisning

Redovisa de belopp som har använts under projekttiden:

Beviljade medel från Ungdomsstyrelsen Utfall beviljade

medel från Ungdomsstyrelsen

Löner

(Gäller till exempel projektledning, ledare och annan personal.)*

384 000 kr 393 580,22 kr
Administration

(Kostnader för bokföring, telefoni, internet och porto med mera.)*

1 000 kr 1 000 kr
Resor* 23 000 kr 23 792,72  kr
Arvoden

(Till externa konsulter, föreläsare eller forskare med flera.)*

kr kr
Lokaler

(För möten, träffar och konferenser med mera.)*

6 000 kr 5 957 kr
Förtäring

(Mat eller fika vid möten, träffar eller konferenser med mera.)*

5 000 kr 4 846,67 kr
Information

(Trycksaker, broschyrer, flyers och skrifter med mera.)*

20 000 kr 17 388,64 kr
Revisionskostnader

(Gäller bara revision av projektets redovisning.)*

5 000 kr kr
Summa:

444 000 kr

Summa:

446 564,75 kr

Kommentarer: