Projekt:Kvinnor på Wikipedia 2014/Ansökan till Ungdomsstyrelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har beviljats.


Ansökan
Organisation: Ungdomsstyrelsen
Sista ansökningsdatum: 10 mars 2014 alt. 5 september
Max bidrag: ~500 000
Bedömd chans: 50%
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 5
Beslutsdatum: maj 2014
Uppföljning inför inskick:
 • Axel: Kontakta tidigare partners om de vill vara med. (Några klara)
 • Axel: Kontakta följande org. om de vill vara med i projektet: (väntar på svar)
  • Kvinna till kvinna;Vi kommer att identifiera en forskare eller en student som kan skriva sitt examensarbete om våra styrdokument ur ett genusperspektiv eller om interaktioner mellan nybörjare och aktiva volontärer. Vi misstänker att det kan finnas strukturella problem som kanske förhindrar deltagande. Baserat på detta kan vi sedan anordna workshops där vi slipar på formuleringar på tillägg i och anpassningar av relevanskriterier som sedan kan tas upp för diskussion på Wikipedia.
  • Rättviseförmedlingen;
  • Kvinnofolkhögskolan;
  • Kvinnliga Akademikers Förening;
  • Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb.
 • Sara: Kontakta genusvetare och hör om de har intresse av att göra en sådan undersökning. Fixat!
 • Axel: Undersök om deltagande på Nordiskt forum. (Planering pågår)

Fortsättning på 2013 års projekt.

Jämställdhetsprojekt 2014: Projektbidrag med syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män

Projektets namn:*

Kvinnor på Wikipedia version 2.0.

Syfte

Syftet med bidraget är att uppfylla jämställdhetspolitikens fyra delmål. Fyll i vilket av delmålen som projektet ska uppfylla i första hand:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att vara aktiva medborgare och att utforma villkor för beslutsfattandet.
 • Ekonomisk jämställdhet.
  • Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och samma villkor när det gäller utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  • Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

På vilket sätt bidrar ert projekt till att uppfylla syftet med bidraget?*

Wikipedia är världens sjätte största webbplats och över 500 miljoner människor går varje månad in på Wikipedia för att lära sig mer om världen. Allt innehåll på webbplatsen skapas och underhålls helt av frivilliga och icke-kommersiella krafter. I en användarstudie som gjordes 2011 visade det sig dock att endast 9% av de som redigerade på Wikipedia är kvinnor.

Detta är ett demokratiproblem då Wikipedia har kommit att utvecklats till en av Sveriges mest använda informationskällor och det är alltså män som kontrollerar informationen och till stora delar styr vad som står där. Wikimedia Sverige började under 2013 att aktivt arbeta för att förändra dessa siffror. Föreningen genomförde en serie riktade insatser mot kvinnor för att på olika sätt få dem att bidra mer på Wikipedia. På så sätt önskar vi få Ungdomsstyrelsens mål om att kvinnor och män ska ha lika mycket makt att komma närmare en verklighet.

Andelen redigeringar från de som deltagit i Tea House-projektet på engelskspråkiga Wikipedia jämfört med andra skribenter. Vi hoppas på liknande siffror för den svenska versionen Fikarummet om något år.

Vi arbetar på två plan:

 1. Med att locka till oss nya bidragsgivare genom att anordna skrivstugor och bjuda in kvinnor. Företrädesvis genom samarbeten med andra organisationer som kan bidra med kontaktnät och öka intresset.
 2. Genom att hjälpa de kvinnor som själva hittat till Wikipedia att fortsätta. Detta sker genom den fortsatta utvecklingen av "Fikarummet" som fungerar som en plats där nybörjare på ett naturligt sätt kan fråga mer erfarna användare om hjälp samt undersökning av andra möjliga hjälpmedel som kan föras över och anpassas från engelskspråkiga Wikipedia. Förhoppningen är att det blir ett förbättrat arbetsklimat och en lägre tröskel för alla de kvinnor som inte haft möjlighet att delta på våra skrivstugor.

Detta projekt är en direkt fortsättning på projektet Kvinnor på Wikipedia som Ungdomsstyrelsen stödde under perioden 2013-08-01 till 2014-05-08.

Vilket behov finns av projektet? Skriv ned dina argument. Ange också vilka som efterfrågar projektet.*

Det finns idag ett urval av artiklar på Wikipedia som på olika sätt är skevt. Överrepresentationen av män som skriver artiklar gör att täckning blir bättre inom ämnen som intresserar män och detta kan även styra ordval, tolkningar och vad som behandlas i ämnet. Även om de flesta som skriver artiklar på Wikipedia gör det med ett stort engagemang och med en vilja att få det på encyklopediskt sätt så kommer den massiva överrepresentationen göra att artiklarna skrivs ur ett visst perspektiv. Både dessa brister är något som drabbar alla läsare.

Projektet syftar till att ge en känsla av delaktighet. Wikipedia är ett av världens största grupparbeten, och det känslomässiga ägandeskapet av informationen ligger idag i väldigt liten utsträckning hos kvinnor.

Genom projektstödet från Ungdomsstyrelsen för projektet Kvinnor på Wikipedia kunde vi:

 1. Inledda samarbeten med organisationer aktiva inom området;
 2. Utveckling av målgruppsanpassat material;
 3. Iordningställandet av Fikarummet;
 4. Anordna 15 evenemang där cirka 100 kvinnor har kunnat bli Wikipedia-experter; samt
 5. Genom annonsering och ett stort intresse från media nått mer än 100 000 människor och kunnat beskriva problembilden.

Wikimedia Sverige bedömer att projektet var framgångsrikt och kunde dra många värdefulla erfarenheter. Under projektet fick vi många nya idéer för att ytterligare förfina konceptet och det har lagts en god grund som vi nu vill bygga vidare på.

Den data vi har pekar dock på att de flesta deltagarna endast bidragit vid något enstaka tillfälle och flera har uttryckt frustration över olika problem som de stött på samt kulturen när de börjat bidra på Wikipedia. Genom att fortsätta det aktiva utbildningsarbetet och bygga vidare på våra erfarenheter kan vi få in fler och fler kvinnor (vilket vi hoppas och tror kan förändra kulturen ytterligare). Då endast några få procent av de som genomgår utbildningen kan förväntas bli så pass aktiva att de engagerar sig i mer övergripande diskussioner (och på så sätt aktivt försöker påverka Wikipedias kultur) behövs dock hundratals kvinnor utbildas för att göra ett avtryck. Att göra detta är otroligt viktigt och även om vi nu lagt en grund måste vi fortsätta för att skapa en långvarig förändring! Vi har sett det stora värdet av detta då flera deltagare har uttryckt intresse för att fortsätta och tryckt på det stora värdet de haft av att få stöd i början. Våra deltagare har haft idéer på andra upplägg på hur workshoparna kan utformas vilket vi skulle vilja pröva vid en förlängning av projektet.

Nybörjarna har flera gånger påpekat att när det, av olika anledningar, blivit ett långt avbrott i redigeringarna så har det varit svårt att komma tillbaka. Därför vill vi fortsätta arbeta med Fikarummet så att det blir en mer naturlig plats att vända sig till och även pröva en del nya verktyg som har börjat användas på engelskspråkiga Wikipedia.

Under de samtal vi haft under våra skrivstugor har diskussionerna flera gånger rört möjliga strukturella problem. Detta är en intressant och viktig tillägg som vi inte hade möjlighet att undersöka under projektet 2013. Vi vill därför förbereda för en forskare eller student (inom ramen för ett Masterprogram) att vetenskapligt undersöka de strukturella problemen som kan finnas i projektets styrdokument, såsom våra relevanskriterier, policies etc. eller diskussionsklimatet bland de befintliga skribenterna.

Vilka konkreta mål vill ni ha uppnått när projektet är slut? Vid behov kan du ange både huvudmål och delmål.*

Det övergripande målet är att öka antalet kvinnor som bidrar till Wikipedia på kort och lång sikt. Förra året hade vi som mål att användarundersökningen skulle visa på en ökning. Då Wikimedia Foundation inte lyckats genomföra undersökningen under 2013 flyttar vi den här gången fokus till mål som vi själva kan kontrollera.

Vi har följande SMARTA mål:

 1. Anordna evenemang på samtliga orter vi hade skrivstugor på under den första projektomgången. Detta för att skapa kontinuitet.
 2. Deltagande av minst 150 kvinnor på våra skrivstugor.
 3. Att deltagarna uppger att de har bättre förståelse för och kan bidra till Wikipedia.
 4. Omnämnande i media för att uppmärksamma frågan. Målet är minst 5 omnämnanden.

Vilka metoder och arbetssätt ska projektet använda sig av för att nå projektets mål?*

 • Skrivstugor på olika orter över hela landet i samarbete med våra partners.
 • Vidareutveckla Fikarummet genom inbjudningar på Wikipedia.
 • Målgruppsanpassa nya verktyg som används på andra språkversioner för att förenkla redigerande.

Skrivstuga är en term för att samlas och gemensamt skriva artiklar på Wikipedia. Fördelen är att man kan fråga varandra om hjälp och på dessa är dessutom personer som är väldigt kunniga i Wikipedias teknik och kultur som kan vara behjälpliga även för frågor som inte berör sakinnehåll. Vi har använt ett beprövat upplägg vilket fungerat bra, men inte perfekt. Inledningsvis kommer vi därför att experimentera och pröva några nya upplägg på utbildningen för att se om resultatet kan bli ännu bättre. En del av deltagarna har stött på problem när de börjat och vi vill därför pröva nya metoder för att göra det enklare att komma igång utan konflikter med gemenskapen. Vi har därför fyra nya metoder vi vill pröva inom ramen för projektet: helhelg (dygnet runt), flera kvällar i rad, flera dagar i rad, uppföljning av den första skrivstugan inom snar framtid (inom ett par veckor) - anmälan sker på plats när deltagarna är entusiastiska.

Fikarummet har iordningställts men har ingen egentlig aktivitet. Vi har som mål att under 2014 arbeta med att systematiskt bjuda in nybörjare för att på så sätt samla in erfarenheter och bygga upp en erfarenhetsbank.

Vi har klara bevis för att de flesta inte återkommer då de glömmer bort det när de kommer hem och vi behöver ett verktyg så att de enklare kan ta upp det hela igen. Många upplever att det är tråkigt och svårt att identifiera instruktionsmaterialet och vi vill därför hitta nya vägar. Det finns nya verktyg på engelskspråkiga Wikipedia som vi avser att undersöka för att se om det räcker med att översätta dem eller om de behöver anpassas för svenska förhållande. Detta kommer att ske genom referensgrupper som får utvärdera produkten och vad de tycker om idén. Ett exempel är gamifiering av dokumentationen vilket kan vara ett sätt att nå nya målgrupper och göra det lättare att ta sig igenom utbildningsmaterialet. Att målgruppsanpassa nya verktyg innebär att kopiera över layout och text från engelskspråkiga Wikipedia samt översätta och anpassa till svenskspråkiga Wikipedias struktur och genom referensgrupper pröva om upplägget fungerar eller om vi behöver ändra på ytterligare saker.

Wikimedia Sverige har redan ett nära samarbete och erfarenheter av att jobba med universitet i Sverige. Vi kommer inledningsvis att tillsammans med gemenskapen sätta samman några relevanta forskningsfrågor som vi skulle vilja se undersöka. Därefter kommer vi att kontakta universitetens genusvetenskapliga institutioner, genusvetare/forskare samt lägga upp erbjudandet på platser såsom http://www.exjobbstips.se/. Wikimedia Sveriges kanslipersonal kommer då att kunna hjälpa till som handledare för den student/forskare som vill genomföra undersökningen och även erbjuda en monetär ersättning (i form av ett stipendium) för att skapa intresse. Forskare på KTH:s enhet för organisation och ledning har redan visat stort intresse för att genomföra undersökningar inom ramen för det här projektet.

Vi kommer att identifiera en forskare eller en student som kan skriva sitt examensarbete om våra styrdokument ur ett genusperspektiv eller om interaktioner mellan nybörjare och aktiva volontärer. Vi misstänker att det kan finnas strukturella problem som kanske förhindrar deltagande. Baserat på detta kan vi sedan anordna workshops där vi slipar på formuleringar på tillägg i och anpassningar av relevanskriterier som sedan kan tas upp för diskussion på Wikipedia.

Vi har sett att mediaomnämnande har haft en stor betydelse för att göra problemet känt. Vi har även sett att där vi har haft partners har vi haft ett högre deltagarantal. Vi tror därför att det finns ett värde med fler partners vid varje tillfälle som sprider informationen.

Deltagande på Nordiskt Forum för att delge våra erfarenheter från den första delen av projektet. Vi kommer även att genomföra en större workshop på plats.

Deltagarnas upplevelse av våra evenemang kommer att mätas via enkäter. Vi kommer att be deltagarna svara på en enkät i slutet av varje evenemang och en enkät en månad senare för att följa upp deltagarnas upplevelser och produktivitet.

Tidsplan

[Ungdomsstyrelsen kan bevilja projektmedel för maximalt 12 månader. Fleråriga projekt kan få stöd under tre år men då ska en ny ansökan lämnas till oss varje år. Ett bifall för ett projektår innebär inte automatiskt att organisationen får ett förnyat bidrag. För att få ett nytt bidrag måste tidigare projektår ha redovisats.]

Ansökan avser* året av* projektår. Planerat startdatum för projektet:* (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2014-06-01

Planerat slutdatum för projektet:* (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2015-03-31

Totalt 9 månader.

Lämna in en tidsplan för projektets huvudsakliga aktiviteter:

[(Vid fleråriga projekt sammanfatta även kommande års aktiviteter.)]

 • Wikimaraton
  • 12-16/6 Nordiskt forum
  • marknadsföring av skrivstugor
 • Skrivstugor
  • Återkommande skrivstugor på några av de orter som var med i föregående projekt. Tre skrivstugor på varje ort uppdelat på en per vecka med start i september 2014.
 • Uppsats
  • Handledning av student som skriver uppsats om ämnet alternativt en forskare som genomför en undersökning inom ramen för sin tjänst.

Kommande års aktiviteter består av fler skrivstugor för att få en kontinuitet samt att bygga upp en bestående gemenskap, deltagande på relevanta konferenser samt ytterligare handledning till studenter vid forskning och uppsatsskrivande.

Plats: I vilka kommuner eller på vilka orter ska projektet genomföra sin verksamhet?*

 • Malmö
 • Göteborg
 • Umeå
 • Karlstad
 • Västerås
 • Stockholm
 • Skellefteå

Samverkanspartners

[Om ni planerar att genomföra projektet tillsammans eller i nära samverkan med ideella föreningar, offentliga myndigheter eller andra aktörer ange kontaktuppgifter till era partners. Beskriv också vilken roll de har i projektet och vilka aktiviteter de kommer att delta i.*]

 • Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under paraplyet finns 42 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället. Sveriges kvinnolobby kommer att hjälpa till med sitt kontaktnät. Tanken är att vid varje tillfälle ha ett samarbete med en lokal organisation. Dessa kan antingen vara medlemsorganisationer i Sveriges kvinnolobby, men gärna även andra organisationer för jämlikhet.
  • Nordiskt Forum: Ett Wikimaraton kommer att arrangeras under Nordiskt Forum. Sveriges kvinnolobby står för kostnader för lokal och marknadsföring i programblad och informationsmaterial.
 • Crossing Boarders (CB) är en stiftelse som arbetar för att hjälpa verksamheter nå underrepresenterade grupper genom att jobba jämställt och inkluderande. CB:s vision är ett jämställt och inkluderande samhälle där alla kan nå sin fulla potential. I detta arbete vill CB vara en positiv kraft som jobbar lösningsfokuserat och nyskapande. De jobbar med kön som utgångspunkt men ser att en människas alla identiteter och alla maktordningar i samhället måste inkluderas i arbetet för att vi ska nå framgång. Utgångspunkten för CB:s arbete är den egenutvecklade metoden Jämställdhetseffekten. Crossing Boarders kommer att hjälpa till med marknadsföring och att sprida information om projektet.

Målgrupp

[Beskriv projektets målgrupp. Om det finns flera målgrupper, ange gärna vilken som är den huvudsakliga målgruppen och vilka som är övriga målgrupper för projektet. Hur många ingår i målgruppen eller målgrupperna?*]

Den första målgruppen är kvinnor som inte redan skriver på Wikipedia.

Den andra målgruppen är de kvinnor som redan redigerar på Wikipedia.

Ytterligare en övrig målgrupp är alla läsare av Wikipedia som kommer att få ett bättre och mer nyanserat uppslagsverk.

Hur är projektet förankrat hos målgruppen?*

För ett par år sedan tog Sveriges kvinnolobby kontakt med oss för att försöka ändra på det förhållande som idag råder och vi har under 2013 haft ett givande samarbete. Förankringen i paraplyorganisationen är således mycket hög.

Fram till mars 2014 har cirka 100 kvinnor fått lära sig bidra till Wikipedia och dessa har visat stort intresse för projektet. Flera har sagt att de tycker att arbetet känns väldigt viktigt och att de känner sig personligt engagerade. Även i sociala medier och media har vi fått väldigt positiv respons.

Även bland Wikipedia-gemenskapen har intresset varit stort och många har uttryckt ett stort stöd för arbetet med skrivstugor. Åtta stycken frivilliga från Wikipedia-gemenskapen har utan ersättning deltagit på skrivstugorna som hjälplärare och åtskilliga frivilliga har också hjälpt till online med att guida nybörjarna rätt.

Erfarenhetsspridning

[Redogör för hur erfarenheter från projektet kommer att tas till vara inom organisationen och spridas vidare till andra aktörer. Då menar Ungdomsstyrelsen till exempel metoder eller arbetssätt som projektet tagit fram. Det kan också handla om ny kunskap eller andra resultat från projektet.*]

Hela arbetet, inklusive kursmaterial och dokumentation kommer att publiceras under en fri licens (CC-BY-SA-3.0) på Wikimedias servrar så att det fritt tillgängliga för alla.

Resultatet kommer att spridas till de andra Wikimedia lokalavdelningarna så att de kan dra nytta av våra lärdomar när de gör liknande verksamheter på sina hemmaplaner.

Genom att vi kommer att arbeta vidare på vårt starkit för de som vill anordna skrivstugor så kan andra organisationer inriktade på jämställdhetsarbete själva sätta upp egna evenemang i framtiden.

Organisationens verksamhet

[På vilket sätt skiljer sig projektet från föreningens ordinarie verksamhet?*]

Innan projektet med Kvinnor på Wikipedia hade föreningen inte jobbat mot en riktad målgrupp på det här sättet. Genom Ungdomsstyrelsens stöd kan föreningen fortsätta med koncept- och metodutvecklingen för att kunna öka antalet kvinnliga skribenter. Föreningen har inte heller i dagsläget resurser för att driva ett projekt av den här storleken utan stöd från Ungdomsstyrelsen.

Kapacitet att driva projektet

[Har ni genomfört något liknade projekt tidigare? Beskriv innehållet kortfattat.*] Föreningens sex anställda har stor vana av att jobba med utbildning om Wikipedia, genom bland annat föreläsningar och workshops. Fram till mars 2014 har 15 skrivstugor anordnats inom ramen för projektet Kvinnor på Wikipedia och cirka 100 kvinnor ha utbildats hur de kan delta effektivt på Wikipedia. Wikimedia Sverige har på detta sätt införskaffat stor erfarenhet och utvecklat vår metodik.

Hur ska ni hantera projektadministration såsom personalens löner, ekonomiredovisning och dokumentation?*

Föreningen har en deltidsanställd ekonomiadministratör som använder sig av CiviCRM för bokföring, vilken har kopplingar till Swedbank och lönesystemet Bluegarden. Övrig dokumentation kommer att skrivas på föreningens wiki och vara tillgängligt helt publikt. Även bokföringen är publik på internet. Föreningen använder sig av KPMG som revisor.

Beskriv vilken kompetens som finns i organisationen för att genomföra projektets aktiviteter. Beskriv även om ni tar hjälp av andra för uppgifter i projektet.*

I organisationen finns en stor vana av att föreläsa och lära ut hur Wikipedia fungerar både tekniskt och kulturellt.

Sveriges kvinnolobby har en stor erfarenhet av att anordna evenemang med ett fokus på kvinnors delaktighet och ökad jämlikhet.

Crossing Boarders har ett omfattande nätverk som de kommer att hjälpa oss att nå ut till inom ramen för projektet.

Redogör för hur projektet är förankrat i den egna organisationen:*

Wikimedia Foundation, som Wikimedia Sverige är en lokalavdelning av, har satt upp det som ett av sina strategiska mål att öka antalet bidrag från kvinnor till 25% 2015. Det finns också ett strategiskt beslut på att verka för detta i Sverige, helt i linje med det globala målet.

Uppskatta antal timmar som frivillig (oavlönad) personal förväntas lägga på projektet:*

Omkring 80 timmar, baserat på erfarenheter från Kvinnor på Wikipedia-projektet.

Budget

Redovisa en budget för det som projektansökan gäller. Budgeten ska överensstämma med de planerade aktiviteterna och delas upp i följande kostnadsposter. Vad som kan rymmas inom budgetposterna framgår av hjälptexten.

 	Sökt belopp från US 	Projektets förväntade totala kostnader
 • Löner 336 600 kr 336 600 kr
 • Administration 1 000 kr 1 000 kr
 • Resor 35 000 kr 35 000 kr
 • Arvoden 10 000 kr 10 000 kr
 • Lokaler 40 000 kr 92 800 kr
 • Förtäring 15 000 kr 15 000 kr
 • Information 17 500 kr 17 500 kr
 • Revisionskostnader 5 000 kr 5 000 kr
  • Summa: 460 100 kr 512 900 kr

Kommentarer till budgeten.

[Budgetposten för löner bör förtydligas. Ange antal anställningar, deras längd och procent. Du kan också förklara innehållet i de andra budgetposterna om det finns behov av det.]

 • Baserat på vår erfarenhet från det första projektet beräknas varje skrivstuga ta 4 heltidsdagar (1,5 förberedelser, 2 genomförande, 0,5 utvärdering/uppföljning) = 84 dagar.
 • För att bygga vidare på Fikarummet beräknas 8 dagars arbete.
 • För implementering av nya verktyg för att underlätta deltagandet beräknas 15 dagar.
 • För handledning av forskningsrapport beräknas 10 dagar.
 • Utvärdering och dokumentation 10 dagar.
 • Administration (inklusive bokföring och lönehantering) 5 dagar.
Totalt 132 dagar.
 • Vi räknar med att arvodera en student med 10 000:-.
 • Inom information räknas trycksaker, PR samt annons efter studenter (för 2 500:- in).
 • Sveriges kvinnolobby bidrar med lokalkostnader på Nordiskt Forum värderat till 58 200:-.
 • Lokalkostnaden var under Kvinnor på Wikipedia-projektet under det förväntade då flera organisationer bjöd på kostnaden. Vi har dock inte blivit lovade gratis lokaler för kommande år och budgeten kommer att ge oss ökade valmöjligheter.

Sökt eller beviljat belopp från andra bidragsgivare

[Om ni har andra finansiärer ska ni ange namn och beviljat belopp alternativt namn, sökt belopp och om möjligt bidragsgivarens beslutsdatum:]

Vi har inte sökt bidrag för detta projekt hos någon annan finansiär.