Projekt:Offentligkonst.se 2014/Ansökan till Vinnova om anpassning till DCAT-AP

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vi kommer inte att göra en egen ansökan. MetaSolutions gör en där vi är inkluderade. Detta kommer att nämnas i Projekt:Offentligkonst.se 2014/Ansökan till Vinnova om fler datakällor.

Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 2014-09-09
Max bidrag: 400 000
Bedömd chans: Hög
Väntevärde:
Värde för WMSE (1-5): 4 (högt)
Beslutsdatum: 2014-09-30
Uppföljning inför inskick:

Kontrollera tidigare partners igen.

Projektbeskrivningen ska vara på max motsvarande 5 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande:

Projekttitel på svenska och engelska

Öppen databas för offentlig konst i Sverige beskrivs genom DCAT-AP / Open Database of Public Works of Arts in Sweden is described through DCAT-AP

Sammanfattning

Offentligkonst.se sammanställer och tillhandahåller öppna data om offentlig konst i Sverige. Idag finns inget komplett nationellt register av det slaget vilket är en brist för en intresserad allmänhet, forskare inom akademin, utbildningsinstitutioner och turismnäringen. Nu vill vi beskriva datasetet ännu bättre genom DCAT-AP så att fler kan använda den data vi sammanställer.

För att få det öppna data komplett krävs att kommuner, landsting, staten, museer och andra relevanta aktörer i Sverige, som sitter på metadata om konstverk i det allmänna rummet, kontaktas och vi samarbetar med dem för att få informationen i ett användbart format.

Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att göra den data vi har samlat in mer användbar för en större publik.

Projektets mål kopplat till utlysningens syfte

Målen är att:

  1. Beskriva datasetet för Offentligkonst.se med DCAT-AP.

Potential och nytta

Projektets potential och nytta, dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas. Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, t.ex. angelägenhetsgrad eller vem gynnas av en lösning

Vi har valt att fokusera på att begära ut dataset om konstverk då konst är relativt oproblematiskt att dela då det inte krockar med andra regler. Då kan vi kickstarta diskussionerna hos Sveriges kommuner. Genom att vi samtidigt skapar en fungerande slutprodukt visar vi på möjligheterna. Idag är kunskapen om det kulturarv vi alla äger runt om i landet väldigt låg och det saknas en strukturerad gemensam databas med metadata om de konstverk som ägs gemensamt av allmänheten. Den nya digitala ekonomin behöver tillgång till öppna data som tjänsteleverantörer kan använda för att utveckla nya tjänster. För allmänhetens folkbildning och kunskapssamhällets fortsatta tillväxt måste data av den här typen finnas sökbar och strukturerad. På lång sikt är öppna data den enda vägen framåt, eftersom fler aktörer då kan ansluta sig, och arbeta för att data kontinuerligt förbättras och hålls uppdaterad. Genom att beskriva vår data i DCAT-AP kan vi göra den enklare att använda för andra utvecklare och skapa ytterligare mervärde av vårt projekt.

Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande av resultatet

Tidsplan

  1. X-Y:

Budget

Löner:
Utrustning:
Material:
Evenemang:
Resor:
Övrigt:
Totalt
kr

Kommunikation och upphovsrätt

Wikimedia Sverige är som organisation mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra wikisidor, på bloggar, hemsidor och i sociala medier både i Sverige och internationellt.

Under de senaste åren har vi märkt ett ökat intresse från traditionell massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar och vårt arbete med fri kunskap och våra olika projekt. Då projektresultatet kommer att gagna många grupper och organisationer i samhället bedömer vi att intresset att skriva om projektet kommer att vara relativt stort, trots dess tekniska natur. För att öka kännedomen om projektet kommer vi att skicka ut pressreleaser under projektets faser där stiftelsens bidrag givetvis kommer att framhållas.

Allt resultat och producerat material från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0) vilket förenklar återanvändning och spridning av resultaten av vårt arbete. Rapporteringen av projektet kommer kontinuerligt att ske på Wikimedia Sveriges hemsida och är tillgänglig för både Vinnova och andra intressenter.

Uppföljning och kvalitetsarbete

I slutet av projektet sammanställs lärdomar och best-practice i en rapport. Rapporten kommer att tillgängliggöras på Wikimedia Sveriges hemsida och kommer att kunna bearbetas och kopieras av samtliga intressenter. Wikimedia-gemenskapen och andra intressenter kommer att inbjudas att kommentera och delta i skapandet av rapporten.

Varje månad rapporteras därtill samtliga projekt till Wikimedias styrelse för kontinuerlig kontroll och uppföljning av verksamheten.

Genom de lärdomar som görs och den grund som läggs under projektet hoppas vi underlätta fortsatt arbete med att successivt utöka databasen med offentliga konstverk.

Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt

Alla partners måste kontaktas igen för att dubbelkolla Som en del av förberedelserna inför det fortsatta arbetet på projektet har vi identifierat centrala samarbetspartners inom den offentliga sektorn, den privata sektorn samt inom akademin som på olika sätt lovat att hjälpa till att säkerställa projektets fortsatta framgång. Vi kommer inom ramen för projektet att samarbeta med följande partners:

Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet som tillsatts av regeringen. Digisam kommer att hjälp oss med kontakter med personer runt om i landet som är ämneskunniga, och också ge råd på hur insamling av data kan göras effektivt samt på hur databasen och gränssnitt bör utformas.

Statens konstråd är Sveriges största inköpare av konst och har som övergripande mål att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Statens konstråd kommer att ge oss råd hur databasen och gränssnittet bör utformas.

Mittuniversitetet, genom Magnus Eriksson, Programansvarig på Institutionen för Informationsteknologi och Medier, kommer att hjälpa till med att förmedla kontakter till studenter som kan genomföra delar av utvecklingsarbetet som del av sina examensarbeten.

Morus AB, som har fått stöd från Vinnova för att i ett årslångt projekt hjälpa kommuner med frågor kring öppna data, kommer att hjälpa till med att förmedla kontakter samt dela med sig av sina erfarenheter av kontakter med kommuner. Vår databas kommer även att aktivt användas som exempel i deras arbete vilket är ett viktigt bidrag till att göra databasens existens välkänd bland kommunala tjänstemän.

Örebro kommun, genom Björn Hagström som är övergripande ansvarig för öppna data i kommunen. Han arbetar även med Öppna data och PSI-direktivet i E-delegationen.

Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet