Projekt:Offentligkonst.se 2015/Innovativ Kultur

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Innovativ Kultur
Sista ansökningsdatum: 2015-03-24 kl. 13.00
Max bidrag: ca. 100 000 kronor
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 10 000
Värde för WMSE (1-5): Hög
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Titel: Crowdsourcing av våra konstskatter

Bakgrund: Fotobomba en del av staden. Det digitala avtrycket. Samla in saknad data om och foton av konst (Offentligkonst.se) och byggnader (WLM).

Mål:

 • Utveckla arbetsformer - hur kan kommunerna/institutionerna dra nytta av volontärarbetarnas insatser? Ändra platsbeskrivning till koordinater eller annat? Även den konst som kommunen inte själva införskaffat och har ansvar för, men som är på allmän plats. Vilken data vill de ha då? Har ni vissa terminologier för konstverkstyper m.m. som volontärerna bör använda?
 • Ordna insamlingsevent av data - Insamlingen av metadata om konstverk när kommunerna saknar information. Insamlingsdrives, köra runt alt. koordinera volontärer. Återrapportering via mobilen när man upptäcker felaktig info.
 • Berika Wikidata med mer data om konstverk

Partners:

 • Kommuner - André kontaktar de som saknar bra data i dagsläget
 • Kulturföreningar - John identifierar
 • Mapillary

Erbjudande till Solna om att vara med samt be henne om att kontakta bra folk i andra kommuner och introducera oss.

Kort projektbeskrivning

Sammanfatta syftet med projektet, dess förnyande element och hur det kommer att genomföras. Antalet tecken är begränsat till 1500 tecken (inkl blanksteg), kvarvarande: 1500

Kulturform

Beskriv i fritext projektets konst- eller kulturform.

Budget

 • Projektets totala budget
 • Sökt belopp från Innovativ Kultur
 • Andra finansiärer (Vilka, hur mycket och i vilken form (kontanta medel, eget arbete, utrustning).)

Övrigt

 • Projektet påbörjas:
 • Projektet avslutas:
 • I vilken/vilka kommuner kommer projektet att genomföras och presenteras?
 • I vilken/vilka kommuner bor de deltagande i projektet?
 • Revisor:

Bilaga 1 - Projektbeskrivning

Utförlig projektbeskrivning om högst 4 A4 - sidor 12 punkters text. Projektbeskrivningen ska följa den mall som finns under instruktioner på vår hemsida.

Projektidé

Förklara kort kärnan i projektet.

Bakgrund, Drivkrafter och motiv

Beskriv bakgrunden till projektet, vilket/vilka kultur/konst område/n det anknyter till, inklusive information om relation till nationell/internationell kultur/konstverksamhet. Redovisa ev resultat av tidigare verksamhet som motiverar projektförslaget.

Förnyelse och samarbeten

Beskriv på vilket sätt projektet är kulturellt/konstnärligt förnyande. Ange hur projektet relaterar till kulturell/konstnärlig utveckling inom fältet (lokalt, nationellt och/eller internationellt) och vilka utmaningar som finns i förhållande till detta. Beskriv ev kopplingar/relationer/samarbete med andra aktörer från t ex näringsliv och/eller forskning

Genomförande

Beskriv hur projektet ska genomföras, uppdelat på aktiviteter så att det tydligt framgår hur projektet ska nå sina mål samt uppnå förväntat slutresultat.

Resursbehov

Beskriv vilka personer i den egna organisationen samt hos ev samarbetspartners som kommer att medverka i projektet samt vad medverkan består i. Ange vilka andra resursbehov som finns (av exempelvis utrustning, lokaler, kapital) och hur dessa behov ska tillgodoses. Beskriv vad ev medfinansiering består av och hur kostnaderna ska täckas.

Projektplan

Beskriv start och sluttid samt viktiga huvudhändelser under projekttiden.

Totalbudget uppdelad på kostnadsslag, med avseende på finansiering

Beskriv budgeten uppdelat på olika kostnadsslag som t.ex.

 • Löner
 • Konsulter/köpta tjänster
 • Utrustning
 • Material
 • Resor
 • Övrigt

Beskriv också för varje kostnadsslag hur mycket du söker från Innovativ Kultur resp vad som andra bidrar med. Om Innovativ Kultur enbart står för en del av budgeten - tydliggör och motivera vilken del Innovativ Kultur ska finansiera.

Förväntade resultat & effekter

Beskriv det förväntade resultatet och effekter av projektet och hur det är tänkt att nyttjas i ett nästa steg. Vilka resurser/insatser behövs för att nå ut, samt hur ska dessa tillgodoses? Beskriv vilken skillnad projektet kommer att göra för er själva, för ert verksamhetsområde, för näringsliv, forskning och Stockholmsregionen.

Övrigt

Bilaga 2 - CV

En bilaga med CV från projektledare och andra medverkande för projektet viktiga personer, ett dokument med max 1 A4-sida per person, 12 punkters text

Bilaga 3 - Partners

Lista över projektets eventuella partners med korta beskrivningar av respektive partner (högst 1000 tecken med blanksteg/partner).