Projekt:Offentligkonst.se 2015/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall

Vi anser att projektet varit framgångsrikt då en tredjedel av Sveriges kommuner nu finns i databasen, antingen genom egen data eller data insamlad av volontärer. Vi har även sett en ökad aktivitet på Wikipedia där ett 60-tal personer arbetat med förädling av informationen.

Det nya utseendet på webbplatsen samt dess nya funktionalitet har fått ett bra mottagande. Den utökade sökfunktionaliteten har även varit till nytta för att lätt visa kommuner hur deras data gjorts tillgänglig samt berikats. När öppnadata.se tar emot nya dataset hoppas vi att DCAT-AP-beskrivningen kommer att göra vår data attraktiv för andra utvecklare/intressenter.

Utöver de genomförda tekniska aktiviteterna har vi för framtiden även undersökt en uppmärkning i enlighet med schema.org samt möjligheten att tillgängliggöra materialet som länkad data.

I kontakten med kommunerna noterade vi att kunskap om öppna data ofta saknas samt att begäran om data fortfarande hanteras dåligt. Mediantiden för ett första svar var 15 dagar och i de fall data lämnades ut var mediantiden för detta 21 dagar. Ofta krävdes flera påminnelser för att få svar/data som i majoriteten av fallen i tyvärr sedan skickades i ett ostrukturerat format. Data gjordes i praktiken aldrig heller tillgängligt på kommunens PSI-sida i samband med att den lämnades ut. Trots detta var entusiasmen för projektet ofta stor bland de kontaktade i kommunen och vi vet från dessa samt bifogade mailkonversationer att längre interna diskussioner ofta förekom hos dataägarna.

Vi har noterat 15 medieomnämnanden av projektet, främst i relation till fallet i Högsta domstolen. Då inget utlåtande från HD skett innan projektets slut fanns tyvärr inte möjligheten att göra en större mediekampanj kring projektet.

1481/1500 tecken

Mål för projektet - uppfyllelse

 • Totalt 50 organisationer har lagt in material kopplat till offentlig konst
  • Totalt finns nu 81 dataset i databasen. Detta innebär att 51 kommuners data har gjort tillgängliga under projektets gång. Utöver detta fick vi in ytterligare 11 dataset som p.g.a. låg datakvalitén inte kunnat inkluderas. Ytterligare 14 kommuner meddelade oss att de helt saknar någon data kring den offentlig konsten.
 • Initiera diskussioner i fler än 100 kommuner
  • Vi var i kontakt med 131 kommuner varav vi fick svar från 128 stycken. Med undantag av några få kommuner krävdes alltid längre diskussioner och upprepade påminnelser för att kunna få ut data eller ens ett svar. Under projekttiden prövade vi flera olika formuleringar och taktiker men kunde inte utläsa någon tydlig skillnad på svarsfrekvensen.
 • Utveckla ett webbaserat gränssnitt
  • En ny webbplats lanserades som utöver renare stil även har betydligt bättre stöd för mobiler. Vi anser att detta är viktigt då vi tror att webbplatsen är är till störst nytta för mobila besökare, invid verket. En ny sökfunktion har också lanserats som tillåter filtrering på konstnär/kommun/titel m.m.
 • Koppla databasen till Wikidata
  • Där motsvarande begrepp existerar på Wikidata har dessa kopplats. Detta gäller främst konstnärer, konstverk, kommuner. Möjligheten att automatiskt skapa Wikidata-objekt när dessa saknas undersöktes men slutsatsen var att det var bäst att invänta kommande funktionalitet som bättre tillåter integration av Wikidata-material på Wikipedia.

Ett underförstått mål var även att en beskrivning av Offentligkonst.se skulle göras tillgänglig som DCAT-AP. Detta gjordes i samarbete med MetaSolutions. Återkoppling kring denna process har i sin tur kunnat användas i deras Vinnova-finansierade projekt.

1498/1500 tecken

Publik redovisning

Syfte och mål - uppfyllelse

Projektets syfte var att öka mängden fria dataset om Sveriges offentlig konst i databasen Offentligkonst.se och i förlängningen på Wikipedia. Vi anser att målen uppfyllts med råge då en tredjedel av Sveriges kommuner nu finns i databasen. En ny användarvänlig webbplats har även lanserats tillsammans med förbättrade sökmöjligheter. API:et har utökats med en modul för konstnärer och en DCAT-AP-beskrivning har publicerats. Vi har även sett ökad aktivitet kring förädling av materialet på Wikipedia där även kommuner som saknat officiell data har fått data insamlad av volontärer.

495/500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall

Det nya webbgränssnittet samt den ökade mängden data har gjort tjänsten både mer användarvänlig och kraftfull. Under våra kontakter med kommunerna har det blivit tydligt att det fortfarande är en minoritet som förstår intresset för och nyttan av öppen offentlig data. Det är även ett återkommande problem att strukturerad data ej finns tillgängligt. Under projektets gång har vi dock kontaktats av både konstnärer och kommuner som varit intresserade av att delta och vi tror att intresset kommer att öka ytterligare när Högsta domstolen lämnar sitt utlåtande i panoramafrihetsfrågan.

495/500 tecken

Upplägg och genomförande - analys

Projektet startade med att kommunikationsplanen skapades. Efter årsskiftet inleddes arbetet med det nya gränssnittet för webbplatsen. Detta följdes av uppdatering av sökfunktionen samt utökning av API:et för att stödja nya sökfrågor. Utseende, funktionalitet samt FAQ itererades sedan utifrån inkommen feedback.

Parallellt med plattformsarbetet tog vi fortlöpande kontakt med nya kommuner och hanterade deras frågor och mottagna dataset. Inkluderad data speglas därefter på Wikipedia varifrån förädling sker och sedan skördas till databasen och därigenom Offentligkonst.se

499/500 tecken

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska

The aim of the project was to increase the number of open datasets of public works of art in Sweden in Offentligkonst.se and by extension on Wikipedia. We consider the goals to have been fulfilled by a wide margin as a third of Sweden's municipalities are now included. A new user friendly website was also launched with improved search capabilities. The API was extended with a module for artists and a DCAT-AP description was published. We have also detected increased activity around the refining of the material on Wikipedia where even municipalities lacking official data have acquired data.

499/500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska

The new web interface and the increased amount of data has made the service both more user friendly and more powerful. During our contact with the municipalities it was however clear that there is still a minority which understands the interest in and use of open public sector data. It is also a recurring problem that no structured data is available. During the course of the project we have however been contacted by both artists and municipalities interested in participating and we believe this interest will increase further once the Supreme Court rules on the related freedom of panorama case

500/500 tecken

Upplägg och genomförande - analys - på engelska

The project started with the creation of a communication plan. In the new year work commenced on the new interface for the website. This was followed by updates to the search capabilities and an extension of the API to support new queries. Looks, functionality and FAQ was then iterated based on incoming feedback.

In parallel with the work on the platform we continuously made contact with new municipalities, handling their questions and datasets. Included data was then mirrored on Wikipedia where it was refined and then harvested back into the database and hence Offentligkonst.se.

493/500 tecken