Projekt:Organisationsutveckling 2020/Slutrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vad gick bra?

Ett omfattande arbete med policys och med andra viktiga dokument pågick under året. Flera saknade policys togs fram och strukturen utvecklades vilket kommer att göra det lättare för nyanställda och nya volontärer att förstå hur föreningen arbetar.

Riktlinjer för utvecklare togs fram vilket lägger en god grund för ett utökat team.

Omfattande insatser skedde för att ta fram en strategi för föreningen samt för att färdigställa strategirekommendationerna för den globala rörelsen, där verksamhetschefen hade en central roll som en av huvudskribenterna.

Vad gick dåligt?

Några policys är i dagsläget halvfärdiga då det saknades tid att åtgärda initial återkoppling som getts av styrelse eller medarbetare.

Arbetet med krishantering påbörjades i samband med att vi påbörjade en insamlingskampanj på stan, men har ännu inte blivit en integrerad del av verksamheten och flera viktiga delar av krisförberedelserna återstår att genomföra.

Vad ska vi sluta med?

Vi behöver planera nästa strategiprocess längre i förväg för att ge alla inblandade mer tid.

Vad ska vi fortsätta med?

Att systematiskt arbeta för att göra vår dokumentation och våra styrdokument enklare att förstå är viktigt, och blir allt viktigare ju större vi blir då personalen behöver kunna läsa innantill och själva hitta den information de behöver.

Vår aktiva involvering i det globala strategiarbetet under 2021 är centralt för att föreningen skall kunna bidra med viktiga insikter som införskaffats under åren samt kunna positionera sig inför kommande investeringar i rörelsens utveckling och leda visa delar, såsom utvecklingen av tematiska hubbar.

Det arbete med att säkerställa noggrann dokumentation och överlappning av personalens uppgifter behöver fortsätta för att minska personberoendet inom vissa uppgifter, såsom vid ansökningar, vissa tekniska eller ekonomiska uppgifter.

Vad ska vi börja med?

Föreningen behöver förbereda sig inför internationella anställningar samt för att hantera praktikanter så att teamet kan skalas upp snabbare och mer kostnadseffektivt.

Föreningen behöver fortsätta utvecklas som arbetsgivare när föreningen går in i en ny fas med fler anställda. Bättre möjligheter för fortbildning behöver ges och ett aktivt arbete med teambuilding och aktiviteter för nyanställda behöver ske. Olika typer av personalförmåner behöver undersökas och en större flexibilitet behöver införas.

Föreningen behöver utveckla sin kapacitet runt insamlingskampanjer där grundläggande verktyg för hantering av data om donatorer och medlemmar behöver införskaffas samt nödvändig information till givare behöver sammanställas.