Projekt:Påverkansarbete 2016/Almedalen/Ansökan till Vinnova om Almedalen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Vinnova
Sista ansökningsdatum: 2015-11-17 14.00
Max bidrag: 400 000 kronor
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 40 000 kronor
Värde för WMSE (1-5): 4 (erfarenheterna stärker vår position inom öppna datavärlden såväl som inom biståndsvärlden)
Beslutsdatum: 2015-11-25
Uppföljning inför inskick:

Fält i ansökningsverktyget

Titel på svenska (100 tecken)

Ett skepp kommer lastat med Öppna data

Titel på engelska (100 tecken)

A ship full of Open data

Sammanfattning (1 500 tecken)

Genom att delta under Almedalen och genomföra olika typer av aktiviteter kommer vi att nå beslutsfattare och politiker och föra upp öppna data på den politiska dagordningen; vi kommer att kunna få en bättre överblick över det nuvarande arbetet som sker i Sverige och vilka problem som organisationerna brottas med och undersöka nya projekt; samt ge de redan aktiva öppna data-experterna möjlighet att utbyta erfarenhet samt utveckla sin tekniker runt kommunikation samt projektledning.

Sammanfattning på engelska (1 500 tecken)

By participating at Almedalen and make different kinds of activities we will reach decision makers and politicians to get get Open Data on the political agenda; we will be able to get a better overview of what is being done in Sweden and what problems the organisations are dealing with and try out new projects; and give the already active Open Data experts a possibility in exchanging experiences and develop their techniques on communication and project management.

Mål (150 tecken)

Träffa och informera >100 beslutsfattare om öppna data

Lära av varandra

Identifiera problem

Planera framtida projekt

Klassificering

Behovsområde

12 Utbildning (lärande)

Forskningsområde

 • 5.6.02 Studier av offentlig förvaltning
 • 5.08.02 Kommunikationsvetenskap

Produktområde

 • 63.99 Övriga informationstjänster
 • 84.11 Tjänster avseende övergripande offentlig förvaltning

Bilaga - Projektbeskrivning

Max 5 A4-sidor med 12 punkters text.

Projekttitel på svenska och engelska

Ett skepp kommer lastat med Öppna data

Sammanfattning

Genom att delta under Almedalen och genomföra olika typer av aktiviteter kommer vi att nå beslutsfattare och politiker och föra upp öppna data på den politiska dagordningen; vi kommer att kunna få en bättre överblick över det nuvarande arbetet som sker i Sverige och vilka problem som organisationerna brottas med och undersöka nya projekt; samt ge de redan aktiva öppna data-experterna möjlighet att utbyta erfarenhet samt utveckla sin tekniker runt kommunikation samt projektledning.

Projektets syfte och mål kopplat till utlysningens syfte

Syftet är att delta på Almedalen för att där diskutera och samtala med svenska politiker och andra beslutsfattare om värdet av öppna data inom olika områden av det svenska samhället, vilket inkluderar fördelarna och utmaningarna för minnesinstitutioner (museer och arkiv), myndigheter, utbildningssektorn, företag, akademin m.fl. Detta för att lyfta upp öppna data på den politiska dagordningen.

Målet är att minst 100 stycken beslutsfattare kommer att lära sig om öppna data under Almedalsveckan samt knytas till Wikimedia Sveriges och Open Knowledge Swedens nätverk. På längre sikt är målet att projektet skall mynna ut i minst två stycken konkreta samarbeten med olika svenska myndigheter, NGO:er, företag eller andra organisationer runt öppna data-projekt.

Projektetspotential och nytta

D.v.s. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas.

Under Almedalsveckan samlas en stor del av Sveriges politiker och beslutsfattare på ett ställe för att lära sig om nya frågor. Att delta på Almedalen ger en möjlighet att under en kort och intensiv tidsperiod ge mängder med beslutsfattare en grundförståelse runt öppna data samt knyta mängder med kontakter som senare kan utvecklas.

Genom att beslutsfattarna får en första insikt i vad öppna data har för fördelar, vilka problem som ännu återstår att lösa, hur andra länder arbetat med frågorna m.m. kan öppna data lyftas från att ses som ett perifert teknokratiskt uppgift till att bli en politisk fråga som måste lösas så snart som möjligt för att Sverige skall kunna hålla sig i framkant. Trots att det finns politiska beslut om att svenska myndigheter skall arbeta aktivt med öppna data har utvecklingen gått långsamt och har i många fall inte ens påbörjats. Orsakerna är flera, men en allmän okunskap om värdet av och möjligheterna med öppna data hos beslutsfattarna på olika nivåer är en viktig faktor. Även om det finns beslut är det politiska trycket otillräckligt för att få till stånd en förändring i tillräckligt hög takt för att Sverige inte skall hamna efter. I exempelvis Storbritannien och Österrike har utvecklingen nått mycket längre då det politiska trycket varit större. Genom att föra fram olika aspekter av öppna data på Almedalen kommer vi att lyfta upp frågan på den politiska dagordningen.

Genom samtalen kommer vi även att få en bättre förståelse för vilka problem olika aktörer brottas med så att vi kan designa bättre lösningar i framtiden och även bli bättre på att tala samma språk. Det kommer även göra det möjligt att få en bättre överblick över vilka organisationer som börjat fundera runt öppna data, men som ännu inte kommit igång och som kan tänkas vilja delta i olika typer av projekt i framtiden.

Det finns redan en aktiv grupp av personer i Sverige som arbetat med öppna data i sina respektive organisationer samt i samhället i stort. Många är aktiva i grupper på sociala medier m.m. och har där ett erfarenhetsutbyte. Det handlar till största del om att dela nedskriven information vilket varit mycket värdefull. Detta erfarenhetsutbyte har dock visa begränsningar. Mycket av det praktiska handhavandet, konkreta exempel där problem uppkommit m.m. sätts dock aldrig i tryck av olika orsaker och är därför inte möjliga att dela online. Genom projektet skapas dock en plattform för Sveriges ledande experter inom öppna data att träffas och föras samman och diskutera öppna data. Genom ett målinriktat arbete kommer de tillsammans kunna utveckla bättre möjligheter att kommunicera till allmänhet och beslutsfattare runt öppna data.

Genomförande

Projektet består av fyra delar:

 1. Planering och förberedelser
 2. Genomförande av evenemanget i Almedalen
 3. Utvärdering av resultatet
 4. Uppföljning av kontakter med personer och organisationer som togs under Almedalen

Den första delen handlar om att slå fast exakt vilka aspekter om öppna data vi kommer att fokusera på under evenemanget. Då kommer vi även att titta på vilka format som är lämpliga. Detta sker i samarbete med Open Knowledge Sweden, med den internationella Wikimedia-gemenskapen som kan dela med sig av erfarenheter från vad som fungerat i andra länder och med de organisationer som tillhör vår referensgrupp och vårt nätverk. När vi beslutat om vilka aspekter vi ska fokusera på och formatet slagits fast kommer ett urval av deltagande expertis att genomföras. Här handlar det om personer som kan presentera fördelar och nuvarande problem med öppna data på ett sätt som en blandad publik kan ta del av. Det är viktigt att ha nyckelpersoner som deltar för att vi ska locka publik varför vi satt av en hel del resurser för att kunna få dessa personer till Visby.

Att hitta ett boende i Visby under Almedalen är svårt, framförallt när det handlar om ett rätt stort antal experter som vi vill ska kunna delta. Därför kommer vi att hyra skeppet Albanus som blir vår bas. Där kommer personal, volontärer och föreläsare att kunna bo och vi kommer att kunna anordna workshops på kvällarna för att ytterligare förbättra öppna data-experternas möjligheter att öka olika gruppers intresse runt öppna data.

Deltagandet i Almedalen består av fyra typer av aktiviteter: En aktivitetstyp (1) har som fokus att bjuda in intresserade beslutsfattare för att lära sig mer om vad öppna data handlar om och vad öppna data har för värden för deras verksamhet. Denna fokuserar mer på de som har liten eller begränsad förkunskap. Det rör sig om presentationer eller seminarier med inbjudna experter från Wikimedia Sveriges och Open Knowledge Swedens omfattande nätverk. Detta är ett mer klassiskt upplägg för Almedalen som gör det möjligt för de som är nyfikna att plocka några russin ur kakan och komma och lyssna under en kort stund. Genom vårt evenemang blir Almedalen en arena för Sveriges och Europas mest insatta öppna data-experter att presentera olika intressanta aspekter på ett kortfattat och begripligt sätt. Detta är ett format som passar många av de upptagna Almedalsbesökarna som vill få en första kontakt med ämnet och förhoppningen är att frågan ska flyttas från att ses som något rent tekniskt till att tydligare få en plats på den politiska agendan. Detta kan komma att ske både som evenemang organiserat helt genom projektet samt genom deltagande i andra organisationers evenemang. Vi kommer att hålla till på Gotlands museum vilket ligger centralt placerat i Visby. Sedan finns (2) en workshopdel där vi enligt beprövade metoder kommer att ta till vara på den stora mängd experter som finns på plats i Almedalen för att lösa olika tydliga problem som vi identifierat. Detta handlar exempelvis om att titta på öppna standarder (ex. DCAT-AP), vilken data som bör prioriteras eller vilka praktiska hinder som satt käppar i hjulen för olika initiativ eller att utifrån konkreta exempel visa på information som publicerats men som ännu inte är tydligt uppmärkt som öppna data, där en mycket liten insats kan få direkt effekt. Vi kommer även att (3) bedriva guerilla-marknadsföring och ett aktivt deltagande på andra organisationers evenemang där vi kommer att lyfta upp öppna data-relaterade saker genom frågor m.m. Därtill finns (4) möjligheten för Sveriges öppna data-expertis att mötas (ofta för första gången) och dela med sig av sina erfarenheter runt hur man kommunicerar runt öppna data. För experterna kommer även evenemang som syftar till att utveckla deras kommunikativa och organisatoriska färdigheter att anordnas. Detta kommer att ske på skeppet Albanus som vi kommer att hyra och ankra i Visbys gästhamn (vilket även är var deltagarna kommer att bo under veckan)

Denna fokus på öppna data under Almedalsveckan har oss veterligen inte skett tidigare och en ordentlig utvärdering av hur det gick samt vilka lärdomar vi kan ta med oss till framtiden är centralt för att få ut mesta möjliga av evenemanget. Det är även en chans att reflektera över de argument och det material vi har för att se vad vi behöver arbeta vidare med i framtida projekt för att bättre föra fram öppna data på den politiska scenen.

Ett klassiskt misstag från deltagandet på olika typer av större evenemang är att inte ha satt av tillräckligt med tid för att följa upp alla de intressanta samtal och diskussioner som fördes och arbeta vidare på idéerna så att de förvandlas till genomförbara projekt i framtiden. Genom att redan från början planera för detta och sätta av tid och resurser samt arbeta fram metoder för hur detta kan genomföras på bästa sätt kommer vi att säkerställa att detta inte sker i det här projektet.

Projektplan

 • 17 november 2015-2 juli 2016: Planering och förberedelser inför Almedalsveckan
  • Aspekter och format slås fast baserat på identifierad lokal och vilka intressen vi identifierat
  • Inbjudan att ansöka om stipendium för att delta (organisatörerna ser till att Sveriges ledande experter känner till detta)
  • Urvalsprocessen avslutas och stipendiaterna meddelas
  • I slutet av mars ska programpunkterna spikas
  • Schema upprättas
  • Workshops för deltagarna fastslås (runt kommunikativa och organisatoriska färdigheter)
 • 3-10 juli: Almedalsveckan
 • 10-31 juli: Utvärdering av deltagandet
 • 1-31 augusti: Uppföljning av de kontakter som tagits med konkreta förslag på hur arbetet kan fortsätta samt möten med kontakterna
 • 31 augusti: Projektslut

Budget

 • Personalkostnader: 177 300 kr
 • Utrustning, mark, byggnader: 22 500 kr
 • Konsultkostnader, licenser m.m: 0 kr
 • Övriga direkta kostnader inkl. resor och evenemang: 270 000 kr
 • Indirekta kostnader: 36 000 kr

Totalt: 504 800, varav 400 000 kr från Vinnova

Egenfinansiering: 104 800 kr

Aktörskonstellation

Inklusive roller och arbetssätt

Wikimedia Sverige är en ideell förening som stödjer Wikipedia och alla de övriga projekten som Wikimedia Foundation driver. Föreningen har sedan dess grundande år 2007 anordnat mängder av evenemang av olika storlekar. I tre år har föreningen haft ett kansli i Stockholm med personal vilket har lett till en omfattande ökning av aktiviteter. Föreningen har utvecklats till att bli en av de mest aktiva aktörerna runt fri kunskap och öppna data i Sverige och har utvecklat ett omfattande nätverk. Under 2013-2015 har föreningens fokuserat allt mer på öppna data då projektet Wikidata lanserats som Wikimedia Foundations nya projekt. Wikidata innehåller strukturerad data för bland annat Wikipedia och är tänkt att fungera som en nod där data från olika aktörer kan inkluderas och kopplas samman. Föreningen har även börjat arbeta mer med geografisk data då OpenStreetMap planeras att integreras allt mer i Wikimedias projekt de närmsta åren. Föreningen har även arbetat med DCAT-AP för sina olika öppna data-projekt. Wikimedia Sverige kommer att driva det här projektet samt ha det övergripande ansvaret.

Det svenska Open Knowledge Sweden är en icke-vinstdrivande, ideell förening i Sverige som är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation. Det är den svenska delen av Open Knowledge, vilket är ett världsomspännande ideellt nätverk av människor som arbetar med teknik och utbildning för att låsa upp information och göra det möjligt för människor att arbeta med det för att skapa och dela kunskap. Open Knowledge vill se upplysta samhällen runt om i världen, där alla har tillgång till viktig information och förmågan att använda den för att förstå och forma sina liv; där mäktiga institutioner är begripliga och ansvariga; och där viktig forskningsinformation som kan hjälpa oss att ta itu med utmaningar som fattigdom och klimatförändringar är tillgänglig för alla. För detta är öppna data centralt och Open Knowledge Sweden har under åren drivit ett flertal spännande öppna data-projekt.

Plan för nyttiggörande av resultatet

Resultatet nyttiggör sig själv till stora delar redan på plats. Utöver det kommer en sammanställning av alla kontakter göras direkt efter och en katalog med förslag på fortsatta arbeten kommer att skapas. Vi kommer att sprida våra erfarenheter genom den slutrapport vi skriver. Allt material vi skapar (presentationer, informationsmaterial m.m.) kommer att placeras under en fri licens och spridas i vårt nätverk.

Kontinuerligt under projektet kommer vi att kommunicera hur projektet går på sociala medier, bloggar, vårt nyhetsbrev samt vid större händelser genom pressreleaser.

Vi har redan identifierat ett stort antal potentiella deltagande organisationer som vi kommer att sprida resultatet till samt bjuda in att delta under evenemanget på olika sätt. Vi har i flera fall även initierat en första kontakt om denna möjlighet. Detta inkluderar bl.a. FFKP, Open Source Sweden, Sambruk, Internetstiftelsen i Sverige, Bobitek AB, MetaSolutions AB, universitet som bedriver forskning runt öppna data, Wikimedia UK och Wikimedia Österrike m.fl.