Projekt:Restauranger och Wikidata 2015/Ansökan till Vinnova om öppen mat/Basrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Syfte och mål (500 tecken)

Syftet är att visualisera hur öppna data kan användas av och gynna alla möjliga aktörer i samhället. Genom att fokusera på restauranger visar vi att det inte bara är tekniska företag som kan dra nytta av möjligheterna med öppna data och crowdsourcing.

Målen är:

  1. Deltagande på Smaka på Stockholm under minst 3 dagar.
  2. En tävling med minst 50 deltagare och översättningar av orden till minst 30 nya språk.
  3. Möjligheten att få bilder och ljudinspelningar integrerade på vår digitala menyn.
  4. Minst 150 personer som vi får samtala med om öppna data och som testar menyerna.
  5. Minst två omnämnanden i media.

Förväntade effekter och resultat (500 tecken)

Projektet kan på ett konkret sätt visualisera hur öppna data kan gynna alla möjliga aktörer i samhället. Detta är ett sätt att skapa en bredare förståelse för allmänheten om (det ibland oväntade) värdet av öppna data och att genom crowdsourcing berika den data som är tillgänglig. Att ges insikter om vad data egentligen innebär och hur det kan användas kan öppna ögonen för människor som aldrig förstått hur det kan hjälpa dem och vilka oanade möjligheter som finns. Smaka på Stockholm låter oss nå nya grupper i samhället. Restauranger kan gratis införa menyerna på sina webbplatser för turister.

Planerat upplägg och genomförande (500 tecken)

Först arbetar vi med restaurangerna och ser till att alla ingredienser i deras menyer finns på så många språk som möjligt. Detta gör vi genom att genomföra en tävling för Wikimedias volontärer. Volontärerna uppmuntras även att ta bilder och spela in uttal på orden för råvaror och maträtter. Därefter deltar vi på Smaka på Stockholm med en utställningsplats där folk kan pröva menyerna på olika språk.

Syfte och mål på engelska (500 tecken)

The aim is to visualize how open data can be used and benefit many actors in society. By focusing on restaurants, we show that it is not just tech companies that can benefit from the opportunities of open data and crowdsourcing.

The goals are:

  1. Participation at Smaka på Stockholm during at least 3 days.
  2. A contest with at least 50 participants and translations of words to a minimum of 30 new languages.
  3. The ability to integrate images and sound recordings of words in our digital menu.
  4. At least 150 people that we talk to about open data and who test the menus.
  5. At least two mentions in the media.

Förväntade effekter och resultat på engelska (500 tecken)

The project can visualize how open data can benefit all potential actors in society in a concrete way. This can create a broader understanding amongst the public about the (sometimes unexpected) value of open data, and through crowdsourcing enrich the data that is available. To get insights regarding what data actually means and how it can be used might open the eyes of people who never understood how it can help them and what unthought-of possibilities there are. Smaka på Stockholm allows us to reach new groups in society. Restaurants can freely introduce the menus on their websites for tourists.

Planerat upplägg och genomförande på engelska (500 tecken)

First, we work with restaurants and ensure that all the ingredients in their menus are available in as many languages as possible. We do this by holding a competition for the Wikimedia volunteers. Volunteers are also encouraged to take pictures and record pronunciation of the names of the ingredients and dishes. Then we participate at Smaka på Stockholm with an exhibition space where people can try the menus in different languages.