Projekt:SFI 2013/Ansökan till Jacob Wallenbergs Stiftelse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan
Organisation: Jacob Wallenbergs Stiftelse
Sista ansökningsdatum: löpande
Max bidrag: 150 000 kr
Bedömd chans: 10%
Väntevärde: 15 000 kr
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum:
Uppföljning inför inskick:

Här nedan följer ansökan för ett SFI projekt i kommuner i västsverige vilka ingår i GR Utbildnings nätverk.

Projektledare

Namn Sophie Österberg

e-post sophie.osterberg(at)wikimedia.se

Titel Education manager i Wikimedia Sverige från 2012-10-01

Personnummer 861217-

Organisation Wikimedia Sverige

Postadress Box 500

Postnummer 10129

Ort Stockholm

Telefon, arbete 073-6982101

Mobiltelefon 073-6982101

Personlig webbplats


CV/Presentation av projektledare

Sophie Österberg är från den 1 oktober 2012 anställd av Wikimedia Sverige som Education manager. Hon har under flera år varit engagerad i utbildningsfrågor, särskilt i frågor om studenters egna engagemang i dessa. Hon drivs av frågor som rör utbildning i stort, fri tillgänglighet till utbildning samt möjlighet att bidraga till att utveckla information för alla.

Utbildning

2007-10 Kingston University - Bachelor of Arts(Hons) Human Resource Management
2011-12 Linnéuniversitetet - Masters Leadership and management in International context

Relevant erfarenhet

2012 Praktikant på Wikimedia Sverige augusti-september och arbetat med projektet Wikipedia utbildning
2012 Stipendium för magisteruppsats kring utbildningens roll i samhället
2010 Medförfattare till A perspective from a student's quality circle, ett kapitel i boken Higher Education in a State of Crisis, ett kapitel som belyser studenters engagemang i sin utbildning
2009-10 Initiativtagare och deltagare i Storbritanniens första Student Quality Circle, vilken syftade till att entusiasmera elever att bli mer engagerade i sin utbildning
2007-09 Engagerad i FN-föreningen på Kingston University och deltog där i frågor om rättighet till utbildning, engagerade event tillsammans med Rädda Barnen samt initierade en årlig fototävling med lokala talanger för att få in donationer till lokal välgörenhet

Projekt

Projekttitel

Wikipedia för invandrare, pilotprojekt

Område

Utbildning, specifikt utbildningen svenska för invandrare.

Målgrupp

Elever inskrivna på Svenska för invandrare i de tretton medlemskommunerna i samarbetet GR Utbildning (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö).

I pilotprojektet fokuseras på elever i tre av kommunerna inom GR Utbildning-samarbetet för att under sex månader introduceras i och kunna använda Wikipedia i sin Svenska för invandrare-utbildning. Förhoppningen är att ett senare skede vidga kretsen av kommuner.

Projektets startdatum

2013-01-15

Projektets slutdatum

2013-06-15

Totalt sökt belopp

234 000 SEK

Samarbetspartner

GR Utbildning är vår samarbetspartner i detta projekt. GR Utbildning bildades av kommunerna i Västra Götalandsregionen och har ett ansvar för att utveckla och förbättra pedagogiska metoder. Gr har gott renommé i branschen och är bland de främsta i att skapa, driva och utvärdera pedagogiska projekt. I detta projekt har vi valt att ta med GR utbildning som part för att arbeta med kvalitets- och metodikuppföljning.

Projektsammanfattning

Wikipedia är en fri och öppen encyklopedi, och världens största elektroniska uppslagsverk. Visionen är en värld där alla människor på jorden har fri tillgång till all mänsklighetens samlade kunskap. Wikimedia Sverige är en ideell förening, en oberoende del av stiftelsen Wikimedia Foundation, och skapar förutsättningar för att realisera denna vision. En del i detta främjandet är att få fler att bidra till, samt bli aktiva på Wikipedia utöver endast läsande av artiklarna. Samtidigt står det i skolverkets beskrivning av SFI att eleverna ska utveckla sin kompetens att använda digitala verktyg samt att utbildningen ska vara flexibel och anpassas till elevens intressen och erfarenheter.

Här finns en god förutsättning för att främja det aktiva användandet av Wikipedia, vilken är världens sjätte mest besökta sida, för att ge elever en flexibel, erfarenhets- samt kunskapsbaserad utbildning där de lär sig hantera ett digitalt verktyg. Idén är således i kort att lärare på SFI-utbildningar, tillsammans med ansvarig på Wikimedia Sverige, introducerar Wikipedia som en naturlig del i utbildningen av eleverna. Målet är att grundligt utbilda tre utvalda kommuners SFI-utbildning och dess lärare i Wikipedia och dess användningsområden och grundidé, samt att på minst ett sätt aktivt använder Wikipedia i sin undervisning. Användandet sker enkelt, eftersom Wikimedia Sverige sätter upp en portal, Wikipedia för invandrare (WFI), som belyser artiklar/områden vilka kan utvecklas och skriva om. De sätt vi ser som främjande för språkutveckling samt digital kompetens är:

 • att översätta wikipediaartiklar från elevens modersmål till svenska. Wikimedia skapar portalen Wikipedia för invandrare, vilken tar upp artiklar i behov av översättning från de främsta språken inom SFI. I nuläget är dessa arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, kurdiska, polska, somaliska, spanska och thailändska (SCB 2009). Det kan handla om att identifiera en wikipediaartikel om en kurdisk författare eller en thailändsk musiker, eller att på många olika språk uppdatera artiklar om vardagliga ting som "taxi" eller "television".
 • att, som alternativ, fylla i luckor i Wikipedia på andra språk, såsom arabiska, och istället översätta artiklar ifrån svenska till modersmål. Denna möjlighet ska också finnas belyst på portalen Wikipedia för invandrare.

Nyttan med detta projekt är flerfaldig. Det blir delvis mer kunskap och utveckling av befintliga artiklar på Wikipedia, vilket främjar alla de som använder Wikipedia i nuläget. Dessutom lär sig en ny grupp att använda Wikipedia vilket ger goda möjligheter till att fortsätta bidra till encyklopedin. Framförallt finns dock förhoppningen om att dessa elever i förlängningen blir mer anställningsbara, utvecklar sin digitala kompetens samt främst tar i besittning ett nytt språk och därigenom enklare kan delta i det svenska demokratiska samhället. Det finns en stor samhällelig vinst i detta i stort då fler människor får tillgång till svenska genom nyttjande av digitala verktyg. Detta kan således ses som en insats för att öka e-delaktigheten samt bidraga till att minska en digital klyfta i samhället genom att både introducera samt utöka användandet av digitala verktyg hos eleverna på SFI. I likhet med Digidel verkar Wikipedia för invandrare pilotprojekt för att öka denna digitala närvaro vilken är oerhört viktig i samhället och vår demokrati, och för den enskilde individen för att till fullo kunna engagera sig i samhället.

Sökande

Organisationstyp

Ideell förening, ej momsregistrerad

Namn

Wikimedia Sverige

Adress

Box 500

Postnr.

10129

Ort

Stockholm

Telefon

0762122776

Organisationsnummer

802437-8310

Firmatecknare

Jan Ainali, jan.ainali(at)wikimedia.se, 0762122776

Organisationens webbplats

http://wikimedia.se

Presentation av organisation

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

Frågeställning

Bakgrund

Svenska för invandrare
Statistik visar att 102 434 personer var inskrivna för SFI utbildning 2011 (Skolverket, 2012). Svenska för invandrare ”är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i det svenska språket” (Skolverket, 2009). Utbildningen ska anpassas utifrån elevens intressen, kunskap samt erfarenheter och planeras samt utformas gemensamt. Utbildningen tar utgångspunkt från individen och ska därför vara flexibel gällande tid, plats, innehåll och arbetsformer för att möjliggöra elevens deltagande.

Inom ramen för detta finns flertalet syften, vilka kan kategoriseras inom två områden:

 • att bidra till ett aktivt deltagande i samhällsliv, och
 • att vuxna ska få grundläggande läs- och skrivfärdigheter

Dessutom finnes flertalet mål, av vilka fyra är relevanta för denna ansökan. Målen för utbildningen är att eleven ska utveckla sin förmåga

 • att läsa och skriva svenska,
 • tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang,
 • att använda relevanta hjälpmedel, samt
 • att anpassa språket till olika mottagare och situationer.

Utöver dessa mål ska eleven även utveckla interkulturell kompetens och kompetens att använda olika digitala verktyg och hjälpmedel.

För att kunna utveckla ett gott språk krävs två kompetenser, av vilka den andra bygger på kunskapen om den första:

 • kunskap om det språkliga systemet, vilket innefattar ord, fraser, uttal och grammatiska strukturer;
 • kunskap om språkanvändning, vilket handlar om hur man bygger upp en text samt gör funktionella språkliga val och anpassar texten till mottagare och syfte, inklusive att utveckla strategier för att nå ut med budskapet.

Utgångspunkt för bedömning av elever på SFI är "elevens förmåga att använda det svenska språket på ett begripligt sätt i olika syften i vardags-, samhälls- och arbetsliv" (Skolverket, 2009).

Svenska för invandrare bedrivs på fyra nivåer: A,B,C samt D. Fokus i denna ansökan är nivå D, eftersom "målet för D-kursen är kunskaper på svenska på avancerad nivå som en grund för fortsatta studier på gymnasial nivå eller högskolenivå" (Kommunalförbundet GR, 2010). Detta är alltså de elever vilka bedriver studier på studieväg 3 inom SF, vilket är "för deltagare med gymnasieutbildning eller högre utbildning från hemlandet". I förlängningen finns god möjlighet att även utveckla aktiviteter för elever på lägre nivåer, eventuellt mer inriktade på ordboken Wiktionary samt på enklare redigeringar i wikipediaartiklar.

GR Utbildning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med sammanlagt 940.000 invånare. Verksamheten inom GR ska stärka regionen nationellt och internationellt. GR Utbildning har sedan 1995 verkat för ett fördjupat samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. Med fokus på barnens/ungdomarnas behov, förutsättningar och önskemål, har unika steg i denna riktning tagits. Ingen annanstans i Sverige kan en region uppvisa en så omfattande samverkan inom detta område.

Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning genomför kompetensutveckling, ledarskaps- och skolutvecklingsprojekt på uppdrag av GRs medlemskommuner, från förskola till vuxenutbildning. Pedagogiskt Centrum bidrar med insatser inom dessa områden och ska också vara en katalysator inom regionen för att skapa och tillgängliggöra utvecklingssatsningar och aktiviteter för regionens elever, lärare, skolledare, samt för andra aktörer på skolans område. Verksamheten skall ha ett elevorienterat förhållningssätt. Speciellt viktigt för denna ansökan är att Pedagogiskt centrum särskilt ska beakta pedagogiken inom SFI.

Wikipedia
Wikipedia är en wiki samt ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som konstant utvecklas av sina användare. Wikipedia drivs av den ideella stiftelsen Wikimedia Foundation som stödjs av privata donationer. Wikipedia startades 2001 i USA och har sedan dess utvecklats till att innehålla 272 språkversioner som var för sig innehåller fler än 70 artiklar, vilket resulterat i över 23 miljoner artiklar i nuläget. Den svenska versionen har idag 493,508 artiklar. Funktionsprincipen vilken Wikipedia bygger på kallas wiki, vilket är hawaiianska för snabb. Detta avser enkelhet vad gäller att hitta artiklar, att de lätt kan länkas samman, att det inte sker någon redaktionell fördröjning av publiceringen av artiklar samt att det enkelt går att återställa till tidigare versioner av en artikel. En wiki är en programvara som tillåter flertalet människor att tillsammans redigera webbsidor. Wikipedias vision är en värld där varje människa på den här planeten får fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap. Detta skulle även kunna uttryckas som folkmassornas visdom.

Om Wikipedia i utbildning
Wikipedia används i på olika lärosäten och i olika aktivitetsformer i många länder. Lärare och utbildningsansvariga använder Wikipedia på olika sätt i utbildningen. Dessa är bland andra kritiskt tänkande, språkutveckling, källkritik och digital kompetens. Lärare finner att Wikipedia är en möjliggörare i undervisning med stor potential, eftersom all kunskap är fri, gratis samt öppen att både nyttja och bidraga till. Att elever blir mer aktiva och engagerade i sin egen utbildning, vilket även frigör möjligheter för läraren som stöttande i elevens egen individuella progression, är fördelaktigt både som elev och pedagog.

Ett framgångsrikt exempel finns i Mexiko, där lektorn Leigh Thelmadatter använder Wikipedia för elever i engelska. Hon upplever att eleverna utvecklar kritiskt tänkande samt kommunikativa och tekniska färdigheter inom den digitala sfären. Hon berättar vidare att Wikipedia ger eleverna möjligheten att på ett autentiskt sätt använda engelska för kommunikation och framförallt, för en större publik än endast läraren och andra elever. Den största motivationen för elever, berättar Leigh, är vetskapen om att miljontals andra kan läsa det eleverna själva skrivit. Det gör att de lägger större vikt vid sitt skrivande och att de ser sig själva som bidragsgivare till något större än den enskilda kursen och sina egna betyg. Leigh låter studenterna välja artiklar som de själva har ett personligt intresse av och en egen passion för, till exempel artikeln Mexikansk musik. Där betydde det mycket för eleverna att själva kunna beskriva och utveckla den digitala informationen om detta ämne. Som Leigh beskriver är språkutbildningar på många sätt fakta-lösa, och fokuserade på att "hitta på" uppgifter för att främja språkutveckling. Där blir Wikipedia en möjlighet för eleven att flexibelt och med motivation ifrån egna intressen och egen kunskap, kunna utveckla sin språkkompetens.

Framgångsfaktorer

 • Målgruppens motivation för sina egna studier. Statistik från SCB (SCB, 2009) visar att, vilket kan sägas vara uppenbart, nästan 80 procent av de som deltar i SFI är där för att lära sig det svenska språket. Men det visar även på att 60 procent är där för att förenkla möjligheten till arbete, ungefär 50 procent vill kunna utbilda sig vidare medan 40 procent vill knyta sociala kontakter. Intressant att notera med detta är att nyttjandet av Wikipedia i utbildning främjar alla dessa aspekter som motiverar studenterna på SFI. Att kunna knyta an till den egna motivationen som eleverna redan besitter är antagligen en av de viktigaste faktorerna till att projektet kan lyckas.
 • Förhoppning om målgruppens motivation till att bidra till något större. De elever vilka i nuläget använder Wikipedia i sin utbildning beskriver att de blir motiverade av vetskapen om att många kan ta del av elevernas text samt att de bidrar till något som är större än bara kursen.
 • Pågående framgångsrika projekt. Så som tidigare beskrivits i denna ansökan angående språkutbildning i Mexiko (se stycke bakgrund) har Wikipedia varit väl användbart inom språkundervisning för att utveckla kunskap om och på ett autentiskt sätt lära sig att använda det nya språket.
 • Det ger eleven flexibilitet. En del av planen för SFI är att eleven ska kunna tillgodose sig SFI flexibelt och anpassat efter eleven. Wikipedia möjliggör denna flexibilitet inte endast tidsmässigt utan även oberoende utav specifik plats.
 • Att interagera med gemenskapen. Att delta på Wikipedia som redigerare och skribent skapar möjligheter inte bara att utveckla och skriva nya artiklar. En stor del handlar även om interaktionen med andra som är aktiva på Wikipedia gällande diskussioner om relevans och dylika frågor. Det öppnar upp för samtal som är autentiska på det nya språket samt låter eleven delta i konkreta samtal om ett spektrum av frågor.
 • Elevens möjlighet att bygga på intressen och egen kunskap. I planen för SFI står tydligt beskrivet att utbildningen ska ske baserad på elevens intressen, erfarenhet samt egen kunskap. Där fungerar Wikipedia väl då valet av artiklar att redigera och bidraga till är oändlig och således kan väljas utifrån elevens egna intresse.

Avgränsningar

Projektet kommer att vända sig till tre kommuner i västra Sverige, efter en urvalsprocess. Projektet kommer säkert att väcka uppmärksamhet och många vill dra lärdomar av projektet, men avgränsningen gäller de tre första kommunerna. Projektet kommer att kunna följas på sociala medier och ett stort slutseminarium kommer att vara öppet för alla.

Aktiviteterna riktar sig till lärare inom SFI-undervisningen och elever på SFI nivå D. Projektet riktar sig mot de grupper som vi tror kan testa metodiken med relativt små medel. I ett senare skede kan lärdomarna från projektet utvecklas så att de gäller generellt. Projektet riktar sig inte heller till de elever som har en väldigt låg kännedom om svenska språket, eller begränsad datorvana och skrivvana.

Projektet riktar sig inte till en viss typ av privata aktörer eller utbildningsinstitutioner. Även om det finns aktörer på marknaden som ger intensivutbildning och språkutbildningar så vänder vi oss inte till dessa i detta projekt.


Risker

 • Att de lärare vilka bedriver undervisningen på SFI inte har intresse av, förstår eller känner sig manade till att använda Wikipedia i utbildningen. Detta är antagligen den allra viktigaste faktorn till om detta projekt kommer att lyckas eller ej, då initiativet att använda Wikipedia kommer att förmedlas till elever ifrån läraren. Här är det därför viktigt att satsa på bra material angående Wikipedia och dess användande, samt ett genomarbetat seminarium som dessa lärare kan delta på för att vädra frågor och funderingar. Allra bäst vore kanske att först distribuera material och möjligen video el dyl till dessa lärare för att ge tid att läsa/titta på materialet samt att hinna fundera på frågor som då skulle kunna besvaras vid detta seminarium.
 • Att de elever som är tänkta att använda och dra fördel av Wikipedia för att lära sig svenska inte uppskattar initiativet och således inte använder Wikipedia i sin utbildning.
 • Att elever på SFI inte till fullo är insatta i de regler som redigering på Wikipedia ska följa, vilket kan bidra till att redigeringar och hela artiklar raderas. Här fyller den person som är engagerad för att ta hand om portalen WFI en viktig funktion som kommunikativ länk mellan gemenskapen och eleverna på SFI, beträffande regler och förhållningssätt på Wikipedia.

Resultat

Aktiviteter

 • Urval av tre kommuner (januari 2013)

Urvalet sker tillsammans med GR utbildning. Kommuner som redan är intresserade av att utveckla sin SFI-utbildning samt är engagerade i frågor kring digital kompetens i utbildning, är bättre rustade för att ta till sig pilotprojektet.

 • Två studiebesök i en lokal SFI-verksamhet (januari)

Studiebesök görs av Wikimedia-personal i avsikt att detaljstudera pågående SFI-undervisning i målkommunerna. Vid besöken hålls även samtal med lärare och elever, som grund för senare kurser för lärare och elever inom SFI i de tre kommunerna.

 • Tre intensivkurser för SFI-lärare och -elever, en i respektive kommun (februari)

Intensivkurser för ansvariga SFI-lärare samt kurs D-klasser. Eventuellt hålls först separat en intensivkurs för lärarna, så de känner sig trygga i att använda Wikipedia, vilken följs av en kurs för eleverna vid samma kursperiod.

 • Underhåll av WFI-portalen samt kontinuelig kontakt med SFI-ansvariga i de tre kommunerna (från februari och hela projekttiden ut)

Underhåll av Wikipedia för invandrare portalen sker av utvald person inom Wikipedia gemenskapen då det krävs någon med kunskap inom Wikipedia samt med en god relation till andra Wikipedianer. Kontakten och återkopplingen gällande frågor om Wikipedia i utbildning sker via projektledare på Wikimedia Sverige kontoret.

 • Tre uppsamlingsseminarier, ett i respektive kommun (första hälften av mars)

Seminarier dels för att återknyta till intensivkursen, dels för att bearbeta erfarenhet efter december månads kurser.

 • Avslutande workshop för samtliga deltagare (22-23 maj 2013)

Vid seminariet behandlas bra exempel på hur Wikipedia använts och hur Wikipedia i SFI-utbildningen upplevts av elever och lärare. Diskussionen kommer ligga till grund för det senare avslutande seminariet samt för eventuella framtida Wikipedia i SFI-engagemang.

 • Avslutande seminarium, med media, politiker i Göteborg (29 maj 2013)

Detta seminarium sker för att informera om lärdomarna av Wikipedia för invandrare samt för att berätta om vidare utveckling av detta för politiker och media.

 • Utvärdering och uppföljning (juni)

Utvärderingen ligger till grund för fortsatt Wikipedia för invandrare och omfattar både kvantitativa och kvalitativa projektresultat.

Se även bifogat GANTT-diagram.

Mål

Mål som projektet avser uppfylla under projekttiden

 • Att varje elev som deltar i Wikipedia för invandrare adopterar en artikel som de arbetar med under pilottiden, samt att denna artikel i slutskede av pilotprojektet uppnår statusen rekommenderad artikel.
 • Interaktioner med andra Wikipediaskribenter utanför SFI-utbildningen. Varje elev ska under projekttiden ha interagerat med minst en annan wikipediaskribent.

Långsiktiga effekter

 • Att utveckla den digitala kompetensen hos dessa SFI-elever
 • Att ge dem ett redskap i sin fortsatta språkutveckling
 • Att främja ökad flexibilitet samt fokus på elevens intressesfär genom användandet av Wikipedia
 • Ökad anställningsbarhet för invandrare genom ökad kunskap i det svenska språket samt digital kompetens i allmänhet

Plan

Projektkalkyl

Lönekostnader

Projektledare, 250 timmar, 300 SEK i timmen, totalt = 75.000 SEK

Portalansvarig, 170 timmar, 300 SEK i timmen, totalt = 51.000 SEK

Utvärderingsansvarig, 116 timmar, 650 SEK i timmen, totalt = 75.400 SEK

Omkostnader per aktivitet

Intensivkurser, transport 6.000 SEK, 3.000 SEK för hotell samt 1.500 SEK för allmänna kostnader, totalt = 10.500 SEK

Uppsamlingsworkshop, detsamma som ovan gäller för dessa workshops, totalt = 10.500 SEK

Avslutande gemensam workshop, transport 4.000 SEK, hotell 2.000 SEK samt 1.600 SEK i allmänna kostnader, totalt = 7.600 SEK

Seminarium, transport 4.000 SEK, totalt = 4.000 SEK.

Summa

Totala timmar = 536 timmar

Totala timkostnader = 201.400 SEK

Totala transportkostnader = 20.000 SEK

Totala hotellkostnader = 8.000 SEK

Totala allmänkostnader = 4.600 SEK

Total kostnad = 234.000 SEK

Projektdeltagare

 • Projektägare, Jan Ainali, ordförande Wikimedia Sverige, 076 21 22 776, jan.ainali(at)wikimedia.se
 • Portalansvarig, Rekryteras ur Wikipedias Community, med kännedom om Wikimedia Sverige. Det är i nuläget inte fastställt vem som ska fylla denna position.
 • Projektledare, Sophie Österberg/Wikimedia Sverige. 0736-982101, sophie.osterberg(at)wikimedia.se
 • Ansvarig från GR Utbildning, Sofia Larsson. 0703-752703, Sofia.Larsson(at)grkom.se
 • Utvärderingsansvarig, sker gemensamt mellan GR Utbildning samt Wikimedia Sverige.
 • Projektadministratör, Jakob Hammarbäck, jakob.hammarback(at)wikimedia.se

Arbetsformer

Se aktiviteter ovan för själva arbetet.

Organistoriskt kommer projektet att ledas av Wikimedia Sveriges Education manager, med stöd från kansliet i administrativa frågor. Projektet rapporterar månadsvis till Wikimedia Sveriges styrelse. Volontärer inom föreningen kan förväntas hjälpa till vid olika delar. Utanför föreningen, från den befintliga Wikipediagemenskapen, kommer volontärer med största sannolikhet att interagera med deltagarna. Wikimedia Sverige kommer att kontakta vissa av dessa, dem som självmant har tagit på sig rollen som faddrar, för att uppmärksamma på dem på deltagarna som skriver.

Ekonomi

Kostnader

Totala kostnader pilotprojekt 234 000 SEK

Lönekostnader per tjänst

Projektledare, 250 timmar, 75 000 SEK

Portalansvarig, 170 timmar, 51 000 SEK

Utvärderingsansvarig, 116 timmar, 75400 SEK

Totalt lönekostnader 201 400 SEK

Omkostnader per aktivitet

Intensivkurs

Detta är de tre intensivkurser vilka ska ges i de tre utvalda kommunerna. Detta innebär i praktiken att ansvarig ifrån Wikimedia Sverige förbereder samt åker ut till dessa lokala SFI utbildningar. I kostnad innebär detta transport till och från Stockholm samt en hotellnatt i varje kommun.

Transport beräknas till 2000 SEK vid varje kurstillfälle och hotellnatt till 1000 SEK samt 500 SEK för allmänna kostnader för varje tillfälle.

Detta blir totalt 6000 SEK för transportkostnader, 3000 SEK för hotellkostnader, samt 1500 SEK för allmänna kostnader.

Totalt för intensivkurs = 10500 SEK.

Uppsamlingsworkshop

Detsamma som ovan gäller för dessa workshops.

Totalt för workshop = 10500 SEK

Avslutande gemensam workshop

Denna workshop planeras äga rum i Göteborg vilken är knutpunkten för dessa kringliggande kommuner. Workshopen pågår under två dagar och två ansvariga ifrån Wikimedia Sverige deltar. Detta blir 2000 SEK per person i transport, 1000 SEK för hotellnatt per person samt 100 SEK i allmänna kostnader för alla deltagare vilka beräknas vara totalt ungefär 16 deltagare totalt. Detta är två elever och två lärare från varje kommun, två ifrån Wikimedia Sverige kontoret samt två ifrån GR utbildning.

Detta blir totalt 4000 SEK i transportkostnad, 2000 SEK i hotellkostnad samt 1600 SEK i allmänna kostnader.

Totalt för uppsamlande möte = 7600 SEK

Seminarium

Detta avslutande seminarium för externa intressenter äger rum i Göteborg. Här kommer återigen två ansvariga ifrån Wikimedia Sverige att delta. Här behövs dock inte hotellnatt då de ansvariga kan transportera sig ifrån Stockholm till Göteborg och tillbaka under samma dag. Transport beräknas kosta 2000 SEK per person.

Detta blir totalt 4000 SEK i transportkostnad.

Totalt för seminarium = 4000 SEK

Totala omkostnader 32 600 SEK

Samfinansiering

Projektadministratör finansieras av Wikimedia Sverige.

Framtid

Spridning

Spridningen av projektets arbete sker tämligen enkelt och tillgängligt för alla då resultatet är de artiklar som skrivs, redigeras och utvecklas på Wikipedia samt den kommunikation som sker om artiklar och om förhållningssätt på Wikipedia i stort. Allt detta är öppet för alla att ta del av. Spridningen sker automatiskt när en sida redigerats eller skapats. Wikipedia på svenska har i nuläget en väldigt bra spridning och är den sjätte mest besökta sidan i Sverige enligt Alexa. Andra språkversioner av Wikipedia har varierande spridning, dock är Wikipedia globalt även den sjätte mest besökta sidan enligt Alexa.

Projektets resultat kommer att delges på det slutgiltiga seminariet som är öppet för personer som arbetar med SFI, politiker, massmedia och branschfolk. Resultatet av WFI kommer att finnas tillgängligt för den som önskar ta del av det, på webben och i rapportform. GR Utbildning och Wikimedia har stora nätverk av personer som verkligen vill delta i arbetet med att utveckla webbaserad inlärning. Projektet kommer kontinuerligt att kommuniceras i dessa nätverk, så att erfarenheterna kan fångas upp och spridas till andra.

Förvaltning

Förvaltningen sker kontinuerligt på Wikipedia.se samt andra Wikipedia språk vilka används av SFI eleverna. Det tillhandahålls således konstant av användarna och sprids direkt när en ny redigering eller en ny sida är gjord. Wikipedia finansieras långsiktigt av privata donationer, främst ifrån USA och Wikimedia Foundation som årligen delar ut donationer till de lokala Wikimedia organisationerna. Det sker en konstant utveckling av Wikipedia, tack vare den enorma frivilligkraft av människor som tror på Wikipedia och dess vision om öppen och tillgänglig kunskap för alla. Wikipedia för invandrare kommer med all förhoppning fortsätta bedrivas om detta projekt ger ett positivt resultat hos lärare, elever samt kommun. Det fortsatta projektet kommer att bedrivas gemensamt med GR utbildning vilka har som uppdrag utav sina 13 medlemskommuner att utveckla och förändra SFI. Detta sker med all förhoppning via stöd ifrån EU. Wikimedia Sverige kommer fortsatt vara högst engagerade och bidra med kunskapen om Wikipedia samt underhåll av portalen Wikipedia för invandrare.

Upphovsrätt

Allt resultat från projektet kommer att licensieras under Creative Commons-Erkännande-Dela lika (CC-BY-SA-3.0). Projektresultatet finns direkt att skåda på svenska Wikipedia samt andra språkversioner av Wikipedia och är tillgängligt för allmänheten att under hela projektet följa.

Övrig spridning

Wikimedia Sverige är organisation som är mycket van att arbeta med information på webben. Alla våra projekt kommuniceras på våra bloggar, hemsidor och i sociala medier. Under senaste året har vi märkt ett ökat intresse från traditionella massmedia att rapportera, beskriva och förklara hur Wikipedia fungerar. Då detta projekt kommer att arbeta med helt nya webbaserade metoder i en befintlig verksamhet kommer intresset att vara stort. Vi kommer särskilt att rikta information till pedagogiska magasin och tidningar inom skolvärlden.

Uppföljning

Uppföljningen av det som producerats under pilotprojektet Wikipedia för invandrare kan enkelt följas på wikipedia.se samt möjligheten att se vidareutveckling av det material som producerats under dessa sex månader. Det ger en god möjlighet att även under dessa sex månader följa utvecklingen, samt efter tid se vad som sker med det material som lagts till på Wikimedia genom WFI. På Wikipedia finns funktionen 'historik' vilken tämligen enkelt ger möjligheten till att jämföra versioner av artiklar vid olika tillfällen. Detta kan användas för att senare följa upp vad som skett med det material som producerats under detta pilotprojekt.

Övrigt

Referenser

Kommunalförbundet GR, 2010. PM 2010-09-27, Sten Janson.

SCB, 2009. Deltagare i svenskundervisning för invandrare (SFI)

Skolverket, 2009. SKOLFS 2009:2.

Skolverket, 2012. Elever och kursdeltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi) kalenderår 2011. Tabell 1.