Projekt:Translatewiki.net 2014/Månadsrapport 7 november

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viktiga händelser under den gångna månaden

 • Wikimedia Sverige deltog på FSCONS-konferensen i Göteborg. Tyvärr har konferensen minskat mycket i storlek och det var uppskattningsvis bara cirka 100 deltagare. Det andra översättningssprintet som genomfördes fick inga deltagare. Under konferensen hölls även en presentation om translatewiki.net med 8 deltagare och den videofilmades av arrangörerna. På konferensen kunde en viktig kontakt med Mozilla tas vilket förhoppningsvis kan leda till en direktkontakt med de som är ansvariga för utvecklingen av Open Badges.
 • Ett flertal förbättringsförslag på meddelanden/buggar har rapporteras för translatewiki.net. För buggrapporter relaterade till Translatewiki.net och Translate-tillägget se poster med prefixen "Translatewiki" eller "Translate" i Projekt:Felbevakning och buggrapportering 2014/Bugglista
 • Flera tusen meddelanden har kontrollerats för att höja kvalitén och några hundra nya har översatts.
 • Wikimedia Sverige har skickat ut ett pressmeddelande om det andra översättningssprintet har skickats ut.
 • Wikimedia Sverige har inventerat samtliga dokumentationssidor på Translatewiki.net, undersökt dess brister, prioriterat dessa och nu lagt ut dem för diskussion med translatewiki.net-gemenskapen. Förslag på konkreta omskrivningar av en del av dem har nu påbörjats.
 • Wikimedia Sverige har skapat sex instruktionsfilmer och laddat upp dessa på Wikimedia Commons.
 • Tabeller med specifikationer över vad olika badges innebär finns framtagna, både de som ska utfärdas av WMSE och förslag till hur gemenskapen på Translatewiki.net kan använda sig av badge- systemet. Sammanlagt rör det sig om nio olika märken.
 • MetaSolutions har börjat "städa upp" i EntryScape-koden för att underlätta externaliseringar av strängar. I samband med detta har strängar externaliserats.
 • MetaSolutions har kollat upp möjliga lokaler och annonseringsmöjligheter för en översättningsworkshop på KTH.
 • Wikimedia Sverige har haft möten med partners för att stämma av och koordinera arbetet samt delge information inför forskningsuppgifterna.
 • Professor Mikael Wiberg deltog vid konferens NordiCHI i Helsingfors, där bl.a. en paneldebatt om 'big data' ägde rum och om språket som barriär generering av denna typ av data. Big data är centralt för digitala tjänster som bygger på användar-genererat innehåll som exempelvis translatewiki.net och Wikipedia. Deltagande på konferensen skedde som en del av arbetet med att knyta samman arbetet i projektet med den forskning som Mikael sedan tidigare bedriver om öppna data och om språkets betydelse för detta. D.v.s. en konkret koppling mellan de projekt Wikimedia Sverige bedriver och den internationella forskning som bedrivs inom området.
 • Umeå universitet och Mikael Wiberg har arbetat med utformningen av en artikel om översättningsprojektet, inklusive en litteraturstudie.
 • Umeå universitet och Mikael Wiberg har arbetat med kursutveckling för utformning av studentprojekt med inriktning mot projektet.
 • Umeå universitet och Mikael Wiberg har arbetat med utformningen av uppsatsförslaget för masteruppsatsen till våren.
 • En doktorand, Angelica Svelander, har knutits till projektet och kommer att titta på framväxande praktiker - ex. hur översättningssprint och liknande aktiviteter kan användas för att starta igång en gemenskap och ett sammanhang där man lär av varandra. Målet är en publikation som dokumenterar det arbetet.

Viktiga händelser den kommande månaden

 • Det tredje översättningssprintet kommer att anordnas på KTH. Deltagarna på sprintet kommer att föräras de nya Open Badges som har tagits fram inom projektets ram.
 • EntryScape kommer fortsätta att gås igenom för att externalisera samtliga texter som ska översättas.
 • Kvalitativa förbättringar på translatewiki.nets dokumentationssidor kommer att prioriteras.
 • En manual för hur Open Badges fungerar i translatewiki.net-kontexten kommer att skapas på engelska (för att möjliggöra översättning till andra språk).
 • De Open Badges vi designat planerar vi att rapportera in som en feature request i Bugzilla/Phabricator för att uvecklare och andra intresserade skall kommentera på förslaget. Att rapportera in våra Open Badges där är det sista steget vi själva kan ta gällande implementation på webbplatsen inom ramen för projektet (utöver att svara på eventuella följdfrågor).

Avvikelser från tidsplanen

 • Det andra översättningssprintet var tyvärr inte framgångsrikt då vi inte fick några deltagare av oklar anledning. Vi hoppas på att genomföra ett extra sprint i början av 2015 för att uppnå målen.
 • Angelica Svelander kommer att skicka in en artikel inom ramen för vår ursprungliga tidsplan men publiceringen är avhängig tidskriftens publicerings- och tryckningsprocess. Detta artikel kommer då att ske istället för den masteruppsatsen vi tidigare planerade för 2014. Masteruppsatsen/masteruppsatserna kommer istället att skrivas under vårterminen 2015 med intervjuer i början av året. Det finns alltså en plan för en konkret fortsättning av projektet även för 2015.

Organisatoriska förändringar och nya medarbetare

 • Inga förändringar.

Spridning (Media, Presentationer, Publikationer, mm)

Budget

 • Total upparbetad lön för Wikimedia Sverige 2014-10-31: Wikimedia Sveriges bokföringssystem har för närvarande problem och vi kan inte plocka ut siffrorna.
 • Total upparbetad lön för MetaSolutions 2014-10-31: 24 000 kr
 • Total upparbetad lön för Umeå universitet 2014-10-31:
 • Evenemang och resor:

Uppföljning gentemot de angivna mätbara målen

 • Ett andra översättningssprint har genomförts.
 • Ytterligare ett av de prioriterade projekten har översatts färdigt.

Övrigt

 • Inget annat att rapportera.