Projekt:Umepedia 2013/Ansökan om projektpengar från Umeå2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ansökan har avslagits.
Ansökan
Organisation: Umeå2014
Sista ansökningsdatum: Löpande
Max bidrag: (max 50% av projektbeloppet kan sökas)
Bedömd chans: ?%
Väntevärde: ?
Värde för WMSE (1-5):
Beslutsdatum: Löpande
Uppföljning inför inskick:

Umepedia

Sökande organisation

Wikimedia Sverige

Organisationsnummer

802437-8310

Adress

Box 500, 10129 Stockholm

Telefon

072-967 29 48

Kontaktperson

John Andersson

E-postadress

john.andersson(at)wikimedia.se

Webbsida

http://wikimedia.se

Plats för projektet / programpunkten

Hela Umeå

Tidsperiod för projektet och datum för aktiviteterna under 2014

Projektet och aktiviteterna inom ramen för det pågår 2014-02-16 - 2014-12-31.

 • 15 februari: Beslut tas om finansiering från Umeå2014 för projektet.
 • Februari-december: 3-5 alumnigrupper från Umeå universitet kommer att bildas i olika europeiska länder (det finns redan en i Kina). Alumnigrupperna kommer bl.a. att arbeta med att på olika sätt bidra till projektet. En tävling för alumner för att skapa/översätta artiklar kommer att genomföras under våren av Umeå universitet (utöver den skriv- och fototävling Wikimedia Sverige genomför).
 • Vårterminen: Med stöd från WMSE genomför NBV Norr en studiecirkel, troligtvis med 6 kurstillfällen, i syfte att lära sig redigera Wikipedia, där artiklar rörande Umeå kommer att vara påbjudna artikelämnen.
 • Mars-november: minst fem stycken skrivstugor och workshops äger rum i Umeå tillsammans med våra samarbetspartners där vi förbättrar Umeå-artiklarna på Wikipedia. I de inledande ligger fokus på att förbättra artiklarna på svenska och engelska och sedan flyttar vi fokuset mot andra språk. Planen är för närvarande:
  • Två evenemang med Umeå universitet;
  • Ett evenemang med Common Culture of Umeå och/eller Rödåsel Bygdegårdsförening och/eller Riksantikvarieämbetet;
  • Ett evenemang med SFI, internationella studenter eller invandrarföreningar i Umeå;
  • Ett evenemang speciellt för kvinnor.
 • April-december: Skyltarna sätts upp.
 • Maj: Fototävlingen Wiki Loves Public Art och en fotosafari äger rum, där vi tar bilder på Sveriges offentliga konst med ett specifikt fokus på Norrland genom ett specialpris.
 • Juni: En internationell onlinetävling äger rum för att skapa artiklar på så många olika språk som möjligt.
 • 6-10 augusti: Deltagande på den internationella konferensen Wikimania, som i år äger rum i London för spridning av projektresultat och erfarenheter.
 • December: Projektrapportering samt sammanställning och fortsatt spridning av erfarenheter som inhämtats för att göra projektet skalbart till andra kulturhuvudstäder.

Medsökande organisationer (lokala, nationella och/eller internationella)

BEHÖVS EJ. SAMARBETSPARTNERS RÄCKER.

Projektbeskrivning

Projektets syfte och mål

[kort text]

Syftet är att förbättra Umeås digitala närvaro samt etablera Umeå som en QRpediastad år 2014, samtidigt som Umeå är Europeisk kulturhuvudstad. Målet är att under året anordna en serie spännande evenemang där Umeås invånare och organisationer bjuds in för att delta i arbetet på Wikipedia. Fokuset kommer att ligga på att förbättra artiklar om Umeås kultur och historia för att sätta Umeå på den digitala kartan och möjliggöra för Umeås invånare och besökare att lättare finna information om byggnader, gator, torg, viktiga händelser eller andra sevärdheter som finns i staden. Detta på den centrala plats där en absolut majoritet av befolkningen söker efter sin information – det vill säga Wikipedia, världens sjätte största webbplats.

Detta är ett demokratiskt insamlande och sammanställande av information som alla är välkomna att delta i. Genom evenemangen hjälper Wikimedia Sverige deltagarna att göra detta på ett så bra sätt som möjligt. Arbetet kommer att ske på olika språk och vi hoppas att även samiskspråkiga Wikipedia kommer att se ett uppsving av kvalitén på deras artiklar. Allt material på Wikimedias projekt ligger under fria licenser (standard är CC-BY-SA) och kan fritt återanvändas av vem som helst.

Detta kommer att förfinas ytterligare genom att det under året kommer att sättas upp ett flertal skyltar i staden med så kallade QR-koder. Genom QR-koderna kan befolkningen och turister på ett toppmodernt sätt ta del av all kultur Umeå har att erbjuda och att information om Umeås kultur på deras eget språk.

Målet är vidare att QRpediastads-konceptet skall vara en integrerad del av framtidens kulturhuvudstäder och de lärdomar, best-practices samt dos-and-dont's kommer därför noggrant att beskrivas i en avslutande rapport på engelska som utarbetas gemensamt av de olika deltagande parterna. Liknande projekt kan då ske med andra Wikimedia-chapter i Europa.

En tävling kommer att anordnas för att engagera volontärer över hela världen till att översätta artiklar till andra språk.

Målgrupp

[kort text]

Alla är välkomna att delta i våra evenemang, på plats eller online. De grupper vi främst fokuserar på är studenter och forskare på Umeå universitet, organisationsmedlemmar hos våra samarbetspartners, SFI-elever, invandrare och internationella studenter samt kvinnor och redan aktiva Wikipedia-skribenter.

Materialet kommer att kunna användas av alla, men speciellt intressant är projektet för följande mottagande målgrupper:

 • Turister, detta då en översatt artikel gör det lättare för turisterna att ta till sig informationen. Projektets resultat kommer att finnas tillgängligt online på Wikipedia och kan där spridas till ett oändligt antal andra platser eftersom materialet är fritt att återanvända. Det kan alltså kontinuerligt översättas till andra språk och även fortsätta att förbättras. Faktum är att genom att Wikipedia är byggt på det sätt det är kommer det inte att försvinna utan materialet kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid.
 • Invandrare, som lättare kan ta till sig kulturen och historiken i sin nya hemstad på sitt eget språk. Att lära sig och förstå ens nya hemstad är centralt för att integreras på ett bra sätt.
 • Ungdomar, då det enligt en rapport som Comviq beställt av Ungdomsbarometern konstateras att: "smartphones blivit en allt viktigare del i ungdomars liv. Idag har 65 procent av alla ungdomar mellan 15-24 år en smartphone och av dessa svarar nästan hälften (46 procent) att de skulle ha svårt att klara sig utan sin smartphone".[1] QR-koder kan därför bli ett värdefullt verktyg och fungera som en informationskanal för att få ungdomarna att lära sig mer om den lokala kulturen och historien. Genom QR-koderna binder vi samman den digitala och den verkliga världen till en. Den minoritet av Sveriges ungdomar som inte har en smartphone kan trots det dra nytta av projektet. Undersökningar från skolor i Stockholmsområdet visar nämligen att 98 procent av ungdomarna regelbundet använder sig av Wikipedia, och det finns ingen orsak att tro att det skulle vara annorlunda bland ungdomarna i Umeå!
 • Blinda och synskadade som genom uppläsningsverktyg kan få informationen på en Wikipedia uppläst i sin smartphone och på så sätt ta del av mer av kulturen i samhället. Det finns för närvarande åtminstone två kostnadsfria mobilappar (såsom Röst Wiki och Wiki lektor (TTS)) som läser upp Wikipedia-artiklar. Dessa går redan nu att använda och visar att det med rätt begränsade resurser är möjligt att skapa den här typen av appar.

Projektets aktiviteter under kulturhuvudstadsåret

[kort text]

Skrivstugor och workshops kommer att vara ett roligt och effektivt sätt för alla intresserade att vara med och förbättra artiklarna. De första månaderna handlar det främst om de svenska och engelska artiklarna, för att säkerställa att de håller så hög kvalité som möjligt när vi startar den internationella skrivtävlingen i juni, där vi räknar med att deltagarna huvudsakligen kommer att översätta artiklarna till sina modersmål. För att få till ytterligare översättningar kommer vi att fokusera några evenemang på grupper i Umeå som är flerspråkiga och kan hjälpa till med översättningar, eller förbättra existerande. En del workshops kommer specifikt att vara riktat mot lärare och pedagoger, exempelvis NBV:s studiecirkelledare, vilket också borgar för att kunskapen finns kvar lokalt efter att projektet är över och ökar skalbarheten. De internationella alumnigrupperna kommer att få stöd för att deras artiklar skall hålla så hög nivå som möjligt.

Fototävlingen Wiki Loves Public Art och ett tillhörande event, en så kallad fotosafari, kommer att berika våra artiklar ytterligare och är ett roligt sätt för deltagarna att se nya delar av Umeå, eller se staden på ett nytt sätt. Förhoppningen är att specialpriset och de många aktiviteterna kommer att sporra deltagande i området.

Deltagandet på Wikimania gör det möjligt för oss att sprida våra erfarenheter till så många som möjligt. För de som inte har möjlighet att delta på plats kommer vi dock även att lägga stor möda på att skriva en användbar slutrapport så att andra kan ta del av våra erfarenheter så att fler QRpedia-städer kan skapas över hela Europa.

Hur projektet arbetar långsiktigt utifrån kulturhuvudstadsårets mål

Umeås mål med kulturhuvudstadssatsningen är att främja mänsklig tillväxt, stärka kulturens roll som drivkraft för en hållbar samhällsutveckling och stärka kulturlivets internationella relationer och dimensioner.

Beskriv hur projektet syftar till att stärka människorna

Umeås medborgare ska växa genom nya upplevelser, medskapande, nya nätverk och genom att se nya möjligheter för framtiden.

[kort text]

Allmänheten ges på Wikipedia möjlighet en väg och ett verktyg för att gemensamt förmedla kunskap i vårt samhälle. Alla kan nu bidra till folkbildningen på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Medborgarna kommer genom de olika eventen att bli medskapare och samtidigt själva lära sig mer om Umeås kultur och historia. Medborgarna kommer genom projektet, och genom studiecirklarna som NBV anordnar, att lära sig om Wikipedia så att denna fantastiska plattform, som de flesta av dem redan använder, blir mer förståelig och lätthanterlig för dem även i andra sammanhang. Det stärker befolkningens digitala delaktighet.

Projektet fungerar som en konkret och intressant väg för alumnigrupper att mötas och bygga upp nationella alumninätverk i flera länder.

Genom uppsättningen av skyltarna runtom i Umeå kommer projektet direkt nära medborgarna och alla kan få nya aha-upplevelser med djupare information om sina närområden.

Beskriv hur projektet syftar till att stärka kulturen

Umeås kultur- och idrottsliv ska växa genom nya gränsöverskridande samarbeten och genom att vinna fler medskapare, större publik och förbättrad finansiering.

[kort text]

Både kultur- och idrottslivet i Umeå har naturliga anknytningar till olika platser och många av dem kommer att lämpa sig väl för skyltar så att publiken ökar. Förhoppningen är också att intresset för medskapande ska öka för de vars intresseområden sammanfaller med skyltarna och att medskapandet därigenom ska öka.

Genom att tillgängliggöra information om Umeås kultur stärks Umeås digitala närvaro och kulturen får genom Wikipedia en spridning till fler människor som vore nära nog omöjlig att få på annat sätt för den här kostnaden. Vi räknar med att åtskilliga volontärer över hela världen kommer att förbättra artiklar om Umeå på olika sätt som en del av projektet. De internationella volontärerna blir direkta medskapare av informationen och publiken är ofantlig. Vi kommer att be våra många systerföreningar, som finns i närmare fyrtio olika länder, att sprida information i sina kanaler.

Beskriv hur projektet syftar till att stärka staden

Umeås attraktivitet ska öka genom att kulturen blir ännu mer genomsyrande i all samhällsplanering.

[kort text]

Genom evenemangen och den aktiva inblandningen från kommunen, från lokala organisationer och universitetet stärker Umeå sin profil mot öppna data och vilja att nå ut med information till medborgarna. När befolkningen på ett lätt sätt får reda på information i de kanaler de redan använder stärks deras förståelse för det arbete som görs och varför det är nödvändigt med en stark kultur i stadsmiljön.

Genom att skyltarna ska placeras i staden blir det naturligt för fler aktörer att fundera över hur de också ska kunna använda sig av dem som ett sätt att nå ut.

Beskriv hur projektet syftar till att stärka norra regionen

Umeås nätverk ska stärkas i den nordliga regionen genom förstärkt samarbete med andra kommuner, landsting, kulturinstitutioner och näringsliv.

[kort text]

Projektets sju överenskomna samarbetspartners kommer genom projektet och evenemangen att få nya kontaktvägar till varandra genom projektet och på så sätt stärks deras nätverk med varandra och de får en större synlighet gentemot allmänheten som bjuds in på evenemangen.

Umeå blir pilot för hur en QR-pediastad kan skapas men projektet kan enkelt skalas upp till att även inkludera grannkommunerna i ett senare skede om det finns intresse för detta.

Genom fototävlingen Wiki Loves Public Arts specialpris för Norrland, som just nu har särskilt dålig täckning när det handlar om avfotograferade konstverk, hoppas vi stimulera kunskapsskapande, medvetenhet om de offentliga konstsamlingarna, resande och konstturism i hela regionen.

Beskriv hur projektet syftar till att stärka det europeiska samarbetet

Umeås utbyten och utvecklingssamarbeten med övriga Europa och världen ska stärkas.

[kort text]

Projekterfarenheterna kommer att spridas till andra Wikimedia-lokalavdelningar (varav de flesta finns i Europa) och de kommer med allra största sannolikhet nyfiket att följa projektet. Den internationella tävlingen kommer att se deltagare från andra länder och vi vill gärna att våra samarbetspartners på hemmaplan hjälper oss att ordna parallella skrivstugor med deras internationella partners, till exempel i Umeå kommuns vänorter i Europa eller andra universitet som Umeå universitet har kontakt med. Detta blir ett utmärkt tillfälle att samlas kring något konstruktivt som enkelt kan stärka partnerskapen ytterligare.

Volontärer i Storbritannien som har erfarenheter från ett QRpedia-projekt har sagt sig vilja arbeta med oss för att göra projektet framgångsrikt.

Genom de internationella foto- och skrivtävlingarna kommer volontärer från världens alla hörn att delta i utvecklingen av Umeås digitala närvaro.

Information om projektet och kulturhuvudstadsåret kommer att spridas på den internationella konferensen Wikimania, vilken år 2013 hade 700 deltagare, från 88 länder. Målet är att under konferensen sprida projektets erfarenheter till så många andra europeiska länder som möjligt så att de kan genomföra liknande projekt när kulturhuvudstäder är i deras länder.

Umeå universitet har under 2013 presenterade projektet vid möten med alumngrupper under turnén Caught by Umeå. Syfte är att bjuda in alumner att bidra till Umepedia: http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/caught-by-umea. Planen är att alumngrupper kommer att formeras på 3–5 platser i Europa, och att Umepedia kommer att användas som en konkret uppgift för alumngruppen att samlas kring. Wikimedia Sverige kommer att verka för att de olika grupperna får stöd och hjälp från nationella Wikimediaföreningar.

Hur projektet genomsyras av de kännetecken som präglar ett kulturhuvudstadsprojekt

Kännetecken: Nytänkande, Medskapande, Utveckling, Jämställdhet, Tillgänglighet, Mångfald och Hållbarhet

[hur planerar projektet utifrån dessa kännetecken]
 • Nytänkande - Detta är första gången ett QR-stads-projekt genomförs i Norden, och därigenom en pilot för vilka regler som måste hållas i åtanke under planneringen. Umeå är den största stad i Europa som blivit en QR-stad samt det första projekt i världen som sker i direkt samarbete med ett universitet, vilket kommer att skapa fantastiska möjligheter. Det kommer även att vara det första QR-projektet subarktiskt klimat med de specifika problem som kommer från det.
 • Medskapande - Tanken är att Umeåborna ska vara med och skriva artiklarna på Wikipedia och se till att det som är relevant för orten finns välbeskrivet. Idén är att medborgarna själva tar del i att beskriva det som de finner intressant och viktigt om Umeås kulturliv.
 • Utveckling - Att komplettera och förbättra informationen på Wikipedia är utvecklande för hela regionen. Vid sökningar på Google kommer träffar på Wikipedia väldigt högt och andra tjänster hämtar information från Wikipedia som visas i sökningar där. Genom projektet sätter vi gemensamt Umeå på den digitala kartan och genom att informationen som sammanställs under våra evenemang inte försvinner utan kommer att finnas kvar inom överskådlig framtid skapas en långsiktig utveckling genom en fortlöpande global kunskapsökning om staden.
 • Jämställdhet - På Wikipedia är det för få kvinnor som deltar. Wikimedia Sverige har fått stöd från Ungdomsstyrelsen för att försöka ändra på det, vilket kommer att ge goda synergieffekter med detta projekt då vi kommer att anordna åtminstone ett evenemang specifikt för kvinnor.
 • Tillgänglighet - Kan ses ur två synvinklar. Dels blir ju tillgängligheten till information om Umeå mycket större, genom att den finns på plats för var och en att läsa. Den blir också mer tillgänglig för synskadade som genom uppläsningsverktyg (appar) kan få informationen på en Wikipedia uppläst i sin smartphone och på så sätt ta del av mer av kulturen i samhället.
 • Mångfald - Projektet uppmuntrar mångfald, då det är ett bra sätt att få Umeå beskrivet på så många språk som möjligt. Det gör det också lättare för nyanlända att ta till sig kulturen och historiken i sin nya hemstad på sitt eget språk. För att inkludera så många som möjligt kommer vi även att anordna minst ett evenemang med SFI, internationella studenter eller invandrarföreningar.
 • Hållbarhet - Genom att ha informationen digital behöver inte skyltar bytas ut så fort information uppdateras. Istället kan de vara i beständiga material med lång livslängd. Projektet kommer att följa Wikimedia Sveriges miljöpolicy.

Hur projektet planerar för långsiktig utveckling

[hur planerar projektet för finansiering, tillhörighet etc. på lång sikt – efter kulturhuvudstadsåret]
 • Allt material som finns på Wikimedias olika projekt är fritt att återanvända för alla, på vilket innovativt sätt som helst. Det innebär att materialet kan hjälpa andra lokala organisationer och företag att skapa bättre produkter eller underlätta deras arbete. Det innebär även att risken för att materialet skall försvinna minimeras då vem som helst kan ta en kopia av allting.
 • Materialet som skapas på Wikipedia kommer att ligga kvar på Wikimedia Foundations servrar, som själva bekostar driften. Detta är en stabil organisation och infrastruktur och materialet kommer att bevaras under en mycket lång framtid.
 • För skyltarna tänker vi redan från början se till att det finns någon förvaltningsansvarig innan vi sätter ut skylten. Det kan vara en byggnadsägare, en organisation som berörs av skylten eller någon annan. Det viktiga här är att få dem att känna ett ägarskap och ansvar.
 • Genom de många evenemangen kommer vi att bygga upp en lokal kunskapsbas och engagemang där lokala möten får volontärerna att fortsätta bidra till Wikipedia när de har möjlighet och det passar i deras liv.
 • De artiklar som redan finns på Wikipedia kommer även efter projektets avslutande att organiskt utvecklas av Wikipedias tiotusentals volontärer.
 • Om intresse finns från fler intressenter kommer Wikimedia Sverige att hjälpa till med att fortsätta utveckla QRpedia-staden med fler skyltar i framtiden.

Tillvägagångssätt/Metod

[kort text]

Till att börja med vill vi använda kraften av de frivilliga på svenska Wikipedia för att göra bästa möjliga bakgrundsforskning om vilka artiklar som finns, vilken kvalitet de har och vilka som saknas. Deras expertis är värdefull för de har god erfarenhet av vad som passar in i uppslagsverket. Detta görs genom listor som redigeras kollaborativt på en projektsida på Wikipedia. Tjugofem skyltar har redan finansiering.

Evenemangen kommer att genomföras kontinuerligt under året för att förbättra artiklarna. De flesta tidigt under året för att skyltarna redan från början ska vara så användbara som möjligt. Workshops genomförs på traditionellt sätt, där Wikipedias kultur och gemenskap lärs ut med ett fokus på hur deltagarna kan bidra till artiklarna. Wikimedia Sverige har en mycket god erfarenhet av att genomföra sådana och styrkan i det här projektet ligger i att genomföra dem tillsammans med och för lokala organisationer som känner starkt för sina ämnen samt att göra dem roliga och inspirerande för deltagarna så att deras arbete inte tar slut efter evenemanget. Evenemanget ska vara en början till en längre involvering och inte ett slut. Partners såsom Umeå universitet och Umeå Energi har även sagt sig vara villiga att hjälpa till att identifiera lämpliga källor för att underlätta för skribenterna.

Skrivstugor är lite annorlunda, de går mer ut på att skriva och producera snarare än att lära. Tidigare har vi oftast haft en workshop som föregår en skrivstuga, men med det nya gränssnittet som fixas till på Wikipedia 2013 räcker det med allmän datavana för att komma igång och redigera. På skrivstugorna kan skribenterna ta hjälp av varandras expertkunskaper och göra väl avvägda dispositioner och formuleringar samt tipsa varandra om bra källor.

Vi har flera lokala volontärer som har sagt sig vara beredda att hjälpa till på workshops och skrivstugor, men än viktigare, att fungera som lokala kontakter om någon stöter på problem eller vill initiera nya samarbeten. Denna lokala koppling är central för projektets framgång.

Tävlingen, som sker online, görs med en tidigare framgångsrik version som förlaga, där deltagarna ges poäng för att skapa artiklarna på flera olika språk. Detta kräver såklart att man har en diger lista att utgå ifrån och att artiklarna som översätts är av god kvalité. Att tävlingen är online innebär att alla volontärer som är intresserade kan delta. Det innebär att artiklarna kan komma att översättas till oväntade och spännande språk! Det är inte omöjligt att det kommer att vara det första som någonsin skrivits om Umeå på de språken.

För att så många som besöker Umeå som möjligt ska få ta del av informationen för vi för närvarande samtal med Umeå Energi om möjligheten att besökarna gratis ska kunna surfa in på Wikipedia via Wi-Fi-nätet “City of Umeå”. Vi kommer att förbereda informationsmaterial som vi hoppas kan delas ut på på turistkontoren tillsammans med en karta med föreslagna rutter + QR-koder på den så att det går att skanna dem om man inte hittar skyltarna. Se följande karta som exempel.

Erfarenheter kommer att spridas och ytterligare intresse för projektet kommer att öka genom deltagande, med förhoppningsvis minst en presentation (alternativt en workshop, ett seminarium eller en paneldebatt) under Wikimania 2014 i London.

Hur ser er projektorganisation ut?

[kort text]

Wikimedia Sverige har en projektledare som samordnar allting. För specifika evenemang kan specialister delta, som till exempel vid en skrivstuga med museipersonal. Totalt har Wikimedia Sverige fem heltidsanställda som kommer att hjälpa till i projektets olika delar. Därtill finns ett flertal aktiva volontärer på plats i Umeå som är knutna till projektet. Genom sina kontaktnät kommer de att hjälpa till att göra projektet framgångsrikt.

Kontaktpersoner i varje samarbetsorganisation kommer att hjälpa till att bjuda in deras medlemmar och se till att information om evenemangen sprids i deras kanaler.

Umeå kommun kommer att hjälpa till att förankra det inom kommunens organisation för att förenkla handläggning och snabba på processerna inför skyltuppsättning samt hjälpa till att knyta nya kontakter då behov uppstår. Detta sker i samråd med projektledaren.

Överenskomna samarbetspartners

.[kort text]

 • Umeå kommun, kommer att bidra med lokaler (en av de största kostnaderna med att anordna evenemang av den här typen), med kontakter m.m.
 • Umeå universitet, kommer att bidra med lokaler, tid för delar av sin personal, med extern kommunikation samt erfarenheter från ett QR-projekt UmU arbetar med, samt hjälp med att identifiera källor.
 • Rödåsel Bygdegårdsförening, kommer att bidra med extern kommunikation, sin expertis och inbjudningar till sina medlemmar.
 • Riksantikvarieämbetet, kommer att driva ett projekt i staden under 2014 inom vilket vi kommer att samarbeta på olika sätt.
 • Common Culture of Umeå, kommer att bidra med extern kommunikation, sin expertis och inbjudningar till sina medlemmar.
 • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Norr, kommer att bidra med extern kommunikation om projektet samt anordna studiecirklar där deltagarna lär sig att redigera på Wikipedia.

Kostnader och finansiering

Se Projekt:Umepedia/Förstudie/Projektuppdelning

Redogörelser för planerade intäkter

t.ex sökta bidrag, egen insats, andra finansiärer, sponsring)

HÄR VILL VI SÄKRA SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT I ARBETSHJÄLP

Vad SEK inkl moms Sökt? J/N Beviljat J/N
Wikimedia Sverige 110 000 J J
Startbidrag från Kulturbryggan 100 000 J J
Umeå universitet 70 000 J J
Umeå Energi ? 000 J ?

Kostnader i övergripande budgetposter.

Budgetposter där finansiering av kulturhuvudstad 2014 önskas framgår.

Vad SEK inkl moms
Kostnad för evenemang (inkl. exempelvis lön, catering, trycksaker) 75 000 kr[2]
Deltagande på Wikimania 10 000 kr
Priser för tävlingar 5 000 kr[3]
Slutrapportering 10 000 kr
Totalt 100 000 kr (35,71 procent av vårt egna kapital)

Bakgrund

[eventuellt ytterligare bakgrundsbeskrivning till projektförslaget]

Idag får turister eller museibesökare information om sevärdheter som byggnader, konstverk, fornminnen, geografiska miljöer, naturreservat, och museiartefakter framförallt genom mer eller mindre permanenta skyltar på plats, eller genom tryckta kartor och broschyrer, ljudguider eller separata medieprodukter. QRpedia skapar en ny, enkel och billig möjlighet att tillgängliggöra information, genom att visa upp Wikipediaartiklar på läsarens eget språk via Internet direkt på besökarens smartphone eller läsplatta.

QR-koder är tvådimensionella streckkoder, vilka kan innehåller flera kilobyte information som text, visitkort eller URL:er och kan avläsas enkelt med kamera, (gratis) QR-app, webbläsare och internetansluten mobiltelefon/läsplatta. Om QR-koden innehåller en URL, visas den aktuella webbsidan direkt på skärmen. QRpedia är en webbtjänst som förfinar URL-sökningen. QRpedia vidarebefordrar en avläst Wikipediaartikel-URL till en Wikipediaartikel på mobiltelefonanvändarens eget språk.

QRpedia startades av systerorganisationen Wikimedia Storbritannien och koder sattes först upp på Derby Museum, samtidigt som frivilliga världen över skapade 1 200 artiklar med anknytning till museet på flera språk. Föreningen har visat att det är möjligt att få till stånd ett samarbete med en kommun, staden Monmouth i sydöstra Wales, genom vilket man bygger upp en stor artikelbas på lokalt språk och på flera främmande språk, vilken kommuniceras på plats i staden via permanenta QRpediaskyltar. År 2012 sattes hundratals QR-koder upp, både klistermärken inomhus och keramikskyltar utomhus. QR-koderna ger turister information om sevärdheter från cirka 1 000 Wikipediaartiklar på 25 språk. I samband med projektet skrevs, förbättrades och översattes även hundratals artiklar. I samband med lanseringen av "Monmouthpedia-projektet" byggde och bekostade staden dessutom ett öppet och gratis trådlöst nätverk, vilket täcker hela staden för att utländska turister inte ska belastas av höga datatrafikavgifter vid användande av QR-koderna.

Jämfört med traditionella skyltar, ljudguider eller broschyrer tar QRpedia nytta av också för andra ändamål redan skrivna Wikipediaartiklar och av gratis redaktörer som kan förbättra dessa på många språk. Själva QR-koderna är mindre i omfång samt billigare att skriva ut och sätta upp än skyltar. En skylt har nackdelen att den innehåller begränsad information, är dyra att uppdatera och att de av utrymmesskäl inte kan ha text på kanske fler än två språk. Dessa problem finns inte med QR-koder.

 1. Smartphones – allt viktigare för ungdomar - Cision
 2. För ytterligare minst 2 event, 3 event täcks redan av pengarna från Kulturbryggan, 3 av FDC-pengar
 3. Ytterligare 3 000 finns från Kulturbryggan

Se även