Projekt:Umepedia 2014/Ansökan till Umeå kommun

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utkast till samarbetsavtal mellan Umeå Näringslivsservice och ”Wikimedia Sverige”

”Skrivtävling Umepedia Challenge 2”
  • Adress:
  • Org. Nr :
  • Kontaktperson :
  • Telefonnummer:
  • e-post:

Mellan parterna Umeå Näringslivsservice och Wikimedia Sverige har denna dag träffats följande avtal gällande skrivtävling Umepedia Challenge 2.

Bakgrund och syfte

Här beskriver ni ert arrangemang och hur det stärker bilden av Umeå som en nytänkande och öppen universitetsstad som erbjuder stora möjligheter till utveckling i närhet till natur och människor. Det är viktigt för oss att arrangemanget stödjer vårt övergripande marknadsföringsarbete som kortfattat syftar till att locka fler människor att flytta till Umeå, fler studenter att välja Umeå som studieort, fler företag att etablera eller investera i Umeå samt att fler besöker Umeå.

Under 2014 har Wikimedia Sverige tillsammans med flera partners arbetat hårt för att förbättra artiklarna om Umeå i världens största encyklopedi, Wikipedia. Wikipedia besöks av över 500 miljoner olika personer varje månad vilket gör sidan till den 6 mest välbesökta webbplatsen i världen. Att Umeå är välbeskrivet på Wikipedia är därigenom väldigt viktigt för kommunens turism och hur staden ses på internationellt. Därefter har skyltar med så kallade QR-koder placerats ut i staden.

KOPIERA IN OM QR-KODERNA!

Nu vill vi anordna

Avtalsperiod

Här skriver ni in under vilken tidsperiod som avtalet ska gälla.

Avtalet gäller mellan ÅÅÅÅ-MM-DD och ÅÅÅÅ-MM-DD

UMEÅ NÄRINGSLIVSSERVICE åtagande och rättigheter

Här beskriver ni vad Umeå Näringslivsservice som samarbetspartner får ut av samarbetet och hur mycket vi ska betala till er. Om vi ska leverera t ex logotyper eller annat till er ska ni skriva till vem och när leverans ska ske. Specificera noggrant era önskemål så att det blir enkelt för oss att fullfölja våra åtaganden.

(TA BORT PARENTESEN OCH SKRIV IN NAMNET PÅ ARRANGEMANGET) åtagande och rättigheter

Här beskriver ni, hur ni som samarbetspartner, kommer att arbeta med att föra ut och marknadsföra Umeå utifrån de kärnvärden som Umeå har; nytänkande, öppenhet, möjlighet och närhet. Ge gärna kort fakta om arrangemangets totala budget och vilka andra intäktskällor ni har. Speciellt viktigt är det att ni redovisar andra kommunala bidragsgivare/samarbetspartners, om ni har sådana.

Inköp Umeå

ARRANGEMANGET – SKRIV IN ERT NAMN HÄR skall i de fall som inköp görs för Umeå Näringslivsservices räkning välja underleverantörer som ger fördelaktigaste villkor och sträva efter att använda sig av lokala leverantörer.

Ersättning

Umeå Näringslivsservice ersätter ARRANGEMANGET -– SKRIV IN ERT NAMN HÄR med XX kr i sponsringsarvode. Faktura skickas till Umeå Näringslivsservice, ovanstående adress, minst 30 dagar före utbetalning. Märk fakturan med ”Ersättning för marknadsföringssamarbete med ARRANGEMANGET – SKRIV ERT NAMN HÄR”

Avtalets förtida upphörande

Om part bryter mot detta avtal och avtalsbrottet är väsentligt äger den andra parter med omedelbar verkan häva avtalet. Vid annat kontraktsbrott äger part rätt att häva avtalet, om inte felande part inom fyra veckor från det att meddelande kommit parten till del om kontraktsbrottet vidtagit rättelse. Meddelande som nu sägs skall tillställas felande part så snart den andra parten får kännedom om kontraktsbrottet.

Överlåtelse av avtal, ändringar och tillägg

7.1 Part äger inte rätt att utan skriftligt samtycke från den andra parten överlåta detta avtal, innefattande rättigheter och skyldigheter, på annan part.

7.2 Ändringar av detta avtal skall upprättas skriftligen och undertecknas av parterna för att vara gällande.

7.3 Båda parter kan ta initiativ till och driva ytterligare aktiviteter utöver de som beskrivs i detta avtal.

Force Majeure:

Part är fri från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser enligt detta avtal om den bristande fullgörelsen orsakats av händelse såsom krig, upplopp, arbetskonflikt, brist i energiförsörjning, blockad, eldsvåda, explosion, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser eller annan händelse varöver part inte råder, eller när sådan omständighet drabbar parts underleverantör.Om befrielsegrund enligt ovan föreligger skall den part som åberopar befrielsegrunden vidta alla skäliga åtgärder för att minska, undanröja och reducera effekterna av befrielsegrunder. Part, som påkallar befrielse enligt denna bestämmelse, skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten därom och skall snarast meddela den andra parten när befrielsegrunden upphört.

Tvist

Eventuell tvist med anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.


Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Umeå Datum Umeå Datum _______________________ ______________________ Anna Olofsson, NAMN PÅ ARRANGÖREN UMEÅ NÄRINGSLIVSSERVICE