Projekt:Umepedia 2014/Slutrapport till Kulturbryggan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna text är ännu inte färdig! Det saknas delar och därtill behövs en korrekturläsning. Kan du hjälpa till?

1a. Beskriv konkret och kortfattat på vilka sätt projektet har genomförts.

Umepedia var ett pilotprojekt för att etablera Umeå som Nordens första Wikipedia-stad under kulturhuvudstadsåret 2014. Målet var att låta turister och befolkning ta del av information om Umeås kultur på ett modernt sätt, på den plats där de allra flesta söker information – Wikipedia, världens sjätte mest använda webbplats. På så sätt ökar Sveriges kulturs synlighet online.

Under 2013 genomfördes en inventering av Umeås kulturliv i vid mening och vad av detta som finns beskrivet på Wikipedia, i första hand på svenska. Denna inventering låg sedan till grund för det arbete som följde under 2014. Då skrev och förbättrades artiklar på svenska vilka därefter översattes till engelska. Genom evenemang online och offline skapade volontärer mer än 600 artiklar om Umeå fördelade på 46(!) språkversioner av Wikipedia. Totalt engagerades ca. 100 volontärer under året.

För att göra materialet som skapas som en del av Umepedia-projektet mer tillgängligt kommer skyltar med QR-koder att placeras ut runt om i Umeå, i anslutning till några av de viktigaste kulturhistoriska platserna. Med hjälp av QR-koderna kan besökarna lätt ta fram relevant information i sin mobiltelefon – och på sitt eget språk. Skyltarna är levererade och ett 20-tal sitter uppe i staden, de flesta inne på ett museum. Flera återstår dock att placera ut i staden och arbetet kommer att fortsätta under 2015 med att placera ut ytterligare skyltar.

Ett flertal organisationer har bidragit till projektet genom att sprida information, genom deltagande på evenemang, genom att bidra med lokaler, att driva igenom det internt för tillstånd med skyltning, att digitalisera material eller släppa existerande under fria licenser, att bekosta skyltar m.m. Dessa samarbeten har varit centrala för projektets framgång.

1b. Om projektet har förändrats på något sätt mot vad ni angav i ansökan, förtydliga då på vilka sätt.

Eftersom vi säkerställde ytterligare extern finansiering från andra organisationer/företag kunde vi öka antalet skyltar och på flera andra punkter nå mål som vi i vår ansökan inte trodde var möjliga. Alla skyltar är dock inte utplacerade ännu. Vi har även skapat ett informationsmaterial om hur skyltarna kan användas. Innan en större tryckning sker skulle dock materialet behöva en mer genomarbetad estetik och även prövas på nybörjare för att se om de behöver något ytterligare stöd. I detta lilla pilotprojekt fanns dock inte utrymme för detta.

2a. I vilken omfattning har projektet medverkat till att etablera eller utveckla nyskapande former för kultur?

Rullist: I mycket stor omfattning.

2b. Beskriv på vilka sätt projektet har medverkat till att etablera eller utveckla nyskapande former för kultur.

Projektet etablerade den första Wikipedia-staden i Norden. Det har på nya sätt fört samman information online med fysisk kultur i stadsbilden vilket gör kulturen tillgänglig för fler personer vilket inte gjorts tidigare. Mängder av organisationer har varit involverade i att bidra med material till artiklarna och ett stort antal volontärer har inkluderat materialet i Wikipedia-artiklarna och på andra sätt förbättrat dem. Detta är organisationer som inte tidigare samarbetat inom ramen för ett projekt. Många spännande samarbeten har fortsatt även efter projektslutet.

Projektet har skapat en stor grupp som nu känner till hur de kan bidra på Wikipedia om kultur och historia och som känner till fria licenser och hur de påverkar informationsspridande om ex. kulurarvet och ökat deras bildning. Projektet har även funnit nya oerhört effektiva metoder att sprida information om svensk kultur internationellt. Många av Umeås kulturella sevärdheter finns nu beskrivna på 46 språk! Mellan juni-juli 2014 (obs: sommaren är Wikipedias lugnaste tid) lästes artiklarna totalt 50 000 gånger! I snitt kommer beräknas artiklarna läsas minst 600 000 gånger/år. Genom skyltarna kan texterna nu även enkelt nås via mobiltelefonen, vilket blir extra tillgängligt när ett kostnadsfria Wi-Fi för Wikimedias projekt aktiveras i staden (avtal har skrivits med ett lokalt företag). Detta skulle bli första gången Wikimedias projekt kostnadsfritt blir fritt tillgängliga för alla med en smartphone i en svensk stad.

Vi har utvecklat en genomtänkt skyltdesign, materialval och framförallt placering som vi bör kunna återanvända på andra platser. Noggrannare undersökning hos slutanvändare vore dock önskvärt.

Projektet har även visat på möjligheterna av att i svenska museer billigt inkludera QR-skyltar för att göra samlingarna mer interaktiva. Mer arbetet för att utreda effekterna och användningen behöver dock genomföras. Därtill behöver mer arbete med att se hur vi kan integrera arbetet som dagligen sker på minnesinstitutioner med skapande och kurerande av fri kunskap. Detta är något som behöver ett längre projekt.

Vi har mängder av idéer hur detta kan tas vidare eller förbättras ytterligare. Detta var ett pilotprojekt och vi har kommit långt, men ett mer omfattande projekt med fler städer behövs för att skapa allmängiltigt material. Det skulle göra detta skalbart så att Sveriges alla kommuner kan göra sitt kulturella material enklare att ta del av för en heterogen allmänhet och få en ökad synlighet på Wikipedia. Ett komplett material för de steg som behöver tas för att bli en Wikipedia-stad skulle med fördel kunna tas fram så att lokala beslutsfattare enklare kan fatta beslut.

3.a I vilken omfattning har projektet bidragit till att påverka eller utveckla de områden som motsvarar era önskemål om kompetenser?

Rullist: I mycket stor omfattning.

3b. Beskriv på vilka sätt projektet har påverkat och utvecklat de områden som motsvarar era önskemål om kompetenser.

Vi har fått en djupare förståelse för vad som krävs vid skapandet av en Wikipedia-stad och prövat flera idéer. En del har fungerat utmärkt, medan andra har pekat ut en riktning men behöver ytterligare arbete för att få full effekt.

Genom projektet har vi fått en ökad förståelse för vilka krav som ställs från kommunen och från olika partners runt skyltning och vi har utvecklat en design. Vi har även utvecklat processer runt vissa typer av evenemang samt flera nya spännande samarbeten.

4a. I vilken omfattning har projektet varit relevant i termer av konstnärlig eller kulturell aktualitet, ambition och integritet?

Rullist: I mycket stor omfattning.

4b. Beskriv på vilka sätt projektet har varit relevant i termer av konstnärlig eller kulturell aktualitet, ambition och integritet.

Projektet har lett till en avsevärd förbättring av Umeås närvaro online. Wikipedia-artiklarna är nu fler och håller en bättre kvalité än någonsin tidigare. Det är troligt att Wikipedia nu är den bästa källan om Umeå någonsin på vissa språk. I jämförelse med traditionella informationsskyltar är många av artiklarnas texter långt mer omfattande än vad som vore möjligt där. Flera innehåller även flygfoton och annat media-material. Vi har dock ännu begränsat med audiovisuellt material från staden vilket är något vi i framtida större projekt skulle fokusera mer på. Genom projektet har långt fler artiklar än vad vi hoppades på skapats eller utökats. Detta sätter städernas kultur på den digitala kartan, inte minst för att Wikipedias material återanvänds på alla möjliga ställen på grund av den fria licensen.

Utöver Wikipedia har även flera andra projekt vi stödjer involverat mer material om Umeå än vad de annars gjort. Det handlar ex. om Wikidata där vi nu, genom insatser från volontärer, har strukturerad information om sjöar i Västerbottens län. Detta var inte en del av vår ursprungliga ambition med projektet men med de tekniska fördelar detta kan ge i framtiden tyckte vi att detta var en spännande möjlighet. Att sammanställa strukturerad information på Wikidata (som kan återanvändas på alla Wikipedias språkversioner) är något som vi i ett framtida projekt skulle försöka att inkludera i arbetsflödet.

Konceptet fungerar som en utmärkt dörröppnare för fler samarbeten inom ramen för svenskt kulturliv och det stärker och revitaliserar gamla samarbeten. Det leder till ett stort antal mediaomnämnanden och sätter kulturen i fokus i medias rapportering på ett positivt sätt. De erfarenheter som föreningen fått från projektet är mycket goda och vi vill och kan skala upp projektet till fler städer.

5a. I vilken omfattning har projektets eventuella samarbeten varit relevanta för projektets genomförande och utgång?

Rullist: I mycket stor omfattning.

5b. Beskriv på vilka sätt projektets eventuella samarbeten varit relevanta för projektets genomförande och utgång. Ange vilka samarbeten ni anser varit viktigast och varför.

Projektet fungerade som en dörröppnare för nya samarbeten. Umeå universitet var en central partner under hela projektet och hjälpte till att ordna majoriteten av evenemangen i staden. Bl.a. med lokal och hjälp med spridning om event till personer på universitet. Personal från universitet deltog och de laddade även upp en serie med flygfoton som kunde illustrera artiklarna. Därtill prövade vi att försöka engagera alumni i andra länder till att börja bidra i en onlinetävling som vi höll, vilket dock inte var framgångsrikt. Umeå kommuns personal hjälpte oss med att nå de personer som hade ansvar för olika byggnader, samt gav tillstånd att sätta upp skyltar på kommunens mark. De bjöd även in oss för att för Eskilstuna kommun presentera Umepedia som ett av alla Kulturhuvudstadsårets intressantaste projekt. Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket laddade upp historiska bilder från länet så att de skulle kunna användas för att illustrera artiklarna. Guitars – the Museum inkluderade 18 stycken skyltar som en integrerad del av sin utställning. De bekostade skyltarna själva samt gav oss tillstånd att placera en emaljerad plåtskylt på byggnaden. Västerbottens museum placerade ut en skylt på museet samt gav oss en arena att berätta om detta under Museernas vårmöte 2014. Det hjälpte till att sätta fokus på QR-skyltarnas möjligheter i museimiljön. Stadsarkivet var inte en officiell partner från början men de var en naturlig samarbetspartner och en volontär digitaliserade flera viktiga historiska foton och dokument. En workshop hölls med arkivets personal. NBV och Rödåsel Bygdegårdsförening deltog på våra evenemang och ett fortsatt arbete planeras att ske med dem. Common Culture of Umeå spred information om projektet i sina kanaler. Umeå Energi och Riksantikvarieämbetet bekostade flera skyltar vardera vilket gjorde det möjligt att genomföra fler aktiviteter och kommunicerade om projektet.

6a. I vilken omfattning har projektet haft betydelse inom följande områden av de nationella kulturpolitiska målen.

  • Främjat allas möjlighet till kulturupplevelser

Rullist: I mycket stor omfattning.

  • Främjat kvalitet och konstnärlig förnyelse

Rullist: I begränsad omfattning.

  • Främjat ett levande kulturarv

Rullist: I mycket stor omfattning.

  • Främjat internationell och interkulturell samverkan

Rullist: I mycket stor omfattning.

  • Uppmärksammat barns och ungas rätt till kultur

Rullist: I ganska stor omfattning.

6b. Förtydliga de svarsalternativ ni angav under fråga 6a.

Att förstå och uppleva kulturen är nu mycket enklare. Wikipedias artiklar är fritt tillgängliga för alla som har tillgång till Internet och genom ett inlett samarbete kommer även gratis Wi-Fi att finnas i staden. Texterna på Wikipedia fungerar även väl att få upplästa av text-till-tal-program för de som har synnedsättningar eller inte kan läsa. En kompletterande undersökning av de genomarbetade artiklarna för att säkerställa att det inte förekommer några problem för text-till-tal-program skulle med fördel kunna genomföras innan översättningar sker. Genom att de finns på flera språk är kulturen lättare att ta till sig för ex. turister, invandrare och utbytesstudenter. Att allt material därtill är under en fri licens gör det möjligt för vem som helst som har en idé för ex. en app eller något annat att enkelt och helt utan kostnad återanvända materialet. På så sätt kan insatsen få betydelse i helt andra sammanhang än genom Wikipedia och skyltarna i staden.

Projektets fokus har varit att göra existerande konst och kultur tillgänglig snarare än att påverka skapandet av ny konst och dess kvalité. Genom ökad synlighet sätts dock svensk konst- och kultur i fokus vilket kan fungera som en sporre för en kvalitetshöjning.

Att folk förstår och enkelt kan ta del av kulturarvet i en kontext är centralt för att det skall levandegöras. Att informationen har skapats och sammanställts av intresserad allmänhet har levandegjort det. Att folk nu kan hitta igen stadens pärlor och i staden gå runt och lära sig om dem på plats ger ett levande kulturarv. Projektets många positiva mediaomnämnande har också satt fokus på kulturarvet i staden vilket i förlängningen förhoppningsvis leder till ett ökat intresse och ett ökat nyttjande av kulturarvet.

Under projektet har mängder av internationell samverkan skett. På evenemangen i staden har många av deltagarna varit från andra länder än Sverige. Översättningarna till 46 språk skedde av volontärer utspridda över hela världen. Därtill påbörjades ett samarbete med Europeana då fototävlingen Då-och-Nu genomfördes i samarbete med Wikimedia Sverige och Västerbottens museum. Detta skedde som ett fristående projekt, men kom till skott genom Umepedia. Därtill har projektet omnämnts på bloggar och i media i flera länder. Flera diskussioner har även skett med organisationer i andra länder som använt sig av QR-koder och de har hjälpt till att sprida information. Resultatet från projektet har beskrivits i flera internationella sammanhang.

Undersökningar som Wikimedia Sverige gjort visar att över 80 procent av gymnasieungdomar ofta använder Wikipedia. Att information om Umeås kultur nu finns bättre beskrivet på Wikipedia ökar chansen att ungdomarna tar del av kulturen då de redan använder plattformen. Texterna är populärvetenskapligt skrivna vilket gör att ungdomar lätt ska kunna ta del av dem. Ett par lärare har även varit involverade i projektet vilket i sig förhoppningsvis leder till ett ökat användande bland deras elever. Vi har ett projekt kallat Wikimini (http://sv.wikimini.org/), skrivet av och för barn, som vi skulle vilja involvera i framtida större projekt för att göra kulturen enklare att ta till sig för de yngsta.

Kortversion

(1) Wikipedias artiklar är fritt tillgängliga för alla som har tillgång till Internet och genom ett inlett samarbete kommer även gratis Wi-Fi att finnas i staden. Texterna kan fås upplästa genom text-till-tal-program för de som har synnedsättningar eller inte kan läsa. Genom att de finns på flera språk är kulturen lättare att ta till sig för ex. turister, invandrare och utbytesstudenter. Materialet kan fritt återanvändas då det är under fria licenser. (2) Genom ökad synlighet sätts dock svensk konst- och kultur i fokus vilket kan fungera som en sporre för en kvalitetshöjning. (3) Förståelse för kulturarvet är centralt för att det skall levandegöras. Genom projektet finns det nu i en kontext. Att informationen har skapats och sammanställts av intresserad allmänhet har levandegjort det och ökat kunskapen. Det går nu även att gå runt och lära sig om stadens pärlor på plats vilket levandegör kulturarvet. Projektets många positiva mediaomnämnande har satt kulturarvet vilket kan leda till ökat intresse och ett ökat nyttjande. (4) Internationell samverkan har varit central och översättningarna till 46 språk skedde av volontärer utspridda över hela världen. Därtill har projektet omnämnts på bloggar och i media i flera länder. Diskussioner med organisationer som funderat i liknade banor har lett till intressanta utbyten. På evenemangen i staden har flera av deltagarna varit från andra länder än Sverige. (5) Över 80% av ungdomarna använder Wikipedia och de är populärvetenskapligt skrivna för att de ska kunna ta del av dem. Ett par lärare har även varit involverade i projektet vilket i sig förhoppningsvis leder till ett ökat användande bland deras elever.

Frågor om stödets betydelse

7. Vilket påstående stämmer bäst överens med varför ni sökte stöd från Kulturbryggan?

8a. Vilken betydelse har stödet från Kulturbryggan haft för att genomföra projektet

Förtydliga ert svarsalternativ: Utan stödet från Kulturbryggan hade vi inte kunnat genomföra projektet under 2014 då Umeå var kulturhuvudstad. Att vi kunde knyta det till Kulturhuvudstadsåret öppnade många spännande möjligheter. Det gjorde att vi vågade experimentera och att vi kunde knyta många intressanta kontakter som vi även involverat i andra kultur-, utbildnings- och forskningsprojekt.

8b. Vilken betydelse har stödet från Kulturbryggan haft för att sprida kunskap och kännedom om projektet

Förtydliga ert svarsalternativ: Genom stödet hade vi resurser till att redan från början förbereda vår externa kommunikation och pressreleaser vilket fick stor betydelse för hela projektets utfall. Vid ett flertal tillfällen blev projektet rapporterat om av lokaltidningarna och lokalradion, och vid ett par tillfällen hamnade vi även på förstasidan. Projektet beskrevs även i flera tekniktidningar och -bloggar.

Vi hade även stor hjälp av våra volontärer som utan kostnad satte upp en fungerande webbplats på www.umepedia.se.

8c. Vilken betydelse har stödet från Kulturbryggan haft för att få privata finansiärer att stödja projektet eller en fortsättning på projektet

Förtydliga ert svarsalternativ: Genom stödet från Kulturbryggan vågade vi kasta oss in i detta. Nu har vi ett tydligt och testat koncept som vi kan sälja in. Genom stort medieintresse fick vi ut vårt budskap och vår idé vilket öppnade många dörrar. Vi kunde fortsätta bygga på samarbeten och ordna möten på plats då vi hade resurser och möjlighet att stödja på ett effektivt sätt. Stödet gjorde det även möjligt för oss att med viss regelbundenhet under året besöka Umeå och där boka in möten med olika möjliga finansiärer. Vi har där sett goda möjligheter till ytterligare externa medel från lokala organisationer, företag, kommuner etc. under projektets gång. Värdet av att redan ha ett pågående projekt som redan blivit omskrivet och omtalat var centralt för att få ytterligare intresse. Det var inte bara tomma ord när vi kontaktade dem.

8d. Vilken betydelse har stödet från Kulturbryggan haft för att få offentliga finansiärer att stödja projektet eller en fortsättning på projektet

Förtydliga ert svarsalternativ: Se 8c. Bland offentliga finansiärer är kännedomen om Kulturbryggan större och det var fördelaktigt att kunna visa på att vi redan mottagit stöd från en etablerad finansiär. Vi kunde genom ert stöd genomföra det under Kulturhuvudstadsåret vilket gjorde det möjligt att koppla projektet till andra projekt i staden då offentliga finansiärer hade budgeterat för breda aktiviteter i staden. Projektet kunde därigenom skapa synergier.

8e. Vilken betydelse har stödet från Kulturbryggan haft för att stärka projektägarens och övriga nyckelpersoners kompetenser

Förtydliga ert svarsalternativ: Genom att testa konceptet blev det uppenbart var en del av flaskhalsarna fanns. Ex. visade det sig vara tidskrävande att komma överens med partners om skyltarnas utformning och få nödvändiga tillstånd. Även skylttillverkningen tog avsevärt mycket längre tid än vad vi förutspått. Vi har nu en bättre förståelse hur partners från olika sektorer i samhället arbetar och vilka krav de har.